Új Szó, 1999. április (52. évfolyam, 76-99. szám)

1999-04-01 / 76. szám, csütörtök

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1999. ÁPRILIS 1 KOMMENTÁR Hátrányos halogatás SIDÓ H. ZOLTÁN A kormány tovább folytatja halogató politikáját. Tegnap kellett volna végre eldöntenie, hogy a behozatali vámpótlék bevezetésé­vel vagy a hozzáadottérték-adó alsó kulcsának emelésével erősíti-e az állami költségvetés bevételét. Ehelyett a döntés immár ki tudja hányadik időpontját kitolták április 14-re. Az adókulcs 6-ról 10 százalékra történő emelése az Ivan Mikloš miniszterelnök-helyet­tes megbízásából működő elemzőcsoport számításai szerint közel 7 milliárd koronával növelné az államkassza nettó bevételét, a vil­lamos energia átsorolása a 6 százalékos adókulcsból a 23 százalé­kosba további 900 millió korona többletbevételt eredményezne, végezetül a benzin, a gázolaj és a dohánytermékek fogyasztási adójának módosítása újabb 500 millió, esetleg egymilliárd korona pótlólagos bevételt jelenthet. A Szlovák Statisztikai Hivatal becslé­se szerint az adókulcs emelése és a többi tervezett intézkedés ösz­szességében 2,5-4 százalékponttal növeli az éves inflációt. Eugen Jurzyca neves közgazdász úgy vélekedik: az elkerülhetetlen ár­emelések két éven keresztül mintegy 5-10 százalékkal vetik vissza a polgárok életszínvonalát. A másik megoldás, azaz a behozatali vámpótlék bevezetése, mely 10 százalékos volna, éves szinten mindössze 3,4 milliárd korona többletbevételhez juttatná az államkasszát, ráadásul a vámpótlé­kot fokozatosan csökkenteni kellene, ha egyáltalán a Világkereske­delmi Szervezet engedi alkalmazását. A kormány gazdasági mi­niszterei kedden este az adókulcs emelése mellett tették le a ga­rast, a tanácskozás idején a parlamentben tartózkodó Brigita Schmögnerová pénzügyminiszter pedig közölte: alkalmazkodik a kormány döntéséhez. Akkor hát hol a bökkenő, miért e halogatás? A válasz a megzabolázhatatlan, a túlzott önbizalomtól sugárzó De­mokratikus Baloldal Pártja magatartásában keresendő, mely párt a tényekkel dacolva a parlamentben egyelőre nem szavazná meg az adókulcs emelését. A további két hét tehát ahhoz kell, hogy meg­győzzék a valóságtól elrugaszkodott DBP-t. A halogatás ára viszont a növekvő bizonytalanság, a pénzpiac fokozódó idegessége és a kormány határozottságának, problémamegoldó képességének megkérdőjelezése.. JEGYZET Miénk itt a légtér HOLOP ZSOLT A parlament tegnap igyekezett állást foglalni a szlovák légtér és Koszovó összefüggésében, egy héttel azután, hogy a NATO megkezdte a bombázást és a szerbek minden állást elfoglal­tak Koszovóban. Ha már egy hétig halasztódott a vita, és ép­pen az ellenzék miatt, aki indi­án mesék felolvasásával és más történetekkel hátráltatta a költ­ségvetés elfogadását, minél ké­sőbb, annál jobb, minél rosz­szabb az országnak, annál jobb nekünk alapon, szóval eddig tartott az időhúzás, hogy ne jus­son másra, és most pont ezt ró­ják fel, a kígyó önfarkába harap és csodálkozva kémlel körül, tá­madó után kutatva. De ha már eddig halasztódott, egy napot várhatott volna, mert néhány felszólalás, mely aztán alaphan­gul szolgált, felettébb morbid április elsejei tréfaként fogható csak fel. Az ellenzéknek sikerült elérnie azt a szintet, hogy mint az óvo­dásoknak, úgy magyarázzák el nekik a nemzetközi helyzetet, amely fokozódik. A DSZM és az SZNP arra a sziklaszilárd és megdönthetetlen érvre épített, hogy a szerbek is szlávok (úgy mint a szlovákok, szemben az albánokkal, akik a legkevésbé sem), hogy a kirobbant válság­ban a jugoszláviai szlovák ki­sebbséghez tartozók élete is ve­szélybe került, s a légtér meg­nyitása eleve rossz döntés volt, mert a Dzurinda-kormány hoz­ta. Az ellenzéknek ezért meg kellett hallgatnia, hogy a szlo­vének és a horvátok is szláv testvérek, akiket lebombáztak a szerbek, hogy egy szlávnak sincs „több" emberi joga, mint egy nem szlávnak, illetve a nem