Új Szó, 1999. április (52. évfolyam, 76-99. szám)

1999-04-01 / 76. szám, csütörtök

-J r ' J & Egy magazin csak Neked és Önnek, szóval és képpel, mindenkinek! 1W9. óplte % (7,50 51 I A tartalomból: * Arcok és hangok a képernyőről - Herkules és Xena magyar hangjai •k Vallató Jakupcsek Gabriellával * A rákról - Egy beteg szemszögéből •k Szerelmes Shakespeare * Lap a lapban - POPMÁNIA Az IFI a Wediaprint-Kapa standjain is kaphatói sütörtök, 1999. április 1. UT SZ O fyt Ara 8 korona 'Gamma T, Gazdabolt Trstice. Telefax: 0706/778 22 85. Felhasználók, viszonteladók fi gyelmébe! Vetőmagok, vegyszerek Palántanevelő tálcák Műtrágyák, fátyolfóliák Kerti szerszámok Csepegtető-berendezések Gazdatápok. VK-212/1 52. évfolyam, 76. szám Kedves Olvasó! A napilapunkat kiadó Vox Nova Részvénytársaság igaz­gatótanácsa úgy döntött, az eddigi megbízott főszerkesz­tőt, Grendel Ágotát nevezi ki az Új Szó élére. Grendel Ágo­ta mától, azaz április elsejétől lapunk főszerkesztője. VELEMENY Hátrányos... A kormány tovább folytatja halogató politikáját. Tegnap kellett volna végre eldönte­nie, hogy a behozatali vám­pótlék bevezetésével vagy a hozzáadottérték-adó alsó kul­csának emelésével erősíti-e az állami költségvetés bevételét. Ehelyett a döntés immár ki tudja, hányadik időpontját ki­tolták április 14-re. 2. oldal POLITIKA Beszélgetés Szabó Jánossal A legalapvetőbb az egységes légtér-ellenőrzési rendszer kidolgozása. Ez a csatlako­zás legfontosabb feltétele, s ez február 7-én teljesült, amikor Veszprémben átad­ták nekünk azt az ASOC rendszert, amely lehetővé te­szi a légtérellenőrzésben va­ló részvételt. 5. oldal „Szerb támadástól nem kell tartanunk." HET NAP MŰSORA Melléklet Az első oldalon cikket olvas­hatnak Richard Gere ameri­kai színészről. I-IV. oldal IDŐJÁRÁS Délen és keleten megnöve­kedhet a felhőzet. A kora délutáni hőmérséklet 14 és 18 fok között alakul. 3. oldal MATOL hétfő kivételével mindennap 2 O OLDALON Az Új Szó legközelebb április 3-án, szombaton jelenik meg. NATO: növekedik a csapások célpontjainak száma Házhoz megy a háború Jugoszláviában Belgrád/Washington/Róma. Gyakorlatilag már éjjel-nap­pal folynak a NATO légi csa­pásai Jugoszlávia ellen. Wesley Clark tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka pedig meg­erősítette: felhatalmazást kapott a célpontok számá­nak növelésére. HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Az amerikai tábornok nem volt hajlandó konkrétan taglalni, hogy a főtitkári felhatalmazás birtoká­ban milyen új célpontokra terjeszt­heti ki a szövetséges erők légi csa­pásait, így arra sem válaszolt, va­jon ezután valóban támadásokat intéznek-e belgrádi kormányzati épületek ellen. Azt viszont megje­gyezte: továbbra is arra töreked­nek, hogy elkerüljék polgári sze­mélyek életének veszélyeztetését, bár teljesen biztos garanciákat e tekintetben nem lehet adni. „Van­nak kockázatok a pilóták számára, és vannak kockázatok a földön is" - mondta. Hangsúlyozta, hogy a bombázásokat esetleg kísérő, nem szándékolt károkozást össze kell vetni azzal a tömeges emberi tra­gédiával, amely most Koszovóban történik. Wesley Clark tábornok tagadta, hogy valaha is elérhető célnak te­kintették volna kizárólag légi csa­pásokkal megakadályozni a Ko­szovóban folyó etnikai tisztogató akciókat. „Amire a NATO straté­gái törekedtek és törekednek ­mondta -, az a jugoszláv katonai potenciál jelentős mértékű meg­gyengítése, vagyis olyan ár megfi­zettetése Szlobodan Milosevics elnökkel, amely árat a jugoszláv vezető már remélhetőleg túl ma­gasnak tart eddigi irányvonala folytatásához." A NATO európai erőinek főpa­rancsnoka megerősítette azokat az értesüléseket, melyek szerint Belgrád és Bagdad kapcsolatot lé­tesített egymással, azzal a nyil­vánvaló szándékkal, hogy kicse­réljék tapasztalataikat az amerikai légierő elleni hatékony védekezés módszereit illetően. A NATO főtitkára közben azt nyi­latkozta, hogy véleménye szerint az Észak-atlanti Szövetség április 24-25-i washingtoni csúcstalálko­zójáig befejeződik a Belgrád elleni légicsapás-sorozat. „Biztos vagyok benne, hogy addigra megoldódik a helyzet" - mondta Javier Solana. Akcióban a szurkolók - akcióban a rendőrség (Somogyi Tibor felvétele) Több száz