Vasárnap - családi magazin, 1997. július-december (30. évfolyam, 27-53. szám)

1997-07-02 / 27. szám

2 1997. július 2. Vélemény Szlovákiai magyar családi magazin Vasárnap 66 sor Lezárult egy időszak Fekete Marian ___________ Vé get ért az a türelmi idő­szak, amíg az európai politi­kusok a Meciarék számára érthetetlen diplomácia nyel­vén fogalmazták meg fenn­tartásaikat a kormány politi­kájával szemben. Legutóbb Hans van den Broek nyilat­kozatából egyértelműen ki­derült, olyan állammal nem kezdik meg az Európai Unió-s csatlakozásról szóló megbe­széléseket, amelyben még az alkotmánybíróság döntéseit, a jogállamiság alapelveit sem tartják tiszteletben. Ter­mészetesen Szlovákiáról be­szélt, hiszen a kormány, il­letve a belügyminiszter által meghiúsított népszavazás során pontosan erről volt szó. Szlovákia jogállamisága mindig is megkérdőjelezhető volt. Ez az ország 1993. ja­nuár elsején a saját, 1992. szeptember elsején jóváha­gyott alkotmányával ellenté­tes módon jött létre. A szlo­vák törvénytár 1993-as első füzetében közölt első tör­vény is jogsértő módon je­lent meg. Mindez rossz ó- men volt. Az alkotmánysértő lépések évről évre szaporod­tak. Az alkotmánybíróság­nak mind gyakrabban kellett a kormányt, illetve a kor­mánykoalíciót elmarasztal­nia. A saját tévedhetetlensé­géről szentül meggyőződött Meciar ezért is jelentette ki, az alkotmánybíróság egy be­teg eleme a szlovák állami­ságnak. Az európai politiku­soknak akkor kellett volna reagálniuk azzal a nyíltság­gal, ahogy azt Broek az el­múlt héten tette. Félelmete­sen sok az olyan választó, aki nem tudja, mit jelent a jogállam, miért jó az, ha a bí­róságok függetlenek, hogy a törvénynek az embert az ál­lammal szemben kellene vé­denie. Meciar választói még ma is meg vannak győződve arról, hogy éppen a kor­mányfő védi meg őket az általa képviselt állam önké­nyével szemben. Azt sem ve­szik rossz néven, hogy priva­tizációs politikájával a kor­mány kirabolja őket. Ugyan­így Meciarék sem tekintik bí­rálatnak a már nem is diplo­matikus megfogalmazású fi­gyelmeztetéseket. Mindez még mindig kevés. Meciarékkal szemben a saját szótárukat kell alkalmazni, hogy megértsék, miről is van szó. Vendégkommentár Megint nyár van! Mészáros Károly ________ Né hány évi bizonytalanko­dás után ismét megjelentek a turisták a felvidéki fürdő­helyeken. A bizonytalansá­got a belpolitikai helyzet idézte elő. Annak idején, két évvel ezelőtt, Nagymegyeren beszéltem néhány turistával - kiknek volt merszük e vidékre ellá­togatni akik elmondták: sok társukra rémisztőén ha­tott a magyarokról terjesz­tett hír. Ily módon sok kiadó szoba üres maradt, s elesett a keresettől a tulajdonos. Nem beszélve a hoppon ma­radt boltosokról, akik alapo­san felkészültek a nyárra, s különleges árukat is besze­reztek a turisták kedvéért. Turisták azonban sehol. A fürdőhelyek tulajdonosai azonban nem estek pánikba. Fejlesztették a tulajdonukat. S nekik lett igazuk. A turis­ták - nem tudom, mitől in­díttatva (illetőleg tudom: rá­jöttek, hogy a Meciar- kormány néhány politikusá­nak ugatása nem több a holdravonyításnál) - újból megjelentek, s nagyon meg­lepődtek az új helyzet láttán. Barátságos arcok fogadták őket, szebb környezet, új medencék, tisztább víz, de még a szálláshelyek is bővül­tek az eltelt időszak alatt. Nem is beszélve a kiszolgá­lásról. Az üzletesnek egyet­len célja van: eladni az áru­ját! S nem kérdezi, ki veszi meg. Mosolya mindenkire egyformán sugároz. Ma már senki sem lepődik meg, ha szlovák, cseh, né­met csoportok hangos sza­vát hallja utcaszerte. Legfel­jebb felkapja kókadt fejét a halandó: már megint nyár van? A szerző prózaíró, a Csallóköz munkatársa Főszerkesztő: Szilvássy József (52-38-318) Főszerkesztő-helyettes, a Vasárnap, vezető szerkesztője: Kövesdi Károly (52-38-316, 52-38-317) Hang-Kép, Tanácsadó: Kovács Ilona (52-38-315) Kommentár, Vélemény: Kövesdi Károly Politika, Háttér: P. Vonyik Erzsébet (52-38-314) Gazdaság: J. Mészáros Károly, Kópé: Balajti Árpád Riport, Modem élet: S. Forgon Szilvia (52-38-315) Kultúra: Szabó G. László(52-38-315) Sport: J. Mészáros Károly (52-38-314) Nagyvilág, Szabadidő: Ordódy Vilmos (52-38-314) Fotó: Prikler László (52-38-261) Kiadja a Vox Nova Rt. Ügyvezető igazgató: Slezákné Kovács Edit (52-38-322, fax: 52- 38-321). Szerkesztőség/Hirdetésfelvétel: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/A, 6. eme­let, P.O.BOX 49.; Telefax: 52-38-343;Telefon: 52-38-332 52-38-262 Szedés, képfel­dolgozás: Vox Nova Rt., Bratislava. Nyomja: Komáromi Nyomda Kft. Terjeszti: Postai Hírlapszolgálat, d, a. Czvedler. Előfizethető minden postán és hírlapterjesztőnél. Kül­földi megrendelések: ES PNS Vyvoz tlaée, Kosická 1, 813 81 Bratislava. Az újságkül­demények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Posta 12,1995. június 16-án. En­gedélyszám: 591/95. Előfizetési díj: negyed évre 130 korona. Index: 480 201. A VASARNAP az Interneten megtalálható: http://www.istemet.sk/ujszo Itt halat fogni, uram? Próbáljon meg inkább utánanézni az Interneten a HTTP: IIWJ. AC. FISCH. EP. HTM. alatt... MS-Rencín A kormánypártok politikai akarata nélkül Csak üres ígérgetések?... gyakorlaton. (Azt mondták, nem lesz új oktatási törvény, ám mind Slavkovská, mind Nemcok úgy nyilatkozgat, hogy mégis lesz kétnyelvű ok­tatás, tehát nem tesznek le a terveikről.) A másik két kérdés sorsa sokkal egyszerűbb, ezek csak politikai akarat kérdésén múlnak. A szlovák kormány azonban nem igyekszik túlzot­tan a csatlakozással, hiszen minden lépésük erre utal. Elég az ukrajnai vagy az orosz kap­csolatokra utalni... Bugár Béla, az MKDM elnöke: A Tekintettel a kormánykoa- w líció hároméves munkájá­val kapcsolatos tapasztalatok­ra, egyértelmű, hogy csak olyan változtatásokat hajlandóak megvalósítani, amelyek nem gyengítik a pozícióikat. Tapasz­talhattuk már Meciar első, má­sodik és harmadik kormányzá­sa idején, hogy kirakatpolitikát folytatnak, mást mondanak külföldön, és mást csinálnak itthon. A közös bizottság aján­lásai tehát valószínűleg ugyan­Mint ismeretes, a közelmúlt­ban tartotta ülését Pozsonyban a szlovák parlament és az Eu­rópa Tanács képviselőiből álló közös parlamenti bizottság, amely feladatul adta Szlováki­ának, hogy november végéig legalább három kérdésben te­gyen lépéseket, amennyiben komolyan gondolja az Európa unió-s integrációs törekvése­ket. A három ajánlás főleg a tit­kosszolgálatot felügyelő parla­menti bizottság összetételét, a párbeszéd felújítását a kor­Tóth Károly, az MPP főtitkára: A Mind az elvi, mind a gya­korlati lehetőség megvan a változtatásra. A mostani par­lamenti ülés azonban azt bizo­nyítja, hogy a kormánypártok részéről nincs meg a gyakorlati igény a feltételek teljesítésére. Az ellenzékkel való párbeszéd elhúzódása és az ellenzéki par­lamenti javaslatok teljes igno­mánypártok és az ellenzék kö­zött, valamint a kisebbségi nyelvhasználati törvény elfo­O Teljesítik az ajánlást Q Eszükben sincs gadását szorgalmazza. Szlovák politikai körökben, főleg a kor­mánypártiban, az ajánlásokat rálása egyértelműen arról ta­núskodik, hogy a kormánypár­tok belső körében nincs meg a szándék az európai integráció­ra. A Szlovák Nemzeti Párt és a Munkásszövetség ezt egyértel­művé is tette a megnyilatkozá­saiban. Úgy néz ki, annak, hogy Meciar a HZDS élén maradhas­son, ez lesz az ára. Tehát az én meglátásom szerint a HZDS-en belüli belső viszonyok fogják okozni, hogy Meciar nem teszi meg a kellő látványos intézke­déseket sem az ellenzék, sem az EU irányában. Dolník Erzsébet, az Együttélés művelődéspolitikai vezetője: A Azt hiszem, teljesíteni le­hetne a három feltételt, amennyiben megvolna a szlo­vák kormány részéről az aka­rat. Sajnos, az a tapasztalat, hogy a hasonló ajánlásokat a szlovák kormány nem hajlandó igyekeznek ultimátumként ke­zelni, s nem rejtik véka alá, mik a szándékaik. Mind a kormány­fő, mind a másik két kormány­zó párt vezető emberei több­ször nyilatkoztak azóta, s meg­nyilvánulásaik, valamint a par­lamentben tapasztalható törté­nések semmi pozitív változást