Új Szó, 1983. július (36. évfolyam, 153-178. szám)

1983-07-08 / 159. szám, péntek

A béke-világtalálkozó felhívásának szellemében tevékenykednek (ČSTK) - A Csehszlovákiai Új­ságírók Szövetsége Központi Bi­zottságának Elnöksége tegnap ülést tartott Prágában. A résztve­vők értékelték a prágai béke-világ­találkozó eredményeit, és megvi­tatták az ötnapos akció végén el­fogadott felhívást. Az elnökség csatlakozik a felhí­váshoz, és felszólítja tagjait, hogy alkotó képességeik javát az em­beriség legfontosabb követelései­nek terjesztésére és népszerűsí­tésére fordítsák úgy, ahogy az a felhívásban szerepel. Teljesítik az exportfeladatokat (ČSTK) - A Csehszlovák -Szovjet Baráti Szövetség Köz­ponti Bizottsága tegnap aktívaér­tekezletet tartott a Szovjetunióba exportáló élelmiszeripari és más érintett vállalatok gazdasági és társadalmi szervezeteinek képvi­selői számára. Az ülésen részt Munkalátogatás (ČSTK) - Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZSZK miniszterelnöke tegnap munkalátogatáson a nyitrai járás­ban járt Pavol Škablának, a járá­si pártbizottság vezető titkárának kíséretében. Megtekintette a Me­zőgazdasági Főiskola kísérleti ga­bonaföldjét. Colotka elvtárs a látogatás al­kalmával tájékozódott a járásban folyó aratási munkák helyzetéről és megtekintette a Zobor Efsz-t. vett Miroslav Zavadil, a CSSZBSZ KB központi titkára, a Külkereskedelmi Minisztérium és a csehszlovák gépipar képvise­lői, valamint több más meghívott vendég. Jelen volt Alekszandr Botvin, a Szovjetunió csehszlová­kiai nagykövete. A tanácskozás résztvevői mél­tatták a csehszlovák vállalatok hozzájárulását a szovjet élelmi­szerprogram végrehajtásához. A hazai vállalatok kollektívái 150 szocialista felajánlás keretében segítik a Szovjetunióba irányuló exportra gyártott termékek kellő időben való leszállítását. Az ex­portfeladatok teljesítését ösztönző felajánlások között jelentős helyet foglal el a Sigma konszern kollek­tívájáé. A feladatok teljesítésében a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség vállalati szervezetének több mint 5000 tagja, 73 szocialis­ta munkabrigád vesz részt. Az építőanyag pazarlása ellen Az SZSZK Népi Ellenőrző Bizottságának ülése Szlovákiában a Z akció keretében az elmúlt két esztendőben 2,6 milliárd korona értékű beruházást adtak át. Az építkezés e formájának hatékonyságát mérte fel az elmúlt hetekben az SZSZK Népi Ellenőrző Bizottsága és aktívája huszonkét járásban, illetve városkerületben. Ennek az ellenőrzésnek az eredményeivel foglalkozott a bizottság tegnapi ülésén, amelyet elnöke, Štefan Ferencei miniszter vezetett és részt vettek rajta az érintett tárcák képviselői is. A bizottság az eredmények nyugtázása mellett rámutatott az e területen tapasztalt néhány fo­gyatékosságra is, amely csökkenti a Z akció hatékonyságát, sót, el­lentétben áll hatályos jogszabá­lyainkkal. Egyebek között utalt ar­ra a jelenségre, hogy egyes kerü­leti és járási nemzeti bizottságok jóváhagynak olyan beruházáso­kat, amelyek költségvetési szintjük­nél fogva nem tartoznak a hatáskö­rükbe. Ennek az a módja, hogy az ilyen építkezéseket több lépcsőre bontják fel és külön-külön adják rá beleegyezésüket. így azután több esetben nincsenek meg idejében a