Új Szó, 1997. július (50. évfolyam, 150-175. szám)

1997-07-01 / 150. szám, kedd

EuroStar spot, s r. o. Nám. Á. Vámbéryho 54 Dunajská Streda Tel.: 0709/52 69 26 (TIVÁCIÓ . Globtel ^ GSM nzált forgalmazó /I mobiltelefonok irtozékok árusítása UT SZO Már kötvények ellenében is. VK-528 , 1997. július 1. Ára 6,50 korona 50. évfolyam, 150. szám HATTER lagyar itigonék : lehet tenni, ha rossz a vény, esztelen a hatalmi ás? Ez a dilemma egy­s az emberiséggel. Már agy görög drámaírót, iphoklészt is foglalkoz­ta, ezért írta meg az em­telen tiltás ellen bátran adó görög királylány gikus történetét, az An­jnét. 2. oldal REGIO íanap •ť.rkány mellett fekvő :den csütörtökön 16 í kezdettel imanapot :anak. Erről beszélge­k Burián László espe­jlébánossal. 3. oldal POLITIKA terjú Eduard jkannal id az öt párt őszintén tjtja a közös választási íörülés létrehozását. A grambeli különbségek inére egyetértünk ab­i, hogy meg kell állítani dovákiában elindult ;atív folyamatokat, és iza kell állítani a de­kratikus fejlődést, a de­krácia elveinek követ­etes megtartását. Ezzel íllal hozzuk létre az el­zéki tömörülést, amely lis alternatívát kíván ijtani az országnak. 5. oldal lális alternatívát nyúj­k az országnak." GAZDASAG zművek k óta napirenden sze­el a vízművek magáno­sa. Ennek ellenére ed­ezen a téren nem tör­C semmilyen lényeges :ozás. 9. oldal IDŐJÁRÁS :ozóan felhős időre szá­hatunk. Néhol zápor y zivatar is lehetséges. >ra délutáni hőmérsék­!4 és 28 fok között ala­A nyugati szél élénk 3. oldal Kétnyelvű bizonyítványokat osztott ki a IV. C-ben Elbocsátották Tóth Sándort Rozsnyó. Tegnap kora dél­után kapta kézhez lakásán Tóth Sándor, a rozsnyói magyar alapiskola peda­gógusa azt a levelet, mely­ben a Rozsnyói Járási Hi­vatal elöljárója közli vele, hogy 1997. július 1-ji ha­tállyal elbocsátja munka­helyéről. ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Ladislav Ocelník indokként azt tüntette fel, hogy Tóth Sándor kétnyelvű bizonyítványokat osz­tott ki a IV. C osztályban, s ezzel az elöljáró állítása szerint „sú­lyosan megsértette a munkafe­gyelmet", és „lehetetlenné tette a tanévzáró megtartását". Tóth Sándor a rozsnyói járásban egyedüli pedagógusként állított ki kétnyelvű bizonyítványokat. Szendi Klára, az alapiskola igaz­gatója nem írta alá a nyomtatvá­nyokat, és a bizonyítványosztás előtt egy nappal tartott iskolai szülőUértekezleten több kollégá­jával együtt kinevette a kétnyel­vű bizonyítványokat kérő szülő­ket. Nem volt hajlandó válaszol­ni a szülők egyetlen kérdésére sem. Arra a kérdésre sem, hogy hajlandó-e aláírni a Tóth Sándor által kiállított kétnyelvű bizo­nyítványokat. Pénteken, a tan­évzárón az alapiskola vezetősé­ge egy maga fogalmazta levelet olvasott fel. Ebben elítélte az előző napon elégedetlenkedő szülőket, majd a levelet alá akarta íratni az ünnepélyes tan­évzáró minden résztvevőjével. Ugyanakkor Tóth Sándort be­rendelték a járási hivatal vezető­jéhez. Szavai szerint Ladislav Ocelník minősíthetetlen hang­nemben üvöltözött vele, rend­bontással és sovinizmussal vá­dolta