Új Szó, 1997. június (50. évfolyam, 125-149. szám)

1997-06-02 / 125. szám, hétfő

; ~ — 1 KOLÓk ST J 1 aluminium / műanyag GPÖNVÖk Ská Streda: tel./fax: 0709/52 49 76 ná 2175/34 tel.: 0709/52 12 66 ilava tel./fax: 07/582 2537 07/720 882 INTEL A D ÓK N A K IS KEDVEZŐ FELTÉTELEKI M Iff Távirányítás /s wW>» 1 megrendelhető tállás TAR Tozékokat is ArusItunk__ ervíz VK-11 UT SZO 5, 1997. június 2. Ára 6,50 korona 50. évfolyam, 125. szám HATTER lagyarok 3zött Ungváron ungvári megyei könyv­' nagytermében ren­zték meg a kárpátaljai igyar értelmiségi írvezetek nagyszabású szejövetelét. A talál­zó ezúttal a civil szer­zetek közösségfor­áló szerepével vetett ámot. 2. oldal KULTURA ortárs seh festészet ír héttel ezelőtt Vladi­ír Kokolia tárlatát te­nthettük meg a somorjai iinagógagalériában, lost a sort ismét cseh istőművészek folytatják, légpedig a kortárs cseh iktúra három generá­lójának képviselői ívén. 6. oldal POLITIKA beszélgetés sAilos Blanárikkal Iáromszázezredik biztosí­ottját köszöntötte a mi­lap az Istota polgári egészségbiztosító, tehát eljesítette a törvény által ilőírt ügyfélszámot. Miloš Slanárik, a biztosító igaz­jatótanácsának elnöke ízolgáltatásaik skáláját is­nerteti. 5. oldal Miloš Blanárik: „Mi csupán 50 ezer ügyféllel számol­tunk." SPORT Špakovský az új elnök „Mindenki arról beszél, hogy ki lesz az elnök, ám az senkit sem izgat, hogy honnan vesszük majd ezt a horribilis összeget." 9. oldal IDŐJÁRÁS Derűs, enyhén felhős idő várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 21 fok között alakul. 3. oldal A nemzetközi gyermeknap alkalmából országszerte számos vetélkedőt, folklórműsort, repülőbemutatót rendeztek Diákbolygó és mesevasút A nemzetközi gyermek­nap alkalmából az elmúlt hét végén az ország szá­mos településén vidám programmal, sportve­télkedőkkel, koncertek­kel köszöntötték a gyerme­keket. TA SR-ÖSSZEÁLLlTÁS A pozsonyi repülőtéren például a nagyszombati gyermekotthon kis lakóit látták vendégül, a cseklészi otthon csemetéit pedig a SIAD '97 repülőnapra szóló je­gyekkel ajándékozta meg Jaros­lav Mach, a Szlovák Repülőterek Igazgatóságának igazgatója. Szliácson a nyílt napja keretében a 31. repülőalakulat tartott be­mutatót. A legnagyobb érdeklő­dés a MiG-29-es, a MÍG- 21-es és az L-39-es vadászgépek haj­meresztő mutatványait kísérte. Természetesen nem hiányozhat­tak az ejtőernyősök sem. A legkisebbeket villanyautók várták, és aszfaltrajzverseny tet­te még érdekesebbé a napot. Fe­ketebalogon a meseszerű, régi, keskenyvágányú vasúton vona­tozhattak az érdeklődők. Az ün­nepségsorozatból nem marad­tak ki a dél-szlovákiai falvak, vá­rosok sem. Somorján például Szandi szórakoztatta a gyereke­ket és a felnőtteket egyaránt. Diákbolygóvá változott szomba­ton a pozsonyi kormányhivatal kertje. A gyermekotthonokat és a diákparlamenteket képviselő mintegy háromszáz gyerek megtekinthette a kormányhiva­tal fogadóhelyiségeit, majd szí­Az SZMPSZ értékelte a közgyűlésen elfogadott program teljesítését A francia parlamenti választások végeredménye A tiltakozás újabb lépése Győzött a baloldal ÚJ SZÓ-TUDÓSlTÁS Komárom. A tavalyi országos közgyűlés óta szombaton 4. gyű­lését tartotta a Szlovákiai Ma­gyar Pedagógusok Szövetsége Országos Választmányának El­nöksége. A testület tanácskozá­sáról Fodor Attila, az SZMPSZ ügyvezető alelnöke tájékoztatta lapunkat. Elmondta, hogy a je­lenlévők értékelték a közgyűlé­sen elfogadott program teljesíté­sét, illetve az iskoláink megvédé­se érdekében tartott tiltakozás­sorozatot, és megállapították, hogy az akciókra eddig nem ta­pasztalt egység, elszántság volt jellemző. Tárgyaltak a tiltakozás következő lépéséről, nevezete­sen azoknak a leveleknek a meg­írásáról és elküldéséről, melyek­ben a szülők képviselői, a tantes­tületek tagjai, illetve az iskola­igazgatók közösen kérik az okta­tási minisztert, a kerületi és a já­rási hivatalok illetékeseit, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolák diákjai június végén kétnyelvű bizonyítványt kapjanak. - Az ülésen szó volt az Illyés Ala­pítvány szlovákiai alkuratóri­umának döntéseiről, illetve az alkuratórium és az oktatási szak­mai tanács működéséről. Az utóbbival kapcsolatban a testü­let megállapította, hogy több, a közalapítvány működésével ösz­sze nem egyeztethető és az okta­tásügy szakmai fejlesztését gátló döntés született, ezért az elnök­ség úgy határozott: levélben ja­vasolja az Illyés Alapítvány szlo­vákiai alkuratóriumának és a bu­dapesti főkuratóriumnak a köz­alapítvány döntéshozó mecha­nizmusának módosítását mondta Fodor Attila. Az elnökség foglalkozott a peda­gógusok nyári egyetemének szervezési kérdéseivel. Az SZMPSZ idei nyári egyetemére 14 csoportban mintegy 300 ha­zai és külföldi pedagógust vár­nak. Az előadások 3 helyszínen, Nagymegyeren, Rimaszombat­ban és Komáromban lesznek. Döntés született arról, hogy egy bizottság vizsgálja meg az SZMPSZ által Kelet-Szlovákiában nyitandó regionális pedagógiai központ fenntartásának feltétele­it. Az SZMPSZ OV Elnöksége leg­közelebbi tanácskozását augusz­tus 28-án és 29-én tartja Du­naszerdahelyen. (kamoncza) CTK- ES MTI-HIREK Párizs. A baloldal hatalmas győ­zelmét hozta a franciaországi parlamenti választások tegnapi második, döntő fordulója: a SOFRES közvélemény-kutató in­tézetnek az urnazárás után köz­zétett előrejelzése szerint a balol­dal 333 (ebből a kommunisták 36), míg az eddigi kormánypárti többség csak 243, s a Nemzeti Front 1 mandátumot szerzett, ezek szerint a szocialisták elérték az abszolút többséghez szüksé­ges 289 mandátumos határt. A június 1-ji parlamenti választá­sok nyomán létrejövő új francia Nemzetgyűlés június 12-én tart­ja majd meg első ülését, az érde­mi munka csak az ezt követő hé­ten kezdődhet: az első napokat ugyanis a parlamenti elnök, a hat alelnök és a hat állandó bi­zottság megválasztása tölti ki. Azok a korábbi képviselők, akik a mostani választáson nem ju­tottak be ismét a Nemzetgyűlés­be, még 6 hónapon át kapják 31 ezer frankos fizetésüket. Befejeződött a Magyarország-2000 konferencia Segítsünk magunkon! Véget ért az átHIDalás című közép-európai képzőművészeti szimpózium Nem elég csak a lézersugár ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Párkány, Esztergom. Több száz néző, érdeklődő jelenlétében ­attraktív, látványos performan­szok és fény-lézer installációk kí­séretében - tegnapelőtt a késő esti órákban véget ért az átHIDalás című közép-európai képzőművészeti szimpózium. A Magyar Köztársaság pozsonyi Kuiturális Intézetének rendezé­sében zajlott műsorsorozat a szombati napon három témakör­ben kínált választanivalót a ha­zai és külföldi vendégeknek. Az átHIDalás keretében megnyi­tott nemzetközi tárlat helyszí­nén, az esztergomi Duna Múze­um Közép-európai Galériájában tartották meg azt a művészettör­téneti szemináriumot, amelyen a régió neves