Új Szó, 1983. július (36. évfolyam, 153-178. szám)

1983-07-08 / 159. szám, péntek

VILÁG proleta Hazánk egyik legnagyobb szennyvíztisztító állomása épül Dolný Hričov mellett. A 135 millió koronás beruházással épülő, 65 objektumból álló létesítményt a tervek szerint 1985 májusában fejezik be. Üzembe helyezése után évente 51 millió köbméter városi és ipari szennyvíz tisztítására lesz alkalmas. A felvételen: Miroslav Červenec (balról) és Juraj Habrúň az alapozást végzik. (Vladimír Gabčo felvétele - ČSTK) Fontos a termelés hatékonyságának és minőségének javítása Ülést tartott a nyugat-szlovákiai kerületi pártbizottság • A tanácskozáson felszólalt Jozef Lenárt elvtárs SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Tíz év után Mérföldkőnek tekinthető a csehszlovákiai oktatásügy felsza­badulás utáni történetében a párt 1973. július 4—5-i központi bizottsági ülése, hiszen az azóta eltelt tíz év olyan gyökeres fordulatot hozott oktatási rendszerünkben, amely forradalmi változáshoz hasonlítható megújulást eredményez(ett). Tudjuk, az elmúlt harmincöt évben gyakran változtak a tankönyvek, s változott, formálódott az oktatás rendszere, új középiskolatí­pusok váltották egymást. De az utóbbi tíz év útkeresése hango­sabb és hangsúlyosabb a korábbiaknál, mert most nem csupán módszertani újításokról, a képzés idejének, módjának megvál­toztatásáról van szó, hanem szemléletváltásról is. A műveltség általánossá tétele vált korkövetelménnyé, mert a társadalomról, a természetről szerzett átfogó ismeretek jelentik ma már a sze­mélyiség kialakulásának szilárd pilléreit. Ennek feltétele viszont, hogy az iskola ne csak információkat nyújtson, hanem rendsze­rezze is azokat, s az ismeretek átvételét az ismeretszerzésben való aktív részvétel, a tanulók önálló munkája váltsa fel. A változtatás szükségességének felismerése és a köznevelés átformálásának gondolata már a párt XIV. kongresszusán felve­tődött, az új irányelvek megfogalmazását azonban csak az 1973 évi júliusi központi bizottsági ülés határozta el, s az oktatásügyi dolgozók feladatává tette, hogy készítsék el az oktatási rendszer távlati tervét. Nem véletlen, hogy az ülés az oktatás, a szakkép­zés helyzetének, feladatainak és távlatainak elemzése mellett nagy figyelmet fordított a nevelésre, hiszen — amint azt Jan Fojtík, a CSKP Központi Bizottságának titkára beszámolójában megállapította - társadalmunkban egyre jobban előtérbe kerül­nek a szocialista nevelés, a szocialista öntudat kialakításának kérdései. Társadalmunk további építésének egyik alapvető felté­tele az eredményes nevelőmunka. A nevelés célja, hogy erősítse szocialista társadalmi viszonyainkat, s szocialista embereket neveljen a ma és a jövő számára. Ebből egyértelműen következik, hogy a szocialista iskola nem topoghat egy helyben, szükséges, hogy állandóan változzon, korszerűsödjön, folyamatosan reagáljon az élet, a társadalom és a tudomány fejlődésére. S a hangsűly a korszerűsítésen, a szín­vonal emelésén, az oktatás és a nevelés szüntelen javításán van. Az ülés egyik legnagyobb haszna, hogy a közvélemény figyelmét a nevelés, a közoktatás kérdéseire irányította. Hang­súlyozta: a fiatal nemzedék szocialista nevelése közügy, ezért helytelen lenne, ha a neveléssel kapcsolatos teendőket csak az iskolákra, a pedagógusokra hárítanánk. Az ifjúság szocialista nevelése csakis az iskola és a szülői ház együttműködésével, az ifjúsági és társadalmi szervezetek hatékonyabb segítségével lehet eredményes. Ezért szorosabbra kell fűzni valamennyi szerv és intézmény kapcsolatát, s erejüket és lehetőségeiket jobban kiaknázva kellene támogatniuk az iskolák munkáját, erőfeszítéseit. Az 1973-as oktatáspolitikai határozatok értelmében hét évvel ezelőtt új szakasz kezdődött iskoláink életében: egy nagysza­bású és hosszan tartó korszerűsítési folyamat nyitányaként az alapiskolák első osztályaiban megújított tantervek alapján kezd­ték meg a tanítást, s átszervezték a szakmunkásképzés rendsze­rét, hogy ezek az intézmények is lépést