szlávnak is van, s hogy Milosevics őrült politikája miatt minden katonaköteles jugoszlá­viai szlovák kisebbségi fiatal­ember élete potenciálisan ve­szélyben van. A kormánypárti padsorokból még az is elhangzott, hogy Ma­gyarországnak e szerint az el­lenzéki okfejtés szerint Trianon után, 1918-ban ugyanolyan jo­ga lett volna megvédeni területi integritását, mint most Milosevicsnek. Arról már nem is beszélve, hogy Szlovákia elsza­kadása sem ment volna olyan simán, mint amilyen simán ment, ha Klaus helyett Miloseviccsel kellett volna tár­gyalnia Mečiarnak. Szóval szerb, horvát, szlovén, szlovák, magyar. Meg 600 ezer albán menekült. S a halottak, akik már nem tudnak elmenekülni. Ha az ellenzék szól, rögtön áp­rilis elseje van, de a mai ülésen még több teret kellene neki hagyni az „önmegvalósításra". Főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318) Főszerkesztő-helyettes: Molnár Norbert Kiadásvezető: Madi Géza (58238342) Rovatvezetők: Holop Zsolt - politika - (58238338), Sidó H. Zoltán - gazdaság ­(58238310), - kultúra - (58238313), Urbán Gabriella-panoráma - (58238338), Tomi Vince - sport - (58238340) Szerkesztőség: Prievozská 14/A, P.O. BOX 49, 824 88 Bratislava 26 Szerkesztőségi titkárság: 58238341, 58238342, telefax: 58238343, hírfelvétel és üzenetrögzítő: 53417054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/6382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Komárom: tel., fax: 0819/704 200, Nyitra: 087/52 25 43, Rozsnyó: 0942/7329424. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 58238322, fax: 58238321) Hirdetőiroda: 58238262,58238332, fax: 58238331 Szedés és tördelés a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a CONCORDIA Kft. - Kolárska 8, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. - Samorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz dače, Košická 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.voxnova.sk/ E-mail: redakcia@voxnova.sk Harcolok az infláció ellen, eliszom minden pénzemet (Peter Gossányi karikatúrája) A Kelet-szlovákiai Vasmű túl van a nehezén, de átszervezés előtt áll Iűcsi, de fontos lépések a kassai vasműben A kassai óriásvállalat, a hazai ipar zászlóshajója nagy való­színűség szerint kint van a vízből, közvetlen elsüllyedés tehát jelenleg nem fenyeget. Gabriel Eichler, aki egyes for­rások szerint szép summáért vállalta a nagytakarítást, egy­előre csak a portalanításnál tart, ám mosolygósabb, mint három hónappal ezelőtt, amikor munkába állt. JUHÁSZ KATALIN A vasmű-elnök kicsi, de fontos lé­pésekről számolt be legutóbbi saj­tótájékoztatóján, nem felejtve el kihangsúlyozni, hogy gyors átszer­vezésre van szükség a vezetőség munkájában és a vállalat struktú­rájában egyaránt. Az üzletkötés nem erős oldala a „top manage­ment" illetékeseinek, hiányzik a nyugati marketingesek dörzsöltsé­ge, ezért a vasmű nehezen boldo­gul a külföldi piacon. Eichler és csapatának munkáját az első hó­napokban olyan apróságok is hát­ráltatták, mint az irányítás alapját képező cash-flow kimutatás, me­lyet csak hosszas íróasztal-püfölést követően tudtak rendszeresíteni a vállalatnál. A lassú, keleties ügy­menet bizonyítéka a sokat emlege­tett luxuslimuzinok esete is, me­lyeket a vezetés szeretne eladni, viszont a mai napig különböző le­ányvállalatoknál vannak szétszór­va, ahonnan képtelenség „bevon­ni" őket. Ennél sokkal fontosabb viszont, hogy az adósok lassan fo­lyósítani kezdtek kisebb-nagyobb összegeket a vasműnek, így az ki tudta fizetni a szállítókat, van nyersanyag, lehet termelni. A kor­OLVASÓI LEVÉL Ne essünk túlzásba A Szlovák Televízió Pressclub című vitaműsorának vendége volt Csáky Pál. Az újságírók a kisebbségi nyelvhasználati törvényt érintő kérdéseket tettek fel miniszterel­nök-helyettesünknek. Sajnálattal kell konstatálnom, hogy a műsor nemigen szolgálta az MKP koncep­ciójának alaposabb megismerését e tárgykörben. Csáky feltűnő módon kerülte