Új Szó, 1997. február (50. évfolyam, 26-49. szám)

1997-02-01 / 26. szám, szombat

Kényszerintézkedés Hága. A temetőkben és a kre­matóriumokban ezentúl tévé­kamerák figyelik a hollando­kat. A krematóriumokat tömö­rítő országos szervezet annak nyomán határozta el ezt, hogy elszaporodtak a temetői lopá­sok. „Egy tévékamera nem ép­pen szép és nem szívesen hoz­tuk ezt a rendelkezést, de a vandalizmusnak ez a módja sokkolja a hozzátartozókat" ­nyilatkozta a szervezet szó­vivője. (PAN) :elelőtlen apák irmingham. A dohányzó férfi­le spermája átörökítheti a rákos íegbetegedésre való hajlamot z utódokba - állapították meg rit kutatók. A gyermekkori rá­os megbetegedések 15 százalé­a az apa dohányzására vezet­ető vissza. Azok az apák, akik 0 szál cigarettánál többet szív­ak naponta, nemdohányzó tár­aikhoz képest 42 százalékkal agyobb kockázatnak teszik ki yermeküket a rákos megbete­edések szempontjából. (PAN) mbat, 1997. február 1. Ára 6 korona 50. évfolyam, 26. szám \ mi nákonyunk őzben meg elhaladt mel­:ttünk a karaván harsány gatás közepette. Magya­án: amíg az aktuson, az gyesülésen járt az szünk, pácban hagytuk a zlovákiai magyar pedagó­ust. 2. oldal REGIO y\űveseállomás (omáromban egfiatalabb páciensük 24 ves, ő már kétszer kapott esét, ám szervezete mind­ét alkalommal képtelen olt befogadni az idegen zervet. A fiatalember lost ismét veseátültetésre ár, s amíg erre sor kerül­et, addig hetente három Ikalommal „befekszik" a lűveseállomásra. 3. oldal ébruártól három müszak­an fogadják pácienseiket. POLITIKA \z intendáns íem indokol .mennyiben a minisztéri­mtól február 5-ig nem ér­ezik válasz, a Nyitrai Báb­zínház dolgozói sztrájkba ípnek, és minden előadá­uk elmarad. 4. oldal SPORT Horvátok, ikránok... lár hoszabb ideje futball­iépvándorlás zajlik Kelet­Szép-Európában. Másod­s harmadosztályú orosz, krán és horvát labdarú­ók özönlenek főleg Ma­yarországra és Szlovákiá­a. Nem kérnek sok énzt... 10. oldal IDŐJÁRÁS lérsékelten felhős idő, az rszág északi, illetve keleti íszén összefüggő felhőta­aró alakulhat ki. A legma­asabb nappali hőmérsék­•t 0 és mínusz 4 fok kö­ätt várható. 3. oldal Bizonyítványosztás zökkenőkkel: sok helyütt csak államnyelven állították ki az okmányt Volt, ahol csak tiltakoztak, volt, ahol át sem vették Tegnap, a félévi bizonyít­ványosztás napján sokakat nemcsak az tartott izga­lomban, vajon milyen je­gyeket kap, hanem az is, hogy egynyelvű vagy két­nyelvű okiratot kap-e kéz­hez. ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLlTÁS Sajnos, számos helyen a tanügyi hatóságok egyértelmű nyomá­sára egynyelvű bizonyítványo­kat osztottak ki, ezeket viszont nem mindenütt vették át a tanu­lók és a szülők. Pozsony. Pozsonyban, a Duna utcai magyar tannyelvű iskolá­ban az alapiskola 8. osztályának és a gimnázium IV. osztályának tanulói egynyelvű, a többi osz­tály tanulói kétnyelvű bizonyít­ványt kaptak. Komárom. Szitás Márk, a ko­máromi Eötvös Utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola igazgató­ja elmondta, hogy tanulóik két­nyelvű bizonyítványt kaptak. Mint megtudtuk, az iskolában csütörtökön szülői értekezletet tartottak, amelyen a szülők 21 magyar alapiskolá­ban két nyelven adták ki a bizonyítványokat. megfogalmaztak egy levelet, és elküldték Eva Slavkovská isko­laügyi miniszternek. A levélben tiltakoznak az egynyelvű bizo­A Somorjai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium tanárnői a szülők által elutasított egynyelvű bizonyítvá­nyokat számolják. A 242 bizonyítványból 230-at nem vittek haza a diákok. (ČTK-felvétel) nyítványok ellen, és kérik a mi­nisztert, hogy az erre vonatkozó rendeletét vonja vissza. Az igaz­gató elmondta: az iskola 700 ta­nulójának szülei közül 580-an látták el kézjegyükkel az emlí­tett levelet. Pém Róbert, a Ko­máromi Ipari Szakközépiskola igazgatója arról tájékoztatott, hogy diákjaik egynyelvű, tehát kizárólag szlovák nyelven írt bi­zonyítványt kaptak. Sidó Zol­tán, a Szlovákiai Magyar Peda­gógusok Szövetségének elnöke elmondta, tudomása szerint a Komáromi járás területén 21 magyar alapiskolában két nyel­ven adták ki a bizonyítványokat. Érsekújvár. Az Érsekújvári já­rás három alapiskolájában: az érsekújvári Czuczor Gergely ut­caiban, a Párkányi, illetve az Udvardi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában azt az in­formációt kaptuk, hogy tanuló­ik kizárólag szlovák nyelven ki­töltött bizonyítványokat kaptak kézhez, (km) (További összeállításunk e té­máról az 5. oldalon) A Bodrogközben és Ung-vidéken is kétnyelvű bizonyítványt akarnak Megfenyegették az iskolaigazgatót ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Szomotor. Csütörtökön déli fél egy körül a szomotori magyar oktatási nyelvű alapiskolában megjelent a Tőketerebesi Járási Hivatal egyik tisztségviselőjének kíséretében Ján Faťara, a járási hivatal oktatási és kulturális osz­tályának vezetője. Faťara úr felszólította Hornyák László igazgatót, hogy mutassa meg a pénteken kiosztandó bizo­nyítványokat. Mivel azok a ta­valy kapott nyomtatványokra két nyelven íródtak, a nyelvtörvény­re és az iskolai dokumentációra vonatkozó rendeletre hivatkozva a tanügyi illetékes érvénytele­neknek minősítette a bizonyítvá­nyokat, és új, kizárólag állam­nyelven készült bizonyítványok kitöltésére szólította fel az igaz­gatót. „Hiába hivatkoztam az al­kotmányra, a látogatók kijelen­tették, hogy a nyelvtörvény és a nyomtatványokról szóló rendelet értelmében törvényt sértek, amennyiben kiadom a kétnyelvű bizonyítványokat. Hozzátették, hogy ezért a jogi következmé­nyeket valakinek viselnie kell, s ők ezt személyesítik, tehát én le­szek az, aki felelősségre vonható. Ezt követően kiállítottuk az új, szlovák nyelvű bizonyítványokat a szabványnak megfelelő új nyomtatványokra, amelyeket az­nap, csütörtökön kaptunk meg" ­mondta az iskolaigazgató. Hornyák László egyébként már hónapokkal ezelőtt kérte felmen­tését az igazgatói funkcióból. Le­mondását az illetékesek nemrég jóváhagyták, így február 1-től már új igazgató áll a szomotori iskola élén. A tanügyi illetékes és a járási hi­vatal helyettes vezetője aznap a járás valamennyi magyar oktatá­si nyelvű alapiskolájába ellátoga­tott, és hasonló módon járt el, mint a szomotori iskola eseté­ben. Erre azt követően került sor, hogy a Szlovákiai Magyar Peda­gógusok Szövetsége Tőketerebe­si Területi Választmánya keddi bővített ülésén állásfoglalásban csatlakozott a komáromi felhí­váshoz, és levélben fordult Slav­kovská oktatási miniszterhez a kétnyelvű bizonyítványok és pe­dagógiai dokumentáció biztosí­tásának ügyében. A miniszter asszonyhoz intézett levelet a já­rás szinte valamennyi - szám