Új Szó, 1997. július (50. évfolyam, 150-175. szám)

1997-07-01 / 150. szám, kedd

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1997. JÚLIUSI KOMMENTÁR Megszorítanak... TUBA LAJOS Nem lesz gondtalan azok nyaralása, akik most indulnak sza­badságra. Bár a Trencsénteplicen kidolgozott megszorító in­tézkedéseket fokozatosan hozzák nyilvánosságra, az már biz­tos, hogy elsősorban a kisembereket érintik. Azt már tudjuk, hogy a távfűtés ára tíz százalékkal, az üzemanyagoké pedig 80 fillérrel emelkedik. A kormány a közös teherviseléssel ér­vel, csak éppen nehezebb a közös teherviselés egy olyan or­szágban, ahol a magas beosztású hivatalnokok minden hét­köznapi fantáziát felülmúló technikát fejlesztettek ki az ál­lamkassza megfejésére. Ez persze másutt is megtörténik, csak éppen nálunk az utóbbi években még annak sem görbült meg egy hajszála sem, akire a napnál is világosabban rábizonyoso­dott a csalás. Márpedig az azokból az esetekből származó károk, amelyek az információs csatornák elvágása és a megfé­lemlítés ellenére is kiderültek, sokkal nagyobb összegre rúg­tak, mint az említett két megszorító intézkedéstől várt másfél ' milliárd koronás bevétel. Ennél is furcsább a helyzet a bérsza­bályozással, amellyel kapcsolatban mindenkinek első látásra feltűnik, hogy a kormány a magánszférába is beavatkozik. Az ok is hamar megfejthető: egy olyan országban, ahol nem mű­ködik a csődtörvény, nagyon rövid idő alatt nevetséges foga­lommá válik a fizetési fegyelem és az üzleti becsület. Oda ju­tottunk, hogy a büntetlenség tudatában ma bizony sokan már kötelező befizetéseiket is elhanyagolják. Ezt egyébként nem­rég törvényi szintre emelték, hiszen a revitalizációba besorolt vállalatoktól senki nem hajtja be a tartozásokat. Sokakat ta­lán elégedettség tölt el annak hallatán, hogy a nagyzolásuk miatt nehezen elviselhető csúcsmenedzserek fizetésének 25 százalékát is megvonják, ha a cég veszteséget mutat ki. Bizto­sak lehetünk abban, hogy ezek az emberek egyetlen óra alatt kitalálják annak a technikáját, miként is kapják meg kieső jö­vedelmüket. Újra csak azt mondhatjuk, hogy a szlovák har­madik út annyi más forradalminak hitt intézkedései helyett a jól bevált módszereket kellene alkalmazni. Ilyen a csődtör­vény, amellyel kapcsolatban a kormányfő nemrég kijelentet­te, hogy érvényesítésével hatalmas szociális feszültség alakul­na ki. Ebben igaza van, csak ne felejtsük el, hogy a sokk annál nagyobb lesz, minél későbbre toljuk ki - felszínes intézkedé­sekkel - a jogszabály alkalmazását. JEGYZET Az uborka szezonja POLÁK LÁSZLÓ Közeleg az uborka szezonja, ám őszintén szólva nem is er­ről a savanyúságról akarok ír­ni, hanem arról, hogy nekem személy szerint nagyon hi­ányzik az uborkaszezon, amely zsurnalisztikái kategó­ria, s azt jelenti, hogy nem történik semmi, viszont az új­ságot, rádiót, tévét üzemel­tetni kell. Ezek az időszakok valaha az uborka szezonjára eshettek, általában a nyárra, persze ettől függetlenül elő­fordulhat uborkaszezon de­cemberben vagy márciusban is. Normális országokban vi­szont az üresjárat a nyár, a­mikor a politika főszereplői ­összes botrányukkal együtt ­szabadságra mennek, s még a korrupció is szünetel. A szak­ma nagy öregjei mesélték, hogy a hőskorban úgy oldot­ták meg az uborkaszezon okozta hírpangást, hogy el­süllyesztettek egy-két hajót a Csendes-óceánon, pusztító tájfunt kreáltak, vagy műkö­désbe hoztak pár szunnyadó tűzhányót. Tény, hogy én ak­kor voltam kezdő újságíró, amikor az uborkaszezon per­manens volt, s tartott vagy húsz évig. Persze hírek akkor is kellettek, de egyszerű volt a dolog. Ha, teszem azt, Jan Fojtík mondott valamit, ami­nek semmi értelme és hírérté­ke nem volt, de ott kellett a hírek közt