Új Szó, 1999. január (52. évfolyam, 1-24. szám)

1999-01-02 / 1. szám, szombat

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1999. JANUÁR 2. KOMMENTÁR Csalcazértis bumm MALINAK ISTVÁN Talán bocsánatos bűn, ha az új év első kommentárja szemé­lyesre sikeredik. Az üres papír fölött percenként összerándul az ember gyomra - a lakótelepi kis- és nagykamaszok szil­veszteri petárdatartalékai kimeríthetetlenek. Hidegen hagy, hogy tegnaptól tizenegy országban a bankközi ügyleteket már euróban bonyolítják. Nem esz a sárga irigység amiatt, hogy Európa boldogabbik térfelén három esztendő múlva már az új, európai dollárnak is nevezhető bankókkal fi­zetnek majd az emberek. Mi pedig vélhetően csak akkor fog­juk visszatornászni a szlovák koronát oda, ahonnan most el­indul lefelé, egyre mélyebbre. Az sem izgat, hogy ez a kor­mány idén nem dotálta fejenkénti, azaz cirka 5 milliószor 5 koronával a szilveszter éjjelén köztereken osztogatott káposz­taleveseket, az én adagommal eddig is mások ünnepelték az önállóságot. Engem az bosszant, hogy elvették békés, meghitt karácsonyomat, boldog újévemet. Már december elejét is utálom, ekkor szólalnak meg, a ház­tömbök között visszhangozva, az első robbanószerkentyűk. A hónap közepén már csak teljes hangerő mellett sejthető, mi­ről is szólnak az esti híradó tudósításai. A karácsony már kész pokol, és ezt az elkövetkező napokban még fokozni is lehet. Már nem tudok gyerekcsínyen mosolygó, megbocsátó felnőtt lenni, amikor a hátam mögött a legváratlanabb pillanatban durrantanak, minden kis- és nagykamaszban pokolgépes me­rénylőt látok. Szervezzek polgári mozgalmat a lakótelepi petárdaterroriz­mus ellen, kérjek segítséget az ENSZ-től, a hágai bíróságtól? Örüljek a kormány megszorító gazdasági intézkedéseinek és keveselljem az áremelések mértékét? Talán ha kenyérgondja­ink lennének és olyan szegénységben fogunk élni, hogy tönk­remegy minden petárdaárus, akkor megint szeretni fogom a decembert. Olyan lesz minden, mint rég: kevesebb cukor a fe­nyőfán, szegényesebb ünnepi vacsora. De a karácsony ismét békés és meghitt lesz, az újév boldogabb. Bumm! JEGYZET Újévi üzenet VOJTEK KATALIN Milyenek lehetnek az an­gyalok? Színes szárnyú, cso­dás lények, mint a középko­ri olasz mesterek táblaképe­in, vagy olyan hétköznapi kedves gyerekek, mint Georges de la Tour különös megvilágítású festményein? Az én kedves angyalom, aki beszédes mosolyok között nézett ki magának engem a villamosmegállóban, úgy gondolom, nőnemű volt, ko­pott és meglehetősen öreg. Először csak röpke kis mo­solyokat küldözgetett fe­lém, aztán odajött hozzám. Néhány semmitmondó álta­lánosság után, melyek főleg az időjárás zordságára vo­natkoztak, rátért a lényegre. Kegyetlen év van mögöt­tünk, mondta, és még ke­gyetlenebb vár ránk. Szörnyű katasztrófák lesz­nek világszerte, mert nagyon rosszak az emberek. Rosszak, nagyon rosszak ­imételgette, vékony kabát­jában dideregve. Istenem, már megint egy hittérítő ­sóhajtottam elkedvetlened­ve, majd még egy nagyot só­hajtottam, most már meg­könnyebbülten, mert befu­tott a villamos. Ez sem segített. A kopott öreg angyal fürgén felka­paszkodott utánam és egye­nesen mellém ült. Kinek mit vétettem, hogy minden megszállott engem szerencséltet baljós jöven­döléseivel - töprengtem, várva, mikor szólal meg új­ra, mikor kezdi idézni a Bib­liát. De ő csak ült mosolyog­va és dudorászott. Először azt hittem, rosszul hallok, hogy az átható, reszketeg zümmögés forrása valahol távolabb van, talán kint az utcán. Szomszédom úgy lát­szik, megértette miért for­golódom kíváncsian, mert hozzám hajolt és a fülembe dúdolt. Aztán megint hátradőlt az ülésen és nyolc megállón át dúdolgatott önfeledten, ka­rácsonyi énekeket, Strauss­keringőkkel felváltva. Mielőtt leszállt volna, ismét hozzám fordult: „Aki éne­kel, az nem töri a fejét go­noszságokon. Énekelni kell, nagyon sokat énekelni. Ezt mondja meg a többieknek is, mert ez menti meg a vilá­got." Döbbenten bámultam utá­na. Ki volt ez? Mozart rein­karnációja? És mit értett azon, hogy mondjam meg a többieknek, kik azok a töb­biek? Én most mindenesetre átadtam az üzenetét. Megbízott főszerkesztő: Grendel Ágota (58238318, 58238341) Kiadásvezető: Madi Géza (58238342) Rovatvezetők; Holop Zsolt-politika- (58238338}, Sidó H. Zoltán- gazdaság ­(58238310), - kultúra - (58238313), Urbán Gabriella - panoráma ­(58238338), Tomi Vince - sport - (58238340) ST.eites7Xöség\ 620 06 Bratislava, VtievozsVá 14/K,P.O. BOX 49 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 21 f, Komárom: tel., fax: 0819/704 200, Nyitra: 087/52 25 43, Rozsnyó: 0942/215 90. Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 58238322, fax: 58238321) Hirdetőiroda: 58238262, 58238332, fax: 58238331 Készül a kiadó elektronikus rendszerén. A leadott litográfia alapján nyomja a CONCORDIA Kft. - Kolárska 8, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Teqeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. - Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz dače, Košic­ká 1,813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Brati­slava - Pošta 12,1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.voxnova.sk/ E-mail: voxnova@isternet.sk Távozom, igazgató úr, s On is jobban tenné, ha csomagolna, mielőtt csődbe viszi a vállalatot. (Peter Gossányi karikatúrája) Az önkormányzati választások eredményének inspirálni kell az MKP-t Fogy a magyar szavazó Diószeg, Érsekújvár, Fü­lek, Galánta, Gúta, Ipoly­ság, Léva, Losonc, Ógyalla, Nagykapos, Nagykürtös, Nagymegyer, Párkány, Ri­maszombat, Rozsnyó, So­morja, Szene, Tornaija, Tőketerebes, Vágsellye, Zselíz. Hogy mi a közös ezekben a dél-szlovákiai városokban? Egyikben sincs MKP-s mezt viselő polgármester. JARÁBIK BALÁZS Csendben zajlottak az önkor­mányzati választások, értékelé­sük azonban vagy még csende­sebben, esetleg lassabban zajlik. Bár az ünnepek alatt szükség­szerű a lazítás, sokkal komo­lyabb elemzés szükségeltetik az önkormányzati választásokról, mint eddig. A tét az MKP számára nem cse­kély: a párt stratégiai megfogal­mazásáról van szó. Ilyen esetben teljes felesleges statisztikai szá­mokkal dobálózni, bizonygatni, milyen jól szerepelt a párt. Eb­ben a helyzetben még az is eltör­pül, hogy az MKP négy évvel ez­előttinél mintegy 600 képviselői hellyel és polgármesteri poszttal lett szegényebb. Ha jól megnéz­zük a statisztikát, nem szükség­képpen azt a következtetést von­juk le belőle, amelyet az MKP szakértői a sajtóban is prezentál­tak. Vagyis, hogy x-el több ma­gyar szavazott, mint négy éve, satöbbi. Ez a fajta elmélkedés még a parlamenti választás után honosodott meg, amikor a győz­tes MKP bár két parlamenti kép­viselővel kevesebb, de azért - a hivatalos verzió szerint - pár ezer szavazóval mégiscsak meg­erősödve került ki a választások­ból. Csak Duray Miklósnak jutott eszébe - igaz, nem ebben a kon­textusban hogy sokkal több magyar járult az urnákhoz, mint amennyi az MKP-ra szavazott. Akkor, ott, ez senkit sem érde­kelt. Az önkormányzati választások után ellenben pontosan látszik OLVASÓI LEVÉL 3iz időseket Nyárasdon hagyományossá vált, hogy karácsony táján megünne­peljük a hetven éven felüli nyugdíjasok napját. A művelő­dési házban a rendszerváltás óta nyolcadik alkalommal találkoz­tak falunk idős polgárai. A meg­hitt, családias ünnepség színvo­nalát növelte a lelkiatya üdvözlő az MKP „fekete lyuka". Jól lát­szik, hogy Kelet megmaradt erős magyar szavazóbázisnak, s Ke­letről Nyugatra haladva össze­hasonlítva régiók teljesítmé­nyét, bizony egyre inkább fogy a magyar szavazó. Elsősorban a városi, értelmiségi réteg keres (sett) magának máshol (M)éltó (K)épviseletet, előny­höz juttatva ezzel elsősorban a független jelölteket. A magyar értelmiség elfordulása nem újkeletű dolog. Kezdődött már az MKP egyesítése körüli hercehurcával, folytatódott a szlovák harmadik szektor dél­szlovákiai egyre sikeresebbnek tűnő nyomulásával (lásd a Pol­gári Intézmény Állandó Konfe­renciája) SKOI „állandó" tevé­kenységét, s az MKP története folyamán először jól láthatóan megmutatkozott a különböző hatalmi pozíciók betöltése körü­li őrült kapkodásnál, szakem­berkeresésnél. Furcsán hangzik, de az önkormányzati eredmé­nyekbe jócskán közrejátszott az MKP kezdeti szervezeti mezíte­lensége, amikor szinte senki sem figyelt oda, mi történik a já­Szinte senki sem figyelt oda, mi történik a járásokon. rásokon, pedig helyi és járási csoportok döntötték el, az MKP kit jelöl polgármesteri, illetve képviselői posztokra. Nemrit­kán - az idő rövidsége miatt - a jelölést öszekötötték az MKP csoportjainak megalakulásával, így történhetett meg, hogy egye­sek szó szerint a rokonság hirte­len tagsággá formálásával sze­rezték meg a polgármesteri jelö­lést, vagy kihasználva az egyes pártok csoportjai közti személyi ellentétet, játszották ki az esé­lyesebb személyt. Csak a leghajmeresztőbb példákat kira­gadva, hadd említsem meg Tornaiját vagy éppen Gútát, ahol a legerősebb magyar jelöl­tek kénytelenek voltak pártjuk­ból kilépve szerezni jóval több szavazatot, mint az a „hivatalos" beszéde, majd az alapiskola ta­nulói az alkalomhoz illő műsor­tal\eleske4tek. Knőiéneklőcso­idős embereknek. Xrascsenics Péter polgármester ünnepi be­szédében megköszönte a nyug­díjasok fáradságos munkáját. Kiemelte, az önkormányzat so­sem feledkezett meg róluk. A szűkös költségvetés ellenére év­ről évre növelik a szociális ki­adásokat. Míg 1990-ben 93 ezer, addig 1998-ban mintegy 370 ezer koronát fordítottak MKP-jelölteknek sikerült. Az MKP-nek azonban mindezen történések ellenére semmiféle boszorkányüldözésre nincs szüksége. Sokkal inkább egy hosszú távú regionális, önkor­mányzati program kidolgozásá­ra. Egy olyan programra, amely­ben a nemzeti, nemzetiségi pa­radigmát helyettesíti egy klasz­szikus, nyugat-európai regioná­lis párt modellje. Ez nem jelent mást., mint amit az MKP meg­alakulása óta próbál hol kimon­datlanul, hol kimondva képvi­selni: a dél-szlovákiai szlovákok érdekképviseletét is felvállalni. Erre utalt az MKP választási programja, ezt próbálta - kissé nehézkesen - a párt választási kampánya, erre utalnak a vá­lasztottvezetők, főleg Bugár saj­tónyilatkozatai. Csakhogy ez nem elég. Nem elég felvállalni az érdekképviseletet, tenni is kell érte. Bizonyítani kell a szlo­vákoknak, hogy nemcsak képe­sekvagyunk, de tenni is akarunk a dél-szlovákiai régió felvirágoz­tatásáért. Jobb pozíciót, mint a kormányzati szerep, elképzelni sem lehet. Az MKP számára ez óriási fel­adat. Bármilyen fiatal is a párt, sikerült egy-két rossz szokásnak meghonosodni berkeiben. A párt átláthatatlansága, döntése­inek néha érthetetlen volta, a teljesen hiányzó káderpolitika okozza a magyar polgár rossz érzéseit. Változtatni kell a dön­téskultúrán, csökkenteni kell a „nagyok" szerepét, főleg tekin­tettel a „partizánok" növekvő számára. Teret kell adni a de­mokratikus pártvitának, ami ugyancsak nehéz lesz, ismerve az Országos Tanács erős lobbyjait. (Politikai) teret kell nyújtani a fiataloknak, képezni, felkészíteni őket mindazokra a feladatokra, amelyek még csak várnak a szlovákiai magyarság­ra. Az önképző politikusok ideje lejárt, a profi politikusoké még nem jött el. A türelmi idő azon­ban véges. Mi pedig kíváncsiak vagyunk. A szerző a Márai Sándor Ala­pítvány munkatársa TALLÓZÓ BLIC Radovan Karadzic volt boszniai szerb elnök nem ismeri el az egy­kori Jugoszlávia területén elkö­vetett háborús bűnöket kivizsgá­ló hágai Nemzetközi Törvényszé­ket, ezért vádlottként és tanú­ként sem jelenhet meg a testület előtt - közölte Ljiljana Karadzic a Blicben csütörtökön megjelent interjúban. A háborús bűnök vádjával körözött volt vezető fe­lesége abból az alkalomból nyi­latkozott a belgrádi napilap ün­nepi számának, hogy a jugoszláv fővárosban átvette a férjének odaítélt emlékplakettet. A politi­kus felesége reményét fejezte ki, hogy férje nem kerül ítélőszék elé: szerinte a nemzetközi közös­séget sokkal jobban lekötik saját gondjai, mint hogy Karadziccsal foglalkozzon. Úgy vélekedett, hogy férjének még esetleges le­tartóztatása esetén sem kellene elismernie a hágai törvényszé­ket. Figyelmeztetett arra, hogy az őrizetbe vételhez előbb Karadzic közelébe kellene fér­kőzni, márpedig a volt boszniai szerb elnöldiöz "még a jó indula­tú személyek is nehezen jutnak be". Ljiljana Karadzic azt állítot­ta, hogy a boszniai nemzetközi stabilizációs erő (SFOR) állandó­an figyeli őt és a keményvonalas boszniai szerbek fellegvárában, Pale városában élő hozzátartozó­it. A megfigyelést elsősorban pol­gári ruhás személyek és polgári rendszámmal ellátott gépkocsik végzik. A letartóztatás veszélye miatt bújkálásra kényszerülő (bosnyák lapértesülés szerint je­lenleg Foca-környékén tartózko­dó) Radovan Karadzic egyébként olvasással és írogatással tölti az időt, de a felesége szerint nem emlékiratain dolgozik, Lanam költeményeket vet papírra. LESOIR Bár az euróárfolyamok megha­tározása csupán formalitás volt az Európai Unió pénzügymi­nisztereinek a számára, a csü­törtöki döntésnek jelképes érté­ke és hosszú távra kiható súlya van - írta csütörtökön a Le Soir című belga lap. A francia nyelvű újság - amely nevével (Esti Hír­lap) ellentétben reggel jelenik meg - délutáni rendkívüli kiadá­sában közölte a jóváhagyott euróárfolyamokat. Emlékezte­tett arra, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Unió (EMU) létrejöt­tével pénteken tizenegy EU­tagország lemond függetlensé­gének egyik darabjáról, az önál­ló pénzpolitikáról. - Ezt ugyanis ezentúl az Európai Központi Bank irányítja. Cserében növek­szik az EU összetartó ereje és nemzetközi politikai súlya - je­gyezte meg. Az EU fővárosában egyébként az újévi ünnepségek­kel párhuzamosan szátwos eurórendezvényt is tartanak. Csütörtök délután háromezer euróemblémás léggömb borítot­ta be a brüsszeli eget. Szilvesz­ter éjszakáján és újév napján euróelődásokat rendeznek a vi­lág legszebb terének kikiáltott brüsszeli főtéren felállított jég­pályán. Ünnepi díszbe öltözött az alkalomra az EU miniszteri üléseinek rendszeresen otthont adó márványépület is, amely­ben euródíszletek között zajlott már a csütörtöki találkozó is. szociális juttatásokra. Szociális gondozók alkalmazásával eny­bíteuekabeteg emberek min­fesSK&jt. ^XY&Y^.XKkíXWL SL&­Yitjak az ebédet és a bevásárlás­ban, gyógyszerek beszerzésében is segédkeznek. Az önkormány­zat nyugdíjügyekben is orosz­lánrészt vállal. Az utóbbi egy­két hónapban százhúsz nyugdíj­ügyben járt el a polgármesteri hivatal és a szociális bizottság. Az ünnepeltek betekintést kap­hattak arról, milyen feladatok várnak falunkra az új megbíza­tási időszakban. Krajcsovics An­géla saját költeményeit szavalta el, ezzel köszöntötte a jelenlevő­ket. szociális bizottság és a Vöröske­reszt helyi szervezetének elnö­ke külön elismerésben részesí­tette azokat a nyugdíjasokat, akik 1998-ban töltötték be hetvenedik életévüket. Az ün­nepség baráti beszélgetéssel, közös vacsorával zárult. Krascsenics Géza Nyárasd

Next

/
Thumbnails
Contents