Új Szó, 1997. november (50. évfolyam, 252-275. szám)

1997-11-03 / 252. szám, hétfő

czovyet A PARAFA , S "4 PARkEJJA • / PVC LAHEUAS tARAZSkAPijK (behozatal Amerikából) mechanikus és elektromos vezérlés ROVARVÉPŐ HÁlÓk ^ mRMm VK-11 Hétfő, 1997. november 3. Ara 6,50 korona 50. évfolyam, 252. szám HATTER Ez már tiszta vadkelet Mindenki retteg, mert egy fekete Mercedes járja na­ponta a falut, védőpénzt kérnek üzletesektől, vállal­kozóktól. A helyi kis élelmi­szerbolt vezetőjétől havi tí­zezret csikartak ki. Érvek helyett pisztolyokkal hado­násznak. 2. oldal POLITIKA Interjú Július Binderrel Egy hét múlva ismét összeül az a szlovák-magyar szakér­tői csoport, amely a Bős­Nagymaros ügyében hozott hágai bírósági ítélet megva­lósításáról tárgyal. A Po­zsonyban tartott első fordu­ló után Július Bindert, a szlovák delegáció helyettes vezetőjét a tárgyalási straté­giáról kérdeztük. 5. oldal Július Binder: „Legfőbb ide­je, hogy kizárjuk a politikát a tárgyalásokról." Lángnyelvek és fuldoklók A Dunán ringatózó hajó há­tulsó részéből hirtelen füst szállt fel, majd a hajót pilla­natok alatt beborító füstfel­hő mögül előbb „Tűz van! Segítség!" kiáltások hallat­szottak, majd a hajókürt szaggatott hangja hívta a segítséget. 3. oldal SPORT DAC-vereség Gömörben Fogadkoztak a csallóközi­ek, hogy ponttal távoznak Gömörből, s ezt véde­kező taktikával szerették volna elérni. Ám az a napnál is világosabb: 0:0­ra játszani igencsak veszé­lyes dolog. 10. oldal IDŐJÁRÁS S­r Derült idő várható. A leg­ipagasabb nappali hőmér­séklet 6 és 10 fok között alakul. 3. oldal A sajtót korlátozó kormányjavaslat visszhangja Nyílt levél Mečiarhoz Pozsony. A több mint 100 ország szerkesztőit és mé­diafelelőseit tömörítő, bé­csi székhelyű Nemzetközi Sajtóintézet (IPI) felhívás­sal fordult Vladimír Mečiar miniszterelnökhöz, hogy álljon el a napilapok és folyóiratok általános forgalmi adójának terve­zett emelésétől. ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLlTÁS Múlt héten tudódott ki az a kor­mányjavaslat, amely a 6 száza­lékos ÁFA-sávból a 23 százalé­kos sávba sorolná át azokat a sajtótermékeket, melyek lapter­jedelmük több mint tíz százalé­kán jelentetnek meg reklámot. A javaslatot a független lapok, a lapkiadók, a Szlovák Újságíró Szindikátus, a szlovák PEN Klub és az ellenzéki pártok is egyként a független sajtó elleni támadás­nak és a kormányt bíráló lapok térdre kényszerítésének tartják. Megfigyelők szerint a javaslat az ellenzéki lapok végét jelentené, mert ők nem számíthatnak a kormánynak tetsző lapokhoz el­lenőrizhetetlen csatornákon ke­resztül áramló dotációra. A javaslatot Vladimír Mečiar mi­niszterelnök és Sergej Kozlík pénzügyminiszter is hevesen vé­di, utóbbi kijelentette, hogy az intézkedés egyáltalán nem érin­ti az átlagos napilapokat. A kor­mánykoalíciós nemzeti pártnak viszont kifogásai vannak a tíz­százalékos reklámküszöbbel szemben. „A z SZNP hajlandó vi­tatkozni a tervezet megvalósítá­sáról, de a tíz százalék alacsony­nak tűnik, emelni kellene" - nyi­latkozta Ignác Prno, a párt gaz­dasági szakértője. A Nemzetközi Sajtóintézet Mečiarhoz intézett nyílt levelé­ben annak az aggodalmának adott hangot, hogy a médiumok nagy többségére ezzel az intéz­kedéssel elviselhetetlen terhet raknának. A kormányfőnek gon­doskodnia kell arról, hogy erre a jóvátehetetlen lépésre ne kerül­jön sor - áll az IPI által nyilvános­ságra hozott dokumentumban. A kormányjavaslat a szlovák jogrendnek és az Európai Unió jogrendjének harmonizációjá­val érvel. Ezzel szemben például az Egyesült Államokban, Nagy­Britanniában, Norvégiában és Dániában 0 százalékos, Francia­országban 2,1 százalékos, Né­metországban pedig 7 százalé­kos a lapok ÁFÁ-ja. A posztkom­munista országok közül Lengye­lországban, Horvátországban 0, Csehországban 5, viszont Oro­szországban 20 százalék a la­pokra kirótt adóteher. Továbbra is minden ellene szóló vádat tagad Pándy kontra Pándy MTI-HlR Brüsszel. Legkisebb fiával szembesítették a hat gyilkosság­gal vádolt magyar lelkészt a bel­ga hatóságok. Á 17 éves András hazugnak nevezte apját, és azt állította: Pándy többször „színi­előadást" szervezett az eltűné­sek takargatására, álgyermekek részvételével. Pándy ugyanak­kor továbbra is minden ellene szóló vádat tagad. Brüsszelben szombat este óta fő téma az a magyar bejelentés, hogy a rend­őrség ismeri a hat gyilkosság in­dokát. A belga ügyészség mind­azonáltal még csak kommentál­ni sem kívánta a közlést, s a ha­tóságok egyelőre elutasítják azt az elméletet is, hogy a letartóz­tatásban lévő személy valójában a több mint 40 éve elhunyt Pándy András öccse. c St W*J*. i id i fSRlÄ "-'duÉHM JüMm• Wtá x , IIP fe^ ^öi^fe t&Hat'Éľ'UII . " ill PS? ! * í - * 7 ŕ ÍSÉÍ^, 7®® Vftm ,, p J - Vis J! S A prágai Spartából a kassai FC-be „irányított" Németh Szilárd (jobbról - még Slovan-szerelésben) két góllal és egy gólpasszal mutatkozott be a Hernád-parti városban... Az I. labdarúgóliga 12. fordulójának mérkőzéseiről a 10. oldalon számolunk be... (Eugen Vojtíšek felvétele) Csak a kormánykoalíció ismeri a SZISZ tevékenységét Bugárt nagy taps fogadta Lesz-e végre ellenzéki a bizottságokban? ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLlTÁS Pozsony. Az ellenzéki pártok­nak 1994-től, Vladimír Mečiar harmadik kormányalakítása óta nem áll módjukban részt venni a katonai hírszerzést és a titkos­szolgálatot ellenőrző parlamen­ti bizottság munkájában. A bi­zottságok ellenzékiekkel való feltöltése követelményként sze­repel a Szlovákiával szembeni EÚ-elvárások közt, melyeket legkésőbb decemberig kellene teljesíteni. A kormánykoalíció eddig eluta­sította az ellenzék jelöltjeinek bizottságokba választását, Mečiar kormányfő és a koalíció más tagjai is többször nyíltan az­zal vádolták Ján Čarnogurskýt és Ladislav Pittnert, hogy külföl­di titkosszolgálatoknak dolgoz­nak, és ezért számukra elfogad­hatatlanok. Mečiar viszont meg­ígérte, ha az ellenzék más jelöl­teket állít, azok elfoglalhatják helyüket a bizottságokban. - A két új jelölt Ján Lángoš és František Javorský - jelentette be múlt héten Ján Čamogurský, a KDM elnöke. „Ha a kormánykoalíció ezt a két jelöltet is elutasítja, az bizonyá­ra megfelelő visszhangra talál a lakosság körében. Mi már nem állítunk több