Új Szó, 1997. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1997-01-02 / 1. szám, csütörtök

iszabadultak hó fogságából oszkva. Sikerült kiszabadítani a í fogságából a lavinák miatt a inszkaukázusi főútvonalon re­idt járművek utasait. A men­alakulatok helikopterekkel biz­nságos helyre szállítottak mint­y 300 utast. Még az óévben egy itó két utasa életét vesztette, mi­1án járművüket lavina temette . Két nő a hófogságban idő előtt :ült, és az egyik csecsemő kihűlés iatt meghalt. (MTI) UTSZO - vB^^^^Kjíí.' i i.l i1 Min fai f • 111 ^ M JI T.i i Szilveszter a világban Las Vegas. Másutt is petárdákkal köszöntötték az új évet. A legna­gyobb durranás az Egyesült Álla­mokban volt, ahol Las Vegas híres Stripjén éjfélkor 2000 robbanótöl­tettel röpítették levegőbe a lebon­tásra ítélt, régi, 11 emeletes Haci­enda szállót és kaszinót. Olaszor­szágban 800-an sérültek meg. Moszkvában is pukkantottak pe­tárdákat és pezsgősüvegeket a mí­nusz 18 fokos hidegben. (MTI) itörtök, 1997. január 2. Ára 6 korona 50. évfolyam, 1. szám HÁTTÉR Elkezdődött a végső küzde­lem. GAZDASÁG Benzinkutak Szlovákia területén az egyik legnagyobb arányú magyarországi beruházás-sorozat vette kezdetét, melynek első láncszemeként december végén Érsekújváron átad­ták a MOL, a Magyar Olaj­és Gázipari Rt. első töltő­állomását. 6. oldal IDŐJÁRÁS * "" , -' - ÉpP cfäolôog új esztendőt fiívánunfí minőén fíeóves olvasónfínaGÍ Hat esztendő núltán \z elmúlt évek politikai és ársadalmi tapasztalata ilapján (...) egyre íyilvánvalóbb, mennyire izükséges a szlovákiai ma­gyarság kulturális, okta­:ásügyi, szociális, egész­ségügyi és gazdasági érde­ceinek közös megfogalma­:ása... 2. oldal Szállodaügy \ botrányhoz szokott pol­gárokat manapság nem annyira a vállalkozók ügyeskedése háborítja fel, mint az, hogy a szálló évek óta üresen áll, értéke folya­matosan csökken, s bizony már meglátszik rajta az idő vasfogának nyoma. 3. olda umiim •ieszélgecés Öllős Lászlóval itag politikai hely­iét /ánvalóan valame­lyik tábor győzelmével ér véget - kérdés, hogy mind­ez hova vezet. Az idei év hozadéka, hogy mindkét fél elkötelezte magát a há­ború megnyerésére. Egyik számára sincs már vissza­út... 5. oldal Borult lesz az égbolt, és délnyugaton újabb hava­zás várható. A hőmérséklet mínusz 5 és mínusz 9 fok között alakul. 3. oldal Kováč elnök nem írta ' alá a Btlc.-módosítást TA SR-INFORMÁCIÓ Pozsony. Michal Kováč decem­ber 27-én újratárgyalásra vissza­utalta a parlamentbe a Büntető Törvénykönyv módosításáról december 17-én elfogadott tör­vényt. Az államfő indoklásában arra kéri a képviselőket, hogy a törvényt vagy ne hagyják jóvá, vagy mindenképpen hagyják ki belőle a 89. § 22-25. bekezdé­sét, valamint és a 92a és 92b §-t. Az indoklás szerint a március 26­án megszavazott első Btk.-mó­dosítást az elnök szintén vissza­adta, a képviselők azonban nem tárgyalták meg újra. Ezzel kap­csolatban figyelmeztet arra, hogy a márciusban megszava­zott jogszabály aláírása nélkül is törvénynek minősül. S mivel tör­vényről, nem pedig törvényja­vaslatról van szó, előterjesztője, a kormány vissza sem vonhatja. Kováč utal arra, hogy a márciusi törvénynek csupán egyes részeit tekintette elfogadhatatlannak. Közlése szerint öt paragrafus rendelkezéseiről volt szó. A de­cemberi módosítás elfogadása során ezek közül kettőt kihagy­tak, a harmadikat pedig olyan értelemben változtatták meg, hogy azzal az államfő is egye­tért. Az elnök javaslata szerint először a márciusi jogszabály ügyét kellene lezárni. Mečiar a megértésre ürítette poharát TA SR-HÍREK Pozsony, Besztercebánya, Kassa. Ismét a Szlovák Köztár­saság megalakulásának 4. évfor­dulójával kapcsolták össze az új­évi ünnepségeket. Pozsony köz­pontjában éjfél előtt alig ötszá­zan, főként ingyenlevesre váró hajléktalanok várták a himnuszt és a tűzijátékot. Besztercebá­nyán az operában kezdődött meg az óévbúcsúztatás, s ezen részt vett Vladimír Mečiar kor­mányfő is. A miniszterelnök új­évi köszöntőjében a barátságra, a megértésre és a kölcsönös bi­zalomra emelte poharát. Az or­szág összes lakosának sok sikert, egészséget és elégedettséget kí­vánt. Ezután feleségével részt vett az évfordulós ünnepségen. Kassán csaknem húszezren ün­nepelték az új évet és Szlovákia megalakulásának évfordulóját. A nagyszabású programban né­pi együttesek, tánccsoportok, rockzenekarok léptek fel. A té­ren káposztaleves, forró tea és pezsgő várta a résztvevőket. Előbb a márciusi törvény ügyét kellene lezárni Az 1997-es esztendő köszöntése és az önállósulás 4. évfordulójának megünneplése Szlovákia városaiban Szállodai gyilkosság Ünneplők Pozsony főterén. Korec a művi vetélésről Fenyegetés volt? Elfogták a tettest A tegnapi havazás miatt bár nehezen, de járhatók voltak az utak. A magas-tátrai mentőszolgálat jelen­tése szerint súlyosabb baleset nem történt a hegyekben. A fotó Pozsonyban készült. (TA SR-fotó) Michal Kováč szerint Szlovákia esélytelenebb, mint a szomszédos országok Közeledne az államfő Pozsony. Michal Kováč új­évi beszédében helyeselte a közvetlen elnökválasz­tással kapcsolatos elkép­zelést. ÚJ SZÓ-, TA SR- ÉS ČTK-HÍR Véleménye szerint ezzel elejét le­hetne venni a belpolitikai feszült­ségeknek, és a köztársasági elnök funkciója késedelem nélkül be­tölthetővé válna. A belpolitikai feszültségek kapcsán kijelentette, hogy a vádaskodások helyett mindenkinek el kellene gondol­kodnia saját felelősségén. Utalt az egyén erkölcsi felelősségére. Michal Kováč a Twist Rádiónak adott újévi nyilatkozatában meg­állapította, hogy a NATO- és EU­tagságot illetően Szlovákia esé­lye jóval kisebb, mint a szomszé­dos országoké. Az államfő sze­rint ennek elsősorban a kor­mánykoalíció viselkedése az oka. „Külföldön az országot elsősor­ban a kormány tevékenysége alapján értékelik, s ha nem törté­nik változás az uralmon levő koa­líció tevékenységében, erre az egész ország ráfizet" - mondta. A köztársasági elnök nem feltétele­zi, hogy idén változás állhat be a közte és Vladimír Mečiar közötti viszonyban, noha továbbra is kész megtenni azokat a közelítő lépéseket, amelyek az ország eu­rópai struktúrákba való integrá­lódását segítik. Nem zárta ki egyértelműen annak a lehetősé­gét sem, hogy esetleg újra indul­jon a köztársasági elnöki válasz­tásokon. „Személyesen nem kí­vánom jelöltetni magamat, de tudatában vagyok annak, hogy a politikában nemcsak az egyéni érdekeknek, hanem az ország ér­dekeinek az érvényesítését is vál­lalni kell" - hangsúlyozta. Az ál­lamfő egyébként otthon szilvesz­terezett, mivel semmilyen állami üdülőben nem tudott helyet sze­rezni, ezért úgy döntött, hogy fe­leségével tölti az ünnepeket. Utalt arra, szeretné, ha fia végre visszakapná az útlevelét, hogy Németországba utazhasson, és igazolhassa, nem követett el bűncselekményt. „Szlovákiában ugyanis a vizsgálat néhány hó­napja holtponton van" - tette hozzá köztársasági elnök. Ki bocsátja Robbanás meg a bűnt? a motelben Nyitra. Ján Chryzostom Korec bíboros, megyés püspök az újév napján Nyitrán tartott szentmi­sén elhangzott prédikációjában egyebek mellett a mesterséges terhességmegszakításokról is szólt. Szavai szerint a Szlovákiá­ban 40 éve érvényben levő inter­rupciós törvény miatt mintegy 1,3 millió gyermek nem szület­hetett meg. „Ki bocsáthat meg ekkora bűnt?" - tette fel a kér­dést az egyházi vezető. (TA SR) Epetjes. A rendőrség tájékozta­tása szerint ismeretlen szerkezet robbant fel és okozott 1 millió ko­rona kárt az Eperjes mellett talál­ható Haniskóban levő Stop mo­telben. A felújítás alatt álló szálló állítólag tulajdonjogilag kapcso­latba hozható azzal a a rendőrrel, aki tavaly márciusban azt állítot­ta a televízióban, hogy a köztár­sasági elnök fiának külföldre hurcolása megjátszott ügy volt, s abban ő is részt vett. (TA SR) Zsolnán egy másodperccel éjfél után jött világra . Első újszülöttek idén TA SR-HIREK Zsolna, Pozsony, Komárom. Az 1997-es esztendő első újszülöttje állítólag éjfél után egy másod­perccel született meg a zsolnai kórházban. Miloš a Nagybiccsei járásban lakó Fuček házaspár második gyermeke. Súlya 3800 gramm, hossza 48 cm volt. Po­zsonyban az l-es számú szülésze­ti-nőgyógyászati klinikán éjfél után fél perccel jött világra az új esztendőben az első gyermek. A Komáromi járásban reggel 9 óra 5 perckor született meg az első gyermek. Az egészséges kisfiú hossza 50 cm, súlya 3400 gramm volt. Szülei ógyallaiak. Pozsony. Egy héttel ezelőtt a Tatra Szállóban rablógyilkosság történt. Megölték a szálloda 43 éves portásnőjét - 21 késszúrás­sal végezték vele. A rendőrség azóta kiderítette, hogy a bűn­tényt a portásnő 33 éves kollégá­ja követte el. Hogy a gyanút elte­relje, a tettes saját magát is meg­sebesítette, és az esetet szintén ő jelentette be. A nyomozás ered­ményei szerint a portásnő rájött, hogy a szálloda pénztárából nagy összeg hiányzik, s azt kollé­gája vitte el. Rá akarta beszélni, hogy tegye vissza, ezért kellett (ČTK-felvétel) meghalnia. (TA SR) RÉGIÓ

Next

/
Thumbnails
Contents