Új Szó, 1997. augusztus (50. évfolyam, 176-200. szám)

1997-08-01 / 176. szám, péntek

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1997. AUGUSZTUS 1. KOMMENTÁR Morzsa a zsidóknak TÓTH MIHÁLY Több mint 52 éwel azután, hogy az életben maradt zsidók ha­zaszéledtek a koncentrációs táborokból, a svájci bankok listát adtak ki azokról az „alvó" bankszámlákról, amelyeket a faji ho­vatartozásuk miatt végveszélybe kerültek nyitottak. Világszen­zációt keltett a döntés. Nálunk is őriznek rablott zsidó va­gyont, amelynek zömét Jozef Tiso szlovák állama azt követően gyűjtötte össze, hogy törvénybe iktatta: az izraelita származá­súak kötelesek beszolgáltatni az ékszereiket. Az aranyból aranytéglalett. Nem tudom, Szlovákiában hány zsidó család­nak maradt legalább egy tagja, aki most benyújthatná igényét valamelyik svájci banknak. Es vajon van-e szlovákiai vagy Szlovákiából elszármazott zsidó, aki még emlékezik arra, mi­lyen gyűrűt viselt az édesanyja, akit az auschwitzi rámpán lá­tott utoljára. Aki a förtelem esztendejében 20 éves volt, az ma már matróna, vagy aggastyán. A rablott holmi visszaszármaz­tatása az esetek szinte 100 százalékában lehetetlen próbálko­zás. így egyetlen megoldás van: alapítványok létrehozása a zsidóközösség még élő tagjai életkörülményeinek javítására, omladozó kegyhelyeinek, gaztól felvert temetőinek rendbeho­zatalára, hogy legalább ezek a tárgyi emlékek figyelmeztessék az utókort: élt itt egyszer egy közösség, amelynek tagjainak többségét állam által szervezetten lemészárolták. Ha megtör­ténik az értékek visszaszolgáltatása, ha néhány ezer öreg zsidó emberibb körülmények között morzsolhatja le életének utolsó éveit, ha néhány zsinagógát felújítanak, a temetőket emlékhe­lyekké alakítják, talán a 21. században is okulni tudnak az em­berek a 20. század első felének legnagyobb tragédiájából. Már most biztosak lehetünk abban, hogy jelentős lesz a felfedezett, de nevesíthetetlen vagyon. Sorsáról - ez olvasható ki a hivata­los nyilatkozatokból - majd a kormányszervek döntenek. Ezek adják át az alapítványokat majdan kezelő zsidó szervezetek­nek. Az eddigi tapasztalatok alapján nem biztos, hogy ez lesz a legjobb megoldás. Sőt, ez lesz a legrosszabb a lehetségesek kö­zül. A rablott vagyon visszaszármaztatása az állam mulasztása miatt nem történt meg 1945 és 1948 között. Akkor megtörtén­hetett volna. Hogy a kommunizmus évtizedeiben miért nem történt meg, tudjuk. De az is a politikai akarat hiányán múlott, hogy 1989-től is hét év telt el, amíg megmozdult valami. Ha ehhez még hozzávesszük a tényt, hogy a jelenlegi szlovákiai kormánykoalíció három pártja közül legalább az egyik inkább antiszemita mint humanista beállítottságú, akkor ki kell mon­dani: ne bízzuk kecskére a káposztát. JEGYZET Ez volna a jó példa? VOJTEK KATALIN Szegény Szenei Molnár Al­bert! Míg élt, örökös pénz­gondok gyötörték, az azon­ban még legnyomasztóbb ál­maiban sem fordulhatott meg a fejében, hogy az utó­kor - ezúttal tekintsünk el az obligát „hálás" jelzőtől - állí­totta szobra is hitelbe készül. Pedig így van. A Szencen lát­ható emlékmű teljes összege mind a mai napig nincs kifi­zetve, holott az ünnepélyes szoboravatás óta már eltelt egy év. Nem tudom, milyen érzésekkel mennek el előtte naponta a szenei magyarok? Szenei Molnár hányatott éle­tében ugyancsak sokszor szo­rult embertársai segítségére. Wittenbergben például a ma­gyar ifjak alapította önsegé­lyezési egylet, a bursa jóvol­tából tanulhatott. Ki tudja, működne-e manapság egy ilyen közös kassza? Olyan, amelynek működtetéséhez az itteni magyarok járulná­nak hozzá saját pénzükből. Nem egyetemi diákok tanul­mányainak fedezésére, ha­nem az állásukból kipenderí­tett állami alkalmazottak se­gélyezésére. Hogy lesznek ilyenek, bizonyos jelekből előre