meg. Tóth Sándor egyéb­ként a pedagógusszövetség rozs­nyói járási szervezetének az el­nöke. Elbocsátásának híre a szü­lőkhöz eljutott. Információnk szerint ma reggel az ügyben fel­keresik a járási hivatal vezetőjét. Tóth Sándor volt az, akit az em­lékezetes rozsnyói Czabán­napokat követően Pék László, Kovács László, Tenczel István és Szigeti László igazgatóval együtt leváltottak posztjáról. Ötük kö­zül egyedül fordult bírósághoz a jogellenes döntés miatt, és meg­nyerte a pert. Az oktatási minisz­térium részéről azonban nem ke­rült sor rehabilitációjára. Az igazgatói székben jelenleg is az a Szendi Klára ül, aki nyilvánosan kijelentette, hogy ha Tóth Sán­dor megnyeri a pert, távozik az iskola éléről, (ambrus) Az ügyészségi szervek malmai is lassan őrölnek Gustáv Kraj cit még nem hallgatták ki ČTK- ÉS SITA-HÍR Pozsony. Öt hét telt el a fiaskó­val végződött népszavazás óta, viszont még sem az ügyészség, sem a rendőrség nem hallgatta ki Gustáv Krajči belügyminisz­tert. Mint ismeretes, a belügyi tárca vezetőjét a májusi népsza­vazás meghiúsítása miatt töb­ben is feljelentették. Krajči a közvetlen elnökválasz­tással kapcsolatos negyedik kér­dés törlését továbbra is az alkot­mánybíróság döntésével ma­gyarázza, és tegnap maga erősí­tette meg, hogy még nem hall­gatták ki. Egyébként a referen­dummal kapcsolatban negyven feljelentés jutott el az ügyészsé­gi szervekhez. A belügyminiszter tegnapi sajtó­tájékoztatóján véleményt mon­dott a rendőrök béremelési kö­vetelésével kapcsolatban is. Le­szögezte, hogy nem kíván bele­szólni ebbe a kérdésbe, a dolog a szakszervezetre tartozik. Köz­lése szerint a rendőrök alapfize­tése hét százalékkal, moz­góbérük pedig nyolc százalék­kal emelkedik. Négy gyilkosság, őt nemi erőszak a múlt héten Százszor szúrta meg SITA-I N FORMÁCIÓ Pozsony. Június utolsó'hetében négy gyilkosság és öt nemi erő­szak történt az országban. A leg­megdöbbentőbb az a kettős gyilkosság volt, amelyet Besz­tercebányán követtek el. Egy 32 éves férfi megölte édesapját és 23 éves öccsét, s édesanyjának is súlyos sérüléseket okozott. Az apa holttestén mintegy száz kés­szúrást talált a törvényszéki boncnok. Egyelőre nem ismere­tes, hogy mi késztette a férfit a brutális kettős gyilkosság elkö­vetésére. Rablógyilkosság tör­tént Borová községben (Nagy­szombatijárás). Egy 42 éves fér­fi meggyilkolt egy 62 éves asz­szonyt, majd kifosztotta lakását; zsákmánya 8000 korona volt. Áldozatának holttestét a falu vé­gi hulladéktelepen ásta el. A gyilkost már elfogta a rendőr­ség. Múlt héten öt robbantásos me­rénylet történt az országban, háromnak személygépkocsi volt a célpontja, kettőnek családi ház. Ä robbanások során nem történt személyi sérülés. Hongkong zuhogó esőben érte meg a brit uralom utolsó óráit. Károly trónörökös felolvasta II. Erzsébet királynő üzenetét. (ČTK/AP-fotó) Levonták a brit zászlót, amely 1855 óta lengett a kormányzósági központ előtt Hongkong ismét Kínáé MTI-HIREK Hongkong/Peking. Hongkong 156 évi brit uralom után ismét kínai fennhatóság alá került, a városban