Új Szó, 1997. június (50. évfolyam, 125-149. szám)

1997-06-02 / 125. szám, hétfő

VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR KOMMENTÁR Ki legyen a Jani? TÓTH MIHÁLY Két „szomszédvár" van a szlovákiai ellenzékben, a Demokrati­kus Baloldal Pártja és a Kereszténydemokrata Mozgalom. A demokrácia veszélyeztetése újabbnál újabb fejezeteinek végén mindig közmegegyezésre került sor abban, hogy a tekintély­uralomra törekvő mečiarizmus nem győzhető le sem a DBP, sem a KDM különállása, netán kiiktatása esetén. Sőt még úgy sem, hogy a jelenlegi ellenzék bármelyik, a legközelebbi vá­lasztásokon parlamenti képviselethez jutó pártját kiközösítik a hatalomgyakorlásból a Mečiar utáni időszakban. Azonban amint működni kezd a közmegegyezés, a két említett párt csú­csán rendre megfogalmazódnak olyan gondolatok, amelyek gyanakvásra adnak okot a másik párt térfelén. Például: tavaly nyáron, a bankprivatizációs affér napjaiban a DBP elnöke az oppozíció számára csak nehezen értelmezhető gesztust tett Mečiarék felé. Vagy: az idén Ján Čarnogurský keresztényde­mokrata pártelnök akkor ült le tárgyalni Vladimír Mečiarral, amikor egy ilyen gesztusra a legkevésbé számítottak. Az ilyen események azt sejtetik a tekintélyuralomra törekvők legkövet­kezetesebb ellenfeleivel, hogy a DBP, illetve a KDM csúcsán le­vők között még akadnak, akik nem egészen vannak meggyő­ződve a mečiarizmus totális szalonképtelenné válásáról. Hol­ott nem ez a helyzet. Nem hülyegyerekek irányítják a KDM-et. Sőt meggyőződésem, hogy bármennyire nehezen értelmezhe­tő gesztusai voltak is Jozef Migaš DBP-elnöknek, pártja legfel­sőbb vezetésében azok vannak túlnyomó többségben, akik az „önálló ellenzékiségen" nem a Mečiarral való bármikori lepak­tálás lehetőségét értik, és tisztában vannak azzal, hogy ha ösz­szeszűrik vele a levet, romba döntik mindazt, amit a bolseviz­musból való, szocdem irányú reinkarnálódásban elértek. A két „szomszédvár" ellentétes gesztusai voltaképpen a janisági komplexus megnyilvánulásai. Azt próbálják bizonygatni, hogy „engem illet meg az elsőség az ellenzékben". Őszintén szólva az olyan kamaszokra emlékeztetnek a két párt némely politi­kusai, akik azon vitatkoznak, melyikük hímtagja nagyobb. Az is ilyen kaliberű vita, amit a múlt hét végén a demokratikus baloldaliak kezdeményeztek: a népszavazás előtt milyen hibát követett el a köztársasági elnök, és miben vétett a KDM vezette Kék Koalíció. Miközben Mečiar megerőszakolta az országot. JEGYZET Kell a bátorság SZILVÁSSY JÓZSEF Mostanában gyakran jut eszembe Lukáš főhadnagy, aki Švejknek és társainak suttogva ismételgette, hogy legyünk jó csehek, csak ezt lehetőleg senki se tudja meg. Néhány hazai magyar iskola igazgatójának és pe­dagógusának a viselkedése emlékeztet Hašek egyik hal­hatatlan figurájára. Nem fellebbezték meg a kerületi oktatási szervek döntéseit, nem kértek a megszabotthoz képest több osztályt a gim­náziumokba. Akadt olyan igazgató is, aki lebeszélte a szülőket, hogy ne adják a he­lyi magyar gimnáziumba a gyermeküket, ezért most a kevés jelentkező miatt fellebbeznie sem kell. Né­hány pedagógus pedig annyira félt, hogy még a pe­tíciós íveket sem merte aláír­ni. Nyilvánvaló, hogy ebben a rezsimben tiltakozásaikkal igazgatói posztjukat, peda­gógusi állásukat kockáztat­ják, ám ha nem védik alkot­mányosjogainkat, akkor né­hány éven belül elsorvadhat­nak a magyar iskolák, tehát egyre kevesebb magyar igaz­gatóra és pedagógusra lesz szükség. Pragmatikusan is végig lehet gondolni: melyik a nagyobb veszély? Ma nem hőbörgő magyarko­dókra, hanem öntudatos pol­gárokra van szükség, akik szót emelnek magyar iskolá­ink megmaradása, megmara­dásunk érdekében. Demok­ratikus államban a szülő ér­tékrendje, tehetőssége sze­rint választ gyermekének is­kolatípust, az állam megte­remti a plurális oktatási rendszer szakmai és anyagi feltételeit, az igazgató, a pe­dagógus fő feladata pedig a fiatalok korszerű nevelése. Szlovákiában távolról sem ilyen eszményi a helyzet, ezért kell törvénytisztelő ál­lampolgárként cseleked­nünk. Ezért nem elég, ha csak mástól, például képvise­lőinktől várjuk minden gond és konfliktus megoldását. Nélkülünk ők is gyengébbek, bátor kiállásunkkal megnő az ő politikai mozgásterük is. Ma kora este a kétnyelvű bizonyítványok, 1921 óta szavatolt alkotmányos jo­gunk védelmében tüntetünk. Erősítené a szülők, az eddig is aktív igazgatók és pedagógu­sok tartását, hitét, ha végre azok is eljönnének, akik ed­dig még sorskérdéseink iránt is közönyösen viselkedtek. lllll jpB ov/ lik Főszerkesztő: Szilvássy József (5238318) Főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (5238342) Kiadásvezető: Malinák István (5238341) Rovatvezetők: Görföl Zsuzsa - politika - (5238338) Mislay Edit - kultúra - (5238313), Sidó H. Zoltán - gazdaság - (5238310) Urbán Gabriella - panoráma - (5238338), Tomi Vince - sport - (5238340) Szerkesztőség: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/A, P. O. BOX 49 Szerkesztőségi titkárság: 5217054, telefax: 5238343, hírfelvétel és üzenetrög­zítő: 5217054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924214, Érsekújvár: 0817/976179 Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 5238322, fax: 5238321) Hirdetőiroda: 5238262, 5238332, fax: 5238331 Készül a kiadó elektronikus rendszerén. Nyomja a DANUB1APRJNT Rt. 02-es üzeme - Pribinova 21, Branslava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, valamint a PNS irodáiban. Teijeszti a PNS, valamint a D. A. CZVEDLER Kft. ­Šamorín. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bratis­lava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az ÚJ SZÓ az Interneten is megtalálható: http://www. istemet.sk/ujszo Az ungvári megyei könyv­tár nagytermében rendez­ték meg a kárpátaljai ma­gyar értelmiségi szerveze­tek nagyszabású összejöve­telét. A találkozó ezúttal a civil szervezetek közösség­formáló szerepével vetett számot. POMOGÁTS BÉLA Az 1989-es történelmi fordulat után minden volt „szocialista" or­szágban számtalan civil szervezet jött létre (Magyarországon szá­muk ma több tízezerre tehetői), és nagy számban jöttek létre ilyen szervezetek a kisebbségi magyar­ság körében is. Kárpátalján elő­ször 1989 tavaszán Fodó Sándor alapította meg a Kárpátaljai Ma­gyarok Kulturális Szövetségét, ezt követve több tucat érdekvé­delmi, kulturális, ifjúsági, oktatá­si, egyházi és egyéb magyar egye­sület alakult meg, közöttük a Dupka György által létrehozott Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, amely az értelmiségi fórumokat is szervezi. Az ungvári fórumon több mint harminc kárpátaljai magyar szer­vezet képviseltette magát. így a már említett KMKSZ és MEKK, valamint a Beregvidéki Magyar Kulturális Szövetség (az egy tömbben élő Beregszász környéki magyarság szervezete), a Kárpát­aljai Magyar Pedagógusok Szö­vetsége, a Kárpátaljai Magyar Szervezetek Fóruma, az Ukrajnai Magyarok Demokratikus Szövet­sége (ez képviseli a lembergi és kijevi magyarokat is), az Ungvidéki Magyarok Szövetsége, a