megjósolható. Ilyen előrejelzésnek tekinthetők például a kerületi hivatalok ievelei, amelyek a kétnyelvű bizonyítványokat kiállító ma­gyar iskolaigazgatókat a „visszás helyzet megszünte­tésére" szólítják fel szeptem­ber ötödikéig. Hogy mi vár a renitensekre, nem kell talál­gatnunk. Tudjuk. De jelzés­értékűek a Komáromi Duna Menti Múzeum személycse­réi is, amelyek furcsa módon­valahogy mindig úgy sike­rednek, hogy a kiebrudalt múzeumi szakember magyar nemzetiségű, a helyébe lépő zootechnikus, vasutas, alap­iskolai tanító stb. pedig szlo­vák. Valószínű, hogy a ma­gyarságuk vagy a hatalmi túl­kapások elleni kiállásuk mi­att utcára kerülőknek nem mindegyike talál magának azonnal munkát. Lenne hát helye a közadakozásból ösz­szegyűlt pénznek. Elméleti­leg, persze. Mert hogy gya­korlatilag hogyan sülne el a dolog, arra jó példa a Szenei Molnár-szobor. Főszerkesztő: Szilvássy József (5238318) Főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (5238342) Kiadásvezető: Malinák István (5238341) Rovatvezetők: Görföl Zsuzsa - politika - (5238338) Mislay Edit - kultúra - (5238313), Sidó H. Zoltán - gazdaság- (5238310) Urbán Gabriella - panoráma - (5238338), Tomi Vince - sport - (5238340) Szerkesztőség: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/A, P. O. BOX 49 Szerkesztőségi titkárság: 5217054, telefax: 5238343, hírfelvétel és üzenetrög­zítő: 5217054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Érsekújvár: 0817/976179 Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 5238322, fax: 5238321) Hirdetőiroda: 5238262, 5238332, fax: 5238331 Készül a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a DANUBIAPRINT Rt. 02-es üzeme - Pribinova 21, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. ­Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratis­lava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www. istemet.sk/ujszo Végzetes tévedés (Barát József rajza) Vladimír Mečiarnak most lehe­tősége nyílik bebizonyítani, hogy szavai és cselekedetei nem állnak szöges ellentétben egy­mással - állapítja meg a lap a francia külügyminisztérium nyi­latkozatára utalva. Párizs kül­ügyi szóvivője ugyanis hivatalo­san bejelentette, Franciaország üdvözölné, ha František Gaulieder mihamarabb elfoglal­ná helyét a szlovák parlament­ben. Mečiar márciusi útja során kijelentette Jacques Chirac el­nöknek: „Bízunk Önben és Fran­ciaországban". Ha a miniszter­elnök nem a levegőbe beszélt, akkor a francia véleményt min­denki másénál illene komolyab­ban vennie. Ha a felhívás süket fülekre talál, Pozsony elveszthe­ti Franciaország szimpátiáját is. Oroszország úgy érzi, a más útra térő egykori szatellit államok ellenségének táborát növelik Moszkva a madridi csúcs után Sokan vitatják a néhány pontján homályos, má­sutt túlságosan tág ér­telmezésre lehetőséget adó egyezményt, ame­lyet Párizsban május vé­gén aláírtak a NATO és O­roszország vezetői a vé­delmi szervezet és a leg­nagyobb szovjet utódál­lam további együttmű­ködéséről. GEREBEN ÁGNES Egyelőre nagyon úgy látszik, hogy ez a dokumentum az állí­tólag havonta megrendezett, de a felek számára jogi érvénnyel nem bíró konzultáción kívül nem nyújt teret Moszkvának az európai biztonsági politikába történő beavatkozásra. Mégis, az ünnepélyes párizsi aktus óta eltelt hét hétben mintha meg­nyugodtak volna a kedélyek a Kremlben és a külügyminiszté­riumban. Igaz, a hazájának évek óta habzó szájjal apokaliptikus jövőt, éhséget és nemzethalált jövendölő szélsőbal, a szélsőjob­bal egyetértésben heves kiroha­násokat intéz a „hűtlen barátok" ellen, akik a közelebbről meg nem jelölt „igazi barátokkal" szemben „elhagyták Oroszor­szágot" a szintén nem definiált „bajban". Az elnöki apparátus és a kor­mány már nem is reagálnak az ilyen kifakadásokra. A hivatalos nyilatkozatokban