Új Szó, 1999. július (52. évfolyam, 149-175. szám)

1999-07-01 / 149. szám, csütörtök

ARATASI AKCIÓ ! Mezőgazdasági üzemek, vállalatok! Feltöltött akkumulátorok 12 V, 150 Ah 2 9S0 Sk ! és valamennyi akkumulátor 5% kedvezménnyel augusztus végéig. Az árak tartalmazzák az adót is. <J«Ü„1L AKÜMAJRKKT J.B.K. AKUMARKET 946 34 Bátorové Kosihy Tel./fax: 0819/97 31 0 VK-622 UT SZO NAPSÜTÉS, PÉNZESŐ - NYÁR '99 Az Új Szó és a Vasárnap olvasói játékában hetente Részletes tájékoztatás a 9. oldalon Csütörtök, 1999. július 1. Ára 8 korona 52. évfolyam, 149. szám VELEMENY A csőd csődje A sajtó azt is kiderítette, hogy a kérdéses bíró drága Mercedesen jár, amit a fize­téséből nyilvánvalóan nem engedhetne meg magának. Ehhez már csak azt kell hoz­zátennünk, hogy egy friss felmérés eredményeként a bíróságokat a legkorruptabb hazai intézmények közé so­rolták. Ez azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatásban nem létezik olyan ellenőrzési me­chanizmus, mely kiszűrné a saját zsebükre dolgozó bíró­kat. 2. oldal POLITIKA Interjú Harna Istvánnal Az előző kormány hivatali ideje alatt az építésügyi mi­nisztérium, a kormány lakás­politikai céljainak megvaló­sítása érdekében, kidolgo­zott egy lakástörvény-terve­zetet. Ezt akkor nem sikerült elfogadtatni. A tárca jelenle­gi vezetése, kisebb módosítá­sokkal, szintén a törvény el­fogadását szorgalmazza. 5. oldal A törvénykönyv túlzott védel­met biztosít a bérlőknek IDŐJÁRÁS Változóan felhős égbolt mel­lett több-kevesebb napsütés­re mindenütt számítani le­het, helyenként, főleg a kö­zépső és keleti országrész­ben záporok, zivatarok is ki­alakulhatnak. Marad a me­leg idő, a legmagasabb nap­pali hőmérséklet 25-29 fok. 3. oldal A tartalomból: I. OLDAL • A Komáromi Idegenforgalmi és Tájékoztató Iroda II.OLDAL • Szót érteni az emberekkel III.OLDAL • Veterán járművek IV. OLDAL • Terebélyesedő „családfa" Családonként átlagosan havi 1068 korona többletkiadás Július 1., az áremelés napja Pozsony. Mától a kormány korábban bejelentett intéz­kedéseinek megfelelően egy sor áremeléssel járó válto­zásra kerül sor. ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLLTÁS A hozzáadottérték-adó alsó kulcsa 6-ról 10 százalékra nő, viszont a közétkeztetést a 23 százalékos sáv­ból a kedvezményes alsó sávba so­rolták át. Az üzemanyagok forgalmi adója tonnánként 2000 koronával emelkedik. Emiatt a Slovnaft beje­lentette, hogy a benzint literenként 1,90 koronával, a gázolajat pedig 2,10-zeI emeli. A villamos energia háztartási díjsza­bása 35 százalékkal, a vállalkozói díjszabások pedig 5 százalékkal emelkednek. A földgáz lakossági ára 50 százalékkal nő, jövő év janu­ár elsejétől pedig újabb 30 százalé­kos emelésre kerül sor. Ezenkívül mától változik a fogyasztók besoro­lásának rendszere is. A távfűtési díj 40 százalékkal emelkedik. Maximá­lis ára ezzel gigajoulonként 280 ko­rona lesz. A távközlési díjak 21 szá­zalékkal emelkednek, ezen belül azonban csökken a nemzetközi be­szélgetések ára. A telefon havi alap­díja 123 korona lesz (az ikervonalé 86,10), egy impulzus ára 2,50-re