Új Szó, 1997. március (50. évfolyam, 50-73. szám)

1997-03-01 / 50. szám, szombat

:szeges tehén dna. Egy szerb paraszt­sony Medna faluban víznek : egy vödör pálinkát, s megi­a a tehenével. Egy váratlan mszünet borította sötétbe a ;at, és az asszony tévedésből ázi szilvapálinkával teli vöd­tette az állatok elé. Az egyik én fenékig ürítette a nyolcli­:s vödröt. Három napba tel­, míg az élvhajhász tehén új­lábra tudott állni, s további hétbe, mire ismét rendesen itt tejet. (MTI) UT SZO Egy magazin csak Neked és Önnek, szóval és képpel, A tartatomból: • Ég és föld között - Arnold a helmeci pszi-sebész • Pokollajzatok? - Egy volt nevelőnő viszontagságai • Az IFI szépségversenyének győztese - Kürthy Péter U Lap a lapban - POPMÁNIA • Ezeregyéjszaka - Hastáncosnők, vízipipa, datolya S Az IFI Pozsonyban a Media-Press ^ standjain is kapható! bat, 1997. március 1. HEBEľEÄ slmiszerárak , amikor ennek több­rösére emelkedtek az k, a vásárló nemcsak rt fizet többet, mert gszűnt az említett ne­ív adó, hanem azért is, rt teljesen liberalizáló­t a környezet, amely­í az élelmiszer-előállí­folyik. 2. oldal RÉGIÓ agabiztosak, ítudatosak ídketten azt vallják, n bánták meg, hogy an­[ idején prágai egye­íre jelentkeztek, mert I érzik, jó szakmai fel­zítésben részesültek. És itthon tói való távollét íllóságra is nevelte :t. 3. oldal ÜJ-IHJÜM iszélgetés ^ar Bélával čiar kormányfő - mint íjuk - előre jelezte: a vetlen elnökválasztás­kapcsolatos referendu­t az államigazgatás va­lilyen úton-módon kkolni vagy szabotálni ja. * 5. oldal kormánykoalició képvi­Si számára ez ürügy a Dgatáshoz. KULTURA iaszk nélkül jen ezért örvendetes és tató, hogy - Juhász Ka­rt, Bolemant László, >p Imre és Szászi Zoltán llett - a párkányi szüle­J (1970), Érsekújváron tehetséges fiatal költő­rkesztő, Zalaba Zsuzsa :(he)tte asztalunkra wSm ült, esetleg gyengén lős idő, délután lehet­: helyi záporok. A nap­i hőmérséklet 8 és 12 között. Vasárnap még ült és meleg idő lesz, főn viszont megnövek­; a felhőzet. 3. oldal Ára 6 korona 50. évfolyam, 50. szám Nem mindenütt kezdődött el a színházi sztrájk A kormány másra hárítja a felelősséget Pozsony, Komárom, Kassa. A Szakszervezetek Konfö­derációjának székházában tegnap délelőtt a Szlováki­ai Színházak Szakszerveze­ti Tanácsának sztrájkbi­zottsága tájékoztatta a saj­tót a tizenöt színházban el­kezdett sztrájkról. ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Jozef Kolár, a szakszervezeti konföderáció alelnöke hangsú­lyozta: mindenben támogatják a színházi szakszervezeteket, mert a párbeszédet hónapokkaí ezelőtt a kormány nevében a kulturális minisztérium szakí­totta meg. Ennek folytatására azóta sem mutat hajlandóságot. Nincs kizárva, hogy rövidesen más ágazati szakszervezetek is a szociális sztrájk eszközéhez nyúlnak, mert az országban tarthatatlan szociális állapotok alakultak ki. Vladimír Ďurdík, a színházi szakszervezetek tiszte­letbeli elnöke elsősorban arról a kormányzati arroganciáról be­szélt, amellyel a tárgyaló- és döntésképes egyének megpró­bálják a tárgyalások folytatása helyett a megfélemlítés taktiká­ját alkalmazni. Ľudmila Kočis­ková elnök felolvasta azt a leve­let, amelyet Jozef Králik, a kul­turális minisztérium hivatalve­zetője írt a Szlovákiai Színhá­Elsősorban a kor­mányzati arroganciá­ról beszélt. zak Szakszervezeti Tanácsának és a Kulturális Intézmények és Társadalmi Szervezetek Szak­szervezeti