éppúgy, mint az orosz sajtót ezekben a napok­ban elárasztó elemzésekben szinte mindenki a kialakult, mi­nőségileg kétségtelenül új hely­zetben kívánatos orosz politikát latolgatja. Ami már azért is fi­gyelemre méltó, mert az ilyesmi a birodalmat ért korábbi csapá­sok során nemigen fordult elő: a Kreml dermedten, tehetetlenül szemlélte Kelet-Európa elszaka­dását, majd a Szovjetunió fel­bomlását. Jó jel, hogy ezzel szemben most rengeteg, vi­szonylag józan forgatókönyv ké­szül Moszkvában, és a nagy nyil­vánosság elé kerül. Az alapkérdés persze az, hogy be kell-e keményíteni vagy sem. OLVASÓI LEVÉL Munka nélkül meggazdagodni Már évek óta a paradicsomter­mesztők táborába tartozom. Mint minden termelőt, úgy en­gem is sújtanak az időjárás sze­szélyei, az emelkedő energia-és műtrágyaárak, ezzel szemben a paradicsom felvásárlási ára nem változik, vagy még alacso­A legtöbb moszkvai válasz a bi­rodalom felbomlásának eddigi megrázkódtatásaiból okulva így hangzik: NEM, mert ez a maga­tartás mindig bumerángnak bi­zonyul. „Minél jobban ellenke­zik Oroszország az új tagok be­lépése miatt, azok annál inkább erőltetik a csatlakozást", írta nemrég Jelcin egyik tanácsadó­ja. „Oroszország álláspontja szinte kiprovokálja a bővítést. Sőt, ezzel újra szembeállítjuk magunkat egyész Európával, hi­szen világos, hogy Lengyelor­szág meg Csehország ösztökélni fogja a balti államokat, a Nyugat meg megint széttárja a kaiját: mit tehetnének, ők maguk ké­redzkednek..." Es a logikus ok­fejtés ezen a ponton roppant jel­lemző módon minden átmenet nélkül irracionálisba csap: „így azután a balti országok az orosz­ellenesség alanyaivá válnak." Ez a nagyon mély történelmi, vallá­si, kulturális meggyőződésben gyökerező mozzanat az, amit alighanem a Nyugat (majdnem) mindenáron el akar kerülni, egyebek mellet a Párizsban alá­írt egyezménnyel is. Egyelőre csak kellemetlen, de később ve­szélyessé is válhat, ha Oroszor­szág úgy érzi: a más útra térő egykori szatellit államok ellen­ségének táborát növelik. A lélektani gátak ellenére Moszkvában mostanában még a „héják" között is nő azoknak a tábora, akik szakítanának az ed­digi orosz NATO-politikával. Ez a csoport úgy véli, hogy az első körben a tagországok azért vesznek fel csak három kelet-eu­rópai államot, mert így biztos, hogy a most „majdnem bekerül­tek" nem engedik levenni napi­rendről a további bővítési szaka­szokat, utánuk pedig megint újabb országok dörömbölnek majd a NATO kapuján. Ez pedig - így a moszkvai érvelés - állan­dósítja az európai konfrontáció elemeit, ami a sokak számára biztos megélhetést nyújtó védel­mi szövetség fenntartásának lét­alapja lehet akkor is, ha egyéb­ként már nem is lenne szükség rá. No jó, mondhatja bárki, Moszk­va már tudja, hogyan nem sza­nyabb. 1997. július 24-én a fel­vásárlók az első osztályú para­dicsomért 8-10 koronát fizet­tek. Ez nem sok, de az indok mindig a vásárlók fizetésképte­lensége. Pénteken, 1997. július 25-én szolgálati úton voltam Skalicán. Nagy volt a meglepe­tésem, mikor a helyi piacon megláttam a paradicsomárakat. Aznap 1 kilogramm paradicso­mot 38-40 koronáért adtak a piacon. Ez a szemtelenség tető­foka. Egyrészt nyúzzák a terme­bad viselkedni, de vajon milyen­nek látják arrafelé az orosz nem­zeti érdekek szempontjából elő­nyös moszkvai magatartást? A kissé cinikus recept szerint meg kell várni, amíg Európa kiábrán­dul az immár egyetlen szuper­hatalom terjeszkedésének alap­jául szolgáló „amerikai messia­nizmusból", és míg lassan érvé­nyesül az európai integráció szövete alól hellyel-közzel máris kitüremkedő német gazdasági expanzió. És ez, amint az Csernomirgyin miniszterelnök­nek a német befektetők körében lebonyolított minapi agitációs körútja is érzékeltette, nincs el­lenére a szintén felívelő szaka­szába érkezett orosz