bevonták a brit zász­lót, s felhúzták a kínai vörös, sár­ga csillagos lobogót. Peking és London 1984-ben kö­tött megállapodást egész Hong­kong visszacsatolásáról, azzal az ígérettel, hogy a terület 50 évig megőrzi tőkés gazdasági beren­dezkedését a szocializmust hir­dető Kínán belül, s hogy Hong­kongot a hongkongiak fogják irányítani. Hongkong Különle­ges Közigazgatási Körzetként ta­golódott vissza Kínába. A törté­nelmi dátumot Hongkongban és Pekingben szemkápráztató ün­nepségek körítették. Hongkong­ban a hangulat inkább ünnepé­lyes és borongós, Pekingben ün­nepélyes és diadalittas volt, mi­közben újabb, ezúttal 500 fős kí­nai kontingens érkezett a terü­letre. Ma hajnalban további 4 ezer katona érkezését várják. Hongkong zuhogó esőben érte meg a brit uralom utolsó óráit, de a briteket ez nem zavarta meg abban, hogy a Tamar haditá­maszponton érzelmes búcsút ve­gyenek utolsó jelentős ázsiai te­rületüktől. Károly trónörökös fel­olvasta II. Erzsébet üzenetét, amelyben a királynő egyebek kö­zött sikeres átmenetet, virágzó és békés jövőt kívánt a városnak és közel hat és fél millió lakójának. Chris Patten, Hongkong utolsó kormányzója könnyek között bú­csúzott a kormányzói rezidenciá­tól, majd limuzinja háromszor megkerülte a házat, ami annyit jelent, hogy búcsúzik, de nem örökre. A katonai ceremónia után a hongkongi kikötőt tűzijá­ték világította be. Kínát csúcsszintű küldöttség képviselte az átadási ünnepsé­gen: Csiang Cö-min elnök sze­mélyében kínai államfő először tette lábát Hongkong földjére. Londonból a trónörökösön kívül Tony Blair miniszterelnök és Ro­bin Cook külügyminiszter, raj­tuk kívül Primakov orosz és Albright amerikai külügyminisz­ter is gyarapította a díszvendé­gek számát. A négyezer fős ven-' dégsereg két órával a brit biro­dalom hongkongi napjának jel­képes lehanyatlása előtt a város kongresszusi központjában ban­ketten várta az éjfélt. A pekingi Tienanmen téren is tűzijáték fé­nye árasztotta el a kínai főváros egét. A Forradalmi Múzeum előtt, a Hongkong utolsó óráit, perceit, másodperceit számláló elektronikus óra előtt felállított színpadon gálaműsorral ünne­pelték Hongkong visszatérését. Mečiar csak pénteken hajlandó találkozni a parlamenti pártok vezetőivel Tegnap érkezett a meghívó ÚJ SZÓ-HÍR Pozsony. Vladimír Mečiar csak péntekre hajlandó megszervez­ni azt a kerekasztal-tanácsko­zást, amelynek összehívását kö­zös nyilatkozatban sürgették a múlt heti államfői kerekasztal ellenzéki és kormánypárti részt­vevői. A pártelnökök szerint a kerek­asztaltjúnius 27-éig meg kellett volna tartani, hogy a parlament meghozhassa azokat a demok­ratizálási intézkedéseket, ame­lyeket a Nyugat Szlovákia EU­csatlakozásának feltételeként szabott meg: Mečiar múlt heti programja azonban zsúfolt volt, a héten pedig csak pénteken tud időt szakítani a tárgyalásra. Az ellenzéki pártok többsége teg­nap kapta meg a Mečiar kézje­gyével ellátott meghívót, (ga) 1997. VI. l-t6l IX. 15-ig JÁTSSZON A TOLTOALLOMASOKON nyerten energiát és értékes dijakat! VK-531

Next

/
Thumbnails
Contents