tervek, hiányzik az anyag és a munkaerő. Előfordul az is, hogy a pénzeszközök ráfordítása az irá­nyítás alacson színvonala, vala­mint a nyilvántartás hézagossága következtében nem eléggé haté­kony. Mi több, egyes nemzeti bi­zottságok a felettes szervekkel olyan adatokat közölnek, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. Például a Füleki (Fiľakovo) Vnb kimutatta, hogy már ez év január­jában befejezték a művelődési ház építését, noha még ezt követően 580 ezer korona értékű munkát végeztek ezen a beruházáson. Az SZSZK Népi Ellenőrző Bi­zottsága határozatában felkérte az SZSZK belügyminiszterét, hogy a megállapított fogyatékos­ságokkal kapcsolatban mélyítse el az ellenőrző tevékenységet. A ke­rületi nemzeti bizottságok elnökei­re valamint Bratislava főpolgár­mesterére az a feladat hárul, hogy Értékelték a világtalálkozó eredményeit (ČSTK) - A Csehszlovák zi és vallási képviselőknek a prá­gai világtalálkozó támogatására létesült bizottsága tegnap ülést tartott Prágában. Az ülés résztve­vői meghallgatták a találkozón részt vett egyházi küldöttek be­számolóját, és értékelték a nagy békeakció eredményeit. A bizottság megtárgyalta a bé­ke-világtalálkozó felhívását s a csehszlovákiai egyházaknak és vallási közösségeknek szóló ajánlást, amely az atomháború el­hárítására irányuló törekvéseik megvalósításához ad útmutatást. a felmérés eredményeit haszno­sítsák irányító, szervező és ellen­őrző tevékenységükben. A tanácskozás további részé­nek napirendjén az a jelentés sze­repelt, amely összegezte az építő­iparban a nyers- és az építő­anyaggal való gazdálkodás ellen­őrzésének eredményeit. A felmé­rés megállapította, hogy az építői­pari vállalatokban nem szentelnek megfelelő figyelmet az építőanyag­fogyasztás ellenőrzésének, össz­hangban az elvégzett munkával és a fogyasztási normákkal. Ez következményeiben kedvezőtle­nül hat az építőanyag fogyasztás­ra és végső soron a gazdasági eredményekre is. Továbbra is sú­lyos hiányosságok tapasztalható­ak az építőanyag tárolásában, az eltulajdonítással és az elértéktele­nedéssel szembeni védelmében. Nem alakult ki még a fölös építő­anyag elszállításának megfelelő rendszere. A bizottság határozatában fel­kérte az SZSZK építőipari minisz­terét olyan intézkedések megtéte­lére, amelyek lehetővé teszik az építkezéseken az építőanyag gaz­daságos felhasználásának meg­bízható ellenőrzését, illetve az építőanyag eddiginél hatásosabb védelmét, beleértve a kárt okozó személyekkel szembeni eredmé­nyesebb intézkedéseket. (]. m.) Részvétnyilvánítás (ČSTK) - Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök levélben fejezte ki részvétét Vladimír Neff nemzeti művész el­hunyta alklamából a Cseh Kulturá­lis Minisztériumnak és a Cseh írók Szövetségének. Vladimír Neff elhunytéval kultu­rális életünk kimagasló, a szó va­lódi értelmében nemzeti írót vesz­tett el, aki több évtizedes alkotó munkásságával és a szocializmus iránti elkötelezettségével örökre beírta nevét az irodalomtörté­netbe. Ľubomír Štrougal szövetségi miniszerelnök ugyancsak részvé­tét fejezte ki a Cseh Kulturális Minisztériumnak és a Cseh írók Szövetségének Vladimír Neff el­hunyta alkalmából. Fontos a termelés hatékonyságának és minőségének javítása (Folytatás az 