lennie, csak fel kel­lett sorolni az illető elvtárs összes funkcióját, és az kitett fél flekket. A konszolidáció éveiből származik az eset, amely megtörténhetett akár velem is: a kezdő újságírót el­küldik a miniszter sajtóérte­kezletére. Elmegy, megjön, megy a főszerkesztőhöz, s mondja: „Főnök, ott voltam, de a miniszter nem mondott az égvilágon semmit!" „Jó, jó - így a főnök -, írd meg, de ne legyen több, mint négy gé­pelt oldal." Hogy ez meges­hetne ma is? Lehet. Tény vi­szont, hogy én már vágyom egy kis uborkaszezonra, mert tájainkon az utóbbi években mindig forró a politikai nyár. Nyárra esnek az emberrablá­sok, leváltások, válságok, ko­alíciós egyeztetések. Igazán elmehetnének a politikusok egy kis szabadságra, addig sem kutyulnának össze sem­mit. Még olyan áron is vállal­nám az uborkaszezont, hogy elsüllyesztenék egy-két kép­zeletbeli hajót, vagy aktivizál­nék egy nem létező, de szunnyadó tűzhányót. Főszerkesztő: Szilvássy József (5238318) Főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (5238342) Kiadásvezető: Malinák István (5238341) Rovatvezetők: Görföl Zsuzsa - politika - (5238338) Mislay Edit - kultúra - (5238313), Sidó H. Zoltán - gazdaság - (5238310) Urbán Gabriella - panoráma - (5238338), Tomi Vince - sport - (5238340) Szerkesztőség: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/A, P. O. BOX 49 Szerkesztőségi titkárság: 5217054, telefax: 5238343, hírfelvétel és üzenetrög­zítő: 5217054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Érsekújvár: 0817/976179 Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 5238322, fax: 5238321) Hirdetőiroda: 5238262, 5238332, fax: 5238331 Készül a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a DANUBIAPRINT Rt. 02-es üzeme - Pribinova 21, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. ­Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratis­lava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www. isternet.sk/ujszo - A politikusok már igazán elmehetnének szabadságra. A sok bűnügy úgyis elég izgalmassá teszi a hír­adókat, ezért semmi szükség arra, hogy nyáron is hergeljenek a parlamenti ülésekkel! (Sajdik Ferenc karikatúrája) Oktatás: boldog az az ország, ahol nincs szükség hősökre és mártírokra Magyar Antigonék Most, hogy kezd összeállni a kép, hány magyar iskola tiltakozott az egynyelvű bizonyítványok ellen, so­kan felteszik a kérdést: győzelem ez vagy vereség? VOJTEK KATALIN Ha figyelembe vesszük a hatal­mas nyomást, a szankciók kilá­tásba helyezését, az elbocsátás kockázatát, úgy egyértelműen győzelemként könyvelhetjük el, hogy mindezek ellenére ennyi­en mertek szembeszegülni egy gonosz és ostoba rendelkezés­sel. Aki itt csúfos, megalázó ve­reséget szenvedett, az a jelenle­gi szlovák kormányzat és tör­vényhozás. A kétnyelvű bizonyítványokat tiltó rendelkezés elképesztő ab­szurditását, a tiltok teljes erköl­csi és intellektuális csődjét sem­mi sem leplezte le hatásosab­ban, mint a bizonyítványosztást megelőző médiakampány és az oktatásügyi illetékesek nyilat­kozatai. A tiltok csak ijesztgetni A tiltok csak ijesztget­ni és fenyegetőzni tudtak... és fenyegetőzni tudtak, mert el­fogadható észérvekkel indokol­ni a tiltás okát egyszerűen kép­telenek. Egyetlen „érvük" a nyelvtörvényre való hivatkozás. „A törvények szolgái vagyunk, hogy szabadok lehessünk" ­mondja Cicero. Szabadnak len­ni pedig a kényszer nélküli vá­lasztás lehetőségét jelenti. Mi már választottunk: több mint ötvenezren írtuk alá az egynyel­vű bizonyítványok ellen tiltako­zó petíciót. Milyen törvény az, amely csakis az érintettek meg­OLVAS61 LEVELEK Sikeres Csemadolc-nap Június 22-én már 43. alkalom­mal rendezték meg Somodiban ajárási Csemadok-napot. Régen voltunk ilyen nagy létszámban Csemadok-napon, igaz, az idő is kedvezett; ennek ellenére Ko­vács Kati - aki az ünnepség ven­dége volt - mégsem merte el­énekelni az Add már, uram, az esőt! című dalt. Színvonalasabb­nál színvonalasabb műsorokat láthatott a közönség. A somodi­győződése és szabadon kinyilvá­nított akarata ellenében érvé­nyesülhet? Kinek a javát szol­gálja az a törvény, amely épp az optimális megoldást, a mindkét fél számára érthető kétnyelvű­séget tiltja? Milyen törvény az, amelynek csak tisztességes em­berek egzisztenciális megfélem­lítése árán lehet érvényt szerez­ni, és nincs haszonélvezője, csak károsultja? Milyen törvény az, amely embertelen dilemma elé állítja a pedagógust? Ő, akinek legfőbb feladata és küldetése elősegíteni a rábízott gyerekek boldogulását, épp boldogulásu­kat akadályozza, ha saját lélkiis­meretének és meggyőződésé­nek megfelelően jár el. Közép­és főiskolára ugyanis nem vesz­nek fel senkit kétnyelvű bizo­nyítvánnyal. Ha pedig megalku­szik, és meggyőződése ellen cse­lekszik, olyan negatív magatar­tási modellel szolgál a gyermek­nek, amely mindenre alkalmas, csak arra nem, hogy az autonóm személyiséggé, szabad és önér­zetes polgárrá nevelődjön. Ha igaz Stanislaw Lec állítása, mely szerint az elnyomás nem más, mint függőségét kihasználva va­lakit arra kényszeríteni, hogy meggyőződése ellenére csele­kedjen, úgy megállapíthatjuk: jelenleg épp ez folyik Szlovákiá­ban. írott malaszt marad az al­kotmány megannyi cikkelye. Az a gyermek, akinek előbbre jutá­sát az anyanyelvén beírt rövidke szöveg puszta léte nehezíti vagy akadályozza meg, felnőttként azon lesz, hogy az ő gyermeké­vel már ne történhessen ilyesmi, érvényesülésének ne szabjon gátat a magyar nyelv. És ez itt a cél, épp ezt akarják elérni a til­tok, hiába mondja az alkotmány az általános rendelkezésekről szóló fejezetének 12. cikkelyé­ben: „Tilos (...) az elnemzet­lenítésre irányuló nyomás min­den módozata." ak legnagyobb örömére a legki­sebbek, valamint a leánycsoport tagjai is szerepeltek. Külön kö­szönetet érdemelnek azok - pél­dául Képes Viktor, Kocsis István és Klementyik Erzsébet -, akik fáradtságot nem ismerve éveken át kiveszik részüket a rendez­vényből. Továbbá ezúton is sze­retnénk megköszönni a rende­zők áldozatos munkáját és a vál­lalkozók, üzletemberek támoga­tását. S köszönetet mondunk a környék magyarjainak is, akik részt vettek ezen a nagyszabású ünnepségen. Lukács Nándor Somodi Mit lehet tenni, ha rossz a tör­vény, esztelen a hatalmi tiltás? Ez a dilemma egy idős az embe­riséggel. Már a nagy görög drá­maírót, Szophoklészt is foglal­koztatta, ezért írta meg az em­bertelen tiltás ellen bátran láza­dó görög királylány tragikus tör­ténetét, az Antigonét. Most, két és fél ezer éwel Szophoklész ha­lála és nyolc éwel a rendszer­váltás után Szlovákiában ma­gyar nők és férfiak százainak kellett Antigonévá válniuk, mert Kreónok tucatjai ágálnak, pöf­feszkednek a hivatalokban. Itt jár közöttünk megsokszorozód­... nők és férfiak szá­zainak kellett Antigo­névá válniuk... va Antigoné ellenpólusa, a hata­lommal ujjat húzni nem merő Iszméné és a hol aktív, hol pasz­szív, mindent kommentáló kar is. Csak Teiresziasz hiányzik, a jövőbe látó vak jós, aki bölcs be­látásra inti az elbizakodott ha­talmasságot. Az istenek bosszú­ja is valahol az éji homályban késlekedik. S hogy mikor lesz mindebből katarzis, talán még a mindentudó Teiresziasz sem volna képes megmondani. Ahhoz azonban jós sem kell, hogy előre tudjuk: ennek a jó­zanságban, méltányosságban törpe, de kicsinyes bosszúállás­ban óriás hatalomnak gondja lesz rá, hogy beváltsa fenyegeté­seit. Ha mindenkit nem is, de néhány embert - hogy példát statuáljon - zaklatni és büntetni fog. Jó lenne, ha a magyar pár­tok