nő, nyilvános fülkékből viszont 3 koronát kell majd fizetni. Megdup­lázódik a vonal áthelyezéséért számlázott díj. A rövid cigaretták fogyasztói adója szálanként 35 fillérrel, a hosszú ci­garettáké 80 fillérrel nő. A munka­ügyi minisztérium számításai sze­rint az emelések családonként átla­gosan 1068 korona havi többletki­adást jelentenek. Ezen belül az al­kalmazottak 1193 koronával, a földművesek 1038, a nyugdíjasok 831, a kétgyermekes családok pedig 1279 koronával fizeuiek többet. Már nem az a téma, hány nyelvű, hanem csak az, milyen az év végi bizonyítvány (Somogyi Tibor felvétele) Megkezdődött a szlovák-magyar szakmai egyeztetés a diplomák kölcsönös elismeréséről Végre itt a nyári vakáció Nyelvtörvény: arról tárgyalnak, hogyan tárgyalják Sürgősségi elnapolás ÚJ SZÔ-HÍR Pozsony. Bár Jozef Migaš házel­nök hétfőn úgy nyilatkozott, hogy a zsúfolt program miatt a parla­ment feszített tempóban, s ha kell, szombaton is ülésezik, tegnap ko­radélután mára napolta el az ülést. Döntését azzal indokolta, hogy az éppen ülésező kormány nem tudja biztosítani tagjai jelenlétét, tehát a nyelvhasználati törvénytervezetet és az arra vonatkozó sürgősségi el­járási javaslatot előterjesztő Milan Kňažko kulturális miniszter sem lehet jelen. A parlament egyelőre arról tárgyalt, hogy sürgőségi eljá­rásban, vagy „hagyományosan" tárgyalja-e a nyelvhasználati tör­vénytervezeteket. A koalíció sür­gősségi javaslatát az ellenzék erő­sen támadta, azzal érvelve, hogy a kormány indokolatlanul gyakran kér ilyen eljárást, és hogy a terve­zet elfogadása diszkriminálná a dél-szlovákiai szlovákokat, (korp) ÚJ SZÓ-HÍR Rimaszombat/Tornaija. A bizo­nyítványosztás napján csak a gyere­kek örültek felhőtlenül a vakáció­nak, a pedagógusokat és igazgató­kat számos probléma nyomasztja, melyek aligha oldódnak meg szep­temberre. „Megkezdődött a szakmai tanácsko­zás a diplomák kölcsönös elismeré­séről. Szeptemberben a szlovák­magyar vegyes bizottság megvitatja az egyezményt, s talán november­ben alá tudjuk írni - jelentette ki Szi­geti László oktatási államtitkár an­nak kapcsán, hogy azok a pedagó­gusok, akik Magyarországon sze­reztek diplomát, Szlovákiában nem minősülnek szakképzetteknek. Ez azok gondját is megoldaná, akik vá­rosi egyetemeinken kaptak diplo­mát. Az államtitkár a bizonyítvány­osztás napján több iskolát felkere­sett Gömörben. Rimaszombatban Boros Zoltán járási elöljáróval tár­gyalt, egyebek között a feledi ma­gyar alapiskola gondjainak megol­dásáról, Tornaiján Schwartz Árpád polgármester fogadta, majd Soly­mos József járási elöljáró-helyettes és Galo Pál Vilmos tanfelügyelő kísé­retében meglátogattak néhány kö­zép- és alapiskolát. Tornaiján kívül jártak Sajógömörön és Harkácson ­szlovák és magyar osztályokban. Az államtitkár elmondta: minden isko­lában probléma a pénzhiány, s a pe­dagógusokat aggasztják a 10 száza­lékos leépítésről, az óraszámok nö­veléséről szerzett értesülések. A kormány tervei szerint 10 százalék­kal kell csökkenteni az állami alkal­mazottak számát, s ez 15-17 ezer is­kolaügyi alkalmazott