Szövetségének. Eb­ben a szerinte törvénytelen sztrájk leállítására szólította fel a címzetteket, ellenkező eset­ben a résztvevőket a munkafe­Fel akarta darabolni Megölte élettársát Kassa. Csütörtökön délután egy 44 éves helybeli férfi megunta, hogy a korábbi házasságaiból született három gyermekét a mostani élettársa gyakran szi­dalmazza, valóban mostohán bánik velük. Ezért a Zombova utcai lakásukban egy deszkada­rabbal agyonütötte a 36 éves, orosz állampolgárságú Galina D-t. Utána az áldozatot becipel­te a fürdőszobába, s ott egy kés­sel megpróbálta felnégyelni. A rendőrjárőr még aznap este a vasútállomáson letartóztatta a tettest, Ján F.-et, akiről kiderült, hogy büntetlen előéletű. Az ittas férfi beismerte tettét, (g-f) gyelem megsértése miatt elbo­csátják. A sztrájkkal kapcsolato­san a rádiónak tegnap adott nyilatkozatában Vladimír Mečiar miniszterelnök leszö­gezte: A tiltakozó színészeknek lehetővé teszi, hogy magánszín­házakat alapítsanak, vagy pri­vatizálják az államiakat. Vi­szont a fenntartásukhoz szüksé­ges pénzt nekik kell előteremte­niük. Figyelmeztette a szakszer­vezeti vezetőket, hogy valaki fe­lelni fog a sztrájk következmé­nyeiért, a visszatartott béreket és a meg nem tartott előadások okozta bevételkiesést is meg kell valakiknek fizetniük. Jókai Színház: előadá­saikat a tervezett idő­pontokban megtartják. A fővárosban, Kramáren, a Rozvodná utcában tegnap délután egy óra körül felrobbant egy Seat Ibiza személygépkocsi. František Džalaj belügyi irodavezető közölte: a robbanás során egy személy súlyosan megsérült. A rendőrség vizsgálja a robbanás okát, körülményeit. A cseh hírügynökség a Markíza televí­zió esti adására hivatkozva azt jelentette, hogy az áldozat, Aneta L. 31 éves vállalkozó a kórházban be­lahalt sérüléseibe. A feltételezések szerint pokolgépes merénylet történt. A Markíza szerint az áldozat ál­lítólag kapcsolatban állt az alvilággal. (TA SR-felvétel) Tegnap délelőtt a Komáromi Jó­kai Színház szakszervezetének tagjai úgy döntöttek, folytatják a sztrájkkészültséget, de az előadásaikat a tervezett időpon­tokban megtartják. Vörös Lajos szakszervezeti elnök elmondása szerint a tagság kilencven száza­léka akarta úgy, hogy a tiltako­zásnak ezt a szelídebb formáját válasszák, (d-n) Kassán a Kelet-szlovákiai Állami Színház prózai társulata tagjai­nak többsége szavazással úgy döntött, hogy nem csatlakoznak az úgynevezett kulcsos sztrájk­hoz, amelyet a Szlovákiai Szín­házak Szakszervezeti Tanácsa tegnaptól hirdetett meg. Erről Milan Antol művészeti igazgató és Peter Gažo színész tájékoztat­ta a sajtóirodát. Állásfoglalásuk szerint ugyanakkor elvben tá­mogatják a szakszervezetiek ál­tal a kulturális tácához eljutta­tott követeléseket. Egyetértenek azzal is, hogy a vidéki színházak alkalmazottainak bérét emelni kell, mert azok mélyen az orszá­gos átlag alatt vannak. (TA SR) Azt vizsgálják, mi menthetné meg a vállalatot a teljes csődtől A Calexet még az idén sikerül nyereségessé tenni? ÚJ SZÓ-JELENTÉS Aranyosmarót. A beígért mi­niszteri szintű látogatás helyett tegnap államtitkárok jártak a Calexban, hogy a vállalat gazda­sági ügyeit a helyszínen el­lenőrizzék. Vojtech Tkáč, a munkaügyi, Jozef Brhel, a gaz­dasági és Peter Stanek, a pénz­ügyminisztérium államtitkára, valamint a Nemzeti Munkaügyi Hivatal képviselői elsősorban arra a kérdésre keresték a vá­laszt, mi menthetné meg a válla­latot a teljes