Új Szó, 1997. augusztus (50. évfolyam, 176-200. szám)

1997-08-01 / 176. szám, péntek

gg'oo OOO Sk.* ^ Ul SZO A SORSJEGYEK A POSTÁN IS KAPHATÓK I /G) JÄTÉKAVAL # A SZLOVÁK HUMANITÁRIUS TANÁCS «CRFFLK9 TEVÉKENYSÉGÉT TÁMOGATJA é VK-409 Péntek, 1997. augusztus 1. HATTER Moszkva Madrid után Sokan vitatják a néhány pontján homályos, másutt túlságosan tág értelmezés­re lehetőséget adó egyez­ményt,.amelyet Párizsban május végén aláírtak a NA­TO és Oroszország vezetői a védelmi szervezet és a legnagyobb szovjet utódál­lam további együttműkö­déséről. 2. oldal RECIO Még nedves a gabona A múlt hét közepén, ami­kor végre szárazabbra for­dult az időjárás, és a némi­leg szikkadtabb talaj már a gépeket is elbírta, a Lator­ca menti gazdaságok ara­tói is kivonultak a határba, hogy a csaknem háromhe­tes késést pótolva hozzá­lássanak a kenyérgabona betakarításához. 3. oldal üffTTTTTTTMI ! Interjú Csanda Endrével Poprádon Michal Sýkora elnök vezetésével ülése­zett a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (SZVFT). Ezen nyolcvanöt város, illetve városrész polgármestere vett részt, akik a községi tulajdonban lévő lakások magántulaj­donba történő eladásáról tárgyaltak. 5. oldal Csanda Endre: „A városi la­kások eladási ára jóval a pi­aci áron alul van." GAZDASAC Region-Kontakt Közel hároméves építkezés után a szeptember 3-6. kö­zött megrendezésre kerülő Region-Kontakt '97 elne­vezésű nemzetközi kiállí­tással megnyílik a losonci Kiállítási és Vásárközpont. 6. oldal IDŐJÁRÁS Mérsékelten napos idő vár­ható. A hőmérséklet csúcs­értéke 19 és 23 fok között alakul. 3. oldal Ara 6,50 korona 50. évfolyam, 176. szám Liszka József: Megállapodás vagy felmondás? Furcsa módon zárták le Komárom. Távozik munka­helyéről Liszka József, a komáromi Duna Menti Mú­zeum etnográfusa, akit tá­vollétében váltottak le osz­tályvezetői posztjáról, majd felajánlották neki, végezze félállásban mun­káját. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ A munkaviszony megszünteté­séről szóló, tegnap aláírt végzés a munkaadó és Liszka kölcsönös megegyezése alapján jött létre. A Duna Menti Kulturális Központ, a múzeum fölöttes szerve „a munkahatékonyság növelését célzó létszámcsökkentéssel" és az etnográfus 19 hónapos távol­létével indokolta a felmondást. A munkáltató eltekint a háromhónapos felmondási idő­től és átlagkeresete kétszeresét fizeti ki végkielégítés gyanánt Liszka Józsefnek. A végzés tárgya ugyan „a mun­kaviszony megszüntetéséről szó­ló megállapodás", de már annak első mondata arról értesít, hogy „felmondunk Önnek". - Lehet közös megegyezés alapján fel­mondani valakinek? - kérdeztük Kulacs Erzsébet jogászt. „Formai szempontból nem megfelelő ez a végzés, látszik, hogy jogi ügyek­benjáratlan emberek írták. A fel­mondás ugyanis egyoldalú jog­ügylet, míg a munkaviszony megszüntetéséről szóló megálla­podás esetében kétoldalú jog­ügyletről van szó. Sajnos, az a ta­pasztalatunk, hogy a munka­adók nem igazán ismerik a tör­vényeket" - mondta Kulacs Er­zsébet, akitől azt is megkérdez­tük, érdemes-e olyan esetekben bíróság elé vinni a dolgot, ami­kor az alkalmazottól mondvacsi­nált ürüggyel igyekszik megsza­badulni munkaadója. Liszka ese­tében ugyanis a létszámcsökken­tésre és a hosszú távollétre való hivatkozás nem felel meg a való­ságnak, hisz Alexander Reško zootechnikus foglalta el az elis­mert etnográfus osztályvezetői posztját, és Liszka a munkaadó által engedélyezett fizetetlen szabadsága idején, a Humboldt Akadémia ösztöndíjasaként ku­tatott és adott elő Németország­ban. Kulacs Erzsébet szerint igaz ugyan, hogy a pereskedés általá­ban hosszú ideig tart, de ameny­nyiben az alkalmazott jogtala­nul kerül az utcára, biztos, hogy a bíróság az ő javára dönt; ma­napság, a szocialista gyakorlat­tal ellentétben, a bíróságok in­kább alkalmazott- mint munka­adó pártiak. Más lapra tartozik, hogy az alkalmazottak ebben az esetben is inkább a munkavi­szony kölcsönös megegyezésen alapuló megszüntetését választ­ják, mivel tudják, munkáltató­juk sokféle módon keserítheti meg életüket, ha régi helyükön maradnak, (vojtek) A kormány nagyobb kárt okozott, mint az árvíz Ez volt az év rablása SITA-INFORMÁCIÓ Pozsony. - Augusztus elsején „ünnepeljük" a Nafta Gbely stra­tégiai fontosságú vállalat priva­tizálásának első évfordulóját. Ebből az alkalomból Jaroslav Volffal megpróbáljuk végre ki­deríteni, tulajdonképpen ki ka­parintotta meg a céget, így sze­retnénk emlékeztetni a nyilvá­nosságot az „év rablására" - nyi­latkozta tegnap Ján Čarnogur­Egő teherszállító repülőgép Newark repterén. Az amerikai Federal Express csomagküldő szolgálat repülőgépe tegnap a földet érés után lobbant lángra. Szerencsére a pilóták ép bőrrel megúszták a balesetet. (ČTK/AP-felvétel) A jeruzsálemi piacon elkövetett merényletben a tettesekkel együtt 15 ember vesztette életét, 150-en megsebesültek, közülük tegnap még 71 sérült volt kórházban. Szerdán este Netanjahu izraeli kormány­fő és Lévi külügyminiszter több sebesültet látogatott meg a kórházban. (ČTK/AP) Nemzeti gyász keretében temették el a jeruzsálemi robbantások áldozatait Befagyasztott békefolyamat ský, a Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke. A Kereszténydemokrata Mozga­lom és a szociáldemokrata párt elnöke ma hivatalos látogatást tesz a Nafta Gbely Rt.-ben, melynek privatizálása során sze­rintük 2,7 milliárd koronát ve­szített az állam. „Egy éve a kor­mány egyetlen nap alatt na­gyobb kárt okozott Szlovákiá­nak, mint a júliusi árvizek" ­szögezte le Čamogurský. MTI-HIREK Jeruzsálem/Gáza. Az izraeli rendőrség azonosította a jeruzsá­lemi Mahané-Jehuda piacon el­követett kettős merénylet tette­seit. A belbiztonsági miniszter közölte: a robbantások színhe­lyén megtalálták az egyik öngyil­kos merénylő személyazonossági igazolványát, illetve a vérminták alapján bizonyságot nyert, hogy két, húszas éveinek elején járó palesztin fiatalember hajtotta végre a robbantásokat. A palesz­tin biztonsági vezetők kijelentet­ték: még mindig nem biztosak abban, hogy melyik politikai cso­port áll a merénylet mögött. (A hírügynökségekhez eljuttatott közleményében a Hamász vállal­ta a robbantások elkövetését). A legnagyobb nyugat-jeruzsále­mi piacon elkövetett merénylet­ben a tettesekkel együtt 15 em­bervesztette életét, 150-en meg­sebesültek, közülük tegnap még 71 sérült volt kórházban. Izraelben tegnap nemzeti gyász keretében temették el a robban­tások áldozatait. Az eddig azo­nosított 9 áldozat mindegyike izraeli állampolgár volt. A rend­őrség kérte a lakosságot, tegye szabaddá az autóktól a főútvo­nalakat a temetések idejére, amelyeken emberek ezrei vettek részt. Hat áldozat maradványait jeruzsálemi temetőkben helyez­ték örök nyugalomra, kettőt a város környékén temettek el, a kilencediktől pedig este vettek búcsút Bné Brakban. Izrael kemény válaszlépéseket tett a gyilkos merényletre: beje­lentette a béketárgyalások fel­függesztését, lezárta a palesztin önkormányzatú területeket ­megtiltva a palesztin ellenőrzésű ciszjordániai városok közötti pa­lesztin forgalmat, a palesztinok számára lezárta a Gáza-övezet és Egyiptom, illetve a Jordán nyu­gati partvidéke és Jordánia kö­zötti határátkelőket, továbbá fel­szólította az Egyesült Államokat Arafat elítélte a me­rénylet után beveze­tett intézkedéseket. és a palesztin önkormányzatot támogató országokat, hogy füg­gesszék fel a Palesztin Hatóság­nak szánt segélyek és kölcsönök folyósítását. Izrael letartóztatási parancsot adott ki Gázi Dzsabali palesztin rendőrfőnök ellen. A palesztin rendőrtábornok letar­tóztatását nem hozták közvetlen összefüggésbe a merénylettel, de azzal gyanúsítják, hogy bátorí­totta azokat a két héttel ezelőtt őrizetbe vett palesztin rendőrö­ket, akik a megszállt területeken merényleteket készítettek elő zsidó telepesek ellen. A Netanjahu vezette kormány dön­tött arról is, hogy felfüggeszti a palesztin önkormányzatnak jut­tatott - tíz- és százmillió dollár közötti összegű - átutalások fo­lyósítását. Az izraeli biztonsági erők letar­tóztattak 28 palesztint, és azzal fenyegetőztek, hogy a szélsősé­gesek elfogása érdekében átlépik a palesztin területek határát. Nabil Saat, a béketárgyalásokon részt vevő palesztin küldöttség vezetője figyelmeztetett: az izra­eli erők bevonulása „hadüzene­tet jelentene" a palesztin önkor­mányzat számára. Jasszer Arafat palesztin elnök elítélte a jeruzsá­lemi merénylet után bevezetett izraeli biztonsági intézkedéseket, mondván: könnyen kudarcba ful­ladhat a békefoíyamat. A Palesz­tin Hatóság „a békefolyamatot befagyasztó, a megállapodásokat megsértő" izraeli vezetést tette felelőssé a robbantásokért. A me­rényletet elítélő Egyesült Álla­moktól, Oroszországtól, valamint a közel-keleti rendezésben érin­tett európai államoktól azt kérte Arafat, hogy szólítsák fel Izraelt a szigorú intézkedések feloldására. Közben a Palesztin Tövényhozó Tanács felkérte Jasszer Arafatot, hogy oszlassa fel 18 tagú kormá­nyát, és szeptemberig alakítson új kabinetet, mivel az elmúlt he­tekben néhány minisztere ellen korrupció gyanúja merült fel. A gyanúsítottak között van Nabíl Saat küldöttségvezető is. A nyaralásra most indulók talán még haszonnal forgathatják a kiadványt Új térkép és útikalauz ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony. - A turista minél több látványosságot szeretne látni, a kereskedelmi utazónak is szüksé­ge van szállásra és étkezésre, a mi kiadványunk minderről bő tá­jékoztatást kínál - mondta az Inform Katalóg Slovakia Kft. teg­napi sajtóértekezletén Jana Le­hocká igazgatónő. A sajtóérte­kezletet azzal a céllal hívták ösz­sze, hogy bemutassák a kft. új ki­adványát, az autótérképet és úti­kalauzt is tartalmazó Útiatlasz ­Szlovák Köztársaság című két­nyelvű kiadványt. Az atlasz 72 oldalon tartalmazza Szlovákia és Európa autótérképét, ebből 35 oldal Szlovákia térképe, 5 olda­lon találhatók a fontosabb szlo­vák települések várostérképei, 10 oldalon Csehország és Szlová­kia kevésbé részletes térképe, 12 oldalon pedig Európa-térkép lát­ható. Negyven oldalon szlovák és német nyelven olvasható az or­szág turistalátványosságait be­mutató rész. A jegyzékek ezernél is több szállodát és vendéglőt tartalmaznak, legtöbbjüknél az árakat, a konyha típusát, vala­mint további szolgáltatásokat is feltüntetve. Az útikönyveiről jól ismert Marco Polo társaság fejlé­cével megjelent atlasz a köny­vesboltokon kívül üzemanyag­töltő állomásokon, információs irodákban, és turistaközpontok­ban is megvásárolható. Á kiadó által ajánlott forgalmazási ár 349 korona, (gaál)

Next

/
Thumbnails
Contents