munkácsi Rákóczi Kör, a Kár­pátaljai Magyar Tudósok Társa­sága, a Kárpátaljai Magyar Gaz­daszövetség, a Magyar Újságírók Kárpátaljai Szövetsége, a Zádor Dezső Zenei Társaság, a Kárpát­aljai Magyar írók Társasága (a Magyar írószövetség regionális tagszervezete), az ungvári egye­tem magyar filológiai tanszéke és az ungvári Hungarológiai Köz­pont. A magyar civil szervezetek mára OLVASÓI LEVELEK Mikszáth és Galgóc Figyelmesen elolvastam az Ivan Kupec halálhíréről szóló írást (Új Szó, 1997. május 17.) E. Fe­hér Pál tollából, ám a bevezető­jével nem tudok egyetérteni, íme az idézet: „Hetvenhat éve­sen hagyta el a világot, s talán Szent Péter esernyője borult sír­ja fölé, hiszen ott született, szinte teljesen „lefedik" a kárpát­aljai száznyolcvan-kétszázezres magyarság társadalmát, működ­ni azonban nem tudnak úgy, aho­gyan szeretnének, ahogyan kelle­ne, éspedig nemcsak az anyagi eszközök állandó hiánya: az ér­telmiség drámai elszegényedése miatt, hanem a most már sajnála­tosan, évek óta tartó belső vi­szálykodások következtében is. Ezek a feszültségek egyrészt a ki­sebbségi magyar közélet gyer­mekbetegségei, másrészt a hazai politikai pártok küzdelmének kárpátaljai következményei: „le­ágazásai". Lényegében hasonló jelenségekkel lehetett találkozni az erdélyi, a felvidéki és a vajda­sági magyar közéletben is. Na­gyon hasznos volna, ha a kárpát­aljai magyarság szervezetei felis­mernék azt, hogy a befolyásért, a vezető szerepért folytatott küzde­lem csak árt a kisebbségi érdekér­vényesítésnek: méltatlan bel­harcokban emészti fel az amúgy is kevés közösségi erőt, és megne­hezíti a szükséges összefogást. Ezért Kárpátalján is olyan érdek­egyeztető koalíciós mechanizmu­sok kialakítására volna szükség, mint amilyeneket a korábban ugyancsak egymással versengő szlovákiai magyar politikai cso­portok hoztak létre. A kívánatos összefogás megala­pozásában tölthetnek be igen jó­tékony szerepet az olyan értelmi­ségi összejövetelek, mint amilyen most az ungvári értelmiségi fó­rum is volt. Maga az a tény, hogy a fórumon több mint harminc szervezet képviselői jelentek meg, s részt vettek, felszólaltak a KMKSZ vezetői is, arra utal, hogy a szélesebb körű összefogás, ta­lán éppen a civil szervezetek kez­deményezésére, megvalósulhat a kárpátaljai magyar közéletben is. Annál inkább, hogy a kárpátaljai magyar intézmények megtartása és fejlesztése üyen összefogást, közös érdekvédelmet követel. Az elmúlt néhány esztendőben, bi­zonyára az ország gazdasági helyzetének katasztrofális rom­lása következtében is, az ukrán nacionalizmus jól érzékelhetően felerősödött, és a magyar-ukrán ahonnan Mikszáth Kálmán is­mert kisregényének témáját kapja, Galgócon, azaz Hlohovecen". Nos, nem vagyok Mikszáth-kutató, de nagy a gya­núm, hogy a „nagy palóc" soha nem járt Galgócon, ugyanis mint a Palócföld szülötte legin­kább, ha tehette, Nógrád és Gömörország felé húzta a szíve. Véber Károlyt, az így élt Mik­száth Kálmán című monográfia szerzőjét hívom segítségül. Eze­alapszerződés érvényesítése is igen lassan halad. Kárpátalján annak idején népszavazás kezde­ményezte a terület (Ukrajnán be­lüli) autonómiájának felállítását, ugyancsak népszavazás követel­te a szinte tisztán magyarlakta Beregvidék önigazgatásának megszervezését, és természete­sen történtek kezdeményezések a kárpátaljai magyar kulturális autonómia létrehozására is. Mindezek elől a kijevi kormány most mereven elzárkózik, és időnként röppennek fel nem is teljesen megalapozatlan hírek arról, hogy a kormányzat