Új Szó, 1997. február (50. évfolyam, 26-49. szám)

1997-02-01 / 26. szám, szombat

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1997. FEBRUÁR 1. VENDÉGKOMMENTÁR A mi málconyunk Többet beszélünk mellé, mint amennyi ildomos, és a kelle­ténél többen hiszik önmaguk­ról, hogy az igazság tekinteté­ben az etalon kizárólagos bir­tokosai. Majdnem leírtam, hogy úgy folyik szlovákiai magyar vonalon az illeté­kesnek beállított szájtépés, mintha fizetnének érte. . Holott fizetnek ér­te. Különféle szö­vetségekben, poli­tikai mozgalmak­ban és pártokban, mindenféle rendű és rangú intézmé­nyekben, egyle­tekben, de még a szerkesztőségekben is. Sokan profitáltak már a mellébeszé­lésből társadalmi „berendez­kedéstől" függetlenül, és még fognak is... A következmé­nyek általában elkerülhetet­lenek. Sőt az esetek többségé­ben visszafordíthatatlanok. Hogy konkrét legyek: itt van például az unió körüli szájté­pés. Nyugalom volt, békesség honolt, már-már szürkék vol­tak a hétköznapjaink. (A szlo­vákiai magyar égbolt alatt...) Előjöttünk az unióval - a szlo­vákiai magyar parlamenti pártok egyesülésével -, s he­tek óta ezt a gumicsontot rág­juk pro és kontra. Ha időszerű az ügy, ha nem... Közben meg elhaladt mellet­tünk a karaván harsány uga­Barak László tás közepette. Magyarán: amíg az aktuson, az egyesülé­senjárt az eszünk, pácban hagytuk a szlovákiai magyar pedagógust. A kizárólagosan államnyelven kiállíttatott bi­zonyítványok ügyében. No meg a szülőket is. Ami­kor csemetéink meghozták azo­kat-no jó, egy héttel a visszafor­díthatatlan ese­mény előtt ­kezdtünk töpren­geni, hogy mi a teendő. Kínos, de nyilvánvaló, hogy illetékes politiku­saink, s hogy ne csak ők vigyék el a balhét mindig: ügyeletes értelmisé­gieink, a saját bevallásuk sze­rint minden szekértáboron kí­vül álló orákulumok (minden­tudó bölcsek) permanens tett­vágyából csak annyira futotta, hogy szolidaritást vállaltak az evidens szenvedő alanyokkal, magyar tannyelvű iskoláink igazgatóival. A nyilvános bi­zonyítványelégetésekre való ösztönzést csak azért említem meg, mert a ránk jellemző kétségbeesést, kapkodást és nem utolsósorban az esemé­nyek utáni kullogást, rögtön­zést bizonyítja. Elnézést! A szerző a dunaszerdahelyi NAP Kiadó igazgatója Itt írd alá... KERTÉSZ GÁBOR Pocsék jós lettél, öregem, mostanára: ha kérdezlek, összkomfor­tos kristálygömbödbe bújsz, s onnan szajkózod látszólagos bűntudattal a dicső jövendőt, mely felér egy átokkal is. Ha leg­alább eredeti volna a pátoszszagú zagyvaság, mit összehordani méltóztatsz - de nem az: ősidők óta mókuskerékben táncol a jö­vendölés, hogy lesz még ez jobb is, sokkal jobb is, már csak párat, már csak egyet, már csak egy kicsit kell aludnunk. Hiszen már nem is alszunk... És akkor mi van? Sokasodnak a fogatlan nappa­lok és a sárfalszagú éjszakák. Sokasodnak lelkünk ráncain a ke­resztek, és a temetőkben sem győzik ásni a sírokat. Sokasodnak a megvakult gondolatok, a védekező támadás stratégiájával próbá­lunk előbbre jutni, előbbre, ahol majd jobb lesz, sokkal jobb. Még hogy nem az ígéret földje a lét! Nézz csak a hátad mögé: ígéret­hegyek tornyosulnak az égig már, soha be nem teljesült megvál­tást örököltél, s ezt adod te is tovább. Lesz még ünnep, kolbász­ból lesz a sövény. Várnak a friss dimenziók, és vár a szabadság. A szabadság. Blöff ám ez is, pocsékjós öregem. Tudod, kik mindig a szabadok? A kóbor kutyák. Szabad beléjük rúgni... Csak azt nem értem - de ha érteném, sem értem, miért volna jó az nékem -, hogy ha már az emberi faj ily szépen kiválasz­tatott, miért nem törődik azzal, mi oly gyermekien egyszerű: itt és most ünnepelni a mindennapok boldogságát. Miért min­dig a politikai akarat függvénye a csekélyke ránk szabott idő? Hamuban sült glóriádat rágcsálod, virrasztva összkomfortos kristálygömbödben, pocsékjós öregem. Csak úgy mellesleg jegyzem meg, a politikai jóakarat most jött fel liften. Már az ajtóban áll. Hajnalban érkezik, mint rendesen. Elviszi kris­tálygömbödet, kapsz helyette kárpótlási jegyet, amivel kitö­rölheted kontaktlencséid mögül a könnyeket. Alá ne írd! Főszerkesztő: Szilvássy József (5238318) Főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (5238342) Kiadásvezetó: Malinák István (5238341) Rovatvezetők: Görföl Zsuzsa - politika - (5238338) Mislay Edit- kultúra - (5238313), Sidó H. Zoltán - gazdaság - (5238310) Urbán Gabriella - panoráma - (5238338), Tomi Vince - sport - (5238340) Szerkesztőség: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/A, P. O. BOX 49 Szerkesztőségi titkárság: 5217054, telefax: 5238343, hírfelvétel és üzenetrög­zítő: 5217054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Érsekújvár: 0817/97679 Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 5238322, fax: 5238321) Hirdetőiroda: 5238262,5238332, fax: 5238331 Készül a kiadó elektonikus rendszerén. Nyomja a DANUBIAPRINT Rt. 02-es üze­me-Pribinova 21, Bratislava. Előfizethető minden postán, kézbesítőnél, vala­mint a PNS regionális és járási irodáiban. Terjeszti a PNS, valamint a Mediap­rint-Kapa. Külföldi megrendelések: PNS ES-vývoz tlače, Košická 1,813 81 Bra­tislava. Újságküldemények feladását engedélyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Nem értem, miért dühöngsz, szivi. Egészen mostanáig rám sem hederítettél, pedig hetek óta rágtam a füledet, hogy nincs mit fölvennem a farsangi bálba! (Ján Stano rajza) Az Új Szó a háború utáni első kiáltás volt a dél-szlovákiai magyar pusztában Ötvenedik évfolyam Kezemben az Új Szó idei első száma. Bár nem szo­kásom a fejléc kiegészítő szövegének olvasása, bizo­nyára az olvasóé sem, most mégis ezt teszem. ZSILKA LÁSZLÓ Elbűvölve nézem a mágikus szá­mot: ötvenedik évfolyam! Való­ban igaz? Ennyi idő, közel két emberöltő telt el az első szám megjelenése óta? Hazai magyar újság a jogfosz­tottság, a hontalanság évei után! Hát valóban élünk? - tettük fel a kérdést magunknak és egymás­nak, mint a túlélésükért küzdő hajótöröttek a mentőhajó feltűnésekor. A magyar lap a magyarellenes politika csődjét, a nacionalista őrjöngés túlélését jelentette. Ezernyi emlék tör fel a lassan fe­ledésbe homályosuló múltból. A meglepően nagy, közel százez­res példányban megjelenő első számot a szó legszorosabb értel­mében szétkapkodták. Az Új Szó a háború utáni első kiáltás volt a dél-szlovákiai magyar pusztá­ban. Kiadását az alig három hét­tel korábban kinevezett szer­kesztőség négy tagja készítette elő, akik semmiféle szerkesztői Semmiféle szerkesztői tapasztalattal sem ren­delkeztek. tapasztalattal sem rendelkeztek. Lőrincz Gyula, az első főszer­kesztő is azzal a kifogással pró­bált kibújni e pártmegbízatás alól, hogy ilyen munkát még so­ha nem végzett. Az első szám magyarságunk szá­mára kibontakozást sugalló érté­két az se csökkenti, hogy a nyomdagép beindítását alapos cenzúra előzte meg. A pártköz­ponti elbírálók a túl „magyar­Egység - kétség Az Együttélés kassai szervezete által kezdeményezett lakossági fórumon (lásd az Új Szó 1997. január 20-i számát) A Magyar Koalíció pártvezetői a szlovákiai helyzetről... címmel tartottak be­vezető előadásokat, mégpedig sorrendben A. Nagy László, Bu­gár Béla és Duray Miklós. A szá­mos hozzászólás rámutatott a problémákra - a pénzelvonástól a nyelvtörvényig, - amelyekkel a „kisebbségi" magyarság létét nak" tűnő vezércikk egyes része­it törölték, másutt kiegészítet­ték. A fejléc mellett elhelyezett Gottwald-kép párjául az eredeti­leg tervezett Rákosi helyett Sztá­lin képét tették. Az akkori hiva­talos szájíznek megfelelően. Az újságot ugyan a párt adta ki, de az általa felszított magyarel­lenes légkörben, tartva a szlovák közvélemény reagálásától, nyil­vánosan nem vállalta sajátjának. Igaz, magyarságunk is kétkedve fogadta a korábban kisebbsé­günk felszámolását szorgalmazó párt hirtelen pálfordulását. A tiszavirág-életű hetilap 1949. május 1-től már a csehszlovákiai magyar dolgozók napilapjaként jelent meg. Közben példányszá­Sokszor malomkövek között őrlődve edződtünk. ma alaposan megcsappant, mert nyilvánosan is elzárkózott az annyira várt nemzetiségi érdek­védelem elől, mivel létrehozói szerint az nem a lap, hanem kizá­rólag a párt feladata lett volna. A szlovákiai magyar sajtó kez­dettől fogva itt élő magyarsá­gunk sorsának, a honi nemzeti­ségi politika alakulásának tükör­képe és a kisebbségi sajtó helyze­tének fontos mutatója. E vonat­kozásban - és kizárólag ebből a szempontból - a különben rossz emlékű ötvenes és hatvanas éve­ket akár vissza is sírhatnánk. Az Új Szó csupán az első fecske volt. A későbbiek folyamán három he­tilap, egy hetente kétszer, öt két­hetente megjelenő újság és ti­zenkét havilap kiadása követte. E központi költségvetésből tá­mogatott lapokon kívül tíz járási újság is megjelent. A hatvanas évek végén a magyar újságok egyszeri példányszáma elérte a 320 ezret. Ám e nagy példány­szám sem elégítette ki az ér­veszélyeztetik. A dél-szlovákiai gazdasági helyzet ismertetése kapcsán elkedvetlenítette a résztvevőket, hogy a három párt képviselői együttműködésük problémáit elemezték majd fél óráig. Ezzel kapcsolatban volt az egyik jelenlevőnek egy kérdése, amelyet sokan természetesnek, szükségesnek tartottak: hogyan lehetne az egységet megterem­teni? A meglepő az volt, hogy A. Nagy László erre élesen azt vála­szolta, ilyen egység csak a kom­munista pártban volt... Szanyi József Kassa deklődést, mert papírhiány mi­att valamennyi lap példányszá­mát korlátozták. Ha ehhez hoz­zászámítjuk a közel hetvenezres egyszeri példányszámban is ke­vésnek mutatkozó Magyaror­szágról behozott öt napilapot és több mint húsz képeslapot, meg­közelítő képet kapunk a magyar sajtó iránti akkori érdeklődés méreteiről. Az itt felsorolt számadatokat de szívesen vetném össze a mai szlovákiai kisebbségi sajtó ada­taival! Sajnos, egyszerűen nincs mihez hasonlítanom. Átkozzuk a múltat, de mit hozott szá­munkra az oly fennhangon hir­detett demokrácia? Hacsak nem néhány ellenzéki, tehetetlenség­re kárhoztatott pártot. Lapunk eddig nagyobb megráz­kódtatások nélkül átélte a politi­kai földcsuszamlásokat, és da­colt az orkánszerű ellenszéllel is. Áldotta vagy verte a sors keze magyarságunkat, a lap minden­kor hű útitársa maradt. Szolgált kényszerből különféle urakat, ám apróbb kitérők, bukdácsolá­sok ellenére hol eredményeseb­ben, hol kisebb sikerrel mindig olvasói érdekeinek szószólója volt. Olvasói sem hagyták cser­ben lapjukat. Hétvégi magazi­nunk, az ünnepi köntösben meg­jelenő Vasárnap a jelenlegi mos­toha körülmények ellenére is ta­lán Európa legnagyobb példány­számban megjelenő kisebbségi lapja. Újságunk napjainkban ugyanúgy vívja küzdelmét fennmaradásá­ért, akárcsak olvasói. Az elmúlt fél évszázad politikai és társadal­mi tusáiban, sokszor malomkö­vek között őrlődve edződtünk, miközben magyarságunkat és la­punkat becsülettel megőriztük. Közben politikusok hadai jöttek és távoztak, újra jöttek, és újra távoztak, de mi és a lapunk mindmáig fennmaradtunk. Mondhatnánk-e mást és többet a közelgő jubileum alkalmából? Nem rep-esek a szövegtől Lehetséges, hogy az utóbbi időben kezdek egy kicsit filozo­fálni? Azelőtt nem szoktam olyasmit észrevenni, mint amit néhány nappal ezelőtt hallot­tam a Juventus rádióban. Nos, az egész szövegre már nem em­lékszem pontosan, de az a né­hány sor, amit többször is ismé­teltek, megragadta a fantáziá­mat. Valahogy így szólt: „Oly hülyék az emberek, a homok­ban fekszenek", stb. A zene még PRAVDA „Feltételezzük, hogy idén a tej­termékek ára további 6-7 száza­lékkal emelkedik. A tejfogyasz­tás évi 165 kilogramm, ami ko­rántsem elegendő. Ezért az ál­lam úgy ösztönzi a tejtermékek fogyasztását, hogy minden egyes liter tejet 1 koronával tá­mogat, ezzel olcsóbbá téve a te­jet mint nyersanyagot. Márpe­dig ez nem elhanyagolható mér­tékű intervenció, 13-14 százalé­kos ártámogatásnak felel meg. Egyéb módon is szeretnénk tá­mogatni a tejfogyasztást, külö­nösen a gyerekek körében. Pél­dául fontolgatjuk, hogy az isko­lákban tízóraira tejet kapnak. A többi élelmiszer-ipari terméknél csupán jelentéktelen árdrágulás várható. Összességében az élel­miszerek drágulásának nem szabadna meghaladnia az éves infláció mértékét" - nyilatkozta Peter Baco földművelési minisz­ter. PRÁCA Tény, hogy a termelékenység növekedési ütemének nagyobb­nak kell lennie, mint a reálbér emelkedése. Azonban számos ágazatban a reálbér emelkedése ugyancsak elmarad a termelé­kenység javulásától. Például az építőiparban a bérek 15 száza­lékkal nőttek, a termelékenység pedig 22,7 százalékkal. Ezzel szemben a közlekedésben 4,5 százalékkal csökkent a produk­tivitás, de a bérek 16 százalék­kal emelkedtek. Szlovákiában egyébként a közép-európai régi­óban a legalacsonyabbak a fize­tések - mondta a lapnak adott interjújában Brigita Schmögne­rová, a DBP alelnöke. národná OBRODA Egy átlagos háromszobás lakás mintegy 63 négyzetméter, egy négyzetméter átlagosan 11 500 korona, vagyis az említett alap­területű lakás 724 ezer koroná­ba kerül. Az Állami Lakásfej­lesztési Alap szabályai szerint, az, aki igényel a támogatásuk­ból, annak az összeg 20 százalé­kával, esetünkben 140 ezer ko­ronával kell rendelkeznie. Eh­hezjön az 500 ezer koronás ma­ximális kölcsön és a javasolt vissza nem térítendő 30 száza­lék, esetünkben 150 ezer koro­na, vagyis együttesen ez ele­gendő egy átlaglakás megvéte­léhez. SME A tizennégy hónapos kislányát huszonkét késszúrással megse­besítő Viera G. édesapja közöl­te: az öt gyermeke közül a leá­nya volt érzelmileg a legfejlet­tebb, nem tartozott a konfliktu­sokat kereső, robbanékony em­berek kategóriájába, és anya­ként Veronikáról is szépen gon­doskodott. Arra a kérdésre, hogy akkor vajon miért követte el gyermekével szemben ezt a szörnyű bűntettet, a 36 éves anya édesapja a következőket válaszolta: „Lehetséges, hogy a szülési szabadsága idején nem járt rendszeresen pszichiátriai kezelésre." csak hagyján, el is kezdtem rá mozogni „rep" stílusban, de hát a szöveg! Kedves szövegíró úr vagy urak, azért ezt kikérem magamnak, sőt az embertársa­im nevében is. Ha lehet, ne álta­lánosítsunk. Azok, akik tényleg fekszenek a homokban - a na­pon-, biztos, hogy nem hülyék, hanem csak élvezik a természet adta gyönyörűséget és a pihe­nést. Azért ne vegyék olyan ko­molyan, amit most elmondtam - lehet, hogy ez a dal is sláger lesz valamikor... Ondró Ernő Kéménd

Next

/
Thumbnails
Contents