Új Szó, 1997. október (50. évfolyam, 225-251. szám)

1997-10-01 / 225. szám, szerda

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1997. OKTÓBER 1. Odaszól a párt... TÓTH MIHÁLY Röviddel az 1989-es fordulat után szinte szállóigévé vált a nemzetközi hírű jogtudós jogállamiság-definíciója: „Olyan ál­lapot, amelyben egyetlen diktatúra, a törvények diktatúrája érvényesül". Alig telt el több három évnél, és kettévált Cseh­szlovákia. A történészek és jogászok évtizedek múlva majd bebizonyítják: nem a törvények diktatúrája érvényesült, ami­kor az osztatlan nemzetközi tekintélynek örvendő államot le­törölték a térképről. Időközben odajutottunk, hogy azon vi­tatkozik aj ország népe, miként lehetne megakadályozni, hogy az államalapító miniszterelnök hatalmi eszközökkel ma­nipulálja az 1998 második felében esedékes parlamenti vá­lasztásokat. És hogy nem lenne-e célszerű, ha a demokratikus erők elérnék, hogy külföldi megfigyelők is jelen lennének a voksolás napjaiban. A kormánykoalíció politikai és a kincstári véleménycsinálók, sértődötten utasítják vissza a választá­sieredmény-hamisításnak még a puszta feltételezését is. Azóta azonban, hogy májusban a belügyminiszterrel a fősze­repben úgy hiúsították meg a közvetlen államfőválasztásról szóló népszavazást, ahogy saját szemünkkel láttuk, teljesen hiteltelen a koalíciós erők önérzeteskedése. És kétszeresen hi­teltelen azóta, hogy az egyik pozsonyi városkerület ügyésze ad acta tette, tehát elfektette beosztottjának kezdeményezé­sét, amelynek értelmében büntetőeljárást kellett volna indíta­ni a népszavazás meghiúsításában főszerepet játszó Gustáv Krajči belügyminiszter ellen. A referendum meggátlásának napjaiban Mečiar belügyminisztere kijelentette: „Vállalom a felelősséget." Teljesen nyilvánvaló, hogy a mondatot már ek­kor így értelmezte: „Főnököm szavatolja büntetlenségemet." Kisebb csoda, hogy Szlovákiában ma még akadt egy ügyész, akinek volt mersze kezdeményezni a hivatalban lévő belügy­miniszter felelősségre vonását. Az már a csoda túlburjánzását jelentette volna, ha még egy járási vezető ügyész is akadt vol­na, aki szabad folyást enged a jogszolgáltatásnak. Úgy 9-10 éve még az volt a szokás, hogy az ügyészségek minden szin­ten hetenként jelentettek az illetékes pártvezetőnek. Ha a párttitkár úgy tartotta jónak, mindig „odaszólt" az ügyésznek, így festett a szocialista törvényesség. Nincs kizárva, hogy Šumichrast járási ügyésznek már oda se kellett szólni, hogy csillapítsa le beosztottját, dr. Barilát. K O M W E N TÁ R JEGYZET Magyarok és lépések POLÁK LÁSZLÓ Hát ilyesmi is előfordul az ember életében: krokit ír a Krokyról. Elnézést az idétlen szójátékért, ám én egy-egyért majdnem mindenre kapható vagyok. Természetesen a Lépésekről akarok írni, hisz a műsorban rólunk volt szó, pontosabban a szlovák-ma­gyar viszonyról. Mert arról valakik valahol megállapítot­ták, hogy rossz. Annyira, hogy arról Lépéseket kell csi­nálni. Azt már persze közis­mert rosszmájúságom íratja velem, hogy addig sem kell a Nafta Gbelyvel vagy a meghi­úsított referendummal fog­lalkozni. Mert téphetjük mi itt a szánkat, hogy kint, az életben, az egyszerű embe­rek között nincs szlovák-ma­gyar kérdés, nincs viszály és viszony. Illetve viszony az van, szlovák lány és magyar fiú vagy magyar lány és szlo­vák fiú között, az viszont ál­talában kellemes. Persze nem mondom, hogy a kocs­mában olykor nem csattan el egy-egy pofon, de ez majd­nem elhanyagolható, mert az egyre megy, hogy a tizedik sör után min kap hajba szlo­vák és magyar kocsmázó. Az elfogyasztott alkohol meny­nyisége teszi indifferenssé a kérdést. Szó, ami szó, kissé szorongva ültem a tévé előtt, és azért lélekben reményked­tem, hogy nem kocsmai szin­ten lökik majd a rizsát. Rangos és okos társaság ült a stúdióban, amelyről Miklósi megállapította, hogy talán nem darázsfészek, Szilvássy viszont tökéletes szlovákság­gal kívánt jó étvágyat az egész országnak. Egy nulla a javunkra. Na de aztán jött Jerguš Ferko a fúróval, s alaposan meg­mosta a fejünket, mondván, hogy a rossz viszony fő prob­lémája az, hogy magyar tévét nézünk, és magyar újságot olvasunk. Na, ezt nem tud­tam. Aztán megkérte a stúdi­óban lévő magyarokat, hogy kérjenek elnézést a szlovák néptől, mire Szilvássy vissza­vonta Apponyi törvényeit. Jól tette. Csak Jerguš nem vonta vissza Beneš dekrétu­mait. Úgyhogy lépéselőny­ben vagyunk. illl bps Főszerkesztő: Szilvássy József (5238318) Főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (5238342) Kiadásvezető: Malinak István (5238341) Rovatvezetők: Görföl Zsuzsa - politika - (5238338) Mislay Edit-kultúra- (5238313), Sidó H. Zoltán-gazdaság- (5238310) Urbán Gabriella - panoráma - (5238338), Tomi Vince - sport - (5238340) Szerkesztőség: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/A, P.O. BOX 49 Szerkesztőségi titkárság: 5217054, telefax: 5238343, hírfelvétel és üzenetrög­zítő: 5217054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924214, Érsekújvár: 0817/976179 Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 5238322, fax: 5238321) Hirdetőiroda: 5238262, 5238332, fax: 5238331 Készül a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a DANUBIAPRINT Rt. 02-es üzeme - Pribinova 21, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Teijesztí a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. ­Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,81381 Bratis­lava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www.voxnova.sk/ - Tudod, engem annyira megviselt Mečiar kitelepülési ötlete , hogy a biztonság kedvéért a fészkem is magammal viszem... (Szalay Zoltán karikatúrája) Torgyán József jó érzékkel most követel bűnbánatot Csurka Istvántól Le Pen gyékénye Torgyán József sokszor megtapasztalt színpadi ér­zékét dicséri, hogy nyilvá­nos bocsánatkérésre szólí­totta fel Csurka Istvánt Jean-Marie Le Pennel fenntartott kapcsolatai mi­att. ACZÉL ENDRE Ha most eltekintünk attól a kis hibától, hogy parlamenti de­mokráciában a parlamenti pár­tok csak egymást szokták meg­szólítani, Torgyán, ha nagyon akarta volna, már korábban is követelhette volna a bocsánat­kérést, hiszen Le Pen másik kö­zép-európai „kedvence", a szlo­vák Ján Slota már hónapokkal ezelőtt Csurka mellett és Le Pen oldalán díszelgett Strasbourg­ban, s akkor sem volt kevésbé undorító a magyarokkal szem­ben, mint két héttel ezelőtt. De Torgyán most látta jónak bűnbánatot követelni a MIÉP vezérétől, megmutatni akarván a magyar népnek, hogy míg más pártok hallgatnak (mert az ugyan érdekli őket, hogy mit mond a kormányon levő Slota­párt, az azonban nem, hogy ki­vel barátkozik Csurka, és kivel nem), ő kiáll, és megmondja, hogy pártja nemcsak a magyar­falóktól, magyargyűlölőktől, ha­nem azoknak harmadik ország­beli elvbarátaitól is elhatároló­dik. Ez egy szép hazafias gesz­tus, amelynek azonban Csurka parlamenten kívülisége miatt semmiféle politikai értéke nin­csen. (Hacsak az nem, hogy Tornyán szeretné meggyőzni a MIEP-es szavazókat: „aki ma­gyar" közülük, rá voksol, nem pedig saját vezérére, aki a ma­gyargyűlölő Slotával kokettál a Le Pen esernyője alatt.) Csurkának különben esze ágá­Akkor most miért nem otthon takarítgat? ban sem lesz bocsánatot kérni. Tulajdonképpen megkérdezhet­né Torgyántól: ha volt ereje tu­domásul venni, hogy G. Nagyné Maczó Ágnes, az ő tulajdon alel­nöke - a Csurka-Le Pen viszony, illetve Le Pennek Ján Slotához fűződő kapcsolata kifogástalan ismeretében - nemegyszer volt résztvevője és fölszólalója a MIÉP rendezvényeinek, akkor most miért nem otthon takarít­gat, s kéri az alelnöknőn számon a Le Pen-i gyékényt, amelyen Csurka közvetve ővele és Ján Slotával árul együtt? De túl e frivolságokon, ajánlha­tó Torgyán Józsefnek, hogy ha tudni akarja, miért áll Csurka rezzenéstelen arccal Ján Slota mellett, akkor pillantson bele a Hitler hatvannyolc tárgyalása című, Magyarországon (is) ki­adott dokumentumkötetbe. Ab­ból megtudhatja, hogy midőn a fasiszta Szlovákia (Tiso), Romá­nia (Antonescu) és Horvátor­szág (Pavelic) éppúgy Hitler szövetségese volt, mint Magyar­ország, a zárójelben említett de­rék urak, kivált az első kettő, mennyi csúnyaságot mondtak pártfogójuknak Horthyról, Szálasiról, sőt egyáltalán a ma­gyarokról, ám ettől még a szö­vetség a Vezérrel érintetlen ma­radt, sőt egyre inkább erősödött. Hitlerék rendre azzal intették le a panaszkodókat, hogy majd a „nagy európai újrarendezés után", majd akkor elő lehet ven­ni a problémákat... Bizony, a ba­rátságért, a szövetségért áldozni kellett. A mai helyzetben, ami­kor nem a „visszacsatolt" terüle­teken élő szlovákok és románok, hanem az „elcsatolt" területe­ken élő magyarok okozzák a problémát, Csurkának kell elna­polnia az igényeit. Van bennem megértés iránta: noha Le Pen út­mutatása nélkül is egyetért Slotával abban, hogy a nemzet­testtől idegen kisebbségek okoz­zák az európai nemzetállamok bajait, történelmi pechje, hogy e nagy létszámú kisebbséget Slota hazájában magyarnak hívják, nem pedig valami másnak, amelynek a nevét juszt se írom le. A szerző a Népszabadság munkatársa. TALLÓZÓ NOVÝ ČAS Ha a hadseregnél egy ezredes kijelenti, hogy a Nap forog a Föld körül, akkor ezt tényként kell kezelni, és ezen száz Koper­nikusz százados sem változtat­hat. A szlovák ügyészség ehhez hasonló elv, a szovjet típusú monokratikus modell alapján működik - írja a lap kommen­tárja a Gustáv Krajči belügymi­niszter elleni vádemelési javas­lat ejtése kapcsán. A Nový Čas arra emlékeztet, hogy akadtak már nálunk csak egyszeri hasz­nálatra alkalmas, törvényessé­get óvó és felügyelő személyek. A „használat után eldobandó" címke ragasztható Číž őrnagyra is, aki szépen elaltatta az ifj. Michal Kováč elrablásának ügyében folytatott nyomozást, aztán igazgatói posztra nevez­ték ki, majd rövidesen elhagyta a rendőri testületet, állítólag vállalkozó lett. „Érdekes lesz figyelemmel követni a vádeme­lésijavaslatot tevő és a vádat el­ejtő ügyész sorsát: vajon melyik közülük az eldobandó? És per­sze az is lehetséges, hogy Krajči is csak egyszeri használatra ki­nevezett miniszter." SME A lelkiismeret és a meggyőző­dés ma keményebb valuta Szlo­vákiában, mint mondjuk az an­gol font. A kormánypárti képvi­selők lelkiismeretüket állítják szembe az alkotmánybíróság határozatával, és nem engedi v vissza František Gauliedert parlamentbe. Ha Vlad in. Mečiar kormányfő őszinte és teljes meggyőződéssel állít va­lótlanságokat Michal Kováč ál­lamfőről, nem kezdődhet ellene büntetőjogi eljárás. Tibor Šumichrast ügyész is azt nyilat­kozta, „lelkiismerete és legjobb tudása szerint" döntött úgy, hogy ejti a belügyminiszter el­len tett vádemelési javaslatot ­véli a SME kommentárja. A szerző rámutat: a puszta tény azonban az, hogy félmillió ál­lampolgár népszavazást kezde­ményezett, és azt mind az alkot­mánybíróság, mind pedig a Központi Népszavazási Bizott­ság szerint meg kellett volna tartani. Ezzel szemben a mi­niszterelnök meghiúsította a népszavazást. Szépek a kilátá­saink a jövő évi választásokat il­letően" - írja a lap. L'ESPRESSO Ellenség nélkül a NATO bővíté­se hatalmas üzletet jelent, és egyelőre senki sem tudja meg­mondani, hogy ki lenne és hol van a NATO új ellensége - íija az olasz hetilap. Rámutat arra is: több mint 40 milliárd dollá­ros üzletet jelent, hogy Magyar­ország, Csehország és Lengyel­ország repülőgépeket, harcko­csikat, számítógépeket fog vá­sárolni. „Az elkövetkező évti­zedben hatalmas összeg jut majd a három közép-európai országból a nyugati hadiipar­nak, amely a katonai kiadások lefaragásától és a fegyvereladá­sok csökkenésétől félt" - írja a lap, és megállapítja, hogy a leg­gyorsabbnak a magyarok bizo­nyultak, akik 10 millió dollárért légvédelmi rakétákat vettek, és 98 projektet készítettek a fegy­verzet és a technika korszerűsí­tésére. Dagmar Havlová nagy sikerrel vendégszerepelt a pilzeni színházban, ahol Strindberg Krisztina királynő című drámájának címszerepét játszotta. A gázsit és az előadás teljes bevételét az árvízkárosultak meg­segítésére ajánlották föl. (ČTK-felvétel) OLVASÓI LEVELEK Megbékélni szolga módra? Nem tudom, hogy mit akar je­lenteni a Magyar Népi Mozga­lom nevében a megbékélés szó. Tudtommal mi, szlovákiai ma­gyarok nem követtünk el olyan dolgokat másokkal szemben, amelyek miatt most valakiket ki kellene engesztelnünk. Megbé­kélni lehet azonban azokkal a jogainkat állandóan szűkítő in­tézkedésekkel is, amelyek jelen­leg minket sújtanak. Lehet, hogy ezt jelentené a párt nevé­ben megbúvó megbékélés szó. Vagyis hogy törődjünk bele, hó­doljunk be, ami számunkra a vég kezdetét jelentené. A moz­galom nevében a jólét szó is szerepel, ez utóbbit már jobban el tudjuk fogadni, mert a be­ígértjólét helyett inkább a sze­génységjutott nekünk osztály­részül. A Magyar Népi Moz­galomnak már most itt a kánaán. A mozgalom Megbéké­lés Alapítványán keresztül ugyanis dől a kasszájukba a pénz. Németh Géza Alis tál Nemcsak szép, hanem... Ötven tujafát és 50 kecskerágó bokrot kapott a tardoskeddi ál­lami óvoda. \z ajándékozó, Tóth Kamill egyetemista az ovi­soknak megmagyarázta, hogyan kell a növényeket gondozniuk. Varagya Szilvia Tardoskedd

Next

/
Thumbnails
Contents