1. oldalról) gazdasági eredményeiről, ugyan­akkor hangsúlyozta: nagyobb akti­vitásra kell ösztönözni a dolgozók széles rétegeit, tovább kell mélyí­teni a párt és a tömegek kapcsola­tát. Elsőrendű feladatként jelölte meg a termelés hatékonyságának, minőségének javítását. A társa­dalmi szükségletek folyamatos ki­elégítésére elkerülhetetlen a nép­gazdaság további intenzifikálása, a tudományos-műszaki haladás eredményeinek sokoldalú felhasz­nálása, a szocialista gazdasági in­tegráció, elsősorban a Szovjetunió­val folytatott együttműködés adta lehetőségek széles körű haszno­sítása. Lenárt elvtárs végezetül rámu­tatott, hogy egységes eljárásra van szükség a CSKP KB 8. ülésén hozott határozatok megvalósítása során a tudományos-műszaki ha­ladás eredményeinek rugalmas, gyors alkalmazása érdekében. Az élelmiszeripar eredményeiről (ČSTK) - František Pitra, a CSKP KB titkára Szlovákiában tett munkalátogatásának második napján találkozott Szlovákia legje­lentősebb élelmiszeripari vállala­tainak vezérigazgatóival. A talál­kozón, amelyen a XVI. pártkong­resszus által kitűzött feladatok ágazaton belüli végrehajtását vi­tatták meg, részt vett Ján Janik, az SZLKP KB Elnökségének tag­ja, a KB titkára és Ján Janovic szlovák mezőgazdasági és élel­mezésügyi miniszter. Értékelték a szlovákiai élelmi­szeripar eredményeit a lakosság folyamatos ellátásában. További tökéletesítésre van szükség a ter­mékek minőségének, a nyers­anyagok kihasználásának és a korszerű tudományos-műszaki eredmények hasznosításának te­rületén - hangsúlyozták a tanács­kozás résztvevői. Babrak Karmai Ulánbátorban (ČSTK) - Babrak Karmainak, az Afganisztáni Népi Demokratikus Párt KB főtitkárának, a Forradalmi Tanács Elnöksége elnökének vezetésével af­gán párt- és állami küldöttség érkezett hivatalos baráti látogatásra a Mongol Népköztársaságba. Bodrogköz arat (Folytatás az 1. oldalról) megtudtuk azt is, hogy nem is olyan rossz eredménnyel. Az aratás eredményességét többek között a terméshozamok határozzák meg. Mi tagadás, Bod­rogközben egy árnyalattal jobb termésre számítottak, mint ami­lyen most, az aratás kezdetén mu­tatkozik. Szebbre, mert az ősziek vetését idejében elvégezték, a tél sem volt igen kegyetlen, meg az­tán az egyedszám is a terv szerint alakult. Sajnos, az áprilisi sok csa­padék, majd a májusi hőség nyo­mot hagyott a kalászokon. Igaz, a repce helyenként még tűrhetően fizetett - a Királyhelmeci Állami Gazdaságban 150 hektáron 2,48 tonna átlagos terméshozam volt - a búzából viszont három - há­rom és fél tonna közötti hozam várható. Ugyanakkor a szakem­bereket most az foglalkoztatja, mi­ért nagyok az egyes szomszédos táblák közötti terméskülönbségek. Egyesek a korai vetésre gyanak­szanak, mások a fajtára, s vannak, akik az agrotechnikai műveletek­re. Ami az aratásba bekapcsolódó gépeket illeti - eddig nincs rájuk panasz. A nyári csúcsmunkák nemcsak a mezőgazdasági dolgozókat mozgósították. A termény betaka­rításába és a szalmalehúzásba az ipari üzemek is bekapcsolódnak. Amint azt például a CSEMADOK Járási Bizottságán megtudtuk, ez a tömegszervezet is részt vesz a munkákban. A szerdai körkép alapján el­mondható, hogy Bodrogközben jól halad az aratás, nincs baj a mun­kakedvvel, jó az aratókról való gondoskodás, s ha nem is lesz rekordtermés, azért a környék ga­bonaföldjei ról elegendő mennyi­ségű kenyérnekvalóra van kilá­tás. (gazdag) Meg kell őrizni a PFSZ és az El-Fatah egységét A palesztin mozgalom csoportjai hajlandók az ellentétek békés rendezésére (ČSTK) - A Palesztinai Felsza- badítási Szervezet Végrehajtó Bi­zottságának különbizottsága Da- maszkuszból visszautazott T u- niszba. A szíriai fővárosban a kül­döttség Khaled Fahum, a Palesz­tin Nemzeti Tanács elnöke veze­tésével a mozgalom egységének megőrzéséről tárgyalt. Az El-Fa- tah palesztin szervezet különböző csoportjainak vezetőivel folytatott megbeszélések után nyilatkozatot adtak ki, s ebben a felek hangoz­tatják: készek az erőszaktól men­tes politikához tartani magukat, s hajlandók az ellentéteket békés úton rendezni. A felek ugyancsak állást foglaltak az El-Fatah és a PFSZ egységének megőrzése mellett, s hangoztatták, hogy foly­tatni kell a harcot Reagan ameri­kai elnök közel-keleti rendezési terve ellen. A PFSZ-bizottság Damasz- kuszban Khaddam külügyminisz­terrel is tárgyalt a palesztin-szíri- ai kapcsolatok normalizálásá­ról. A szíriai fél - állapítja meg a nyilatkozat - a PFSZ és az El- Fatah egységének megőrzésére, a viták demokratikus párbeszéd útján történő rendezésére törek­szik. A bizottság Tuniszban Jasz- szer Arafattal folytat most tárgya­lásokat, majd visszatér Damasz­kuszba. (ČSTK) - George Shultz ame­rikai külügyminiszter tegnap Tel Avivban háromórás megbeszélést' folytatott Menahem Begin izraeli kormányfővel és kormányának néhány tagjával. A tanácskozás után kijelentette, hogy az idén má­jusban az USA közvetítésével lét­rejött libanoni-izraeli csapatkivo­nási megállapodás végrehajtásá­ról volt szó, de „nem tapasztalha­tó haladás“ a Libanonban levő izraeli csapatok kivonását illetően. Shultz Izraelt követően Jordániá­ban folytatott tárgyalásokat, majd Egyiptomba utazott. Tel Aviv-i lá­togatása előtt Damaszkuszban tárgyalt. Ugyancsak Izraelben folytatott megbeszéléseket Claude Che- ysson francia külügyminiszter. El­sősorban a libanoni helyzetről, il­letve a francia-izraeli kapcsola­tokról tárgyal Samir izraeli külügy­miniszterrel. Cheysson Tel Avivból Irakba utazott, s tegnap már Kai­róban tárgyalt Kamal Hasszan Ali egyiptomi külügyminiszterrel, s fo­gadta őt Mubarak elnök is. Sikertelen merénylet a libanoni kormányfő ellen A libanoni kormány épülete előtt tegnap a reggeli órákban egy parkoló autóban nagy erejű bom­ba robbant. A robbanásra közvet­lenül az után került sor, hogy Vaz­zan kormányfő kíséretével elha­ladt a parkoló mellett. Jelentések szerint a merénylet célpontja a li­banoni miniszterelnök volt. A rend­őrség a felrobbant autó roncsai közt 11 fel nem robbant aknát talált. Az akcióért eddig még senki sem vállalta a felelősséget. A brit egységek „ütközöszerepben“ (ČSTK) - A Nagy-Britanniában lévő amerikai nukleáris támasz­pontokon az amerikai őrök és a béketüntetők között az „ütkö­ző“ szerepét brit egységek fog­ják játszani - erről döntött Tha­tcher miniszterelnök beleegyezé­sével Michael Heseltine hadügy­miniszter. Sajtókonferenciáján megerősítette, hogy a Greenham Common-i amerikai légibázis szö­gesdrótkerítése mögött már több mint 600 brit katona teljesít