elbocsátását jelentené. Szigeti megjegyezte, Mi­lan Ftáčnik miniszter elhatárolja magát ettől. Az államtitkár elmond­ta, új iskolák építésére nincs pénz, de elképzelhető, hogy a lapos tetős iskolákat kibővítik, még egy emele­tet húznak rájuk. Akadnak építkezé­si vállalatok, amelyek hitelben elvé­geznék a munkát, (-kas) „Elkönyvelték" a lapterjesztő társaság vagyonát Standeladás törölve? A kormány lemondásra szólította fel a Vagyonalap vezetőit, nem kérte leváltásukat Büntetőjogi eljárás Kanílc ellen ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Jogászok megállapítot­ták, érvénytelen a KT Print és az Első Lapterjesztő Társaság (PNS) szerződése az újságosstandok el­adásáról. Az új igazgatótanács 80 millió koronás forrást tudna bizto­sítani a PNS finanszírozására, amíg azonban folyik a csődeljárás, nem léphet. Javaslatát Rastislav Poslúch csődbiztos elé terjeszti, s fellebbez a csődeljárás ellen. A csődeljárás azért indult, mert a PNS kötelezettségei meghaladták vagyonát, de valószínű, hogy könyvelési „pontatlanságok" miatt ilyen csekély a vagyon. Több nagy lapkiadó úgy próbál hozzájárulni a katasztrofális helyzet megoldásá­hoz, hogy ha a részvényes bele­egyezik, tőkésíti kinnlevőségeit. UJ SZO-HIR Pozsony. A kormány tegnap le­mondásra szólította fel Ľudovít Kaníkot, a Nemzeti Vagyonalap el­nökét és Ladislav Sklenárt, az intéz­mény alelnökét, ugyanakkor a par­lamenttől nem kérte, hogy váltsa le a két vezetőt. Mikulás Dzurinda mi­niszterelnök megerősítette, hogy büntetőjogi eljárás is kezdődött a két személy ellen, s jómaga is haj­landó tanúskodni és a nyomozó­szervek rendelkezésére bocsátani a birtokában levő dokumentumokat. A kormány döntését azzal indokol­ta, hogy a Vagyonalapot terheli a felelősség a Nafta Gbely körüli bot­rányért. Hétfőn a miniszterelnök még úgy nyilatkozott, Kaník levál­tását fogja indítványozni. Kaník a kabinet ülését követően ki­jelentette, nem lát okot a lemon­dásra. Az elmozdítására tett kísér­- - W VÁR H A TÓ NYEREMÉNYEK AZ ALÁBBI JÁTÉKOKBAN: TÁJÉKOZTATÁS A TIPPELŐKNEK A W TIPOS ofAvGO •27. HÉT J LEHETŐSÉG let szerinte politikai indíttatású, s ha így van, nemcsak a Vagyonalap vezetőinek kell viselnie a következ­ményeket, hanem az ügyben érin­tett összes félnek, köztük Ľudovít Černák gazdasági miniszternek. A kérdésre, mi történik, ha Kaník nem mond le, Dzurinda annyit felelt, vá­lasztjövő héten kapunk. Egyelőre a legfontosabb kérdés megválaszo­latlan: mi lesz a Nafta sorsa. (Bő­vebben a 4. és 5. oldalon.) (st) Kőzápor lengyel katonákra Megdobált NATO-vonat Varsó. A lengyel védelmi tárca közlése szerint szerdára virradó éj­szaka kőzápor érte Szlovákia terü­letén a Koszovóba tartó lengyel KFÖR-katonák vasúti szerelvé­nyét. Személyi sérülés nem tör­tént, viszont egy, a szállítmány ré­szét képező katonai jármű ablaka betört. Varsó nem tekinti az esetet komolynak, az akció hátterében rosszul sikerült tréfát vagy huli­gánakciót sejtenek. A szlovák ha­tóságok egyelőre nem nyilatkoz­tak az üggyel kapcsolatban. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents