Új Szó, 1997. január (50. évfolyam, 1-25. szám)

1997-01-02 / 1. szám, csütörtök

2 VÉLEMÉNY ÉS HÁTTÉR ÚJ SZÓ 1997. JANUÁR 2. KOMMENTÁR Végrehaj ihatatlan FEKETE MARIAN Tegnap lépett hatályba a szlovák államnyelv védelméről szóló törvény 10. paragrafusa, amely 50 ezer, esetleg negyed- vagy fél­millió koronás pénzbírságot helyez kilátásba jogi, illetve vállalko­zásrajogosult magánszemélyek esetében, ha megsértik ezt az eu­rópai hírhedtségű törvényt. A bírságokból befolyó pénzek pedig a nem éppen jó hírnévnek örvendő Pro Slovakia állami alap költ­ségvetését gyarapítják majd. A kulturális minisztérium jogászainak alighanem nagyon sok munkájuk lesz, mert bírságolni csak előzetes írásbeli figyelmez­tetés után lehet (szabad). írhatják a felszólításokat, a figyelmez­tetéseket, és törhetik a fejüket, mivel vagy hogyan indokolják ha­tározataikat. A minisztérium vezetése ezt váija el tőlük - akár a jogi diploma átvételekor tett eskü megszegése árán is. Ennek az eskünek a megszegése nélkül ugyanis nem lehet kiszol­gálni a jelenlegi hatalmat, a kormánykoalíciót, végrehajtatni egy államnyelwédelmi törvényt. Ez a törvény ugyanis - megfogal­mazásai miatt - végrehajthatatlan. Bevezető rendelkezéseiben például kimondja, hogy a nemzeti ki­sebbségek és etnikai csoportok nyelvének használatát nem sza­bályozza. Viszont további rendelkezéseiben ezen nyelvek hasz­nálatának a korlátozására törekszik, és éppen ezeknek a nyelvek­nek a használatát akaija félmillió koronás bírsággal sújtani. Bírságolható annak a rendelkezésnek a megszegése is, amely szerint „kötelező az államnyelv alkalmazása" a hazai, illetve be­hozott áru megjelölése és a használati utasítás megfogalmazása terén. Áru a hazai vagy importált napilap és folyóirat, áru a hazai magyar és más könyvkiadó által kiadott vagy külföldről behozott könyv, de még egy tükör is. A rendelkezés szerint nem az áru megnevezésének szlovák nyelvű megjelölése a kötelező, hanem az áru tartalmának állam­nyelvű megjelölése (egyelőre nem tudni, hogy az Új Szót vagy, mondjuk, a New York Timest milyen államnyelvű tartalmi meg­jelölésekkel lehetne terjeszteni). A minisztérium jogászait az állami költségvetésből, vagyis a mi adóinkból fizetik - azért, hogy ellenünk lépjenek fel. Ha védekez­niakarunk, nekünk kell majd jogászt találnunk, ügyvédet fizet­nünk alkotmány adta jogunk védelméért - ha egyáltalán talá­lunk majd olyan jogászt, ügyvédet, jogtanácsost, aki ezeket a jo­gokat tiszteletben tartja, és védeni is hajlandó a különféle bírósá­gi fórumok előtt. Bírósági fórumokat említek, mert a pártállami kézi vezérlés megszüntetését követően szinte azonnal a bíróság előtt is megtámadhatóvá tették az ilyen-olyan alkotmánysértő határozatokat. Az esetleges új ítéletek, határozatok döntik el, va­lóban függetlenek-e manapság a bíróságok. JEGYZET Lentről nézve GAZDAG JÓZSEF Elnézést a hasonlatért, de a munka-, szociális és családü­gyi miniszternek a Szlovák Te­levízió múlt évi utolsó Lépések című vitaműsorában tett egyik megnyilatkozása arra az egy­szeri katonára emlékeztetett, aki a csatában nem töltögette a fegyverét, hanem csak lőtt­Amikor ugyanis a kerekasztal­beszélgetés résztvevői a szoci­ális segítségre szoruló egyé­nek és családok támogatásá­nak szükségességéről, vala­mint lehetőségeiről tanakod­tak, Oľga Keltošová megemlí­tette, hogy a szóban forgó se­gítségnyújtás már jelentős mértékben a helyi önkor­mányzatok hatáskörébe tarto­zik. Majd az önkormányzatok hozzáállását két, általánosság­ban említett példával igyeke­zett érzékeltetni. Mintegy jó példaként hozta fel, hogy az egyik községben egy középü­letet a nyugdíjasok rendelke­zésére bocsátottak, s rossz pél­daként említette, hogy egy másik községben egy ugyano­lyan épületet inkább bérbe ad­tak az ott butikot nyitni akaró magánvállalkozóknak. Ennyit mondott erről a kor­mány tagja, és nem többet. Talán nem ártott volna, ha az ezzel kapcsolatos véleményét alaposabban kifejti, mondjuk, tényekkel alátámasztva. Mert ebből a kurta-suta példálózás­ból csak annyi vált bizonyos­sá, hogy a miniszter asszony úgy érzi, az a szent, amit ő mond, és punktum. Pedig nem biztos, hogy az a szent... Mert ugye alaposan megválto­zik, megváltozhat az ábra, ha az épületet bérbe adó önkor­mányzat a befolyt bérleti díj­ból a rászorulóknak szenet vá­sárol, esetleg ápolókat fizet, viszont a nyugdíjasklubot léte­sítő önkormányzatnak egy idő után kiürül a kasszája... Ebben az esetben melyik önkor­mányzat cselekedett, cselek­szik helyesebben? Ugye összetettebb ügy ez an­nál, hogy egy mondattal elin­tézzük?! Főszerkesztő: Szilvássy József (5238318) Főszerkesztő-helyettes: Madi Géza (5238342) Kiadásvezető: Malinak István (5238341) Rovatvezetők: Görföl Zsuzsa - politika - (5238338) Mislay Edit - kultúra - (5238313), Sidó H. Zoltán - gazdaság - (5238310) Urbán Gabriella - panoráma - (5238338), Tomi Vince - sport - (5238340) Szerkesztőség: 820 06 Bratislava, Prievozská 14/ A, P. O. BOX 49 Szerkesztőségi titkárság: 5217054, telefax: 5238343, hírfelvétel és üzenetrög­zítő: 5217054. Fiókszerkesztőségek: Nagykapos 0949/382806, Kassa 095/6228639, Rimaszombat: 0866/924 214, Érsekújvár: 0817/97679 Kiadja a Vox Nova Részvénytársaság, a kiadásért felel Slezákné Kovács Edit ügyvezető igazgató (tel.: 5238322, fax: 5238321) Hirdetőiroda: 5238262, 5238332, fax: 5238331 Nyomja a DANUBIAPRINT- DUNAJSKÉ TLAČIARNE Rt. 02-es üzeme. Előfizet­hető minden postásnál, postán, valamint a PNS regionális és járási irodáiban. Terjeszti a PNS, valamint a Mediaprint-Kapa. Külföldi megrendelések: PNS ES­vývoz tlače, Košická 1, 813 81 Bratislava. Újságküldemények feladását enged­élyezte: RPP Bratislava - Pošta 12, 1993. december 10-én. Engedélyszám: 179/93 Index: 48011 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Vladimír Mečiar: - Újévi fogadalmat nem teszek, de szilveszter éjjelén azt álmodtam, mennyi pénzzel rövidítettük meg hazai magyarjainkat. Ezért az első munkanapon az állami tartalékból visszaadom nekik! (Szűcs Béla karikatúrája) Néhány nagyon fontos gondolat a Magyar Értelmiségi Fórum kapcsán Hat esztendő múltán Alig pár nappal több, mint hat éve annak, hogy vagy százan, amint később kide­rült, különböző értékrendet képviselő emberek összegyűltünk a Csemadok székházában, hogy a jövőnkkel kapcsolatos kér­désekről vitatkozzunk. BAUER GYŐZŐ A szlovákiai magyarság létkérdé­seiben - politikai hovatartozástól függetlenül - való együttgondol­kodásra vonatkozóan akkor és ott elhangzott javaslat még pusztába kiáltott szó volt. Az elmúlt évek politikai és társadalmi tapasztala­ta alapján (beleértve a választá­sokeredményeit, a két lévai értel­miségi találkozót, vagy akár a ko­máromi nagygyűléseket) egyre nyilvánvalóbb, mennyire szüksé­ges a szlovákiai magyarság kultu­rális, oktatásügyi, szociális, egészségügyi és gazdasági érde­keinek közös megfogalmazása és artikulálása ugyanúgy, mint az ország demokratikus rendjét, a szlovákiai magyarság identitását és létét fenyegető intézkedések elleni azonnali tiltakozás. ... azonnal képesek re­agálni a diszkrimináci­óra, a visszásságokra... Egy demokratikus társadalom­ban a hatalom befolyásolására a hasonló érdekű közösségeket al­kotó polgároknak két alapvető le­hetőségük van. Olyan képvi­selőket