Új Szó, 1997. november (50. évfolyam, 252-275. szám)

1997-11-03 / 252. szám, hétfő

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1997. NOVEMBER 3. KOMMENTÁR Tőzsdei hullámvasút SIDÓ H. ZOLTÁN Az utóbbi napokban hajmeresztő kilengéseket, a korábbihoz nem hasonlítható hullámzásokat írtak le a világ legfontosabb tőzsdeindexei. A Hongkongban kezdődött zuhanás átragadt Tokióra majd New Yorkra, végigsöpört Nyugat-Európa börzé­in, és alapjaiban rengette meg a gazdasági átmenet éveit élő kelet-európai országok részvénypiacait. Bár a tőzsdeindexek esésének okát meg tudjuk magyarázni (a szakértők a tőzsde­pánikot a távol-keleti nemzeti fizetőeszközök tavasz óta tartó értékvesztésének lecsapódásaként értékelik), mégis meglepő, hogy a kapitalizmus érzékeny barométere akkor lengett ki, amikor a világgazdaság évek óta tartó dinamikus fejlődése ezt igazán nem indokolja. A történtek a pénzpiac lényegéből fakadnak. A részvényárfo­lyamok emelkedését látva sokan igyekeznek meggazdagodni, ezért értékpapírokba fektetik megtakarításaikat, ami tovább emeli a részvények árfolyamát, ez viszont újabb befektetőket vonz. Az öngerjesztő folyamat eredményeként az utóbbi évek­ben a világ legfontosabb tőzsdei mutatója, a New York-i Dow Jones-index soha nem tapasztalt magasságokba tört. Ám egy­szer minden folyamat megfordul, óhatatlanul bekövetkezik a visszaesés. Ez történt most is. A pénzügyi spekulációnak semmi köze sincs a gazdaság tény­leges állapotához, a Wall Street önálló életet él, és csekély fi­gyelmet fordít a gazdaságra - vélekedett John Kenneth Galbraith világhírű amerikai közgazdász. Soros György ugyancsak világhíres pénzügyi befektető - aki egyébként mintegy 1 milliárd dollárt veszített a börzék vad mozgása mi­att - szombaton úgy vélekedett, hogy „véget ért a vihar", meg­nyugszanak a tőzsdék, ennek ellenére nemzetközi hatóság létrehozását szorgalmazta a pénzpiacok felügyeletére. Mi a napokig tartó válsághangulat tanulsága? Az egyik az, hogy a számítógépes hálózattal keresztül-kasul összekapcsolt tőzsdé­ken még a józan gazdasági érvek sem tudták egy ideig csilla­pítani a hangulatot. A másik pedig, hogy Szlovákiában alig ér­ződött a pánik, mintegy jelezve: egyelőre nem vagyunk a nemzetközi pénzvilág szerves része. Újgazdag tépelődés TÓTH MIHÁLY Könnyen meglehet, hogy nincs könnyű álma Alexan­der Rezesnek, a Mečiar­mozgalom leendő kampány­főnökének. Az újgazdagok leggazdagabbikainak egyike­ként szükségszerűen tudat­hasadásban szenved, ha arra kell válaszolnia, hosszú tá­von kifizetődő-e számára, ha apait-anyait beleadva küzd a DSZM győzelemre juttatásá­ért. Ugyanis egy nagyvállal­kozónak, aki ráadásul kohá­szati termékekben „utazik", nem kimondottan érdeke olyan politikai irányzathoz kötnie a jövőjét, amely min­den lehetségest elkövet azért, hogy az ország ne váljék tag­jává az Európai Uniónak. Amelyről köztudott, hogy szi­gorúan ellenőrzi, a társuk or­szágok nem lépik-e túl a ter­mékkvótákat, így az acélipari termékekét is. Ha viszont ab­ból indul ki, hogy az ellen a Ján Čarnogurský ellen kell kampányolnia, aki a Szlovák Demokratikus Koalíció legbe­folyásosabb vezéralakjaként megígérte a gyanús tisztasá­gú privatizációs akciók felül­vizsgálatát, akkor kétség nem fér hozzá, hogy éjt nappallá JEGYZET téve dolgozik majd mozgal­ma diadalra juttatásáért. Egy nagykapitalistának, aki gyára termékeivel fél Európát el tudná látni acéllemezzel, nem érdeke, hogy országa el­szigetelődjék a világtól. De még kevésbé érdeke, hogy egy új kormányzat intézkedé­seinek hatására nagykapita­listából esetleg vádlottá deg­radálódjék egy felgöngyölí­tendő gazdasági bűncselek­ményben. Aligha várható el, hogy Rezes elszabotálja mozgalma vá­lasztási kampányát. Egyelőre az a helyzet, hogy a Čarnogurský által meghirde­tett magánosítás­felülvizsgálat közelebbi ve­szély, mint annak a lehetősé­ge, hogy mondjuk egy fél év­tized múlva az EU törli a szervezeten kívül rekedt Szlovákiára vonatkozó ter­ménykvótákat. Viszont nincs kizárva, hogy létrejön Szlovákiában egy anyagilag ,jól eleresztett" párt, amely a privatizáció fe­lülvizsgálatának megakadá­lyozását tűzi zászlajára. Egy ilyen politikai erőnek úgy­szólván minden parlamenti pártban lesznek (ha más nem, csendes) támogatói. Még magyar honatyákról is tudunk, akik suttyomban be­kapcsolódtak kétes tisztességű magánosítási ak­ciókba. Főszerkesztő: Szilvássy József (5238318) Főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (5238342) Kiadásvezető: Malinák István (5238341) Rovatvezetők: Görföl Zsuzsa - politika - (5238338) Mislay Edit - kultúra - (5238313), Sidó H. Zoltán - gazdaság- (5238310) Urbán Gabriella - panoráma - (5238338), Tomi Vince - sport - (5238340) Szerkesztőség: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/A, P. O. BOX 49 Szerkesztőségi titkárság: 5217054, telefax: 5238343, hírfelvétel és üzenetrög­zítő: 5217054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Érsekújvár: 0817/976179 Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 5238322, fax: 5238321) Hirdetőiroda: 5238262, 5238332, fax: 5238331 Készül a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a DANUBIAPRINT Rt. 02-es üzeme - Pribinova 21, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Terjeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLF.R Kft. ­Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratis­lava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.voxnova.sk/ - Képviselő úr, ne búslakodjék azon, hogy nem jutunk be az Európai Unióba. Hozzánk bármikor bejut­hat, és csodálatos búfelejtőben lesz része! (Gossányi Péter karikatúrája) Szemedbe röhögnek, ha ijedten elmotyogod, hogy szólsz a rendőrségnek Ez már tiszta vadkelet Ez szabad péntek - mon­dom magamban hiszen holnap ünnep lévén nem jelennek meg a napilapok, végre kiléphetek a szer­kesztőségi taposómalom­ból. Félben hagyott ügye­ket intézni, rég látott bará­tokkal beszélgetni. SZILVÁSSY JÓZSEF Kopognék, de nyílik az ajtó, ügy­véd barátom láthatóan siet vala­hova, de azért udvariasan vissza­jön, kávéval kínál dolgozószobá­jában. Nem rabolom el drága ide­jét, megegyezünk, hogy késő dél­után visszajövök. Lépdelünk lefe­le, s ha nem ismerném a baráto­mat, istenuccse valamiféle hor­dárnak, vagy küldöncnek néz­ném. Jobb kezében degeszre tö­mött bőrtáska, a másikban író­géppapírokkal bélelt műanyag­szatyor. Meg is kérdem tőle, hova liheg ennyire megrakodva: - Tudod, először a rendőrségen van dolgom. Ahányszor ott va­gyok, annyiszor rimánkodnak, hozzak egy-két csomag írógéppa­pírt, mert nincs mire felvenniük a jegyzőkönyveket. írógépszala­gom már sajnos elfogyott, mert öt éve számítógépet használok, ők viszont még ma is a rozsdás me­chanikus írógépeket püfölik. Azt is megkérdem, hogy mit cipel a bőrtáskájában. - Ájándéktolla­kat, bonbonmeggyet és még né­hány csecsebecsét. Tudod, van néhány porosodó hagyatéki ügyem. Lassan két esztendeje nem történt semmi, a közjegyző­ségek és a bíróságok túlterheltek, viszont nógatnak az ügyfeleim, kerül, amibe kerül, csak már szü­lessen döntés. Megvetem a lefize­téseket, de egy-két munkaebéd, néhány apró ajándék még nem minősíthető annak, mégis előbbre hozhatja a tárgyalás és a végzés időpontját. Az egyik bankban folytatom, ahol Miért keresnek problémát? Eva Gajdáčovának, a komáromi szakmunkásképző intézet igaz­gatónőjének válaszlevele: Az a tény, hogy a szerkesztőnő, aki a cikket KAMONCZA rövidítéssel írta alá nem tartja fontosnak megfelelően feltüntetni a teljes nevemet a cikkben, úgyszintén, hogy az ÚJ SZÓ szerkesztője bi­zonyos Chovancová, aki Páleník úrral együtt látogatott meg 15 perces beszélgetés után ismerte egy asztalnál két igazgatót is talá­lok. Dohog mindkét bankár. Az újdonsült milliárdosjelöltek el­herdálták a kölcsönt, meg az ap­rópénzért és politikai talpnyalás fejében szerzett állami vagyont. Most már újabb hitel kellene. ­Miattam telefonálgathat ide bár­melyik politikai fejes. Új hitelt csak azoknak adunk, akik már bi­zonyítottak. Akik életrevaló pro­jektekkel jönnek. Egyébként le­húztuk a redőnyt! Halkan meg­kérdem tőle: ha majd ezt vála­szolja azokra a bizonyos telefo­nokra, akkor vajon meddig ma­rad a posztján? - Már ez sem ér­dekel, mert azt jól tudom, hogy ha így folytatjuk, rövidesen csőd­bejutunk. Ömlik a panasz a szomszédos te­lepülésen lakó szakiból is, aki csaknem negyven éve karbantar­tó egy magánosítás előtt álló köz­lekedési nagyvállalatnál. - Sosem hittem volna, hogy én, aki utál­tam a kommunistákat, most néha A vadnyugati filmek mind smafuk ahhoz ké­pest, ami itt történik. visszasírom őket. Tudom, meny­nyi disznóság volt ott is, de azért emberségesebben bántak a me­lóssal. Aminap megkérdeztem az egyik kisfőnököt: én évek óta va­jon miért nem kapok prémiumot, amikor a fejesek százezreket zse­belnek be? Mosolyogva azt felel­te, hogy adnának nekem is, csak már nem jut... Vagyunk ott öten magyarok, a minap egymás közt anyanyelvünkön szóltunk egy­máshoz. Azonnal odaszólt a kis­főnök: - Ha még egyszer meghal­lom, azonnal kirúglak bennete­ket! Nem ismeritek a törvényt? Itt csak államnyelven lehet beszélni! Ha nem tetszik, menjetek a Duna túlsó partjára, ahogy a Vlado mondta! Ökölbe szorítottam a kezem, de hallgattam. És hallga­be, hogy az ÚJ SZÓ munkatársa, nem éppen az újságírói etika csú­csa, ez nem igényel további kom­mentárt. A lényeg másban rejlik. Úgy tűnik, hogy ez a két (vagy egy?) szerkesztőnő nem képes megérteni, miért kérem az első­söktől a nyolcadikos bizonyítvá­nyokat államnyelven. A szülő, Páleník úr, megértette. Magyará­zatképpen csak annyit, hogy a 270/95 számú az államnyelvről szóló törvény szerint a hivatalos okmányokat államnyelven kell kiállítani. Hivatalos okmány a bi­zonyítvány is. Tekintettel arra, hogy nem minden tanuló muta­tott be ilyen bizonyítványt, kö­tök. Ötvenhét éves vagyok, ha ki­rúg, mert ez a vadállat képes rá, hol találok munkát? - A leánya, aki német - magyar szakos gim­náziumi tanár, sóhajtva csoma­gol. Bécs mellé jár gondozni, ágy­tálazni egy idős házaspárt. Sze­rinte a tanári fizetésből idehaza már alig lehet megélni. Ott ha­vonta megkeresi a húszezer schil­linget. - Nem könnyű munka, de két kis gyermekemre gondolok, s amit megparancsolnak, azt zok­szó nélkül elvégzem. Alkonyodik, amikor visszaérek ügyvéd barátomhoz. A jó kony­hájáról híres éttermembe invitá­lom estebédre. - Oda ne men­jünk, az elmúlt vasárnap éppen ott törtek a vendégekre a maffió­zók, minden ékszert leszaggattak róluk, egy tálcára tették, aztán ar­ra kényszerítették őket, hogy da­rabonként ezer koronáért vásá­rolják vissza saját tulajdonukat. Aki vonakodott, azt elverték. Még a hölgyeknek is odaütöttek.­Borospalackot bont, maradunk az irodában. Hazafele megállok még a rokonoknál az egyik csalló­közi faluban. Alig múlt hét óra, az utcán egyetlen embert sem látok. Hosszas csengetés után nyit ajtót a rokonom: - Mindenki retteg, mert egy fekete Mercedes járja naponta a falut, védőpénzt kér üzletesektől, vállalkozóktól. A helyi kis élelmiszerbolt vezetőjé­től havi tízezret csikart ki. Érvek helyett pisztolyokkal hadonász­nak, és szemedbe röhögnek, ha elmotyogod, hogy szólsz a rend­őrségnek. Nagyot sóhajt: - Gyer­mekkoromban sok vadnyugati filmet láttam. Az mind smafu, operett ahhoz képest, ami itt tör­ténik. Nyolcvankilenc novembe­rében bizony rémálmaimban sem gondoltam, hogy nyolc év múlva vadkelet lesz Szlovákia, ahol jel­lemtelen emberek garázdálkod­nak, és a tisztességes polgárok rettegnek, mert egyáltalán nem biztosak abban, hogy a törvény, a rendőrség képes megvédeni őket. zöltem a szülőkkel, hogy a felvé­telről szóló határozat hatályba lé­péséhez szükséges bemutatni az államnyelven kiállított bizonyít­ványt. Á komárnói Járási hivatal tanügyi osztálya értesítése sze­rint az alapiskolák igazgatói eze­ket a bizonyítványokat szeptem­ber 30-ig elkészítették. Ez volt az ok, amiért erre a dologra csak ok­tóberben reagáltam. A kétnyelvű bizonyítványokat, amelyeket a tanulók a nyolcadik osztály befe­jezésekor átvettek, megtarthat­ják, de a középiskolai tanulmá­nyok folytatásához az államnyel­ven kiállított bizonyítványt kell bemutatni. Kérdem a szerkesztő­.^.da.frontadnes „Ha Václav Klaus nem lesz képes megváltozni, akkor távoznia kell a cseh kormány éléről" - jelentet­te ki Josef Lux, a cseh kormány­koalíció miniszterelnök-helyette­se, a Kereszténydemokrata Unió - Csehszlovák Néppárt elnöke. ,A kormánynak változtatnia kell politikáján és munkastílusán, ami azt jelenti, hogy minden kor­mánytagnak, beleértve Václav Klaust is, meg kell változnia. Vagy megváltozik a kormány és Václav Klaus, vagy ha nem, akkor a kormánynak és a miniszterel­nöknek is mennie kell" - nyilat­kozta Lux. Élesen bírálta Klaust, aki szerinte „nagyon tehetséges és nagy munkabírású ember, de túlságosan önmagával van elfog­lalva, s ezt a korlátot nem képes áthágni". A kormány ezért az u­tóbbi időben elveszítette cselek­vőképességét, nem dolgozik kol­lektíven, s egyre gyakrabban im­provizál. ABC „Jelcint úgy tartják élve, mint Brezsnyevet, csak sokkal jobb gyógyszerekkel" - idézte a spa­nyol lap Alekszandr Lebegyet. In­terjújában az orosz nemzetbiz­tonsági tanács volt vezetője azt is állította, hogy Oroszországban valóban léteznek a KGB paran­csára gyártott, diplomatatáska méretű atomfegyverek, és ő tud­ja, hol találhatók. „A probléma a­zonban nem az, hogy hol vannak és mennyire biztonságos ellenőr­zés alatt. A probléma az, hogy a­zok a tudósok, akik a bombákat gyártották, bármikor valamelyik terrorszervezet szolgálatába lép­hetnek". Lebegy szerint az ellen­zék azért nem nyújtotta be a bi­zalmatlansági indítványt, mert Jelcin „megvette Zjuganovot, Zsi­rinovszkijt és a többieket, a sze­gény adófizető polgárok zsebé­re". Emiatt „nyugodt őszre lehet számítani", bár nem kizárt a fegy­veres felkelés sem a kormány ál­tal nem ellenőrzött valamelyik tartományban, ahol a moszkvai politika csak szítja a szeparatiz­must. Jelcin súlyos beteg, gyógy­szerfüggőségben szenved. Nem lesz képes mandátuma hátralevő részének letöltésére - állította. NATIONAL A romániai lapban Ion Cristoiu vezércikkében írja: amikor „Horn Gyula végtelen szeretetéről biz­tosítja a román vezetőket", nem­zetközi téren következetesen a­zon mesterkedik, hogy Románia ne érhesse el fő célját, azt, hogy a többi jelölt országokkal egyszer­re kezdje meg az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalásokat. Cristoiu kifejti, hogy az RMDSZ, melynek politikáját „Budapestről is irányítják", erőteljes politikát folytat „a románok eltávolítására Hargita és Kovászna megyéből". „Ha Emil Constantinescu tisztán­látó politikus volna, aki tudja, hogy az államközi politikában az érdek számít, nem volna termé­szetes, hogy felhívja Magyaror­szág figyelmét: mérsékelje az eremdéeszes étvágyat?" - kérde­zi Cristoiu, aki szerint „itt az ide­je, hogy Bukarest felébredjen". nőt, hiba az, ha az iskola igaz­gatónője a törvény értelmében jár el? Ha nem, hol a probléma? A szerkesztőnő úgy gondolja, hogy ez az egyetlen iskola Szlo­vákiában, ahol betartják a törvé­nyeket? Úgy gondolom, hogy egy szülőnek sem kell tartania attól, hogy gyermekének vissza kell menni az alapiskolába. Mivel eb­ben az ügyben nem látok problé­mát a további kommentárokra nem kívánok válaszolni. Ing. Eva Gajdáčová az iskola igazgatónője A szerző kérésére a levelet vál­toztatás nélkül közöltük

Next

/
Thumbnails
Contents