csődtől. A Calex ve­zetőivel folytatott értekezlet után arra a következtetésre ju­tottak, hogy az egyetlen megol­dást az Uj Calex elnevezésű program jelenthetné, melynek tervezetét Viktor Šima, az Ara­nyosmaróti Járási Hivatal elöljá­rója nyújtotta be még tavaly de­cemberben a gazdasági minisz­tériumnak. Ez a program már azután szüle­tett, hogy a koreai Samsung cég lemondott a Calex részvényei­nek elővételi jogáról, sőt azokat a részvényeket is eladásra kínál­ta fel, amelyek már a birtokában voltak. így a vállalat részvényei­nek 45 százalékát az Új Calex program keretében az Általános Hitelbank és az Omnia Rt. vásá­rolná meg - még nem tudni, mi­lyen arányban. A többi 51 száza­lék egyelőre az állam tulajdoná­ban maradna, de később külföl­di vagy hazai befektetőknek ad­nák el. A kormány jövő heti ülé­sén kerül terítékre a tervezet fi­nanszírozásának kérdése, és ettől függnek a további lépések is. A Calex vezetősége már most tárgyalásokat kezdeményezett a Volkswagen és a Daewoo cégek­kel, amelyeknek felajánlotta a vállalat üzemcsarnokait, remél­ve, hogy így munkát tud biztosí­tani valamennyi dolgozójának. Az Új Calex program ugyanis csak 1700 alkalmazottal szá­mol, több mint 1000 dolgozót el kell bocsátani, vagy más munka­lehetőséget kell számukra talál­ni. Jozef Estočin, a munkaügyi minisztérium foglalkoztatási osztályának vezetője Aranyos­maróton megígérte, hogy nem lesznek elbocsátások, mivel ez tovább gyöngítené a Calex pozí­cióját a hazai piacon. Jozef Brhel azt is megígérte a vállalat vezetőinek, hogy a Calex lesz az első olyan vállalat, amely a ké­szülő revitalizációs törvény ér­telmében állami támogatásra számíthat, és így ezt az évet akár húszmilliárdos haszonnal is zár­hatja. (vrabec) Megtalálták a csecsemőgyilkos anyát A tettes fiatalkorú Tegnaptól március 23-ig Pozsony-Ligetfaluban holland vidámpark fogadja a kicsiket és nagyokat egyaránt. A céllövöldék, dodzsemek, különleges körhinták mellett egy ritkán látható attrakciót is felvonul­tatnak: ez a Szupernóva, az űrhajósok állóképességét tesztelő, for­gó-pörgő szerkezethez hasonlatos masina, amelyik ha elindul, a bennülök önkéntelenül is sikítani kezdenek... (Szöveg: só, felvétel: Somogyi) TA SR-HÍR Dunaszerdahely. A nyomozók csütörtök délelőtt letartóztatták a múlt hét végi borzalmas cse­csemőgyilkosság elkövetőjét. Papp Sándor alezredes, a járási nyomozóhivatal igazgatója kö­zölte: a tettes I. 0.13 éves roma származású lány, a helybeli ma­gán-szakmunkásképző tanuló­ja. Letartóztatása után bevallot­ta, hogy terhességét mind a szü­lei, mind pedig diáktársai előtt eltitkolta. Szombaton, a szülési fájdalmak megindulása után be­ment a fürdőszobába, ahol meg­szülte 3 kilogrammos fiát. Arra viszont már nem emlék­szik, hogy mivel és mikor gyil­kolta meg, illetve mit tett vele. Mint ismeretes, a csecsemő holt­testét a Nemesszeg utcai tömb­házak melletti konténerben ta­lálták meg, borzalmas állapot­ban, a szájából egy olló állt ki. A boncolás során az újszülött tes­tén 35 szúrt sebet találtak, az összes fontos belső szerv sérült volt. A vizsgálótiszt a fiatalkorú tettes ellen újszülött gyermek saját anyja általi meggyilkolása cí­mén emelt vádat. Á járási bíró­ság tegnap döntött előzetes le­tartóztatásba helyezéséről. Mi­vel fiatalkorúról van szó, bűnös­sége bizonyítása esetén más­féltől négy évig terjedő szabad­ságvesztéssel sújtható.

Next

/
Thumbnails
Contents