Új Szó, 1997. május (50. évfolyam, 100-124. szám)

1997-05-02 / 100. szám, péntek

ÚJ SZÓ 1997. MÁJUS 2. RÉGIÓ PANORÁMA F| Az első alkalommal megrendezett járási versenybe összesen csaknem 400 borfajtát neveztek be Vincomorra '97 - a borászok hagyományteremtő versenye AVI. Komáromi Napok ke­retén belül április 26-án a Tiszti Pavilon dísztermé­ben ünnepélyesen kihir­dették a Vincomorra '97 elnevezésű járási borver-, seny eredményeit. KOMÁROM A városi hivatal kezdeményezé­sére a Vincoop Kft. és az IVV Kft. szponzorok támogatásával már­ciusban és áprilisban járási bor­versenyt rendezett, amelynek döntőjére április 12-én a komá­romi sportcsarnokban került sor. Csintalan Miklós, a Komáromi Városi Hivatal elöljárója el­mondta: a versenyt annak apro­pójából szervezték, hogy a vá­rosban 210 évvel ezelőtt, 1787­ben alakult meg az első borá­szattal foglalkozó cég. A szerve­zők a verseny megrendezéséből hagyományt kívánnak teremte­ni. így szeretnék felhívni a fi­gyelmet arra, hogy a komáromi régióban is kiváló borokat tud­nak készíteni. Az április derekén megtartott döntőt megelőzően a járás területén hét községben rendeztek fordulókat, amelye­ken nemzetközi hírű szakembe­rek zsűriztek és hasznos taná­csokkal látták el a borkészítőket. A Vincomorra '97-be magángaz­dák, borászati cégek egyaránt benevezhettek, a feltétel csak az volt, hogy abból a borfajtából, amellyel versenyezni kívántak, legalább ötven liternyi tartalék legyen a pincében. A mintából egy hétdecis üvegre valót adtak le a versenyzők. A területi fordu­lókban mintegy 400 borfajtát Májusfát állítottak Régi, kedves szokás Szímő. Szlovákia déli részén sok községben még ma is dívik a régi hagyomány: a fiatal szerel­mes május elsejére virradóra májusfát állít kedvese háza előtt. Április utolsó esetéjén az érsekújvári járásbeli Szímőn a falu közepén állítottak májusfát. A 20 méter magas, feldíszített fát, amelyre még egy üveg bort is felkötöttek, a tűzoltók daru segítségével állították fel április utolsó napján. Este hagyomány­teremtő gondolattal a májusfa tövében felléptek a falu magyar és szlovák óvodásai, a magyar és a szlovák alapiskolák növendé­kei, valamint a községben mű­ködő, a környéken méltán nép­szerű Rozmaring hagyományőr­ző csoport tagjai, (kamocza) A degusztátorok a komáromi sportcsarnokban összesen 52 borfajtát értékeltek. (A szerző felvétele) vizsgáltak a degusztátorok, akik egyebek mellett a bor illatát, ízének minőségét és harmóniá­ját vizsgálták. A komáromi dön­tőbe 52 borfajta jutott be. A nemzetközi hírű szakemberek­A szervezők a ver­sennyel hagyományt kívánnak teremteni. bői álló héttagú zsűri két nagy aranyérmet osztott ki. Az egyi­ket a szentpéteri Kocsis Vilmos 1990-es évjáratú fehér Burgun­di bora kapta, a másik nagy aranyéremmel a Vino Hurba­novo Kft. 1992-es évjáratú fehér Tramini nedűjét jutalmazták a bírálók. A többi bormintát a zsű­ri tizenegy aranyéremmel, ti­zennyolc ezüsttel, illetve tizen­kilenc bronzéremmel értékelte. A hét bíráló egyike a borászok körében jól ismert füri Korpás András mérnök a következő gondolatokat fűzte a rendez­vényhez: - Az ilyen versenyek arra valók, hogy népszerűsítsék a jó borokat és a kulturált borfo­gyasztást. A gazdáknak anyagi érdekük is fűződik ahhoz, hogy minél szélesebb körben megis­merjék nedűiket. Miután a bor színét a fény alakítja, környé­künkön inkább a fehér borok te­remnek, a vörös fajtáknak a dé­lebbi vidékek éghajlata jobban kedvez. Sajnos, a régiónkban még nincsenek eléggé kihasz­nálva a természeti adottságok: javítani kell a gyártási technoló­gián, a magángazdáknak meg­A mintából egy hétdecis üvegre valót adtak le a versenyzők felelő tárolókra lenne szükségük és próbálkozni kellene a palac­kozással is. A Vincomorra '97 borversenyt kezdeményező Csintalan Miklós elégedetten nyilatkozott. Szerinte a borá­szok megmérettetése jól sike­rült. A két nagy aranyérem is bi­zonyítja, hogy a komáromi régi­óban valóban kiváló borokat ké­szítenek. Kamoncza Márta Tavaszi játékunk nagy visszhangra talált az olvasók körében A szerencsés nyertesek Szerdán közjegyző jelenlétében került sor tavaszi játékunk nyer­teseinek kisorsolására. A közel 25 ezer szelvénybeküldő közül az alábbi személyek örülhetnek nyereményüknek: 1. Sóki Attila (Párkány) 2. Feješ Károly (Réte) 3. Horváth Csilla (Gúta) 4. Bajnok Lajosné (Párkány) 5. Végh Zsuzsanna (Alistál) 6. Trencsík Ildikó (Marcelháza) 7. Kétyi Zoltánné (Búcs) 8. Kovács Lajosné (Fülek) 9. Andrássy Szilveszter (Somorja) 10. Túry Mária (Jányok) 11. Telek Sándor (Fülekkovácsi) 12. Gáál Péter (Csallóközkürt) 13. Brezovský Regina (Bős) 14. Dobri László (Alsószeli) 15. id. Gedeon Gyula (Szepsi) 16. Saróka Erzsébet (Tesmag) 17. Varga Éva (Dióspatony) 18. Kovács István (Ipolyság) 19. Andrisko Géza (Bodrogszerdahely) 20. Kovács Éva (Dunaszerdahely) 21. Pápay János (Dunaszerdahely) 22. Ing. Raffay Zsigmond (Nagymegyer-Izsap) 23. MUDr. Hrutka Éva (Gútor) 24. Kovács Ivett (Torna) 25. Balla József (Tardoskedd) 26. Vass Emília (Csilizradvány) 27. Tóth Béla (Nádszeg) 28. Horváth Erzsébet (Nagymagyar) 29. Plichta Eszter (Érsekújvár) 30. Kovács Denisa (Dunaszerdahely) 31. Kurdi János (Nagymegyer) 32. Greschner Erika (Királyfiakarcsa) 33. Bartalos Erzsébet (Brezóvölgy) Az ankétunkra beérkezett vá­laszívek közül tízet soroltunk ki, a szerencsés nyertesek 1000­1000 korona jutalomban része­sülnek. 1. Király Mária (Komárom) 2. Zsillé Béla (Diószeg) 3. Nagy Éva (Bős) 4. Lángyi Etel (Zalaba) 5. Fukári Zsuzsanna (Pozsony) 6. Elek Mária (Csallóközcsütörtök) 7. Pintes Szilvia (Udvard) 8. Horváth Ferenc (Komárom) 9. Pastorek Lászlóné (Ógyalla) 10. Csala Sándor (Deménd) A nyerteseknek gratulálunk! (U) HÉTVÉCÉN - HOL? Ml? Gyermekszínjátszók járási versenye Nyárasdon tartják a dunaszerdahelyi járás gyer­mekszínjátszó- és bábcsoport­jainakjárási versenyét. A mű­velődési házban zajló rendez­vényen hat színjátszócsoport és hét bábegyüttes versenyez a továbbjutásért. (Ú) Nyárasd, művelődési ház, péntek-szombat Várúrnőválasztás és lovagi torna A Kassa Napjai keretében 12 fiatal szépség közül választ­ják ki a „kassai vár" úrnőjé­nek leginkább megfelelő lányt. Az esemény szereplői korabeli kosztümökben jelen­nek meg a közönség előtt. Nem hiányoznak majd a kü­lönféle várjátékok, a lovagi tornák sem. (g-f) Kassa, a Rodostói ház udvara, szombat 18.00 A Marica grófnő a Kovákban A Csemadok érsekújvári alap­szervezete mellett működő műkedvelő színtársulat ezút­tal Kálmán Imre népszerű nagyoperettjét, a Marica gróf­nőt mutatja be a város Fő te­rén lévő Kovák művelődési házban.(cza) Érsekújvár, szombat 19.00 Országos népzenei vetélkedő A Csemadok dunaszerdahelyi területi választmánya Bíbor­piros szép rózsa címmel or­szágos népzenei vetélkedőt rendezett népdalénekesek, duók, hangszerszólisták, népi zenekarok és citerazenekarok számára. Az országos döntőn a Dunaszerdahelyi Művészeti Alapiskolában harmincnyolc műsorszámot láthat a közön­ség. (Ú) Dunaszerdahely, vasárnap 16.00 Egy arisztokrata hölgy portréja Saját osztályának erkölcse el­len lázadó arisztokrata nő portréját rajzolja meg Jane Campion filmje, az Egy hölgy portréja, amelyet immár ná­lunk is vetítenek a mozik. A rendezőnő kitűnő színészeket válogatott a főbb szerepekre: Nicole Kidmant, John Malkovichot, Barbara Hersheyt. (T) Rimaszombat, Orbis mozi, szombat-vasárnap Barbara Hershey a filmben Fiatal szobrászok bemutatkozása A komáromi erődrendszer ötös bástyájában lévő T­Galéria és a pozsonyi Képző­művészeti Főiskola szobrá­szati szimpózuimot rende­zett, amelyen a főiskola hall­gatói vettek részt. A diákok fából készült alkotásaiból tár­latot rendeztek, amelynek ma lesz a megnyitója, (km) Komárom, T-Galéria, péntek 15.00 Bodrog menti majális - koszorúzással A bodrogszerdahelyi önkor­mányzat és a helyi művelődé­si központ az idén rendezi meg kilencedszer a Bodrog menti majálist. A résztvevők megkoszorúzzák az első és második világháborúban el­esettek emlékművét, majd a szabadtéri színpad térségé­ben színes műsorral veszi kezdetét a hagyományos bod­rogközi majális, (k-t) Bodrogszerdahely, vasárnap 13.30 Anyák napi ünnepi köszöntő A szepsi Csombor Márton Na­pok keretében a helyi magyar tannyelvű óvoda és alapisko­la növendékei gazdag kultu­rális műsorral köszöntik az anyákat, (g-f) Szepsi, művelődési ház, vasárnap 14.30 VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: ENYHÉN FELHŐS IDŐ, 17-21 FOK Az ország északkeleti ré­szén fokozód­nak a mozgás­szervi megbe­tegedésben szenvedők, főleg a reumások panaszai. Erősödhet a beteg nyakcsigolya által kiváltott fej­fájás, a depresszió, és gyakrab­ban fordulhatnak elő kiütéses betegségek. Aránylag kedvező­en hat az időjárás a szív- és ér­rendszeri megbetegedésben szenvedőkre. Dél- és Délnyugat­Szlovákiában az időjárás okozta panaszok enyhülnek, javul a tes­ti és szellemi teljesítőképesség, rövidül a reakcióidő. ELOREJELZES ORVOSMETEOROLOGIA A Nap kel 05.33 - nyugszik 20.05 órakor. A Hold kel 03.18 - nyugszik 14.46 órakor. Ózonréteg: Az ország felett tegnap 330 Dobson-egységet mértek, ami 14 százalékkal kevesebb a sokéves átlagnál. Enyhén felhős idő várható, északon és ke­leten időnként megnövekszik a felhőzet, el­vétve futó záporok lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérsék­let 17-21, az éjszakai 5-9 fok kö­zött alakul. Szombaton jobbára felhős lesz az ég, helyenként esőre lehet számítani. Vasárnap enyhén felhős, illetve felhős idő várható. Éjszaka 6-10 fok lesz, napközben 14-18 fokig emelke­dik a hőmérő higanyszála. Va­sárnap az ország déli, délnyuga­ti részén a levegő hőmérséklete eléri a 20 fokot.

Next

/
Thumbnails
Contents