Új Szó, 1999. január (52. évfolyam, 1-24. szám)

1999-01-02 / 1. szám, szombat

Riói szilveszter „ [Több mint két és félmillióan ünne­pelték az új évet a riói Copaca­banán. Brazilok ezrei özönlötték el a partszakaszt, s egy órával éjfél előtt a nagyvárosban teljesen meg­bénult a forgalom. Az új esztendőt a 28 fokos melegben pezsgősdugók pukkanásai és egy pompázatos tű­zijáték jelezte. A szilvesztert né­hány rab szökéssel ünnepelte meg Brazíliában. Rióban 43-an, Sao Paulóban pedig 63-an szöktek meg börtönükből. (MTI) UT SZO CSALADI KÖR A tartalomból: I. OLDAL • A fiatalok szegfűje sokkal szebb II. OLDAL • Lepedőből, térítőből, férfipizsamából III. OLDAL • Feszültségben élünk IV. OLDAL • Saját készítésű téli rózsa ;ombat, 1999. január 2. Ara 7 korona 52. évfolyam, 1. szám Fogy a szavazó Az önkormányzati válasz­tások után ellenben ponto­san látszik az MKP „fekete lyuka". Jól látszik, hogy Kelet megmaradt erős ma­gyar szavazóbázisnak, s Keletről Nyugatra haladva összehasonlítva a régiók teljesítményét, bizony egy­re inkább fogy a magyar szavazó. Elsősorban a vá­rosi, értelmiségi réteg keres(sett) magának más­hol Méltó Képviseletet, előnyhöz juttatva ezzel el­sősorban a független jelöl­teket. 2. oldal Nemzeti óévbúcsúztató Az éjfél közeledtével a pro­dukció egyre nemzetibb és komolyabb lett, a himnu­j szig a helyi maticások kese­Lrcgtek a rögtönzött pódiu­mon. Amikor az előadók már odaértek a verseikben, ' hogy idegen igák alatt pusztul, nyög és megmen­téért kiált nemzetük, akkor lőn éjfél, és megérkezett a megmentő - Prokeš szemé­lyében. 3. oldal POLITIKA Interjú Bugár Bélával Azt, ami a helyhatósági válsztásoknál kibukott, én előre jeleztem a pártegyesí­tésnél. A helyi szervezetek egyesítése sokkal bonyolul­tabb folyamat, mint a felső szerveké. Ennek a folya­matnak az eredménye, hogy az önkormányzati vá­lasztásokon nem sikerült annyi képvielői helyet sze­rezni, mint korábban a há­rom pártnak. 5. oldal Tudatosítani kell, hogy a parlament a kormány fölött áll. IDŐJÁRÁS Enyhén borult égbolt, nyugaton számottevő fel­hőzet. A hőmérséklet mí­nusz 3 és plusz 1 fok kö­zött alakul. 3. oldal Mikuláš Dzurinda: a sors még egy esélyt adott Sorsdöntő év áll előttünk Pozsony. A köztársasági el­nök megválasztását nevez­te a közeljövő egyik legfon­tosabb feladatának Mikuláš Dzurinda kormányfő újévi köszöntőjében. HÍRÖSSZEFOGLALÓNK Szlovákia szempontjából sors­döntőnek nevezte az 1999-es évet. ,Az ország annyira megosz­tott volt az elmúlt évben, hogy még köztársasági elnököt sem tudtunk választani" - mondta a Szlovák Televízióban tegnap dél­után egy órakor sugárzott beszé­dében. A kormányfő hangsúlyoz­ta, nehéz év áll előttünk, de sike­res lehet, ha politikailag stabil lesz az ország, ha elkerüljük a mesterségesen szított ideológiai ellentéteket. „A sors úgy akarta, hogy Szlovákia még egy esélyt kapjon. 