Új Szó, 1997. május (50. évfolyam, 100-124. szám)

1997-05-02 / 100. szám, péntek

|J J POLITIKA ÚJ SZÓ 1997. MÁJUS 2. Csien Csi-csen a Fehér Házban Washington. Bili Clinton amerikai elnök szerdán a Fehér Házban fogadta a washingtoni hivatalos láto­gatáson tartózkodó kínai külügyminisztert. Csien Csi-csen biztosította az el­nököt arról, hogy Peking szuverenitása kitejesztése után is tiszteletben fogja tartani Hongkong politikai és gazdaságľautomómiá­ját. (MTI) Kuba is ratifikálta Havanna. Kuba ratifikálta a vegyi fegyverek teljes és általános tilalmáról kedden életbe lépett nemzetközi egyezményt. A ratifikálás­kor a Kubai Köztársaság kormánya nyilatkozatot tett, amelyben közli, hogy „nem vállal semmilyen fe­lelősséget vegyi fegyverek létéről, illetve nemlétéről a guantanamói amerikai tá­maszpont által használt ku­bai területen, amely fölött semmilyen joghatóságot sem gyakorol". (MTI) Menekültek elszállítása Kisangani. A zaire-i felke­lők - a segélyszervezetek meglepetésére - szerda es­te megkezdték a ruandai menekültek Kisanganiba szállítását. A szervezetek munkatársai szerint szerda éjjel a második, menekül­tekkel zsúfolt vonat érke­zett meg váratlanul Ki­sanganiba, ahol megkezd­ték egy átmeneti tábor ki­alakítását a nemzetközi re­pülőtér mellett. Kisanga­niból 200 menekültet légi úton szállítottak a ruandai fővárosba, Kigaliba. (MTI) Jaromir Schneider lemon­dásával kapcsolatban ma foglal állást a cseh államfő. A területfejlesztési minisz­ter távozásának hátterében egy kölcsönügylet áll. (ČTK) Segély érkezett Észak-Koreába Tokió. Az észak-koreai éhínség leküzdésére Dánia, Nagy-Britannia, Tajvan és több nem kormányzati szervezet 15 ezer tonna élelmiszert és mezőgazda­sági eszközöket szállított Észak-Koreába. A segély­adományt az ország nyuga­ti tengerpartján fekvő Nampho kikötővárosban rakták ki. A külvilágtól gya­korlatilag hermetikusan el­zárt országban a több éve katasztrofális termésered­mények, a túlzott fegyver­kezés, a kudarcot vallott tervgazdálkodás vezetett egyebek között a válság­hoz. A vöröskereszt adatai szerint a parasztok sok he­lyütt füvet és fakérget esz­nek. Az észak-koreai veze­tés két héttel ezelőtt első íz­ben beismerte: a krónikus élelmiszerhiány következ­tében gyerekek halnak meg az országban. (MTI) Egyeztetés a NATO-orosz egyezményről Albright Moszkvában Valóban földindulásszerű átrendeződés várható a Westminsterben? E s élylat olgatás ok A hathetes brit választási kampány után rekordszá­mú, összesen 3717 jelölt szállt sorompóba az előző választások óta nyolc fővel kibővített, 659 tagú új al­sóház képviselői székeiért. A létszámnövekedés a vá­lasztókerületi határok ki­sebb átrajzolásának követ­kezménye. MTI-HÍREK Az első nem hivatalos eredmé­nyek már az éjszaka folyamán várhatók voltak. A nagy közvé­lemény-kutató cégek a brit vá­lasztások napján is 14 és 20 szá­zalék között adták meg a Labour támogatottsági előnyét, s ha ugyanez érvényesülne a tegnap reggel megnyílt szavazóhelyisé­gekben is, akkor valóban földin­Francia hajó Felrobbant és elsüllyedt Párizs. Felrobbant és elsüllyedt a francia haditengerészet egyik hajója a La Manche csatornában. A fedélzeten lévő 22 személy kö­zül egy ember meghalt, 4 eltűnt (valószínűleg a tengerfenéken lévő roncsok belsejében reked­tek), a többi 17 személy közül pedig 4-et súlyos sebekkel kellett kórházba szállítani. A „La Fide­le" robbanóanyagot vitt volna a tengerre, hogy a tűzszerészek ott megsemmisítsék. A robbanás nyilván e robbanóanyagokkal áll kapcsolatban. (MTI) dulásszerű átrendeződés várha­tó a Westminsterben. Mérsékelt független becslések szerint való­színűbb, hogy a Labour végül egyszámjegyű százalékos támo­gatottsági előnnyel, 50 és 90 fő közötti abszolút többséggel ke­rül ki a választásból. A konzervatívok a legrosszabbul valószínűleg Skóciában járnak, ahol a 30 százalék körüli orszá­gos átlaggal szemben a szava­zóknak legfeljebb a 19 százalé­kát tudhatják maguk mögött, s ezzel csak a harmadik helyen állnak. Megelőzi őket a nyíltan Skócia elszakadásáért és függet­lenségéért küzdő, egyre erősebb Skót Nemzeti Párt is, amelyre várhatóan 21 százalék voksol. Mindez azonban korlátozott ha­tást gyakorol csak az országos adatokra. A választási kampány idején az északír katolikus terrorcsoport Két halott, negyvenkilenc sebesült Merénylet a tádzsik elnök ellen MTI-HIR Moszkva. Az Emomali Rahmonov tádzsik elnök ellen szerdán elkövetett kézigránát­merényélet következtében meg­halt két ember, negyvenki-' lencen pedig megsérültek, köz­tük az államfő is. Sérülése elle­nére azonban még beszédet mondott Hodzsent város színhá­zában a helyi egyetem megala­pításának 65. évfordulója al­kalmából. Tabajdi: a jelenlegi kisebbségi politikának nincs alternatívája Vita a külügyi bizottságban MTI-TUDÓSÍTÁS Budapest. Hosszú vitát folyta­tott szerdán a magyar Ország­gyűlés Külügyi Bizottsága. Az egyik téma a magyar-ukrán alapszerződés végrehajtásának, a másik pedig a Határon Túli Magyarok Hivatala tevékenysé­gének értékelése volt. Bagi Gá­bor helyettes külügyi államtit­kár arról szólt, hogy a kárpátal­jai magyar kisebbség helyzete ellentmondásos, mert ugyan lé­tezik a kisebbségi vegyes bizott­ság, de néha visszalépés tapasz­talható Ukrajna részéről az alap­szerződésben vállaltakhoz ké­pest. Tabajdi Csaba politikai ál­lamtitkár kijelentette: a jelenle­gi kisebbségi politikának nincs alternatívája. A szomszédos or­szágokkal való megegyezés nél­kül ugyanis nincs lehetőség az előrelépésre. Szólt arról, hogy a HTMH komoly részt vállalt a magyar-szlovák és a magyar­román alapszerződés kisebbség­védelmi részeinek kidolgozásá­ban. Ugyanakkor kijelentette, a határon túli magyarok megosz­tottságát egyes magyarországi el­MTI-TUDÓSÍTÁS Moszkva. Moszkvába érkezett tegnap Madeleine Albright ame­rikai külügyminiszter, hogy he­lyettese, Strobe Talbott ered­ménytelenül végződött előző napi tárgyalásai után megpró­báljon megegyezésre jutni Jevgenyij Primakov orosz kül­ügyminiszterrel a NATO-orosz egyezmény vitás - elsősorban katonai - kérdéseiről. A találko­zó előtt orosz külügyi források cáfolták, hogy a megbeszélések zsákutcába jutottak volna, s „ko­rainak" nevezték az ilyen érté­keléseket. Mindamellett változatlanul el­lentét van a katonai kérdések­ben. A Kreml egyértelmű, írásos garanciákat akar kapni arra, hogy nem telepítenek atomfegy­vereket a NATO új tagjainak te­rületére, illetve nem állomásoz­tatnak állandó jelleggel na­gyobb csapategységeket az érin­tett országokban. Groznij kész aláírni a békemegállapodást Jelcin elnökön a sor (IRA) szinte naponta dúlta fel az országot stratégiai helyszínekre - repülőterekre, nagyvárosi fő­pályaudvarokra és autópályákra - bejelentett egyidejű bombaria­dókkal, de a Scotland Yard fo­gadkozott, hogy a hét végén kezdett közös rendőrségi-elhárí­tási akciósorozat képes lesz megelőzni a szavazás rendjének megzavarását. A választási nap kora délutánján rendőrkordon­nal zárták le az északír főváros több körzetét, miután a BBC he­lyi irodájával ismeretlen telefo­náló közölte: több robbanószer­kezet is ketyeg autókba rejtve Belfast területén, illetve a repü­lőtéren. A rendőrök két gyanús járművet - egy szemétszállító teherautót, és egy személygép­kocsit - vettek vizsgálat alá, de pokolgépnek nem lelték nyo­mát. Bombariadó volt korábban Antrim városában is. MTI-HIR Moszkva. A csecsen elnök kész találkozni Jelcin államfővel, és aláírni a háborút lezáró békemegállapodást. Ezt Masz­hadov szóvivője jelentette be. Előzőleg Ivan Ribkin, az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára Groznijban tárgyalt. A csecsen elnök szóvivője szerint a felek egyetértettek abban: a közeli napokban találkoznia kellene a csecsen és az orosz elnöknek. A Csehország Sztrájk a kórházban Prága. Szerdán sztrájkba lépett a prágai Motol kórház több - a jelentések szerint mintegy 197 ­orvosa és egészségügyi dolgozó­ja, hogy ily módon tiltakoznak a kórház sebészeti oszálya vezető­jének menesztése ellen. Lemon­dott az említett osztály főorvosa is, valószínűleg azért, mert nem ért egyet Josef Dvofák leváltásá­val. Jan Stráský cseh egészség­ügyi miniszter „a vezetésben el­követett hibákkal" indokolta Dvofák leváltását. A sztrájk­bizottság elnöke szerint a mun­kabeszüntetés legkevesebb öt napig tart majd. (CTK) készségét hangoztató Maszha­dov után most Jelcin elnökön a sor - mondta a szóvivő. Ribkin azután utazott Groznijba, hogy a dél-oroszországi robbantások miatt kiéleződött a helyzet a tér­ségben. Jelcin szerdán váradanul meg­szakította szabadságát, és Szocsiból visszatért Moszkvába. Szóvivője cáfolta, hogy az elnök egészségével kapcsolatban fel­merült problémák állnának a háttérben. Robbanás egy raktárban Huszonkét halott Tirana. Szerdán reggel robba­nás történt Albániában egy föld alatti lőszerraktárban, amely a hadsereg ellenőrzése alatt áll. A robbanás következtében hu­szonkét ember életét vesztette. A katasztrófa a Tiranától harmincöt kilométerre fekvő Burellben történt. Az áldozatok valamennyien polgári szemé­lyek voltak. Feltevések szerint a detonációt az egyik áldozat idézte elő, amikor gyufát gyúj­tott a sötétben. Albániában továbbra is folytató­dik a fegyver- és lőszerraktárak fosztogatása. (MIT) A tádzsik egyesített ellenzék el­ítélte a terrorcselekményl. Rah­monov államfő éppen a városi színházba tartott, amikor a kö­zeli park bokrai mögül kézigrá­nátot hajítottak eléje. A negyvennégy éves elnök a lá­bán sérült meg, a sebészek mű­tétet hajtottak végre az elnökön, ám valamennyi repeszt nem si­került eltávolítaniuk, ezért má­sodszor is meg kell operálni őt. A tettest elfogták, s még folyik a kihallgatás. lenzéki pártok a magyar politikai életben igyekeznek kihasználni. Csóti György, a testület MDF-es alelnöke megvádolta Tabajdit, hogy választási kampányt folyta­tott, s nem szólt a magyar­magyar csúcson megfogalmazó­dott éles kritikákról, melyek a ha­táron túli magyar szervezetek ré­széről a magyar kormány kisebb­ségi politikáját érték. Németh Zsolt (Fidesz) szerint a jelenlegi kormány kisebbségi politikájának van alternatívája, mégpedig az, amelyik partnerként kezeli a ha­táron túli magyarságot. Az amerikai Maryland Frederick városában másfél éves szabadság­vesztésre ítélték a 73 éves Nobel-díjas Dániel Gajdúšek orvost, akit korábban nagy tisztelettel fogadtak Szlovákiában is. Kiderült: Gajdúšek pedofil, s azért ítélték el, mert egy 15 éves fiúval akart ne­mi kapcsolatot fenntartani. (ČTK/AP) A brit rendőrök a voksolás kezdete előtt többszörösen átvizsgálták mind a 45 ezer szavazóhelyiséget, amelyeket ezután folyamatosan őriztek. A voksolásra érkező választópolgároknak - a brit demokrácia történetében először - személyi motozásra is fel kellett készülniük. (ČTK/AP)

Next

/
Thumbnails
Contents