jelöltet" - nyilat­kozta Mikuláš Dzurinda, az SZDK szóvivője. Ján Slota, a koalíciós SZNP el­nöke kijelentette, pártja tiszte­letben tartja a javaslatot. „Nem nyilatkozom arról, hogy elfo­gadható-e számunkra, vagy sem a két új jelölt. Készségesek le­szünk, és ez remélhetőleg vissz­hangra talál a nyugati megfigye­lőknél is, akik már annyira ébe­ren figyelik a belpolitikai esemé­nyeinket, hogy néha azt hiszem, Szlovákia a világ köldöke" - je­gyezte meg Slota a hét végén a szlovák sajtóiroda munkatársá­nak. Zajos esték Marlcoviccsal Pozsony. Milan Markovičot száműzték ugyan a szlovák köz­szolgálati tévéből, ám közéleti humorával továbbra is nagy si­kert arat a cseh tévé képernyőjén és a szlovákiai színpadokon is. Az Esték Milan Markovičcsal című műsor előadásaira országszerte telt ház előtt került sor; Eperjesen és Kassán négyezren szorongtak a nézőtéren, Poprádon, Beszter­cebányán és Nagytapolcsányban is hetekkel a műsor előtt minden jegy elkelt. A műsor állandó ven­dége Dzurinda, Milan Kňažko, Ján Lángoš és Bugár Béla, aki la­punknak elmondta: az emberek­nek tele van a hócipőjük politiká­val, viszont a tartalmas politikai humor iránt nyitottak. Különösen azt becsüli, hogy a szlovák és a hazai magyar demokratikus erők összefogását sürgető párbeszéde­ket mindenhol kitörő taps fogad­ja. A műsor november 6-án 17 és 20 órakor a komáromi sportcsar­nokban, másnap 18 órakor Nyitrán tekinthető meg. (-y-f) Töltényhüvelyt kapott 14 milliós zsákmány Berezel-e Rezes? A hét végén mindannyian halottainkra emlékeztünk a temetők csendjében, egy szál gyertyát gyújtottunk sírjukon. Felvételünk a fő­városi csalogányvölgyi temetőben készült, Alexander Dubček sírjá­nál. (TA SR-felvétel) Kassa. Az egyik kassai postán Alexander Režeš exminisz­ternek, a Kelet-szlovákiai Vas­mű felügyelőtanácsa elnökének címzett, „gyanúsnak" tűnő leve­let bontott fel pénteken a rend­őrség, a borítékból töltényhü­vely hullott ki. A küldeményt nyilván figyelmeztetésnek szán­ta az eddig ismeretlen feladó. Rezešt az elmúlt napokban állí­tólag már többször megfenye­gették, meglakol azért, „amit Robert Hoíubbal, a pozsonyi kramárei kórházban meggyil­kolt kassai alvilági vezérrel tett". A küldemény nyilván nem tett jót Režeš tavaly műtött szívé­nek. (ú) Kirabolt pénzváltó Pozsony. Álarcos fegyveres rontott be a szombat esti órák­ban a főváros szívében találha­tó Széplak utca egyik pénzvál­tójába, figyelmeztető lövést adott le, kézifegyverével le­ütötte a pénztárost, ezt követő­en egy polchoz bilincselte őt, majd kirámolta széfet. A zárral nem kellett bajlódnia, mert a trezor nyitva volt. A belügymi­nisztérium tájékoztatása sze­rint 14,8 millió koronának megfelelő összeget vitt el, eb­ből 300 ezret konvertibilis va­lutában. A rabló körülbelül 30 éves lehet, a rablótámadáskor sötét kabátot és kék farmert vi­selt. (TA SR) SPORTVILÁG Négyoldalas melléklet I. OLDAL • Az Olümposzra vele! Interjú Šárka Kašpárkovával II. OLDAL • Összefoglaló az 1997-es Forma-l-es idényről III. OLDAL • Interjú Bari Jencivel, a nyitrai gólvágóval IV. OLDAL • Bemutatjuk a Dinamó Kijev csapatát

Next

/
Thumbnails
Contents