1999-ben még felkapasz­kodhatunk az európai integrációs vonatra". A kormányfő vala­mennyi állampolgártól a kelle­metlen, ám elengedheteden gaz­dasági intézkedések támogatását kérte, mert csak így lehet megfe­lelni a nagy kihívásnak, a fejlett európai család teljes értékű tagjá­vá válni, modern, szilárd és ígére­tesen fejlődő államot létrehozni. „Az intézkedéseket a határozott­ság, ugyanakkor a fokozatosság és az elviselhetőség szellemében kell meghozni" - mondta, s hoz­zátette, a kormány gyorsan és kompromisszumok nélkül kíván fellépni azokkal szemben, akik az elmúlt időszakban tisztességte­len eszközökkel halmoztak fel milliárdokat. „Ugyanilyen hatá­rozott fellépés szükséges a társa­dalom lépfenéjével, az alvilággal és a bűnözéssel szemben is" - je­lentette ki a kormányfő. Jozef Migaš házelnök az újév első perceiben mondott köszöntőt a Szlovák Televízióban, a mögöt­tünk álló évet sorsfordítónak ne­vezte, amely egyáltalán nem volt könnyű. Kiemelte, a jövőben másfajta politikára, az ország ed­digiektől eltérő irányítására van szükség. Szilveszteri szemüveggel nézve minden rózsaszín (CTK/AP) New York sz ilveszteri fényeit állítólag a Marsról is látni lehetett volna Az Újév köszöntése világszerte Szilveszteri durrogtatások, tragédiákkal Halálos szilveszter TA SR- és SITA-HIR Partizánske. Az eddigi hírek sze­rint egy halálos áldozata és egy súlyos sebesültje van egy parti­zánskej újévköszöntő pufogtatás­nak. Egy 24 éves fiatalember há­zilag készített robbanószerrel próbált durrantani, de az a kezé­ben felrobbant. Bal kezét a robba­Menekülő sofőrök Munkában a tűzoltók Pozsony. Országszerte több tűz­esethez riasztották a tűzoltókat szilveszter éjszakáján, legtöbb­ször petárdák okozták a bajt. Besztercebányán egy lakás erké­lyére hullott petárda, az erkély teljesen kiégett. A Slovakia köz­úti mentőszolgálat alkalmazot­tainak is akadt dolguk, de több karambolozott gépkocsi sofőrjét nem találták a helyszínen, való­színűleg az alkoholszondától va­ló félelmükben kereket oldottak. Losoncon csütörtökön este a szilveszteri petárdák durrogása közé egy jóval erősebb durranás is vegyült. Danubit robbant egy gépkocsi alatt, erről lapunk 3. oldalán közlük részletes hírt. Két privigyei suhanc a petárdadur­rogás zaját próbálta kihasználni öt perccel éjfél után egy számító­gépes szaküzlet kirablására. A betört kirakatüveg csörömpölé­sét valóban elnyelte a szilveszte­ri zenebona, ám arra nem számí­tottak, hogy a riasztóberende­zést a rendőrség biztonsági rendszerére kapcsolták. A járőr rövid hajsza után elfogta a tizen­éves betörőket. (TASR, SITA) nás leszakította, súlyos fejsérü­lést okozott, amibe kórházba szállítását követően belehalt. A robbanás a mellette álló 26 éves fivérének is koponyasérülést oko­zott, kómában fekszik, állapota válságos. Donovalyban egy 20 éves fiatalember kezében rob­bant petárda, mind az öt ujja sú­lyosan roncsolódott. MTI-HIREK Moszkva/London/Róma/Berli n. A földgolyó legtöbb települé­sén zajos, népes vigassággal, Ázsia számos részén a templo­mokhoz és szentélyekhez vezető csöndes zarándoklattal köszön­tötték az emberek az új eszten­dőt. II. János Pál pápa felszólítot­ta a római katolikus híveket: ké­szüljenek a kereszténység közel­gő kétezredik esztendejének mél­tó megünneplésére. Moszkvában a Vörös téren ünneplő tömeg fe­lett tűzijáték üdvözölte az új esz­tendőt. New Yorkban a Times Square-en 15 ezer léggömböt en­gedtek fel éjfélkor, olyan fényár közepette, amely állítólag a Mars­ról is látható lett volna. Londonban több tízezer ember zsúfolódott össze a Trafalgar té­ren, s kísérte üdvrivalgással, amint a torony öreg órája, a Big Ben elbúcsúztatja 1998-at. Pá­rizsban tízezrek vonultak a Champs Elysées sugárút lámpa­füzérekkel ékített fasorai alatt. Tűzijáték volt Berlinben a Bran­denburgi kapunál rendezett utca­bálon, és Frankfurtban az Euró­pai Központi Bank felhőkarcoló irodaépületénél is, míg a bank fő­hadiszállásán alkalmazottak ha­da dolgozott a számítógépek át­programozásának az euró beve­zetéséhez szükséges utolsó moz­zanatain. A német ünnepségek sok helyen annak jegyében teltek, hogy január elsejétől Berlin vette át az EU elnökségét. A franciaor­szági Strasbourgban közel 700 rendőrt kellett bevetni, hogy megfékezzék a köveket dobáló, autókat felgyújtó több száz fia­talt. Lipcsében hat rendőr is meg­sebesült a garázda iíjakkal való összecsapásban. Az arab országokban az új eszten­dő köszöntése idén - a Hold járá­sa szerint mindig más évadban tartott - ramadán böjti hónapra esett, s így a szokásosnál visszafo­gottabban zajlott. A böjti hónap­ban zárva vannak az éjjeli szóra­kozóhelyek, és az alkohol fo­gyasztására is szigorúbb szabá­lyok vonatkoznak, mint máskor. Az iráni naptárban az európai számítás szerinti március 21-ére esik az új esztendő első napja, így ott hétköznapi este volt. Szilveszterkor Kassán egyszerre szült két lelkész felesége, mindkét újszülött az Éva nevet kapta Újévi csecsemők HÍRÖSSZEFOGLALÓ Kassa, Budapest, Párizs. Kassán a Moyzes utcai gyermekkórház­ban mindössze egy perccel éjfél után született Miško, a 28 éves munkanélküli Yveta Oväaková gyermeke. Egy órával éjfél után ugyanitt szült egy kassai görög katolikus lelkész felesége, Eva Hospodárová, a kórház másik szülőszobájában pedig a tőke­terebesi görög katolikus lelkész felesége, Eva Semanová. A két lelkész történetesen együtt vé­gezte teológiai tanulmányait, mindketten Tőketerebesről szár­maznak, egyszerre szentelték fel őket, mindketten jelen voltak a szülésnél, és mindkettőjük újszü­lött kislánya az Éva nevet kapta. Éjfél után 2 perccel jött a világra a Ružinovi kórházban 1999 első fő­városi újszülötte. Szabó Krisztinka 51 centiméterrel és 3710 grammal jött a világra. Magyarországon az új év első két órájában összesen öt budapesti és hat vidéki csecsemő, köztük egy ikerpár születéséről érkezett be­jelentés az ÁB-AEGON biztosító­hoz. A harminckilenc éves hagyo­mány szerint az éjfél és 1 óra kö­zött világra jött újszülöttek közül sorsolják ki azt a négy vidéki és egy fővárosi babát, akik 250 ezer forint kezdeti összegű életbiztosí­tást kapnak ajándékba a biztosí­tótól. A tegnapi budapesti ÁB-bé­bi szülei Magyarországon élő orosz állampolgárok. Az ÁB-bé­bik családjába immár 139-en tar­toznak, vannak köztük hármas és négyes ikrek is, sőt az 1992. de­cember 19-én született lombikbé­bi négyes ikrek is tiszteletbeli ÁB­bébik. Franciaországban az összes 1999 január l-jén született gyermek 100 euro-ra szóló bankkönyvet kapott ajándékba. Az új európai pénznemmel egy időben születő gyermekek ajándékának költsé­geit a francia állam és a takarék­pénztárak állják. Az illetékesek 1500 gyermek születésével szá­mítottak, ami egymillió franknyi ajándékot jelent. Az olaszországi Bariban január elsején született két újszülött a várostól szintén euro pénznemre kiállított bank­könyvet kapott, a betét összegét azonban az illetékesek nem árul­ták el. (MTI, TA SR) (TA SR-felvétel) UIWAHJM

Next

/
Thumbnails
Contents