Új Szó, 1999. július (52. évfolyam, 149-175. szám)

1999-07-01 / 149. szám, csütörtök

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1999. JÚLIUS 1 KOMMENTÁR A csőd csődje TUBA LAJOS Működőképessé tesszük a csődtörvényt, sőt biztosítjuk, hogy ér­vényt is lehessen szerezni neki - jelentette ki hétfőn egy beszélge­tés során Ivan Mikloš miniszterelnök-helyettes, hozzátéve, hogy az ezzel foglalkozó bizottságot személyesen vezeti. A működésképtelen csődtörvény valóban a hazai gazdasági szerke­zetváltás egyik legnagyobb kerékkötője, de Miklošék itt is nagy fá­ba vágták a fejszéjüket. A csődeljárás, vagyis a beteg, a piacra nem való vállalkozások eltakarítására szolgáló folyamat ugyanis műkö­dőképes igazságszolgáltatást feltételez. Márpedig nálunk még messze vagyunk ettől. Kezdve ott, hogy még csak álmainkban léte­zik az a cégnyilvántartás, amelyből mindenki naprakészen tudna információt szerezni potenciális üzleti partneréről, befejezve azzal a kellemetlen helyzettel, ha a nem fizető partner miatt valóban bí­rósághoz kell fordulni. Sőt, éppen a kormányképviselői tapasztal­hatták meg néhányszor az utóbbi időben, hogy a kereskedelmi bí­róságok nem éppen az operatív munka mintapéldái. Ennek objek­tív okai is vannak, hiszen eddig csak félgőzzel igyekeztek azon, hogy ezek emberi kapacitásai és felszereltsége megfeleljenek a gazdaság igényeinek. Van itt azonban egy talán még ennél is ko­molyabb kockázatforrás. Mert miként értékelhető például az a bí­rói döntés, hogy a sokmilliárdos kárral fenyegető Nafta-ügyben a Nemzeti Vagyonalap nem tudta elérni, hogy a gyanúsítások tisztá­zásáig bírósági döntéssel zárolják a kérdéses részvénycsomagot? Az Első Lapterjesztő Társaság (PNS) öncsődjével kapcsolatban pe­dig a bírót érdekes módon csöppet sem izgatta, hogy az eljárást kezdeményező illető már csak de jure vezető. Csődbiztosnak pedig olyan személyt nevezett ki, aki kapcsolatban áll a PNS felszámolá­sában érdekejt konkurens társasággal. Márpedig a csődeljárás első lépéseként éppen a kérdéses vállalat megmentésére kell törekedni, a konkurencia emberétől pedig ez nehezen várható el. A sajtó azt is kiderítette, hogy a kérdéses bíró drága Mercedesen jár, amit a fizetéséből nyilvánvalóan nem en­gedhetne meg magának. Ehhez már csak azt kell hozzátennünk, hogy egy friss felmérés eredményeként a bíróságokat a legkor­ruptabb hazai intézmények közé sorolták. Ez azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatásban nem létezik olyan ellenőrzési mechaniz­mus, mely kiszűrné a saját zsebükre dolgozó bírókat. Márpedig egy ilyen helyzetben bármilyen csodálatos csődtörvény kerül is ki Mikloš műhelyéből, nagyon nehéz elképzelni, miként szereznek majd neki érvényt. JEGYZET Egy polgár panasza KÖVESDI KÁROLY Valahogy vészesen szaporodik a névtelenek tábora Szlovákiá­ban. Egyik napról a másikra válhat az ember kiszolgáltatot­tá; Ivan Lexa titkosszolgálati igazgatóból Ivan L. vádlottá, Gustáv Krajči belügyminiszter­ből Gustáv K.-vá, Karol Mar­tinka fürdőtulajdonosból Karol M. nemzetközi körözötté, Vla­dimír Poór nagyvállalkozóból és pártfejesből Vladimír P. sza­badlábon védekező vádlottá, Jaroslav Svéchota titkosszol­gálati tisztből kegyelemben ré­szesülő Jaroslav S.-szé. A név­sor korántsem teljes, s a közel­jövőben valószínűleg bővülni fog. Lehet, hogy Alexander R.­rel, de még azt is megérhetjük, hogy Vladimír M.