műtörténészei, kri­tikusai, kurátorai elemezték a közép-európai művészeti való­ság és hagyomány sajátosságait, a többi művészeti közegtől elté­rő domináns tényezőit. Hegyi Lóránd, a bécsi Modern Művé­szetek Múzeumának igazgatója bevezető előadásában történel­mi exkurzust tartva felvázolta a nyugat és kelet-közép-európai művészeti fejlődés közötti kü­lönbséget, s megnevezte a régi­ónkban hiányzó, az egyetemes művészet fejlődésére meghatá­rozó befolyással bíró művészeti központok hiányának okát. A párkányi Mária Valéria hídon és annak közvetlen közelében a több napja folyamatosan dolgo­zó művészek a kora délutáni órákban fejezték be a szim­pózum témáját - a két part, két ország, két nép közötti kapcso­latteremtést és kommunikációt, ill. általában a kommunikációt ­értelmező installációik elkészí­tését. Tizenkét művész egyben arra is vállalkozott, hogy a híd, a hídtorzó metaforáját személyes és történelmi tapasztalatai alap­ján beépítse művébe. A végered­mény a kortárs művészet sokszí­nűségét, pluralitását igazolta. A késő délutáni és esti program keretében Szemző Tibor a Duna közepén adott koncertet, s töb­bek közt Wladyszlaw Kažmier­czak, Juhász R. József mutatták be performanszukat. Milan Pagáč Ideiglenes összeköttetés című lézerakciójával, zöld és pi­ros párhuzamosokkal összekö­tötte (még ha szaggatottan is) a két csonka hídfőt. A művészek az átHIDalás keretében elvégez­ték a tőlük telhetőt. Ám Szombathy Bálint szavaival élve „ahhoz, hogy az emberi lel­kekben megsemmisült hidak va­laha is felépülhessenek, előbb a valóságos hidakat kell helyrehozni", (hrd, fhg) MTI-HIR Budapest. Tabajdi Csaba, a Mi­niszterelnöki Hivatal politikai államtitkára szerint Magyaror­szágnak egy eurokonform ki­sebbségpolitika feladatrendsze­rét kell kidolgoznia, a kárpát­medencei nemzeti kisebbségek­nek eurokonform kisebbségi ar­culatot kell adni. A Magyar­ország-2000 nevet viselő kon­ferencia második napján Horn Gyula miniszterelnök zárszavá­ban kiemelte: egy nemzet rit­kán kap lehetőséget az újrakez­désre, nekünk azonban ez meg­adatott. „Segíts magadon, a Nyugat is megsegít!" - hangoz­tatta a miniszterelnök. A hatá­ron túli magyarság helyzetével kapcsolatban Horn Gyula rámu­tatott, hogy az ő boldogulásu­kat az anyaország nem tudja biztosítani, erre csak az ottani hatalom képes. Mi csak azzal se­gíthetünk nekik, hogy jó vi­szonyt tartunk fenn a szomszé­dos államokkal, eszközeinkkel támogatjuk a képzésüket, vala­mint egyházaikat és felekezetei­ket. Zlaté stránky NYUGAT-SZLOVÁKIA ÉS POZSONY 1997-98 Uj kiadás Nyugat-Szlovákia és Pozsony minden telefon-előfizetője átveheti az átvételi jegy felmutatása ellenében a postán és a jegy hátoldalán feltüntetett kiadóhelyeken Zlaté stránky CSMEDIATEĽ ingyen már csak 6.13-áig Szörnyű baleset színhelyévé vált a brünni repülőtér: a gyermeknapi bemutatón lezuhant egy Cessna­172 típusú gép. A repülő fedélzetén a pilótán kívül egy idősebb férfi és annak két unokája tartózkodott. A katasztrófát az azonnali beavatkozás ellenére egyikük sem élte túl. (Fotó: ČTK) nes műsor várt rájuk. Ennek ke­retében fellépett a Hviezdička, a Bzučo és a Studienka tánccso­port. A rengeteg ínyencségen kívül a vetélkedők - például buborék­fújás, horgászat a kormányhiva­tal medencéjében - győzteseit gyönyörű játékokkal jutalmaz­ták. Az ünnepség legfiatalabb résztvevője hatalmas fehér plüsskutyussal térhetett haza.

Next

/
Thumbnails
Contents