gazdaság­nak, amely ma már azt is meg­Az alapkérdés persze az, hogy be kell-e ke­ményíteni vagy sem. engedheti magának, hogy ál­lampolgárainak kifizesse az el­maradt nyugdíjakat; sőt a közel­jövőben állítólag az államnak a hadsereggel szemben fennálló tartozását is rendezik. Az orosz politikai elemzők ezek­ben a napokban azt ajánlják a Kremlnek, hogy ne hallgasson érzelmeire: minél kevesebbet emlegesse a balti államok és Uk­rajna esetleges NATO-csatlako­zását. Annak ellenére is, hogy egy ilyen perspektíva, szemben a mostani madridi döntés tény­leges hatásával, valóban súlyo­san sértené Oroszország geopo­litikai érdekeit, és immár cáfo­latlanul kirekesztené az egykori birodalmat Európából. Ehelyett a Kremlnek fáradságos, költsé­ges aprómunkát kell végeznie, hogy Brüsszelben a NATO rend­kívül befolyásos tisztségviselői­nek segítségével semlegesítse a NATO-főhadiszállás főleg kato­nák alkotta, mereven oroszelle­nes lobbyját, közben pedig sze­mélyes kapcsolatok révén, az oroszországi fejlődés kétségte­len pozitív trendjeit hangsúlyoz­va vonja maga oldalára azokat a diplomatákat, akik számára az elsősorban nem európai ténye­lőket az alacsony felvásárlási árral, másrészt viszont nyúzzák a vásárlókat a magas piaci árak­kal. Az érdekesség kedvéért összehasonlítok néhány felvá­sárlási árat a piaci árakkal: a sárgarépa felvásárlási ára 4-6 korona, piaci ára 18-20 korona; hagyma 8 korona - 22 korona; karalábé 1-1,20 korona - 6 ko­rona; karfiol 6-8 korona - 26 korona. A másodosztályú para­dicsomot otthon a kacsák eszik, Skalicán a piacon 30 koronáért zőnek tekintett Moszkvával kö­tött egyezmény csak jelképes je­lentőségű, „aknátlanítási" ak­tus. E felfogás hívei azt tartják, hogy Budapest, Prága és Varsó csatla­kozásáig hátralévő mintegy két évet ki kell használni arra, hogy Oroszországot a „kint" állapotá­ból legalább a „féllábbal bent" helyzetébe tuszkolják Moszkvá­ból. E szerintük minden tekin­tetben, így gazdaságilag és lé­lektanilag, a szomszédos orszá­gokkal való kapcsolat szem­pontjából is ideális állapothoz csak néhány apróság szükségel­tetik. Elsősorban az, hogy a ma autoriter jegyei ellenére is plu­rális orosz politikai, gazdasági rendszer, a kétségtelen szólás­és sajtószabadsággal együtt ne váljon a visszarendeződés máris látható folyamatának áldozatá­vá. Flogy az Oroszországi Föde­ráció etnikai konfliktusaiból, fő­leg a 25 millió muzulmán külső­belső ellentéteiből ne robbanjon ki újra olyan véres háború, mint a kétéves csecsenföldi mészárlás volt. S persze nem ártana, ha Moszkva a félfasiszta Lukasenko Fehéroroszországa helyett más szomszédaival építené a közele­dés útját. Egyik feltétel teljesülésében sem lehetünk biztosak. Már az is kérdéses, hogy van-e igazán ko­moly, következetes szándék a Kremlben egy ilyen politikához. Olyanok pedig, akik ezt a politi­kát végrehajtják, biztosan nin­csenek. Elég, ha arra gondo­lunk, hogy Moszkva Pavel Gracsovot, a tehetségtelen, kor­rupt és részeges exhadügy­minisztert akarja küldeni Orosz­ország állandó képviselőjének Brüsszelbe. És mégis, a demok­ratikus moszkvai sajtó ezekben a napokban máris azt sugallja Jelcin elnöknek, hogy két év múlva küldjön gratuláló távira­tot Budapestre, Prágába és Var­sóba, abból az alkalomból, hogy a szovjet érdekszféra három or­szága a NATO teljes jogú tagja lett. A szerző egyetemi oktató és a Magyar Hírlap munkatársa árulják. Kérdésemre, miként le­hetséges, hogy a korai burgo­nya kilója 12-15 korona, az árusok szerint az árvíz miatt van ez. Ily módon kihasználni az embereket, az egyenesen fel­háborító. Nem szoktam piacra járni, de most elhatároztam, hogy a többletzöldségemet a pi­acon fogom értékesíteni, még­pedig úgy, hogy nekem is és a vásárlóknak is megélje. Bordély Dezső Tardoskedd

Next

/
Thumbnails
Contents