-mel. Hogy is van ez? A becsületes polgár csak jön-megy, gyanút­lanul teszi a dolgát, villázgatja a millióit és az értékpapírjait a padláson, dudorássza az egy­kor győztes dalárda csasztus­káját, s a következő percben a tisztességes neve helyett az iniciáléja ordít a lapok címol­dalán. Még arra se jut ideje, hogy gyoisan iilUJiKUílje MZ ügyeletes hivatalnokokat és fe­jeseket, ügyesen pénzzé tegye a vállalatait és a részvényeit, szóljon az anyósának, hogy tá­vollétében ne felejtse etetni a kanárimadarat, s már csoma­golhatja is az alsóneműt meg a fogkefét. Nemhiába jósolják a jövőbe látók, hogy közeleg a világvége, valahogy egyre rú­tabbá és kiszámíthatatlanabbá válik minden. Az ember abba sem bízhat, hogy a becsülete­sen összegereblyézett milliói megvédik az otromba inzultu­sokkal, az alaptalan rágalmak­kal, a piszkos vádakkal szem­ben. Már azt sem engedheti meg magának, hogy levizeljen a balkonról, vagy szidja a szomszéd mocskos fajtáját, mert egyből rárontanak az el­lenségei, és kicsinálják. Márpedig az a világ fejtetőn áll, amelyben az embert nem védi a vagyona és a hatalma. Az a vi­lág pusztulásra van ítélve. De hogy miért nem foglalkozik ez a stupid pórnép inkább a magyar­veszéllyel és a cigányokkal, vég­képp érthetetlen. Pedig mi, be­csületes polgárok és hazafiak mindent megtettünk azért, hogy legyen mivel szórakozni ebben az országban, s ne a mi becsületes meggazdagodásunk­ra figyeljenek. Ki érti ezt? - Edes fiam, a bizonyítványodnál már csak az ország gazdasági helyzete katasztrofálisabb! (Peter Gossányi karikatúrája) TALLÓZÓ LIDOVÉ NOVINY Nagy a valószínűsége annak, hogy nem Ľudovít Kaník és Ladislav Sklenár, a Nemzeti Vagyonalap két leváltásra javasolt vezetője a valódi bűnös a Nafta Gbely ügyében. A gazdasági botrány hátterében poli­tikai okok is meghúzódnak. Kaník Ivan Mikloš miniszterelnök-helyet­tes és a DP kedvence, Sklenár pedig a DBP jelöltje. A két párt pedig az SZDK gazdasági miniszterét, Ľudo­vít Černákot teszi felelőssé. A Va­gyonalap vezetőinek ügye „koalíci­ós háborúhoz" vezethet, melynek beláthatatlan következményei le­hetnek. A kormányfő egy másik szenzációs bejelentést is tett, mely szerint a VTV sugárzási engedélyé­nek átruházása során a frekvencia­tanács tagjai személyes érdekeket részesítettek előnyben. A két ügy közös szereplője Ernest Valko, aki a Vagyonalap ügyvédjeként érdekelt a Nafta Gbely ügyében, és egyben a frekvenciatanács tagja. Valko azzal vágott vissza, hogy elárulta: a kor­mányfő választás elé állította, vagy önként távozik a tanácsból, vagy el­járást indítanak ellene. A bizonyítványban tulajdonképpen a nagy szabadság, a szünidő alaphangulata van meghatározva Rejtett zsenik, normális lurkók Az egyetlen dolog, ami még visz­szahúz, ami az iskolai munkát idézi, a bizonyítvány, amelyben apró betűkkel tulajdonképpen a nagy szabadság, a szünidő alap­hangulata van meghatározva. Jó esetben a (kis)diákot kedvenc süteménye vagy csokija várja ott­hon, a szülők büszkék, elégedet­tek. De a bizonyítvány okozhat Az érdemjegyek nem mindig felelnek meg a szülők elvárásainak. kellemetlen meglepetést is. Ott vannak rögtön az érdemjegyek, amelyek nem mindig felelnek meg a szülők elvárásainak, po­tenciális veszélyt rejthet a mu­lasztott órák száma, a magavise­let értékelése. Egy gyengébb bi­zonyítvány indulatok lavináját indíthatja el. A gyermek retteg, a szülők csalódottak, dühösek, sér­tettek, fiaik-lányaik iskolai prob­lémáit személyes kudarcként élik meg, a helyzet pedig általában családi nagyjelenetbe torkollik. Nincs olyan elfogulatlan szülő, aki a gyermeknevelés gondjai és örömei közepette soha ne gon­Hnlf wnlna Arra hngy a*, a fejlődő kis ember, akinek ő adott életet, egyszer majd sokra viszi, betelje­síti azokat az álmokat, vágyakat, amelyeket a szülő a saját életé­ben valamilyen oknál fogva nem tudott realizálni. Akár bevallják, akár nem: mindenki hajlamos sa­ját csemetéjében a rejtőző géni­uszt látni, illetve keresni. A zse­nikkel szemben pedig az elvárá­sok is nagyok. S ha az iskolai megmérettetés nem alakul kedvezően, ha becsúszik néhány (vagy éppen sok) rossz jegy, olyan nehéz tudomásul ven­ni, hogy a mi gyermekünk is „csak" egy teljesen normális gyerek, aki­nek megvannak a saját természetes igényei, akinek lehetnek problé­mái, aki nem mindig képes száz százalékos teljesítményt nyújtani. Pedig meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy gyermekeink nem programozható teremtmé­nyek, akiket a matematika szabá­lyainak megfelelően, logikusan, „egy meg egy az kettő" alapon irá­nyíthatunk. S ha ezt elfogadjuk, ha mi is képesek vagyunk feldolgozni az esetleges kudarcokat, akkor biz­tosak lehetünk abban, hogy gyer­mekünk a rossz bizonyítvány elle­nére is hazajön, s nem fordul - szél­sőséges esetben - saját élete ellen. A statisztikai kimutatások szerint májustól augusztusig jelentős mértékben emelkedik a gyermekbalesetek száma Biztonságos otthon, biztonságos vakáció Főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318, fax: 58238320) Főszerkesztő-helyettes: Molnár Norbert (58238338) Kiadásvezető: Madi Géza (58238342) Rovatvezetők: Holop Zsolt - politika - (58238338), Sidó H. Zoltán - gazdaság ­(58238311), -kultúra - (58238313), Urbán Gabriella - panoráma - (58238338), Bolemant Lilla - régió - (58238310), Tomi Vince - sport - (58238340) Szerkesztőség: Prievozská 14/A, P. O. BOX 49,824 88 Bratislava 26 Szerkesztőségi titkárság: 58238341, 58238342, telefax: 58238343, hírfelvétel és üzenetrögzítő: 53417054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/6382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Komárom: tel., fax: 0819/704 200, Nyitra: 087/52 25 43, Rozsnyó: 0942/7329424. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 58238322, fax: 58238321) Hirdetőiroda: 58238262,58238332, fax: 58238331 Szedés és tördelés a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a CONCORDIA Kft. - Kolárska 8, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDIER Kft. - Samorin. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz üare, Košická 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.voxnova.sk/ E-mail: redakcia@voxnova.sk PÉTERFI SZONYA Szlovákiában 1987 óta működik a Biztonságos otthon tervezet, amelynek fő célja az otthoni gyermekbalesetek megelőzése. A statisztikai kimutatások szerint májustól augusztusig jelentős mértékben emelkedik a gyermek­balesetek száma; a súlyos, illetve a halálos kimenetelű sérülésekre a lakásban vagy közvetlen köze­lében kerül sor. A közvélemény-kutatások ered­ményei is arra utalnak, hogy saját otthonát a megkérdezettek 91 százaléka biztonságosnak tartja, ezért szinte semmit sem tesz a OLVASÓI LEVÉL Szegénységünk bizonyítványa Az Érsekújvári járásban 1998­ban a magyar és szlovák óvodák­ban hagyományőrző programok bemutatójával „versenyeztek". A körzeti bemutatók nagy sikert arattak. Egy-egy település jelleg­zetes szokásait a legkisebbek népviseletbe öltözve dalolták, táncolták el. Volt, ahol felnőttes­re vették a figurát, de volt, ahol a régi gyerekjátékok, szokások korhoz illő versikékben, jelene­tekben elevenedtek meg. Idén Ki kit tud?