Új Szó - Vasárnap, 1979. január-június (12. évfolyam, 1-25. szám)

1979-01-07 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI Bl ZOTTSÁQÁN AK NAPILAPJA 1979. január 7. BRATISLAVA XII. ÉVFOLYAM ÄRA 1 KORONA (Gyökeres György tel vétele) B eléptünk az 1979-es évbe, melyben o világ ha­ladó erői figyelmüket a gyermekek érdekei vé­delmének megszilárdítására összpontosítják. Az idén lesz húsz éve, hogy az ENSZ-közgyűlés 1959 novem­berében elfogadta a Gyermekjogok Nyilatkozatát, a gyermekek jogainak védelmét szolgáló eddigi legje­lentősebb nemzetközi dokumentumot. A Nyilatkozat alapelveit azonban nem tartják meg a világ minden országában, némelyik tőkés- és fejlődő országban a gyermekekről, testi és szellemi fejlődésükről való alapvető társadalmi gondoskodást is elhanyagolják. Ez a tény-vezette az ENSZ-közgyűlés 31. ülésszakát ahhoz a döntéshez, hogy 1979-et nemzetközi gyermek­évvé nyilvánította. A nemzetközi gyermekév célja az egyes országok kormány- és más szerveit arra ösztönözni, hogy inten­zíven, foglalkozzanak a gyermekekről való gondosko­dás kérdéseivel, s egyidejűleg vizsgálják felül szociá­lis programjaikat, lássanak hozzá a gyermekek érde­keit szolgáló konkrét intézkedések megvalósításához. A nemzetközi gyermekévnek nagy politikai jelentő­sége van hazánk és a szocialista közösség többi or­szága számára is. Rámutathatunk azokra - a gyer­mekek és családok jólétét támogató szociális vívmá­nyokra - , amelyek a CSKP és a csehszlovák kormány elvhű politikájának eredményei: Mozgósíthatjuk az összes haladó erőt a világbéke megőrzésére, kifejez­zük szolidaritásunkat a haladó erőknek a gyermekek szociális jogaiért folytatott küzdelmével. Gyermekeink életének, örömteli gyermekkorának széles körű bemu tatásával igazoljuk, mit tud nyújtani a szocialista kö zösség a családoknak, a gyerekeknek, hogyan gon­doskodik számukra boldog és békés életről. A nem­zetközi gyermekév kapcsán egyben felmérjük azt is, hogyan használtuk ki lehetőségeinket a gyermekek egészséges és harmonikus fejlődéséről való gondos­kodás terén, hogyan valósítjuk meg a gyakorlatban a CSKP XV. és az SZLKP kongresszusának ezzel össze­függő határozatait. Az ENSZ-közgyűlés döntéséhez - hogy 1979 nem­zetközi gyermekév legyen - jelentősen hozzájárult a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség is. E szerve­zet megalakítása óta azon fáradozik, hogy a világ minden gyermekének boldog, békés gyermekkora le­gyen. A Nemzetközi Demokratikus Nöszövetség első lépése a nemzetközi gyermekév előkészítésével kap csolatban annak a nemzetközi tanácskozásnuk az BOLDOG, BÉKÉS ÉLETÜKÉRT összehívása volt, mely azzal foglalkozott, milyen a gyermekek helyzete ma a világban, mi a nőszövetsé­gek és más haladó erők feladata a nemzetközi gyer­mekév előkészítésében. Az 1977 őszén Prágában tar­tott tanácskozás összehívásához a Csehszlovák Nőszö­vetség is aktívan hozzájárult. A nemzetközi gyermek­év jelentőségét hazánkban még növeli, hogy a SZISZ Pionírszervezete az idén ünnepli fennállásának 30. év­fordulóját. E világméretű akcióra egész szocialista társadal­munk készülődik. A társadalmi szervezetek - köztük a Szlovákiai Nőszöveség is - az idén még fokozot­tabb gondot fordítanak a gyermekekről való gondos­kodásra, a fiatal nemzedék nevelésére. A Csehszlovák Nőszövetség a Nemzetközi Demokratikus Nöszövetség tagszervezeteként teljes mértékben magáévá teszi a nemzetközi gyermekév céljait és gondolatait, s min­den igyekezetével azon lesz, hogy ezek hazánkban megvalósuljanak. Alapvető kötelességének tartja, hogy átfogóan megismertesse lakosságunkat a nők­ről, a gyermekekről, a családról való gondoskodás minden formájával, másrészt a tőkés- és a fejlődő or­szágokban élő gyermekek helyzetével. A nőszövetség sok rendezvényt szervez a nemzet­közi gyermekév és a pionírszervezet fennállásának 30. évfordulója alkalmából. A legjelentősebbek közé so­rolhatjuk a nők három nemzedékének járási és kerü­leti találkozóit. A Mindent az emberért mozgalom is arra irányul, hogvan lehetne még javítani a gyerme­kekről való gondoskodást, még jobban kiaknázni a helyi tartalékokat további gyermekintézmények, az iskolán kívüli tevékenység céliait szolgáló létesítmé­nyek építésére, hogyan lehetne' bővíteni és javítani az iskolai étkeztetést, sth. Mór ma konkrét eredmények igazolják, hogy tartalék bőven akad, csupán kezde­ményezőkre, tenni akarókra van szükség. A nőszövetség és a pionírszervezet közötti együtt­működésnek régi hagyományai vannak. Az idei - a oionírmozgalom számára olv ielentős - év kiváló al­kalom ennek az együttműködésnek az elmélyítésére és további javítására A pionírszeryezetnek pótolha­tatlan szerepe van gyermekeink életében. Hogy fel­adatait és küldetését sikeresen teliesíthesse, ehhez n nőszövetség alaoszervezetei is igyekeznek a lehető leghatékonyabban hozzájárulni Patronótust vállalnak a pionírcsapatok és -rn'ok f>iö*t számos tap'uk pio­nírvezetőként. szokkörök irónyítóiaként tevékenyke­dik, Sok helyütt már hagyománnyá vált. hogv a nő­szövetség tagjai ünnepélyessé teszik a pionír- és szik­raavatásokat, az egész család és fa'u ünnepévé vará­zsolva ezt a gyerekeknek oly sokat ie'entő eseményt. Az 1979-es esztendő a Szlovákiai Nöszövetség szá­mára munkában gazdag év lesz De ez a munka öröm­teli. mert azokra fordítjuk, akiket legjobban szere­tünk - gyermekeinkre. JlRlNA HINNEROVÄ. a Szlovákiai Nöszövetség Központi Bizottságának munkatársa

Next

/
Thumbnails
Contents