rendőr volt készenlétben a fővárosban a szlovák-magyar meccs idején Kőzápor, gumibot, motozások Bárdos Gyula a koalíciós tanács keddi döntéseiről Lexáról és az adókról ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Tekintettel a most folyó szakértői véleményezésre, a koalí­ciós tanács kedden este úgy dön­tött, hogy április 13-a előtt nem dönt a hozzáadottérték-adó, illetve a behozatali vámpótlék ügyében. Ivan Lexa esetében a tanács zárt ülést szorgalmaz. A döntés koalíci­ós konszenzus eredménye, s utol­sóként az MKP adta beleegyezését, fontolóra véve, hogy nyilvános ülé­sen Lexa akár titkos és államérde­keket sértő információkat is közöl­het. Egyelőre megoldatlan marad, miként gyakorolhatja mandátumát az a képviselő, akit megfosztanak mentelmi jogától. Bárdos Gyula, az MKP frakcióvezetője elmondta: Lexa mentelmi jogáról a parlament dönt, ehhez azonban az alkot­mányjogi, illetve a mandátumvizs­gáló és mentelmi bizottság ajánlá­sa is kell. Bárdps a mentelmi bizott­ság állásfoglalásának elodázását „fölösleges óvatoskodásnak" minő­sítette, hiszen az ajánlás feltételes módban előzetes vádemelés nélkül is elfogadható. Ami a földalapot il­leti, a koalíciós tanács jóváhagyta az igazgatótanács elnök posztjának betöltéséről született MKP-DBP­megállapodást, mely szerint az ágazati szervezetek nyújthatnak be jelölési javaslatokat, (korp) ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Pozsony. Tegnap délután - há­rom órával az év mérkőzése előtt - a belvárosban nyoma sem volt annak, hogy kora este szlovák­magyar futballderbi lesz a Slo­van-stadionban. Csak elvétve le­hetett találkozni kutyás rend­őrökkel, akik főleg a vendéglők körül járőröztek. Nem kis megle­petésre még a Mamut sörözőben sem volt csúcsforgalom, azonban a Duna-parti vendéglő az öreg hídnál zsúfolásig megtelt. A pálya közelében is nagy volt a tumultus, egyre több egyenruhással (a hiva­talos jelentés szerint több száz rendőr teljesített szolgálatot a fő­városban) találkozhattak az arra járók. Nyolcvan perccel a mérkő­zés előtt 17 autóbusszal megér­keztek a vendégdrukkerek, akiket kőzápor fogadott a Bajkál utcá­ban. A harciasabb magyar szurko­lók üvegekkel dobálták meg az őket kísérő rendőröket, majd elő­került a gumibot, s a biztonsági emberek rendreutasították a ke­mény mag tagjait. A stadion ka­puit két órával a meccs előtt nyi­tották meg, s csak alapos moto­zást követően juthattak be a szur­kolók, a két tábor hatalmas hang­párbajt vívott a közeli utcákban, majd később a lelátókon, (zsi) A mentelmi bizottság tegnap Ivan Lexa vizsgálati fogságba helyezéséről tárgyalt Csak a jövő héten lesz ajánlás ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony. A parlament mandá­tumvizsgáló és mentelmi bizott­sága tegnap foglalkozni kezdett az Ivan Lexa vizsgálati fogságba helyezéséről szóló kérelemmel is. Viszont ajánlását csak a jövő hé­ten teszi meg, amikor a törvény­hozás a volt titkosszolgálati veze­tő képviselői mentelmi jogának a megvonásáról tárgyal majd. Mint írtuk, a hatóságok amiatt is kérték Lexa „kiadását", mert jogtalanul birtokolt mobiltelefon-hálózat le­hallgatására szolgáló berende­zést. A mentelmi bizottság tegnap délelőtt elfogadta az ezzel kap­: Wl/ÁfíHA TÓ NYEREMÉNYEK AZ ALÁBBI JÁTÉKOKBAN: iškÉĽlZlzi TÁJÉKOZTATÁS A - A TIPPELŐKNEK A W T!F*OS Bt NGO VK-07/14 ^ LEHETŐSÉG MATES csolatban benyújtott rendőrségi javaslat értékeléséről szóló jelen­tést. Ha a SZISZ volt igazgatóját sikerül bíróság elé állítani, akkor öttől tizenkét évig terjedő szabad­ságvesztésre is ítélhetik. Ivan Lexa tegnap a parlamentben saj­tóértekezletet tartott. Erről az 5. oldalon számolunk be. (ú) Hárommilliót akartak tőle Megzsaroltak egy honatyát Pozsony. Tegnap reggel ismeretlen telefonáló megzsarolta Imrich Sládečeket, a Polgári Egyetértés Pártjának parlamenti képviselőjét. Szerinte a zsaroló középkorú lehe­tett, és 3 millió koronát követelt tő­le. A pénzt még tegnap este kilencig kellett egy bizonyos helyre eljuttat­nia Pozsonyban. Az ismeretlen kö­zölte vele, hogy ha nem teszi meg, akkor őt és családtagjait is megöfi,' Sládeček szerint a zsarolás oka egy cikk lehet, amely szerint több millió koronás vagyonhoz jutott. (SITA)

Next

/
Thumbnails
Contents