-ot hirdetett a járási hiva­megelőzés érdekében. A nyári balesetek számának növekedését a szakemberek annak tulajdonít­ják, hogy jóval több gyerek ma­rad odahaza felügyelet nélkül. Ivan Štúr professzor, a pozsonyi kramárei gyermekklinika pszi­chológusa nem tagadta, hogy az Egyesült Államokban gyermek­balesetek következtében sokkal több gyerek veszíti el életét, mint a súlyos betegségek - rák, AIDS, szívbajok, kábítószer-élvezet ­következtében. „Csehországban - a fejlett orszá­gokhoz viszonyítva - megduplá­zódott a nyári balesetek száma, a helyzet Szlovákiában is hasonló. tal illetékes osztálya. Vajon mi­lyen céllal? Tehetségeket felku­tatni a legkisebbek között? Mert vannak. A Nánán látott műsorból azonban nem jöttem rá, mi volt a rendezvény célja. Gondoltak-e arra az óvónők, melyik gyerek mit tud, vagy felsőbb utasításra, pipáljuk ki ezt is alapon készül­tek a gyerekekkel. Megdöbbenve néztem a 3-5 éves ovisokat, akikkel Hacsek és Sajót játszat­tak. A legtöbb csoport „aranyo­san" ugrált a színpadon kalóz­vagy más figuraként a dübörgő gépzenére (szokja meg már kis­korától). Még véletlenül sem volt gyermekjáték. Kivétel csupán a párkányi Ady utcai óvoda, az ot­tani gyerekek csodálatos mesejá­Éppen ezért tudatosítani kellene a megelőzés fontosságát és szük­ségességét" - hangsúlyozta. A szakértők rámutattak a balese­tek fő okaira, amiből kiderült, nemcsak a gyermeki kíváncsiság, Tudatosítani kellene a megelőzés fontosságát és szükségességét. hanem sokszor a felnőttek figyel­metlensége, hanyagsága okozza a bajt. Főleg a nyári szünidőben, amikor a szülők az idősebb test­vérekre bízzák a kisebbeket. tékot adtak elő; no meg egy pár­kányi szlovák csoport, amely Jancsi és Juliska történetét ele­venítette fel. Lehet, hogy maradi nagyszülő és néző vagyok, ki nem érti meg, mások a kor igé­nyei, de kedves tanító nénik és óvónénik - ez a bemutató a sze­génységi bizonyítványunk volt. A mi gyerekeink többre képesek. Bizonyítja ezt 6-8 párkányi óvo­da, melynek pedagógusai és óvo­dásai együtt énekeltek, játszot­tak, sőt szólóénekkel, versmon­dással is szerepeltek. Vagy a fűri kisiskolások, akik lakodal­mast mutattak be, s akik közt ­a pedagógus munkájának csodá­latos eredménye - egy beszédhi­bás kislány játszotta a menyasz­Hasznos volna, ha időben megta­nítanák őket pl. a háztartási gé­pek, tűzhely kezelésére, illetve felkészítenék őket arra, mit te­gyenek, ha mégis balesetet szen­vednek, vagy meggyullad valami a lakásban. Szlovákiában 1987 óta működik a Biztonságos otthon tervezet, amelynek fő célja a házi gyer­mekbalesetek megelőzése. Alapí­tói Bemard Geryk gyermekse­bész, a háztartási gépeket gyártó Electrolux társaság és az Interel ügynökség - számos kiadványt jelentettek meg a nyári veszélyek elhárításának fontosságáról és módjáról. szonyt, talán egy életre meg­alapozva ezzel önbizalmát. A kisújfalui iskola is gyakran bizonyítja, hogy sokoldalú, te­hetséges gyerekeink vannak, de velük sokoldalú, tehetséges, a szó szoros értelmében vett peda­gógusok foglalkoznak - már az óvodában is. Nem szeretném, ha ezt a rövid írást félreér­tenék a tanítók, hiszen nem bántó szándékkal írtam, hanem mert féltem anyanyelvünket, s csupán azt szeretném, ha gyer­mekeink esztétikai érzékét, anyanyelvi kultúráját, tehet­ségét védenénk, őriznénk, fej­lesztenénk. Dániel Erzsébet Nána Virágok, csinosan felöltözte­tett gyerekek, izgalom, a test még itt, a lélek már messze jár - ilyen a tanévzáró az ál­talános és középiskolákban. LAKATOS KRISZTINA A legfontosabb beszédtéma a nagy nvári tervek : ki kivel hova készül, ki nek üdüli k tl ieg a te n ggr , a török vagy a francia riviéra, ki­nek a nagyi falusi háza a kert végi kacsaúsztatóval. Ha nem éppen az érdemek alapján dől is el, ki hol töltheti a nyári vakáció heteit, a többség elégedett: kiszabadul abból az intézményből, amelyet lehet gyűlölni és lehet szeretni, de az év tíz hónapján keresztül vitat­hatatlanul meghatározza a 6-18 éves korosztály mindennapjait.

Next

/
Thumbnails
Contents