a ma­gyarság anyanyelvi oktatását szűkíteni kívánja, így legutóbb is szóba került egy korábban kiküzdött jogosultság esedeges visszavonása: a magyar nyelven történő egyetemi felvéte­li vizsgák lehetőségének felszá­molására gondolok. Ezt a tervet a kijevi oktatási minisztérium visz­... működni azonban nem tudnak úgy, ahogyan szeretnének. szavonta, tovább engedélyezve a korábbi gyakorlatot. Most azon­ban nem alkalmi engedményre van szükség, hanem a már beve­zetett nyelvhasználati jog állan­dósítására, tartós biztonságának megteremtésére. Ugyancsak vol­tak bizonytalanságok a beregszá­szi magyar pedagógiai főiskola működése körül is. A valóban megnyugtató rendezés ebben az esetben is a meglévő kisebbségi jogok törvényes garantálása és persze továbbfejlesztése volna. Ennek egyeden igazán hatékony és működőképes rendszere léte­zik: az a kisebbségi kulturális au­tonómia, amelyre a számottevő kárpátaljai magyar szervezetek amúgy is törekszenek. Az összefogás ezért elsőrendű magyar érdek, és ez az összefogás nem teijedhet ki csupán a Kárpát­alján élő közel kétszázezres ma­gyarságra. A térségben ugyanis a magyarságnak vannak természe­ket írja: „Többször megfordult a stájerországi Gleichenbergben, amelynek sós, szénsavas, vasas forrásait igen kedvelte. Itt töl­tötte az 1894. évi nyarat is, s ek­kor kezdett hozzá első igazi re­gényéhez, a Szent Péter eser­nyőjéhez. Ebben is ifjúkori em­lékeihez tér vissza, hisz selmeci utazásai során többször megfor­dult a regény színhelyein, Bába­széken, Pelsőcön, Glogován pe­dig 1873-ban járt, esküdt korá­tes szövetségese," Kárpátalja nagy; népességének e (emellett él méj ezer ukrán, közel gyar, ötvenezer x tízezer román, zsidó és cigány), önazonosság h. 1989 után beköv. sok egyik legfoni mindmáig kellően folyamata. A rusz száz esztendeje éh a pravoszláv ukrái görög katolikusok pápát tartják egyh nak), és a ruszin kt szál fűzi a magyt már csak a héts együttélés követke A most magára t< telmiség nagy rész magyarul (magan hettem néhányukk tózkodásom idejét magyar kultúrát, e szövetségesének t gyarságot. Éppen szóba az 1944-es szállás után leg nemzeti vezetők: és társai ünnepély sének ügye (hasonl es Nagy Imre-újrr Ezen a tervezett g) son a magyarság ké] majd jelen kell lenni aljai magyar és rt ség, a magyar és ru, tek, a magyar és re sadalom egymásra és összefogásában és politikai erők reji Ez az összefogás vez nem is a távoli jöv hogy Kárpátalja az mon belül valóban kapjon, ami különbé irányokba tájékozód tikának is érdeke leh ja lehetne ugyanis y önmagát és geopolit kereső új ukrán állani tődéseinek egyik szv igazi „átrakóállomá. Nyugat között. A szerző a Magyar ség elnöke. ban." A szegény glo^. az árva Veronka törté mint a tűzbe dobott e sa és a másik vonalorj Gyurinak, a törvénytt a felemelkedése tehái Galgócon, azaz Hlohi szódott. Ettől függetk Ivan Kupecről, Kunos szóló megemlékezést, fontosnak tartom. Motesiky Árpád Verebély Magyarok között Ungváro Szigorú Köbölkút. 1 A kárpátaljai magyarságnak halaszthatatlanul össze kell fognia a ruszin értelmiséggel - Egyetlen óhajom van. Vigyen minél messzebb ettől a politikai zűrzavartól! (Gossányi Péter karikatúrája) kor Köbölkút budapesti együttes . Aí mert a szlo ipolysági hatí gedték át az felszerelését, gén a teherfc de ez alól kíviV latok és a k szállítása. Ezt ságok nem v( gyelembe ven nem engedtél véd a Ludas IV kalapácsát mi több mint 20 ezren indultak ezt megnézni, mindnyájuktól Kovács Fere polgármestt

Next

/
Thumbnails
Contents