sze­rint 225 - magyar pedagógusa aláírta, (vojtek) Emlékmű Kirótták a büntetést Krasznahorkaváralja. A Rozs­nyói Járási Hivatal környezetvé­delmi osztályáról újabb levél ér­kezett a krasznahorkaváraljai honfoglalási emlékmű ügyében a Csemadok Rozsnyói Területi Választmánya és a krasznahor­kaváraljai önkormányzat címé­re. Ebben a két érintett em­lékművet állító szervtől, az épí­tési törvény megsértése miatt, a már korábban megállapított nyolcvanezer koronás pénzbün­tetés megfizetését követeli a hi­vatal, mégpedig 15 napos határ­időn belül, (ambrus) Zsidó bankszámlák Engedély a vizsgálatra Jeruzsálem. A svájci bankár­szövetség hozzájárult ahhoz, hogy a holocaust áldozatainak svájci bankokban maradt szám­lái után kutató szakértők a banktitokra vonatkozó törvé­nyek korlátozásaitól mentesen vizsgálhassák át a pénzintézetek nyilvántartásait - jelentette be Avraham Burg, a Zsidó Ügynök­ség elnöke. Nyilatkozatában Burg megállapította, hogy a svájci döntés „áttörést" jelent a kérdésről folytatott tárgyaláso­kon, amelyek eddig ellenséges légkörben, kölcsönös vádasko­dásoktól tarkítva folytak. (MTI) Orosz rakétaüzlet Ciprus lemondaná Davos. Ciprus hajlandó lenne lemondani az orosz rakéták vá­sárlásáról, amennyiben Török­országgal megállapodásra jutna a ciprusi helyzetről - jelentette ki tegnap Davosban Gláfkosz Kleridesz ciprusi elnök. A Világ­kereskedelmi Fórumon részt vevő államfő sajtóértekezletén a rakétavásárlás esetleges elmara­dására vonatkozó kérdésre vála­szolt: „Természetesen nincs szándékunkban pazarolni a pénzt" - jelentette ki. A nicosiai kormány január 4-én írt alá megállapodást az orosz Roszvo­oruzsenyije vállalattal 20 darab SZ-300 kódnevű légelhárító ra­kéta vásárlásáról. Az üzlet érté­ke 420 millió" dollár, szállítási határideje 16 hónap. (MTI) Az oktatási minisztérium állásfoglalása az egynyelvű bizonyítványokról: Összhangban az alkotmánnyal TA SR-INFORMÁCIÓ Pozsony. Az iskolai bizonyítvá­nyok és pedagógiai dokumentá­ciók államnyelven történő ki­adása nem csorbítja a nemzeti­ségi kisebbségek jogait, és össz­hangban van az alkotmánnyal ­állapítja meg az egynyelvű, illet­ve kétnyelvű bizonyítványok problémája kapcsán kiadott ok­tatási minisztériumi állásfogla­lás. A dokumentum megállapít­ja, hogy az ország pedagógus­társadalma, főleg a nemzetiségi­leg vegyesen lakott területeken, az utóbbi időben néhány ma­gyar nemzetiségű politikus tevé­kenysége révén félre lett tájé­koztatva a hivatalos dokumen­tumok - közéjük tartoznak a bi­zonyítványok is - nyelvi szabá­lyozásának kérdésében. Az ál­lásfoglalás a 63/1993-as sz. tör­vényre hivatkozik, amely az ál­lami szimbólumok használatá­ról rendelkezik, és amely az is­kolai bizonyítványokat hivata­los dokumentumoknak nyil­vánítja. Tegnaptól hajózható a Duna Bősnél Folyamatban van a károk felmérése ÚJ SZÓ-INFORMÁCIÓ Pozsony. Tegnap reggel 8 órától a bősi zsilipkamra alsó és felső részét is üzembe helyezték, a Dunának ezen a szakaszán is fe­loldották a hajózási tilalmat. A tilalom több millió koronás kárt okozott, a pontos felmérés még tart - közölte kérdésünkre Juraj Bohunský, a Szlovák Óunahajó­zási Vállalat szóvivője. Hozzátet­te, hogy a Duna már egészen Né­metországig hajózható, azonban a Majna még mindig alkalmat­lan a vízi közlekedésre, (sidó)

Next

/
Thumbnails
Contents