kell választaniuk, akik a demokrácia szabályait megtartva elvszerűen és a lehető leghatéko­m^mmmmsm^mmmmmmmmmmMi OLVASÓI LEVELEK Bevásárolunk Egy közismert magyar nyelvű hetilapban olvastam a követ­kezőket: „Oroszország Szlová­kiával szembeni 800 millió dol­láros adóssága fejében törlesz­tésképpen a következő katonai felszereléseket szállítja szép ha­zánknak: Kamov KA-50 típusú harci helikoptereket, T-72-es tankokat, BVP-2-es gyalogsági csapatszállítókat és JAK-130-as típusú iskolagépeket." Mit ne mondjak, ezek aztán megérik a nyabban képesek képviselni ér­dekeiket. Ugyanakkor olyan pol­gári szerveződéseket kell létre­hozniuk, amelyek egyrészt azon­nal képesek reagálni a diszkrimi­nációra, a visszásságokra, a hata­lommal való visszaélésre, a de­mokrácia szabályainak, az alkot­mánynak, az ország törvényei­nek, a nemzetközi jognak és szerződéseknek megszegésére, másrészt közös érdeküknek han­got adnak, a polgári jogokkal élni tudnak és akarnak. A magyar történelem sok-sok pél­dával szolgál annak igazolására, hogy a közösség céljainak megva­lósításához elengedhetetlen, de ... nem lankadó igye­kezettel szeretne meg­osztani bennünket... nem elég egy-egy nagy akarate­rejű, tehetséges, tettrekész, cse­lekvő, lelkes képviselő, tisztségvi­selő vagy személyiség, hogy pél­daként akár Kossuthot, Széche­nyit vagy Deákot említsem. Kell, hogy képesek legyenek alkotni, közösségükért cselekedni, és ott kell, hogy legyenek „napsütésben vagy csontig hatoló hidegben", ahol gond, baj van, vagy ahol kö­zösségük ünnepel. Ahhoz vi­szont, hogy képviselhessék az őket küldő közösség érdekeit, szükségleteit, elkerülhetetlen a képviseltek támogatása, jelenlé­te, bátor kiállása is. Mert csak együtt lehetünk erősek. A hata­lom lélektanából következik, hogy még az erőszakos döntései­nek következményeivel sújtot­taktól is megköveteli a döntése iránti lojalitást. Olyan janicsársá­pénzüket. Emberek, hát kelle­nek ezek nekünk? Ébredjenek már fel „ott fenn a magasban", mert egyszer nagyot fogunk ám pottyanni! Azt a rengeteg pénzt nem lehetne nemesebb célokra felhasználni (tudományos kuta­tások finanszírozása, ipari, mezőgazdasági beruházások stb.)? Miért kell elfogadni olyasmit, aminek - remél­hetőleg - soha nem vesszük hasznát? Hiszen a zöldasztal mellett is el lehet intézni vitás dolgainkat, nem kell a kard­csörtetés kétélű fegyveréhez fo­lyamodni. Vagy lehet, hogy egy­got óhajt, amilyenre sok példát találhat ki-ki a maga környezeté­ben az állampárt idejéből, vagy láthat most a hatalom által létre­hozott s a hatalmat kiszolgáló, je­lentős pénzügyi támogatásban részesülő „kedvenc magyar" párt esetében. A hatalom ismételt és nem lankadó igyekezettel szeret­ne megosztani bennünket. Ehhez kihasznál minden lehetőséget, pénzt, befolyásos állást, de embe­ri gyengeséget is. Ilyen időkben nő az írástudó, a gondolkodó em­ber felelőssége. Nem elég meleg szobában várni a mesebeli herceget, nem elég odú­inkból mérgezett nyilakat lőni az általunk helytelennek ítélt esz­mékre, tettekre. A jövőért sokkal többet kell vállalni, mint csupán ledorongolni azokat, akik mer­nek, akarnak és tesznek. Ennél sokkal többre van szükség, Ké­pesnek kell lenni rövid távú és távlati célok megfogalmazására, azok megvalósítása útjának, módjának kidolgozására s a meg­valósításban tevőleges részvétel­re. A Magyar Értelmiségi Fórum meghívott vagy odatévedt részt­vevőinek erre a találkozóra hoz­niuk kell az értékeket, az ötlete­ket. Innen elvinni a jövőt formá­landó csak akkor lesz mit, ha azo­kat, akik eddig cselekedtek, nem kirekeszteni akaijuk, hanem so­raikat bővíteni tudjuk, illetve csu­pán