a konkrét megfogalmazá­sokat. Egyetlen olyan kérdésre sem adott választ, amelyik azt firtatta, mánnyal egyelőre barátságos a ve­zetés viszonya, a külföldi bankok­kal szintén, Eichler Bécsben négy hónapos haladékot kapott, azaz a pénzintézmények nem fordulnak bírósághoz, sőt a kamatok fizeté­sétől is megkímélik a vállalatot. Külföldi befektető ugyan még nincs, ám azt is pozitívumnak kell tekinteni, hogy egyáltalán folynak a tárgyalások, méghozzá több po­tenciális partnerrel. Ezek előbb fel­térképeznek, számolnak, ellen­őriznek, ami hónapokig is eltart­hat. Két hónapon belül a Sparta Praha labdarúgócsapata is gazdára talál, nemrég maga Eichler nyug­tatta meg a játékosokat. Mára már az összes leány-, fiók- és alvállalat helyzetét analizálták, és eldöntöt­ték, melyiknek mi lesz a sorsa. A közeljövőben kineveznek egy alel­nököt a vállalat restrukturalizá­lásának vezetésére. A vasmű tény­A drága limuzinokon eddig még nem tudtak túladni. leges anyagi helyzetét feltérképező és a hitelező pénzintézmények szá­mára jelentéseket készítő Pricewa­terhouse Coopers nevű elismert könyvvizsgáló cég szakemberei nemrég, az eddigi számok ismere­tében, prognosztizálásra is vállal­koztak. Eszerint idén a tavalyihoz képest hatszázalékos termelésnö­vekedés várható. Tavaly viszont ti­zenkét százalékkal termeltek keve­sebbet, mint 1997-ben, tehát a vas­mű megáll ugyan a lejtőn, ám felfe­lé még nem kapaszkodik. A „meg­állás" feltétele viszont egyebek közt az, hogy a termékek ne az ed­digi módon, a Barkós cég közvetí­tésével kerüljenek eladásra. A Barkós 1997 óta gyakorlatilag ön­kényesen szabta meg a termékek külhoni árát, a vasműnek jelenleg 100 millió dollárral tartozik, szer­ződésszegés okán pedig 130 millió dollár kártérítést követel a kassai vállalattól. Az .utóbbi hónapokban több ehhez hasonló előnytelen szerződésre bukkantak a szakem­berek, ezek tisztázása jogászok be­vonásával folyik. Kiderült továbbá, hogy a kassai anyavállalat szinte egyáltalán nem ellenőrizte hat kül­földön működő leányvállalatának anyagi ügyeit, mindenről az ügyve­zető igazgatók döntöttek - gyakran helytelenül. Eichler fontosnak tart­ja egy, az alelnöki hatáskörrel egyenrangú, jogi ügyekben illeté­kes vezetőségi tag kinevezését. A Pricewater-house Coopers egyéb­ként a továbbiakban is ellenőrizni kíván minden bevételt és kiadást a hitelezők nyugalmának érdeké­ben. Abba is beleszólhatnak, mire használja fel a vállalat a nemrég kapott 50 millió dolláros kölcsönt. A leépítések következtében elbo­csátott dolgozók száma a korábbi­akban közölthöz képest nem válto­zott: 1845, közülük sokan nyugdíj­ba vonulnak, illetve lejár a szerző­désük a vállalattal. Csaknem biz­tos, hogy a korábbi években meg­szokott 13. és 14. fizetés idén elma­rad. A vasmű 192 millió dolláros adóssághegyéből 120 milliónyit terveznek törleszteni ebben az év­ben. Ebből 23 milliót a vasmű el­sődleges szállítója, a Trade Trans Rail, illetve nyersanyagellátója, a Trade Trans Import kap majd, mi­vel e cégek maguk is végveszélybe kerültek. Ha tönkremennek, ve­szélyben a vasmű nyersanyagellá­tása. Márpedig ez a megtépázott zászlóshajó nem kaphat több léket. TALLÓZÓ NOVÝ ČAS Somorján új zsaroló banda szeret­ne színre lépni - állítja a napilap. Jól tájékozott forrásra hivatkozva a lap azt írja, hogy egy somorjai kávéházban, amely azelőtt a Du­naszerdahelyen kivégzett Pápay­bandának fizetett védelmi pénzt, már vasárnap este megjelent egy másik, helybeli csoport, és kijelen­tette, ezután nekik kell fizetni. Er­ről azonban tudomást szerzett a Pápay-klán két tagja, akik túlélték a Fontána bárbeli vérengzést - rö­viddel az álrendőrök érkezése előtt távoztak a vendéglőből. Ezek a keményfiúk állítólag brutálisan megverték az új pénzbeszedőket közvetlenül a „védelmezett" kávé­házban. Egyiküknek súlyos sérü­lést okoztak, amellyel az egy po­zsonyi kórházba került, a rendőr­ségen azonban eddig senki nem tett