Új Szó, 1980. március (33. évfolyam, 52-77. szám)

1980-03-25 / 72. szám, kedd

Alkatrészek - házilag Korszerűsített gépjavítás a nagykaposi (Veľké Kapušany) Béke Efsz-ben I HjpK WmOKSA ÉM A fettételek megteremtése a népgazdaság ér jxe A tőketerebesi (Trebišov) já­rás mezőgazdasági termelésé­nek jelentős hányadát az 5700 hektáron gazdálkodó nagykapo­si (Veľké Kapušany) Béke Efsz végzi. Ez a Latorca menti szö­vetkezet a földműveléssel fog­lalkozó több üzemhez hasonló­an ezekben a napokban a ta­vaszi munkák megkezdésére ké­szül. Ottjártunkkor azt tapasz­taltuk, hogy az egyes munka- szakaszokon a „pihenés“ idő­szakában sincs lazítás. Az agro- nómusok André János vezetésé­vel a munkaterv összeállításá­val vannak elfoglalva. A ter­vek értelmében szeretnék elér­ni, hogy az 1550 hektár búzá­ból csépléskor legalább 4 ton­na legyen az átlagos hektár­hozam, az 550 hektár szemes kukoricából hektáronként a termés ne legyen kevesebb 5 tonnánál, a 130 hektár cukor­répa átlagos termése meghalad­ja a 35,7 tonnát, s ugyanakkor a lóbabból, napraforgóból, do­hányból, zöldségből és a külön­böző takarmányfélékből is ele­gendő teremjen. Persze, az évi termés mennyi­sége és minősége nem csupán a növénytermesztésben dolgo­zók munkájától függ, hanem a magágy elkészítését, a növényzet ápolását és a termés betaka­rítását végző gépek, műszaki berendezések állapotától is. Érthető, ha az utóbbi időben a növénytermesztés kapcsán sok szó esik a gépekről. Nincs ez másképpen a nagykaposi efsz- ben sem, hiszen amint azt Gal- góczy Tibor elnök is megje­gyezte: „A növényzet fejlődése nem áll meg, ha kiderül, hogy u műveléshez szükséges műsza­ki berendezések rosszak, vagy nincs belőlük elegendő, nem várja meg, amíg a hibását meg- javítják, s a hiányzót előkerí* tik.“ — A múltban mi is sokat bajlódtunk a gépekkel, azok javításával — ismeri be az el­nök. — Valahogy oda jutot­tunk, hogy a javítások egyré többet késtek, a mezőgazdasági gépek javításáért felelős üze­mek fokozatosan rátértek arra, hogy csak nagy „tételeket“ hajlandók vállalni, mi pedig — nyakunkban az állandóan na­gyobb feladatokkal — egyre kevesebb gépet használhattunk. Cselekedniük kellett. Felépí­tettek egy korszerű központi műhelyt, ahol a nehézgépeket, valamint a tehergépkocsikat ja­vítják és a „házilag“ előállítha­tó alkatrészeket gyártják. Sza­kosították a volt kis szövetke­zet műhelyeit és legújabban a diagnosztikai központ üzembe helyezése van soron. A város szélén levő hatalmas javító csarnokban Baranyai Ist­vánt, a nehézgépek és teher­gépkocsik javítását végző sze­relőcsoport vezetőjét kerestük. — Valahol itt lesz — igazí­tottak útba a szorgalmasan munkálkodó mesterek. A „vala­hol“ a kisebb-nagyobb gépek erdejét jelentette, benne azt a megcsonkított E—512-es kom­bájnt is, melynél Baranyai Ist­ván és ifjú Balogh László szor­goskodott. Elmondták, hogy gondjaik vannak a kombájnok csapá­gyainak a kicserélésével, mivel az is hiánycikk, akárcsak az E—516-osba szükséges ékszíjak, valamint az SPT típusú teher­gépkocsi pótalkatrészei, vagy a tárcsák. — Valamit itt is elkészí­tünk, előállítunk — mutatnak a csarnok szerszámgépei felé —, de komolyabb munkára csak akkor leszünk képesek, ha ezen a részlegen üzembe he­lyezzük a marógépeket és a többi, tervben szereplő beren­dezést. A diagnosztikai központ most készül. Az lesz a küldetése, hogy megelőzze a gépek meg­hibásodását, megállapítsa a sokszor nagy bajjá kerekedő kis hibákat. — Sponták György terve alap­ján, a mérőműszereken kívül minden a helyi műhelyben ké­szült és készül — tájékozta­tott az ott dolgozó három szak­ember egyike, fíernáth Sándor. — Még nem teljesen üzemké­pes, de ha beindul, mintegy 40 százalékos anyag-, illetve olaj- inegtakarítást fogunk elérni. Az volna a küldetése, hogy a szö­vetkezet gépjárműveit tíz na­pos időközökben ellenőrizze, vagyis az itteni gépészek töb­bek között lehallgassák a mo­tor működéséi ellenőrizzék a teljesítményt, a csapágyak tö­mítését, elvégezzék a füstgáz mérését és az olajcserét. Egy ilyen vizsgálat mindössze húsz percig tartana és a jelzett hi­bákat a szomszéd műhelyben azonnal eltávolítanák. Ez az ellenőrző állomás még csak épülőfélben van, de a gépek olajcseréjét már mi végezzük. Hogy nem rossz dologról van szó, az tavaly is beigazolódott, amikor az úgynevezett fáradt­olaj összegyűjtésével mintegy 27 ezer koronát takarítottunk meg a szövetkezetnek. A Nagykaposi Efsz-ben nagy figyelmet fordítanak a gépek gazdaságos kihasználására, nem akarnak felesleges pazarlást ezen a téren sem. Az ésszerű­sítés eredménye, hogy ma 35 gépjavító is elegendő annak a munkának az elvégzéséhez, amelyet néhány évvel ezelőtt 65-en csináltak. Az is a gaz­daságosságra való törekvésnek a megnyilvánulása, hogy a ha­talmas területű egyesített szö­vetkezet életének irányítására 32 adó-vevő rádiókészüléket használnak. Ez azt is jelenti, hogy a mezei munkák végzése­kor a csoport vezetője állandó kapcsolatban van a központtal, így a gépjavítókkal is, s ha valamilyen hiba merül fel, a javítók azonnal a helyszínre mennek. Nagykaposon tehát a tudo­mányos-műszaki forradalom vívmányai nem ismeretlenek. Reméljük, hogy előnye az idei tavaszi, majd nyári és őszi mun­kákban is megmutatkozik, s a földművesek a gépekkel egy újabb sikeres évet alapoznak meg. GAZDAG JÓZSEF Az idén lesz 115 ŕve annak, hogy a Moldván megjelent az első gőzhajó, amely Prágából Mélníkbe, majd onnan Drezdába tartott. A meglévő adatok sze­rint a tutajok már 1906-ban több mint félmillió köbméter fát, majdnem ugyanennyi má­zsa gránitot, a személyszállító hajók pedig ikb. 1 millió utast szállítottak. Tehát már a múlt­ban is meglehetősen élénk volt a forgalom a vízi utakon, bár — a közutak fejlesztése jóvol­tából — a szárazföldi közleke­dés, illetve szállítás részesült előnyben. A szakemberek azonban min­den kétséget kizáróan rámutat­tak a folyami szállítás előnyei­re, arra, hogy míg az egylovas kocsi 1 tonna súlyt tud szállí­tani, egy vasúti vagon 10 ton­nát, egy teherhajó azonban 60 tonna terhet vontat el. Az óriási különbség láttán indo­kolt a kérdés: miért nem része­sítjük előnyben a vízi utakat? Az ezzel kapcsolatos terve­zett intézkedésekről Ladislav Hruzík, cseh erdő- és vízgaz­dálkodási miniszter elmondot­ta, hogy a vízi utak hossza ha­zánkban ma még a közúti- és vasúti hálózat elenyésző töre­dékét képezi. A kedvezőtlen helyzet orvoslása, a fogyaté­kosságok kiküszöbölése a nép gazdaság fontos érdeke. Ezt célozza a vízi utak meg­hosszabbítására irányuló 15 év­vel ezelőtt hozott kormányhatá­rozat. Azóta folyik a személy- és teherszállító hajók korsze­rűsítése. Az Elbáról és a Mold­váról fokozatosan eltűnnek a régi, már elavult vízgátak. A chvaleticei erőmű üzembe he­lyezésével pedig az Elba hajóz­ható medrét is meghosszabbí­tották. Van mit tenniük a kotrógé­peknek, hogy a mintegy fél millió köbméter salak és iszap eltávolításával a folyam mély­sége elérje az előirányzott 2,8 —3 métert. Ez ugyanis a felté­tele annak, hogy a teherszállí­tó hajók az eddiginél nagyobb mennyiségű szénnel láthassák el az erőművet. A vízi. jármű ugyanis 1,80 méteres merülési szinttel csupán 1000 tonna szén­nel és 2,50 in-es merüléssel is csak 1500 tonnával rakható meg. Ez a mennyiség pedig nem elegendő. A foganatosításra váró továb­bi intézkedések keretében 24 km hosszúságban a legszüksé­gesebb helyeken széltörő — er­dősávok létesítésére kerül sor, hogy az ezen a vidéken gya­kori szélviharok ne befolyásol­ják a vízi járművek k ^’-kedé­sét. További elengedhet dón kö­vetelmény, hogy a téli időszak­ban is hajózhatók legyenek a folyók, bár tagadhatatlan, hogy ebben a tekintetben a rendkí­vüli fagyok átmenetileg leküz- hetetlen akadályt jelentenek. — Az Elbát a Moldvával ösz- szekötő vízi utakat egyelőre nem használjuk ki eléggé. Ez az összefüggő hajózható ré­szek aránylag rövid útszaka­szaira is visszavezethető — mondotta a miniszter. — Az or­szágban a leghosszabb vízi út ugyanis Prágából Üstí nad La- bembe (116 km), onnan pedig Kolínba (138 km) vezet. Táv­hajózás esetén az Elbán az út 600 km-re, a Dunán 1000 km-re becsülhető. Ebből azonban a fo­lyamok — belföldi hajózhatósá­gukat tekintve — mindössze 0,2 százalékban veszik ki részüket. Ezzel a problémával indokol­ható a Duna, az Odera és az Elba közlekedési-vízgazdálkodá­si rendszerének megteremtésé­vel a vízi utak csatlakozására irányuló törekvésünk. A meg­oldás ugyanis rendkívüli gaz­dasági jelentőségén kívül lehe­tővé tenné pl. a Duna vizének az aránylag vízszegény Morava folyóba, Elbába és Oderába va­ló juttatását is. E terv megva­lósítása azonban — tekintettel a kb. 20 milliárd koronát igény­lő költségekre és az igényes műszaki követelményekre (a Vysočinán át vezető hajózható csatornát és rajta vízduzzasztó­kat kellene létesíteni) ma még számos nehézségbe ütközik. Ennél lényegesen egyszerűbb lesz annak a tervnek a megva­lósítása, amely az Elba hajóz­hatóságát Pardubicéig teszi le­hetővé. A kilátásba helyezett terv szerint az Elba—Moldva úthálózatának kiegészítésével pedig a Berounka és az Ohre folyók hajózhatóvá tételére is sor kerül. A szakemberek a társadalom áldozatkész segítségével min­dent megtesznek a folyami ha­józás színvonalának emeléséért és hálózatának kibővítéséért, mert ez a beruházás — a je*- lentős anyagi ráfordítás ellené­re is — kifizetődő. A vízi uta­kon való teherszállítás ugyan­is a szárazföldi szállításnál lé­nyegesen olcsóbb és hatéko­nyabb, a költségek tehát rövid időn belül sokszorosan megté­rülnek. —km — A diagnosztikai központ berendezésének nagy része 07 pfs?. mű­helyében készült IA szerző felvételei) NAPIRENDEN: AZ IRÁNYÍTÁS Dwvaszerdahelyen | Dunajská Streda) alaposan előkészített járási, párt- és gaz­dasági konferenciát tartottak, amelyen meghatározták a hatodik ötéves tervidő­szak utolsó évére szóló legfontosabb teen­dőket. Az értekezlet témakörével, a felszó­lalásokkal és a célokkal érdemes részle­tesen is foglalkozni, mert a tanácskozás rendkívül nagy mozgósító hatással volt a résztvevőkre. Megnyilvánult a tenniakarás, a feladatok teljesítéséért érzett nagyfokú felelősség. Jelezte, hogy kibontakozóban van egy olyan rugalmas irányító stílus, amely a fegyelemre, a vezetők és beosz­tottak munkakezdeményezésének kihasz­nálására irányul. Öllé Gyula, elvtárs, a já­rási pártbizottság titkára is ebben a szel­lemben beszélt a mezőgazdasági és élelmi- szeripari üzemekben, a szolgáltató válla­latokban és kutatóintézetekben működő pártalapszervezetek munkájáról. Konkrét példákkal bizonyította, hogy ahol a párt­szervezetek érvényesítik ellenőrzési jogu­kat, minden szakaszon jók a termelési eredmények. Viszont azokban az üzemek­ben, amelyekben a pártszervezetek elha­nyagolják az ilyen irányú tevékenységüket, lazul a munkafegyelem, és alacsony a ter­melés szintje. Nagyok az eltérések a nö­vények hektárhozamában, és az állatok termelékenységében a hasonló feltételek mellett gazdálkodó üzemek eredményei kö­zött. Néhány egyesült efsz-ben nehezen alakítják ki a vezetők és a dolgozók ak­cióegységét. Sok esetben az egyéni és csoportérdekek érvényesülése miatt háttér­be szorulnak a társadalmi érdekek. A pártszervezetek elnökei, az üzemek és vállalatok vezetői egyetértettek a titkár konkrét megállapításaival és nyíltan be­széltek a hiányosságokról, a megoldásra váró problémákról. Varga Gyula elvtárs, a vásárüti (Trhové Mýto) Csehszlovák— Szovjet Barátság Efsz elnöke egyetérve a bírálattal, elismerte, hogy egyes szaka­szon — főleg a tehenészetben — azért voltak gyengébbek a termelési eredmé­nyek a tervezettnél, mert meglazult a munkafegyelem. Ezért mind a pártalap- szervezetnek, mind a tejtermelésben dolgo­zó párttagoknak az a feladatuk, hogy személyi példamutatással a párlonkívülie- ket is igényesebb munkára serkentsék, hogy a jövőben jobb minőségű tejet érté­kesíthessenek. Kováts Gyula mérnök, a Bősi (Gabčíkovoj Állami Gazdaság igazga­tója szintén irányítási és szervezési kér­désekkel foglalkozott. Hangsúlyozta, hogy nagyon fontosnak tartják a dolgozók rész­vételét az irányításban. A pártszervezet ar­ra ösztönzi a vezető gazdasági dolgozókat, hogy minél több termelési értekezletet tartsanak, s ezeken ismertessék meg a dolgozókkal a feladatokat. Jó összmunká- val elérték, hogy mindenki jó gazda mód­jára dolgozik munkahelyén. Teljesíti a rá­bízott feladatokat. Mindenkit munkatelje­sítménye, a munka minősége és a terme­lési eredmények alapján díjaznak. A jó politikai-agitáclós munka és az anyagi ösz­tönzés eredménye, hogy a gazdaság ta­valy túlteljesítette a tej- és húseladás ter­vét. Napirendre kerültek az élelmiszeripari üzemek problémái is. Indokolttan, hisz a Dunaszerdahelyi Cukorgyár 25 millió ko­rona értékű cukorral kevesebbet termelt. A kenyérgyár pedig két és félmillió koro­na érétkű pékáruval készített kevesebbet a tervezettnél. A cukorgyár igazgatója Karol Huba kéréssel fordult a mezőgazda- sági üzemekhez, hogy a jövőben több és nagyobb cukortartalmú cukorrépát termel­jenek. A kenyérgyár képviselője szerint a terv teljesítéséhez idén kedvezőbbek a fel­tételek, mert az üzemben megoldódtak a káderkérdések, állandósultak a dolgozók. Az üzemi pártszervezet, most a munka- fegyelem megszilárdítását segíti elő agi- tációs munkával. Ján Jarina elvtárs a Slov­lik dunaszerdahelyi üzemének igazgatója «lpanaszolta, hogy az üzem berendezése elavult, s csak 1982-ben vásárolhatnak egy paradicsomlé-készítő vonalat. Ezért a já­rásban termett zöldség és gyümölcs jó ré­szét más járásokba kell szállítani feldol­gozásra. A nehézségek ellenére a dolgozók a nyilvános pártgyűlésen elhatározták, hogy a tervezettnél 5 százalékkal több konzervet készítenek. Jó példaként hozták fel az értekezleten a Dunaszerdahelyi Ba- -romf if eldolgozó Üzemet, amelynek termé­kei a Salima ’80 nemzetközi élelmiszer- ipari kiállításon is elismerésben részesül­tek. Az értekezleten szóba kerültek a táro­lással járó veszteségek is. Tóth József, a Mezőgazdasági Felvásárló és Ellátó Vál­lalat dunaszerdahelyi üzemének igazgatója bírálta, hogy a Stavoindustria a járás székhelyén lassan építi a raktárt, úgyszin­tén Alistálon (Hrobohovo) a Priem stav már többször elhalasztotta a raktár át­adásának határidejét. A berendezések egy része már négy év óta rozsdásodik. Mivel kevés a raktár, a gabona és más növények termésének egy részét nem tudják meg­felelően raktározni. Bartos Andor, a Já­rási Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője szintén bírálta, hogy a tömegtakarmányok 15—20 százaléka a betakarításkor a par­cellákon marad, a silótakarmányokból ugyanennyi tönkremegy a silógödrökben. Magyarics Vince elvtárs, a járási párt- bizottság vezető titkára zárszavában elé­gedetten állapította meg, hogy a konfe­rencia teljesítette küldetését. A nyílt és őszinte bírálat hozzájárult a problémák megoldásához. Nagyra értékelte a dolgo­zók munkakezdeményezését, akik a felsza­badulás 35. évfordulója tiszteletére 33 millió korona értékű vállalást tettek. A mezőgazdasági üzemek dolgozói a terve­zettnél jóval több tejet, húst, tojást, cukor­répát, gyümölcsöt és zöldséget termelnek. Jól indulnak az idén, mert a mezőgazda- sági üzemek már túlteljesítik a tej- és hústermelés tervét, és a tavaszi munkákat is jó minőségben végzik. BALLA JÓZSEF ifj. Balogh László és Baranyai István a „megcsonkított“ E-512-esnél

Next

/
Thumbnails
Contents