szol­gálatot. Ismeretes, hogy a konzer­vatív kormány itt akarja elhelyezni az új amerikai közepes hatótávol­ságú rakétákat. A brit biztonsági erők beismerik, fennáll a veszély, hogy az ameri­kai őrök - a nukleáris fegyvereket mindenáron védve - le is lőhetnék a béke tüntetések valamely részt­vevőjét. A fokozott védelmi intéz­kedéseket azonban azzal indokol­ják, hogy a tüntetők között „terro­risták“ is lehetnek, akik megkísé­relhetik a behatolást a támasz­pontra. Amerikai képviselők és a szovjet parlamenti küldöttség zárómegbeszélései ČSTK - Moszkvában tegnap zárómegbeszélésre került sor a Leg­felsőbb Tanács és az USA képviselőházának küldöttsége között. A találkozón értékelték a megvitatott kérdésekről lefolyt eszmecse­réket. A találkozón beszédet mondott Borisz Ponomarjov, a Legfel­sőbb Tanács küldöttségének a ve­zetője, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának a póttagja, a Központi Bizottság titkára, a Nemzetiségi Tanács külügyi bizottságának el­nöke. Többek között hangsúlyozta: „A háromnapos eszmecserék bi­zonyították az országaink közötti konstruktiv párbeszéd fontossá­gát. A vita olykor éles hangú volt, de a legfontosabb az, hogy ismét beigazolódott: ha a felek kölcsö­nösen meg akarják érteni egy­mást, ez hozzájárulhat az igazság tisztázásához, a feszültség csök­kentéséhez, a bizalom növelésé­hez. Fontos azonban, hogy a konstruKtív szellem ne vesszen ki dialógusainkból.“ Borisz Pono­marjov így folytatta: Az USA és a Szovjetunió számára nincs más lehetőség, minthogy kölcsönösen elfogadható megállapodásra töre­kedjenek, tekintet nélkül eltérő tár­sadalmi rendszerükre. Legfonto­sabb feladat jelenleg, hogy mega­kadályozzuk az európai katonai­politikai feszültség növekedé­sét. Az amerikai rakéták nyugat­európai telepítése felborítaná az évek óta fennálló kelet-nyugati erőegyensúlyt. Találkozóinkon el­mondtuk, mit is eredményezne ez. Genfben még lehetséges a meg­állapodás. Még lehetséges a lázas nukleáris fegyverkezés újabb for­dulójának a megakadályozása. Ezért szükséges, hogy szerződés­ben rögzítsük a nukleáris fegyve­rek kölcsönös befagyasztását. Reméljük, hogy az amerikai tör­vényhozók ennek érdekében megteszik a tőlük telhetőt. Megvi­tattuk a kétoldalú kapcsolatok szá­mos kérdését is. Részünkről nem látjuk akadályát e problémák meg­oldásának. Az USA kormányá­nak azonban fel kell hagynia konfrontációs politikájával“ - hangsúlyozta Borisz Pono­marjov. Elengedték túszaikat a géprablók (ČSTK) - A Teherán és Siráz között belföldi járaton közlekedő Boeing-747-es iráni repülőgépet géprablók szerdán Kuwaitba térí­tették el fedélzetén 371 személy- lyel. A légilakózok a kuvaiti repülő­téren 157 személyt, köztük nőket, gyerekeket és öregeket szabadon bocsátottak, majd a gép felszállt és a párizsi repülőtéren szállt le. A hat iráni géprabló, akik az ellen­zéki népi mudzsaheddin csoport tagjai, tegnap megadták magu­kat a francia hatóságoknak. A többi utast annak árán bocsátot­ták szabadon, hogy lehetővé tet­ték számunkra a találkozást a franciaországi száműzetésben élő Maszud Radzsavival, aki a népi mudzsaheddinek vezetője. ÚJ SZÚ 2 1983. VII. 8. Az amerikai és a francia külügyminiszter ingázása a Közel-Keleten

Next

/
Thumbnails
Contents