feljelentést. PRÁCA A Szlovák Televízió kidolgozta a tévéhasználati, ún. koncessziós il­letékről szóló törvénytervezetét, amelyet a közeljövőben a parla­menti bizottságoknak is meg kell vitatniuk. Ľuboš Jariabek, a televí­zió kereskedelmi igazgatója a lap­nak adott interjúban kifejti: az új törvény egyáltalán nem növelné a koncessziós illeték összegét, egye­düli célja, hogy azokat is rákény­szerítse az illeték befizetésére, akik eddig ezt nem tették. Alapve­tően abban változnék a módszer, hogy az állampolgárnak kellene bizonyítania, hogy nincs tévé-, il­letve rádiókészüléke, és nem a közszolgálati intézménynek kelle­ne ez után kutatnia. PRAVDA A versenypályázatok manipulálá­sa és jogköri visszaélés miau emeltek vádat az egyik - a nyomo­zásra hivatkozva egyelőre meg nem nevezett - dél-szlovákiai já­rási adóhivatal igazgatója ellen. A botrány azzal kezdődött, hogy a G. vállalat 2,5 milliós tartozást • halmozott fel be nem fizetett adó formájában. Mivel a vállalat nem tett eleget a befizetési felszólítás­nak, elrendelték ingatlan vagyo­nának elárverezését. Hivatalos becslések szerint a szóban forgó vagyon értéke 25 millió korona. Az árverés sikertelen volt, mivel senki nem tette le a 12 milliós biz­tosítékot. Ezt követően az adóhi­vatal értékelte a benyújtott pályá­zatokat, és felállította a jelentke­zők sorrendjét: az R. vállalat 18 millió, a H. vállalat több mint 15 millió, az O. vállalat pedig 12,5 millió koronát ígért az ingatla­nért. Miután az első vállalat visz­szalépett, a hivatal a H. vállalat­nak ajánlotta fel a megvétel lehe­tőségét. Mivel azonban ez a válla­lat a megszabott időn belül nem fi­zette ki a vételárat, új pályázatot kellett kiírni, erről azonban a har­madik vállalatot nem tájékoztat­ták. Ellenkezőleg, az adóhivata >en igazgatója a vállalat igazgatójáé­nak azt állította, hogy az ingatlant 1 a második vállalat már megvásá­rolta, s ezzel kijátszotta a harma­dik vállalatot. Végül a vásárt a H. vállalattal kötötte meg, de már csak 13 millió koronáért. meddig terjedne a kétnyelvűség az állami hivatalokban. A nézőben nem alakult ki kép a nyelvtör­vénnyel kapcsolatos elvárásait ille­tően. Nem elfogadható az érvelés, hogy konkrétumokról nem nyilat­kozhat, mivel még nem készült el a kormánytervezet. A szlovákiai ma­gyar választópolgár tudni akarja, milyen célokkal ülnek tárgyalóasz­talhoz politikai képviselőik. Ugyan­is nagyon pontosan meghatározott célkitűzések nélkül szó sem lehet eredményes érdekképviseletről. Hogyan ítéljük meg politikusaink munkáját, ha arról sem tájékoztat­nak, hogy a kisebbségvédelem egyes területein milyen célokat kö­vetnek. Csáky Pál nem volt meg­győző. Olyan politikus benyomását keltette, akinek nincs egyértelmű és határozott álláspontja a nyelvtör­vénnyel kapcsolatos igényeinkről. Ez meglehetősen váraüanul ért, hi­szen annak idején a Magyar koalí­ció a kisebbségi nyelvtörvény paragrafizált változatát is kidolgoz­ta. Kitűnt, kormánytisztviselőink bármilyen kisebbségi nyelvhaszná­lati törvény elfogadását sikerként tüntethetnék fel. Elvégre nem vall­hatnak kudarcot azok, akik nem tűznek ki maguk elé konkrétan megfogalmazott célt vagy túl ala­csonyra teszik a mércét. Csáky Pál arra a kérdésre, hogyan fogalmaz­ná meg a lehető legrövidebben alapelvünket a kétnyelvű közegben folytatott hivatali ügyfélszolgálattal kapcsolatban, döbbenetes választ adott. Szerinte minden hivatalban ! alkalmazni kellene egy mindkét nyelvet bíró személyt. Az ilyen el - I várás már „a túlzó követelések ne- i továbbja". „A mércének ilyen ma­gasra állítása után" joggal lehetünk hálásak Dzurinda kormányfőnek, aki leszögezte, a kisebbségek nyelv­használatát szabályozó törvény a jelenleg érvényes állapotokat fogja rögzíteni. Pedig róla elmondhatjuk, hogy nem szenved beteges nagylel­kűségben, amikor a nemzetiségek jogos elvárásainak törvényes bizto­sításáról van szó. Együd László Feled

Next

/
Thumbnails
Contents