nem ígérnek e tekintetben. Az alábbiakban azt a kérdést tet­tük fel magyar politikusaink­nak, véleményük szerint van-e reális esélye a feltételek teljesí­tésének? betartani. Tapasztalhattuk, ho­gyan reagált Meciar ezekre a ja­vaslatokra. Szkeptikus főleg azokkal az ajánlásokkal szem­ben vagyok, amelyek a nemzeti kisebbségekre vonatkoznak. Az SZNP és a DSZM a kultúra és az oktatás terén az ajánlá­sokban megfogalmazottakkal ellentétes politikát folytat, s nem is kíván változtatni ezen a arra a sorsra jutnak, mint a szlovák-magyar alapszerződés. A kormánykoalíció ezekből az ajánlásokból vajmi keveset fog megvalósítani. Erről tanúsko­dik a köztársasági elnök által javasolt kerekasztal Meciar ál­tali elutasítása is. Sőt ezt erősíti meg a parlamenti program vál­toztatására tett javaslatok, illet­ve az ellenzéknek a demokrati­zálásra tett kísérleteinek az el­utasítása. Ami a kisebbségi részt, azaz a kisebbségi nyelv- használati törvény elfogadását érinti, ott egyszerűen hiányzik a politikai akarat a kormányko­alíció pártjai részéről. Sőt azzal is számolhatunk, hogy egy eset­leges pozitív alkotmánybírósá­gi döntés esetén is csak olyan törvényt fogadnának el, amivel a nemzetközi közvéleményt próbálnák elaltatni. Számunk­ra egy ilyen törvény aligha fe­lelne meg. Egy szó mint száz: politikai akarat nélkül csak üres ígérgetések vannak. Olvasói levél Ön is sugall és manipulál... Tisztelt Kövesdi Károly! Úgy döntöttem, mégis írok Ön­nek. Talán van értelme, talán megérti, mi foglalkoztat. A bi­zalom jele számomra, hogy Önt az írásai alapján érzéki és lelkileg gazdag embernek is­mertem meg. Ezért nem tartom haszontalanságnak ezt a pár sort. Remélem, írásai elfogulat­lansága és tárgyilagossága kap­csán objektív következtetésre juthatok. Most mégis úgy ér­zem, Ön is belesodródott abba az örvénybe, melyet úgy szok­tak mondani, hogy a társada­lom gleihsajtolása. Azt hiszem, érti miről van szó? A „Jó szkínhedek - rossz cigányok?” címmel megjelent írása (Vasár­nap 15. szám) alapján úgy ér­zem, Ön is elkövette ugyanazt a hibát, amely ellen hadakozik. Ön is sugall. A, jó reklámot” úgy szokták jellemezni, azért hatásos, mert el van benne rejt­ve az emberi szem és érzékiség elől a kódolt igazi szándék. Az Ön írásából, mellyel nagyobb­részt egyet lehet érteni, az egy­szerű emberben csak dr. G. Nagyné Maczó Ágnes állítóla­gos antiszemitizmusa marad meg. A kódolt üzenet az anti­szemitizmus. Ez az a pont, ahol az Ön tárgyilagossága zátonyra fut és manipulál. Elismeri, nem történt zsidózás, de a bélyeget Maczó Ágnesra rásüti. Erre szokták mondani, hogy a szer­ző hitelrontást követett el, de helytáll a provokáció vagy a rá­galmazás vélelme is. Remélem, nem ez volt az Ön valódi szán­déka. Marad egy másik lehető­ség - divatos szeretne maradni. Divat lett a nemzeti érzelmű embereket lefasisztázni, leanti- szemitázni, akik nem hajlan­dók beállni abba a sorba, me­lyet Soros és társai szabtak meg egy globalizálódó, multikultú­rájú ún. nyitott társadalomba. Borbély József, Olgya Nincs probléma... Nosztalgiával gondoltam visz- sza a gyermekkoromra, amikor a szülőfalumban járva, sok év után ismét meghallottam a dró­tos bácsi jellegzetes kurjongatá- sát, mellyel a falu lakóinak tud­tára adja jelenlétét. Szolgáltatá­sát sokan elfogadják és igény­lik, mert ugye borsos a fazekak és vájlingok ára. A mestertől megtudtam, hogy Árva megyé­ből érkezett. Húsz évvel ezelőtt is járt erre és még a régi ismerő­sei is megismerik, és szállást is adnak neki. Elmondta, nyugdí­jas korára is azért jön el ide, mert barátságos, vendégszerető emberek laknak itt. Sok helyen megkínálják itallal, kávéval, sőt ha ebédtájt érkezik, az enniva­lójukat is megosztják vele. Nyá­ron gyümölcsöt, paprikát, para­dicsomot is csomagolnak neki útravalóul. Egyszóval rendes emberek élnek itt. A tények azt bizonyítják, hogy csak felsőbb szinten lévők akarják a viszály­kodást - fejezi be mondanivaló­ját a drótosmester. Belelát a dolgokba... Hostlna Irén Komárom

Next

/
Thumbnails
Contents