gondolnának erre, és közös erővel végre létrehoznák a hazai magyar jogvédő irodát, ahol te­hetséges, ambiciózus jogászok minden tudásukat és energiáju­kat ezeknek az embereknek a védelmére fordítanák. A bírálat bírálata Állandóan olvasom az Olvasói levelek című rovatot, hiszen eb­ből tanul az ember, ezeket a so­rokat az élet írja, mindegyik mondanivalója jó tanácsként el­fogadandó. Viszont N. G. alistáli olvasótársam rosszul elemezte az Új Szót, ezért köte­lességemnek érzem kijavítani. Az Új Szó, akárcsak a többi na­pilap, rovatokra tagolódik. Ha egy oldalba beleolvasunk, rá kellene jönnünk, milyen terüle­tenjárunk. Ha kinyitjuk a lapot, TALLÓZÓ PRÁCA A lap a Ion Iliescu volt román ál­lamfőnek írt Meciar-levélről el­mélkedik, s arra a következte­tésre jut, hogy nagy valószínű­séggel valóban hamisítványról van szó. Sokan sokféle célból küldhették a levelet (tartalmát lapunk múlt héten ismertette ­a szerk. megj.), a szerző szerint akár a román vagy az orosz tit­kosszolgálat is, a cél azonban nem is elsősorban Vladimír Mečiar, hanem Iliescu diszkre­ditálása volt. Az ugyanis egyál­talán nem meglepő tény, hogy a szlovák kormányfővel fenntar­tott kapcsolat elég ahhoz, hogy bármelyik európai politikust kompromittálja. Különös figyel­met érdemel a levél zárórésze, amelyben Mečiar felajánlja, hogy moszkvai kapcsolatai ré­vén garantálni tudná Románia biztonságát, ha Bukarest kima­rad a NATO-bővítés első köré­ből. NATO-körökben aggályo­kat kelthet, hogy a már nagysá­ga miatt sem elhanyagolható Románia közelebb kerülhet Oroszországhoz, ha kimarad a bővítésből, ezért .elősegítik Bu­karest integrációját. Ha azon­ban nem hamisítványról van szó, egyet kell érteni Roman Kováč (DU) kijelentésével, hogy a levelet csakis orosz ügy­nök írhatta, és ebben az esetben a szlovák ellenzék igyekezne rá­bizonyítani Mečiarra a hazaáru­lást. SLOVENSKÁ REPUBLIKA A múlt heti bizonyítványosztás kapcsán a lap jegyzetírója „a magyar iskolákban szított szlo­vákellenes hangulatról" ír, amely „bizonyára mély nyomot hagyott" a gyermekek lelkében. „A magyar szülők, bedőlve a Magyar Koalíció vezetői állítá­sainak, elszigetelődésre kény­szerítették gyermeküket" - írja a szerző, majd megállapítja, hogy „sürgősen módosítani kell az alkotmányt, amelyre akárki akármikor hivatkozhat". NÁRODNÁ OBRODA „Ha ezt tudtam volna, el sem megyek" - mondta annak ide­jén az USA-ból hazatérő Pavol Hamžík volt külügyminiszter, és ez a megállapítás Szlovákia szempontjából most szintúgy érvényes az amszterdami EU­csúcsra is. A hollandiai találko­zó csak a már ezerszer elmon­dott társulási feltételek ismételt felsorolását hozta Pozsonynak, tehát hogy a felvételnél a gaz­dasági és szociális eredmények csupán másodrendűek. Po­zsony azonban mintha süket volna: legnagyobb hibája, hogy továbbra is azt tartja: az Euró­pai Uniónak van szüksége Szlo­vákiára, nem pedig fordítva. A Nyugat eddig elnézte a demok­rácia alapelveinek megsértését, azt inkább a véletlen számlájára írta, nem pedig jól átgondolt politikai lépéseknek tartotta. De betelt a pohár, és az EU­kulisszák mögött azt suttogják, hogy valamennyi társult ország meghívót kap a bővítési tárgya­lásokra, csak Szlovákia nem. rögvest kiderül: állandó és meg­szokott helye van a mi rova­tunknak, az Olvasói leveleknek is. Amikor a lap formailag stí­lust váltott, nagyon jól elren­dezték, ugyanis megtartja az új­ságírás szabályait: az első olda­lon a politikai hírek találhatók, a második oldaltól pedig a szer­kesztőség dolga, hogy miként osztja be a helyet. A naptári rész pedig csak egy hasábot vesz igénybe. A tévéműsor meg­érdemel egy egész oldalt, mert így nem kell más műsorújságot vásárolni. Csicsai Zsolt Nagymegyer

Next

/
Thumbnails
Contents