tarthassanak a fejlődés­sel. A legnagyobb változás, hogy a szakmunkásképző intézete­ket a középiskolák rangjára emelték, azzal a céllal, hogy színvo­nalasabban készíthessék fel diákjaikat a munkára és a tovább­tanulásra. Tíz éve tehát olyan nagy horderejű oktatáspolitikai határoza­tokat fogadtak el, melyek lehetővé teszik az egységes és a kor követelményeihez igazodó iskolák kiépítését. A korszerűsítés ugyanis nem kerüli el a gimnáziumokat, a szakközépiskolákat és a felsőoktatási intézményeket sem. Az alapiskolák átszervezése után 1984-ben megkezdjük a gimnáziumok és a szakközépisko­lák modernizálást, s már folyik az egyetemek és főiskolák megújítása is. Az átszervezés persze nem járna sikerrel, ha nem korszerűsítették volna az óvodákat is. A legnagyobb eredmény az új nevelési program bevezetése mellett, hogy a gyermekek­nek már 84,19 százaléka jár óvodába, s számuk a jövőben emelkedik. Ez rendkívül fontos, hiszen az új terv értelmében előtérbe került az óvoda iskolaelókészítő funkciója. Jelenleg áz egyik legfőbb gond azonban az alapiskola rend­szerének átépítése. Azért is fontos ez, mert jó színvonalú, biztos alapokat nyújtó általános iskola nélkül nincs és nem is lehet sem jó középiskola, sem megfelelő szakmunkásképzés, sőt a továbbtanulásnak, a helyes pályaválasztásnak is az alapiskola a kezdete. Az alapiskola kötelező elvégzése a műveltség demok­ratizálásának alapfeltétele. Napjainkban, amikor az iskoláskor határai világszerte kitolódnak, a kötelező iskolába járás nálunk is meghosszabbodik. Ennek megfelelően a nyolcvanas évek derekán a tankötelezettség az eddigi kilenc évről tízre emelke­dik, tehát tizenhat éves korig tart. Pártunk 1973-as oktatáspolitikai határozatai reálisak, gondja­ink ellenére közoktatásunk jó úton halad. A következő évek feladata, hogy pedagógusaink lépjenek túl az itt-ott még kísértő beidegződéseken, megszokásokon, a rossz értelemben vett tanári rutinon, s a párthatározatok szellemében cselekedve a fiatalok személyiségének sokoldalú fejlesztésére törekedje­nek. TÖLGYESSY MÁRIA (ČSTK) - Az állami tervfelada­tok végrehajtásáról, valamint az 1984. évi gazdaságfejlesztési ter­vekről tanácskozott tegnapi ülé­sén a nyugat-szlovákiai kerületi Érdemdús munka elismerése (ČSTK) - Vasil Bil’ak, a CSKP KB Elnökségének tagja, a KB tit­kára tegnap átadta a Munka Ér­demrendet Ivan Lopatnak, Cseh­szlovákia szovjetunióbeli nagykö­vetsége tanácsosának. A kitünte­tést a köztársasági elnök több év­tizedes áldozatos munkája, vala­mint ä CSKP és a szocialista tár­sadalom javára kifejtett tevékeny­sége elismeréseként adományoz­ta a jubilánsnak. Gustáv Husák köztársasági el­nök ugyancsak a Munka Érdem­rendet adományozta a 60. szüle­tésnapját ünneplő Miloslav Malý- nak, a kormány elnökségi hivatala szakosztályvezetőjének több évti­zedes kimagasló munkássága elismeréseként. PENTEK 1983. július 8. XXXVI. évfolyam 159. szám Ara 50 fillér A kölcsönösen kedvező együttműködés közös érdek (ČSTK) - Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök tegnap a prágai Hrzán-palotában fogadta Norbert Steger osztrák alkancel- lárt, kereskedelmi és ipari minisz­tert, aki hivatalos látogatáson tar­tózkodik hazánkban. A találkozón áttekintették a két ország közötti politikai és gazda­sági kapcsolatok alakulását. Meg­állapították, hogy a kölcsönösen kedvező együttműködés elmélyí­tése mindkét ország érdeke, és összhangban van a hagyományos jószomszédi viszonnyal. Ugyan­csak hangsúlyozták, hogy az 1982. évi bécsi, novemberi cseh- szlovák-osztrák államfői találko­zón aláírt egyezmény megvalósí­tásához megvannak a feltételek. A fogadáson részt vett Bohumíl Urban külkereskedelmi miniszter, valamint Erika Liebenwein, az Osztrák Köztársaság ideiglenes csehszlovákiai ügyvivője. pártbizottság. A tanácskozáson részt vett Jozef Lenárt, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára. A beszámoló, amelyet Ignác Janák, az SZLKP KB Elnökségé­nek tagja, a nyugat-szlovákiai ke­rületi pártbizottság vezető titkára terjesztett