Új Szó, 1997. október (50. évfolyam, 225-251. szám)

1997-10-01 / 225. szám, szerda

KULTÚRA \ komáromi jzínház jubilál \mikor a MATESZ létre­lött, még saját épülete sem /olt, s a Csemadok akkori helyiségeiben kezdte meg működését. 9. oldal i an.H.y.w.i-w -/akvágányon 'esztegelve veszteséges vállalatok •lánya a hazai gazdaság­an az elmúlt öt évben fo­yamatosan meghaladja az >0 százalékot. Ez arra utal, ogy a probléma kezelése césik, ráadásul ezen a so­.at vitatott revitalizációs örvény alkalmazása sem •egít. 6. oldal I 5!— Beszélgetés Bartalos Tiborral \z ügyfél bármikor meg­züntetheti a biztosítást, liztosíthatja magát egy setleges baleset következ­ényeivel szemben, meg­áltoztathatja a biztosítási vdíjat, kiveheti a biztosítás •! artalékait és a hozamok 0 százalékát - ha például pénzügyi gondjai támad­tak. 5. oldal a KT Kiadó Kft. épületében Cím: Vydavateľstvo KT s.r.o. 945 01 Komárno k Mederčská ul. A P^TeL/fax: 0819/700 869 I^X Munkanapokon ^^^^ 30-tól 15,30 kivégzés injekcióval ""ongkong. A kínai hatóságok eggyőződtek arról, hogy a fő­elövés helyett injekcióval kell kivégezni az elítélteket. Eddig -át mérget próbáltak ki: az első egyetlennek bizonyult, hiszen 1 elítélt 4 percen át kínok közé­rtté szenvedett ki. A másik mé­:g azonnal ölt. Kínában most /.r tanulmányozzák, miként le­.etne minél hamarabb rendsze­resíteni az injekciós kivégzése­Jt. Tavaly 4367 embert lőttek ; l>e. (MTI) arda, 1997. október 1. Ára 6,50 korona 50. évfolyam, 225. szám Nyugat felől megnövekvő felhőzet, sok helyütt csa­padékkal. A nappali hő­mérséklet 13 és 17 fok kö­zött várható. 3. oldal Gaulieder nem térhet vissza a parlamentbe Veszített a demokrácia A Ján Slota ellen tett feljelentésről ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLlTÁS Pozsony. Az Együttélés a múlt pénteken büntetőjogi feljelentést tett Ján Slota SZNP-elnök ellen a szeptember 21 -i sajtótájékozta­tón tett magyarellenes kijelenté­sei miatt. Az Együttélés elnöké­nek a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott szavai szerint a Ma­gyar Koalíció többi pártja nem mutatott érdeklődést az iránt, hogy csatlakozzon a beadvány­Tegnap a kétnyelvű bizonyítványok kiadása miatt: Popély Gyulát leváltották hoz, illetve részt vegyen annak kidolgozásában. Bárdos Gyula, az MKDM parlamenti képviselő­je a sajtóiroda kérdésére el­mondta, hogy a Magyar Koalíció korábban megegyezett: közösen tesz feljelentést Slota ellen, azonban ez technikai okokból nem valósult meg. Ennek ellené­re az MKDM teljes mértékben egyetért az Együttélés lépésével és a beadvány megszövegezésé­vel is. (gyor, TA SR) Pozsony. A fővárosi kerületi hi­vatal oktatási osztálya tegnap beváltotta korábbi fenyegetését: október l-jével meneszti Popély Gyulát, a Dunai utcai magyar alapiskola és gimnázium igazga­tóját. A visszahívó levelet Hav­ránek úr, a hivatal elöljárójának helyettese tegnap személyesen adta át Popélynek. „A levél nem tartalmaz indok­lást, de a törvények értelmében erre nincs is szükség. Viszont a két korábbi megrovásból és a szóbeli figyelmeztetésekből egy­értelműen következik: azért kell távoznom, mert kétnyelvű bizo­nyítványokat állítottam ki az év végén, és ezeket nem voltam hajlandó visszavonni" - mondta az Új Szó munkatársának Po­pély Gyula. Az igazgató mindkét figyelmeztetésre levélben vála­szolt a hivatalnak, és kifejtette, nem cseréli ki a bizonyítványo­kat, mivel az itteni magyarság­nak alkotmányos joga használni anyanyelvét a hivatalos érintke­zésben. „Érveimet nem cáfolták meg, egyszerűen az erő pozíció­jából döntöttek" - mondta a le­váltott igazgató. Popély teendő­it ideiglenesen dr. Hecht Anna statutáris igazgatóhelyettes lát­ja el, az oktatási osztály ígérete szerint a poszt betöltésére pá­lyázatot hirdetnek, Popély ta­nárként tovább tevékenykedhet a Duna utcai iskolában, (hzs) ,Az egyéni bánásmód kü­lönbözteti meg az Ergót a többi biztosítótól." WI'Mf.lf.HMI Pozsony. A parlament teg­nap délutánra összehívott 31. ülésén kellő számú képviselő jelent meg, így megkezdődhetett a Fran­tišek Gaulieder mandátu­mának felújítására irányu­ló határozati javaslat megvitatása. ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Ivan Šimko (KDM) indoklásában az alkotmánybíróság július 23-i határozatával érvelt, amely ki­mondta: a Gaulieder mandátum­vesztésével kapcsolatos decem­ber 4-i határozat alkotmányelle­nes. A taláros testület kimondta azt is, hogy ennek az alkotmány­ellenes helyzetnek a magszünte­tése a törvényhozás kötelessége. Šimko szerint ezek után nem két­séges, hogy a parlamentnek 1996. december 4-től törvénybe ütköző módon nem 150, hanem 151 képviselője van. Figyelmez­tetett: ha az alkotmánybíróság döntését figyelmen kívül hagy­ják, az annyit jelent, mintha a parlament törvényeit sértenék meg. Anton Poliak (Munkásszö­vetség) beszámolt arról, hogy az alkotmányjogi bizottság augusz­tus 26-i ülésén elutasította, a mentelmi és mandátumvizsgáló bizottság viszont támogatta Gaulieder mandátumának felújí­tását. Jozef Moravčík (DU) figyelmeztetett: a demokrácia alapjaiban rendül meg, ha nem tartják tiszteletben a képviselők mandátumát. Ján Garaj (Mun­kásszövetség) azon véleményé­nek adott hangot, hogy Gau­liedernek és az alkotmánybíró­ságnak is meg kellett volna gon­dolnia, mit tesz. „Képviselő úr, az alkotmánybíróság pontosan tud­ja, mit tesz, önnel ellentét­ben" - reagált erre Bugár Béla (MKDM). A fő kérdést Bugár ab­ban látta, hogy a kormánypárti képviselők képesek lesznek-e az alkotmányosságot pártérdekeik fölé helyezni. Figyelmeztetett: ha nem engedik vissza Gauliedert a parlamentbe, bebi­zonyítják, hogy Szlovákia nem érett az integrációra. Duka Zó­lyomi Árpád (Együttélés) szerint az EU- és a NATO-tagországok reagálása igazolta, hogy ez az ügy súlyos károkat okozott az or­szágnak. Ján Čarnogurský (KDM) azon nézetének adott hangot, hogy Gaulieder ügyének kielégítő rendezése a szlovák bel­politikai élet szakítópróbáját je­lend. „Gaulieder képviselő visszatérését a parlamentbe a nemzetközi közvélemény annak jeleként értékelné, hogy a de­mokratikus rendszer működik Szlovákiában, hiszen képes a hi­bák korrigálására" - nyilatkozta. A kormánypárti képviselők állás­pontját jól érzékeltette Dušan Macuška (DSZM) kijelentése, miszerint sikerült becsapni az el­lenzéki képviselőket és az alkot­mánybíróságot is. A késő esti sza­vazáskor a 147 megjelent képvi­selőből Gaulieder mandátumá­nak visszaadása mellett 68, elle­ne 42 szavazott, 33-an tartóz­kodtak, 4-en nem szavaztak. Gaulieder tehát nem térhet visz­sza a parlamentbe, (horváth) „Technikai okok" szóltak közbe Elszállítják a Skoda Feliciát. (ČTK-felvétel) Az idei tizennégy eset közül a rendőrség csupán egyet derített fel Újabb gépkocsirobbantások ČTK-JELENTÉS Pozsony. Tegnap a fővárosban a kora reggeli órákban két gépkocsirobbantás is történt. Az elsőt a Malomvölgyben, a diák­szállók közelében követték el. A Seat Ibiza márkájú gépkocsi egy 48 éves férfi tulajdona volt. A második robbanás vagy tíz perc­cel később történt Ligetfalu vá­rosrészben. A pokolgépet annak a Škoda Felicia típusú személy­autónak a motorházában he­lyezték el, amelyet e gépkocsik szlovákiai importőre Anton Ihringnek, a Szlovák Olimpiai Bizottság alelnökének, a Szlo­vák Atlétikai Szövetség elnöké­nek kölcsönzött. E robbanás után több közelben parkoló autó kigyulladt, és betörtek a környe­ző lakóházak ablakai. Marta Bujňáková, a pozsonyi rendőrség szóvivője szerint ez­zel az idei autórobbantások szá­ma a fővárosban 14-re emelke­dett; közülük csak egy esetet si­került felderíteni. „A nyomozást nagyon megnehezíti az ilyen bűneseteknél, hogy soha senki sem látott semmit, nem hallott semmit, vállalkozói munkája során senkivel sem került konf­liktusba, stb" - panaszolta a szóvivő.

Next

/
Thumbnails
Contents