akkor, ha az alkotni nem ké­pes, csak rombolni vágyók elke­rülik ezt a találkozót. A jó, az idő próbáját kiálló döntésekhez sok szerencsére lesz szükségük a résztvevőknek. A szerencse azon­ban csak az arra érdemeseknek, az arra felkészülteknek s az azért cselekvőknek kedvez. szer háborúsdit akarunk játsza­ni? Ondró Ernő Kéménd Nyugdíjasok köszöntése Kedves ünnepségek helyszíne volt december 11-én és 12-én a hetényi községi hivatal. Ezeken a napokon a község önkormányza­ta a szociális ügyekkel foglalkozó bizottsággal karöltve köszöntötte a község 65 évesnél idősebb pol­gárait. Csintalan Csaba polgár­Két erkölcs Elveszett illúzió ALEKSANDAR TISMA Nem hiszem, hogy valami kü­lönleges erkölcsi krízisben volnánk a huszadik század vé­gén. Én magam a század há­romnegyedét éltem át, és sza­vatolom, hogy mindig és mind­végig krízisek döngették éle­tünk falait. S hogy ezeknek a kríziseknek mindig erkölcsi visszhangjuk is volt. Mert az erkölcs a visszhang. Az élet nem erkölcsön alapszik. Az élet éhségen alapszik, azzal kezdődik, hogy éhségünket or­dítva jelezzük a világnak, és az­zal végződik, hogy éhségünk el­marad, nem táplálkozunk töb­bé étellel és levegővel, s ezért meghalunk. Éhségünk miatt sok jót, de sok rosszat is teszünk. Jót azzal, hogy táplálék után nyomozva megmunkáljuk a földet, ve­tünk, gyomlálunk, aratunk; szerszámokat találunk fel és gyártunk; művelődünk, tanu­lunk és tanítunk, rosszat pedig azzal, hogy rövidebb utakat ke­resünk a jólét eléréséhez, és mások javára törünk. Ha ezt kollektíván, egy nemzet kereté­ben tesszük, akkor háborút vi­selünk, ha pedig háborút vise­lünk, akkor ölünk, fosztoga­tunk, megszállunk. És ekkor jelentkezik az erkölcs, hogy elítéljen bennünket. Illet­ve valójában két erkölcs egy­szerre. Azoknak az erkölcse, akiknél öltek és fosztogattak és megszálltak, és azoké, akik mindezt véghezvitték. Mind a két erkölcs védi a maga magya­rázatát, amelyben a hibás a má­sik, a másik sértette meg az er­kölcsöt - természetesen a mien­ket - azáltal, hogy támadott, vagy azáltal, hogy támadásunk ellen védekezett. Ezért arra kellene törekedni, hogy az ember elégedjen meg azzal, amit a jó által, másnak nem ártva el tud érni. Erre vi­szont nehéz az embert rávenni, mert különböznek az adottsá­gok, amelyekkel rendelkezünk, és nem tudjuk erőnk egyforma kifejtésével ugyanazt az ered­ményt elérni. Egyenlőtlenségre vagyunk ítél­ve, a közös erkölcs pedig azt kí­vánná, hogy emiatt ne szítsunk gyűlöletet egymás ellen. Az ilyen beállítottsághoz csak az értelem és tapasztalat vezet. Vi­szont az érteimet és a tapaszta­latot minden generációnak kü­lön és újra ki kell vívnia, így van ez most is, a huszadik század végén. Elvesztettünk egy illúziót: hogy kiközösítés­sel, elkobzással egyenlőséget és ezzel megelégedést teremthe­tünk. Most vissza kell adnunk azt, amit elvettünk, és ez újra szegényebbé tesz bennünket. Tehát újból a munka, a meg­munkálás, a feltalálás, egyszó­val a kultúra nyomdokába kell kerülnünk, hogy ezt az anyagi és erkölcsi krízist is kiheverjük. Azután pedig? Jön egy új? A szerző jugoszláviai író. mester méltató szavai könnyeket csaltak az idősek szemébe. Az óvoda nagyosztályosai, valamint az alapiskola 7. évfolyamának di­akjai kulturális műsorral kedves­kedtek az idősebbeknek. Minden nyugdíjas szerény pénzbeli tá­mogatást és a magyarországi Hé­ra Alapítvány jóvoltából egy ta­karékos villanyégót kapott. Az ünnepségek végén a nyugdíjasok megköszönték, hogy a jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetben sem feledkezett meg róluk a község önkormányzata. Szuh Márta Hetény

Next

/
Thumbnails
Contents