elő, megállapította, hogy a tudomány és a technika eredményeinek gyors, rugalmas gyakorlati alkalmazása érezteti hatását a termelés minőségének javulásában, hatékonyságának növekedésében. A vitában felszólalt Jozef Lenárt elvtárs. Méltatta a nyugat-szlová­kiai kerület pártszerveinek és -szervezeteinek erőfeszítéseit, a gazdasági irányítás, a szociális ellátás, a tudományos-műszaki haladás gyakorlati alkalmazása, a termelés minőségének javítása érdekében tett intézkedéseit. Hangsúlyozta, hogy ez a céltuda­tosság visszatükröződik a kerület által elért eredményekben. A továbbiakban tájékoztatta az ülés résztvevőit az elmúlt félév (Folytatás a 2. oldalon) Tyihonov kormányfő fogadta Martin Dzúrt (ČSTK) - Nyikolaj Tyihonov, az SZKP KB Politikai Bizottságá­nak tagja, a Szovjetunió Miniszter- tanácsának elnöke a Kremlben fo­gadta Martin Dzúr hadseregtá­bornokot, a CSKP KB tagját, a CSSZSZK nemzetvédelmi mi­niszterét, aki hivatalos baráti láto­gatáson tartózkodik Moszkvában. A szívélyes és elvtársi eszmecse­re során megelégedéssel állapí­tották meg, hogy a Szovjetunió és Csehszlovákia a két ország fegy­veres erői közötti sokoldalú test­véri együttműködés eredménye­sen fejlődik. Nyikolaj Tyihonov és Martin Dzúr hangsúlyozta, hogy mindkét ország a háborús veszély elhárítására irányuló széles körű program megvalósítására törek­szik, amelyet a szocialista orszá­gok párt- és állami vezetői moszk­vai találkozójukon fogadtak el. Martin Dzúr a szovjet kormány­fővel folytatott megbeszélését megelőzően koszorút helyezett el a Lenin-mauzóleumnál és az Is­meretlen katona sírjánál. Bodrogköz arat Jó idő esetén két hét alatt begyüjthetik az idei termést • A növényzeten nyomot hagyott az áprilisi sok eső és a májusi hosszú szárazság • Egymás után érkeznek a vendégkombájnok (Tudósítónktól) - Királyhelmec (Královsky Chlmec) környékén az őszi árpa idei begyűjtését lassan már elfelejtik, a volt repcetáblákon javában tart a szántás és az utána következő talajművelés, a búza cséplésébe pedig most lendülnek bele az aratók. Ez utóbbi munka jó tíz nappal korábban kezdődik, mint tavaly s jelenleg úgy mutatko­zik, hogy az aratás végét jelentő aratási koszorú is korábban elké­szül, mint az előző években. Hogy az aratás egyre nagyobb lendületet vesz, azt a Mezőgazda­sági Felvásárló- és Ellátó Vállalat perbeníki (Pribeník) üzemének udvarán is tapasztaltuk.- A repce felvásárlását már be­fejeztük, ugyanakkor Leleszről, Pólyányból, . Szomotorból és Nagygéresből már megérkeztek az első búzaszállítmányok - vá­zolta a helyzetet Kiss Béla üzem­vezető. - Itt naponta 60-70 vagon terményt tudunk átvenni, ám az sem lenne baj, ha a környék aratói ezt naponta 30—40 vagonnal túl­lépnék, mert akkor igénybe vehet­jük a dobrai (Dobrá) gabonatárolót is. Persze - folytatta az üzemve­zető - ezt a teljesítményt csak akkor érhetjük el, ha a földmú- vesszövetkezetek és az állami gazdaságok az előírásnak megfe­lelő terményt szállítanak hozzánk, illetve a termelők kihasználják sa­ját tisztítóikat is. A Királyhelmeci Állami Gazda­ságban szerdán 12 helyi kombájn szorgoskodott a beérett búzatáb­lákon, míg a poprádi járásból be­ígért 13 vendégkombájn érkezését péntekre jelezték a Tátra-alji üze­mek. - Nagy szükség van most minden segítségre, hiszen a 2000 hektár kalászos termésének a be­takarítása nem egyszerű feladat, meg aztán az is igaz, hogy a mos­tani jó időt szeretnénk minél töké­letesebben kihasználni - tájékoz­tatott Koleszár János főagro- nómus. A Nagygéresi Efsz-ben e hét szerda estéjéig 200 hektárt csé­peltek ki az 1500 hektár kalászos­ból. Panaszra tehát nem lehetett okuk a helyi aratóknak, de azért megjegyezték, hogy már legalább száz hektárjai jobb lenne a mérle­gük, ha a repce betakarítása a lombtalanítás elhúzódása miatt nem késik két napot. Itt „újdon­ságnak“ számít, hogy a közel két évtizedes kihagyás után 105 hek­táron ismét megpróbálkoztak a rendvágással. Csontos Gábor elnöktől és Berta János alelnöktól (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents