Új Szó, 1979. szeptember (32. évfolyam, 206-230. szám)

1979-09-01 / 206. szám, szombat

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1979. szeptember 11 SZOMBAT BRATISLAVA • XXXII. ÉVFOLYAM 206. szám ára 50 fillér i ______________ A bányászok és energiaipari dolgozók napjának ünnepségei Havírovban A hagyomány a hatodik ötéves tervidőszak feladatainak sikeres teljesítésére kötelez Az ünnepi ülésén a párt- és kormányküldöttséget Lubomir Strougal vezette JÓKÍVÁNSÁGOK Vietnen nemzeti ünnepe alkaHMI (ČSTK) — Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztársasági ftlnök és Lubomir Strougal szövetségi miniszterelnök táviratban fejezte iki jókívánságait Le Duannak, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága főtitkárának, Toe Dúc Thangnak, a Viet­nami Szocialista Köztársaság elnökének és Pbam Van Dongnak, a Vietnami Szocialista Köztársaság [kormánytanácsa elnökéneik, az ország nemzeti ünnepe alkalmából. A távirat szövege a követ­kező: „Kedves Elvtársakl A Vietnami Szocialista Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága nevében, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság kormánya ás népe nevében, valamint a saját nevünkben is forró elvtársi üdvözletünket és szívből jövő jókívánságainkat küldjük a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottságának, a Vietnami Szocialista Köztársaság kormányának, az egész testvéri vietnami népnek, és személy szerint Önöknek. Ezen a jelentős napon Csehszlovákia népe Önökkkel együtt megemlékezik a vietnami népnek a szabadságért, a függetlensé­gért, országa szuverenitásáért és területi egységéért, valamint az amerikai imperializmus agressziója ellen vívott harcban aratott dicső győzőiméről, és arról a hősiességről, amellyel országuk testvéri népe szembeszegül Kína soviniszta, hegemonista agres­sziójával. Őszinte örömmel figyeljük azokat a nagy politikai és munka-erőfeszítéseket, amelyeket a vietnami dolgozók tesznek, hogy sikeresen megvalósítsák a szocialista építésnek a Vietnami Kommunista Párt történelmi jelentőségű 4. kongresszusán kitű­zött igényes feladatait. Az összes békeszuretii néppel és a világ haladó erőivel együtt őszintén örülünk annak, hogy szüntelenül nő a Vietnami Szocia­lista Köztársaság nemzetközi tekintélye. Nagyra értékeljük orszá­guk tevékeny hozzájárulását a békéért, a nemzeti szabadságért, a demokráciáért, és a társadalmi haladásért vívott harchoz, vala­mint azt a törekvést, hogy Délkelet-Ázsia népeinek kapcsolatai­ban a kölcsönös megértés és a jószomszédi együttműködés alv« érvényesüljön. Nagyra értékeljük azt, hogy pártjaink és országaink barátsága és testvéri együttműködése, amely a marxizmus—leninizmus és a szocialista internacionalizmus jól bevált elvein alapul — ugyan- úgy mint a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal való barátságunk és szövetségünk —, állandóan mélyül és szilárdul, nemzeteink javára, a szocializmus erői egységének és összetar­tásának további megszilárdulása javára, a világbéke és a nem* «etközi haladás javára. Kedves elvtársak, engedjék meg. hogy sok további sikert kíván­junk Önöknek és a testvéri vietnami népnek a szocialista Vietnam építéséhez. * « * Bohuslav Chnoupek külügyminiszter táviratban köszöntötte viet­nami kollégáját, Nguyen Duy Trinht, Vietnam nemzeti ünnepe al­kalmából. * * » Ugyanebből az alkalomból a Csehszlovák Nemzeti Front Köz­ponti Bizottsága üdvözlő táviratot küldött a Vietnami Hazafias Front Központi Bizottságának, 4 • * « • ­Alois Indna, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Szövetségi Gyű­lés elnöke üdvözlő táviratot küldött Truong Hinhnek, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Bizottsága tagjá­nak, a vietnami Nemzetgyűlés állandó bizottsága elnökének, az ország nemzeti ünnepe alkalmából. • • i Ugyanebből az alkalomból a Szakszervezetek Központi Tanácsa táviratban üdvözölte a Vietnami Szakszervezetek Általános Szö­vetségét. g% ászos emlékű dátumra liXf emlékezünk ma: a náci J Németország hadsere­ge negyven évvel ezelőtt, 1939 szeptember elején meglepetés szerűen és orvul megtámadta Lengyelországot. Ezzel kirob­bantotta a második világhábo rút, újkori történelmünk legna­gyobb és legvéresebb háború­ját, amely több mint 50 millió emberéletet oltott ki, népeik nemzetek munkájának eredmé­nyeit, évszázados kulturális kincseit pusztította el. A nagy világégés előtt hasonlóan haj­totta végre Franco a polgárhá­borúba sodort népi Spanyol Köztársaság elleni fasiszta puccsot, Hitler szoldateszlka ál lama a csehországi Szudéta-vi- dék megszállását és Csehszlo­vákia feldarabolását. A Berlin—Róma tengely ek korra már nagy mértékben gyengítette az európai antifa­siszta népfrontpolitikát, a Nép szövetség is csak tessék-lássék tiltakozott a fasizmus előretö­rése, európai, afrikai és távol (keleti hadműveletei ellen, a nyugati nagyhatalmak pedig hallgatólagosan eltűrték, s a korábbi kölcsönös segítségnyúj­tási szerződések megcsúfolása­Ezért került^sor Lengyelország te rohanása után a Szovjetunió védelmi politikájának szilárdí­tására, az immár Németország­gal határos területek katonai megerősítésére. Ezenkívül még 1939 máijusában szovjet—német 'megnemtámadási szerződést kö­töttek. Észtország, Lettország és Litvánia a Szovjetunióval kötött kölcsönös segítségnyúj­tási szerződés után nem sakkal felvételüket kérték a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szö­vetségébe. Kérésüknek a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa ele­get tett, s a három balti állam augusztus 3-án a Szovjetunió részévé vált. 1940 nyarán a Szovjetunió békés úton azt is (CSTK) — „A bányászok és az energiaipari dolgozók nap jának 30 éves hagyománya a 6. ötéves terv feladatainak sike­res teljesítésére kötelez“ jelszó jegyében tegnap Havírovban ünnepi együttes ülést tartott a Fűtőanyag- és Energiaipari Mi- nisztérium, valamint a Kohó- és Nehézgépipari Minisztérium vezetősége, a Bányászok és az Energiaipari Dolgozók Szak- szervezetének Központi, Cseh­országi és Szlovákiai Bizottsá­ga, valamint a Cseh és a Szlo vák Földtani Hivatal a bányá szók és az energiaipari dolgo zók napja alkalmából. Az együttes ülés résztvevői szívélyesen üdvözölték a CSKP KB és a szövetségi kormány küldöttségét, amelyet Lubomir Strougal, a CSKP KB Elnökség- gének tagja, szövetségi minisz­terelnök vezetett. A delegáció további tagjai voltak: Miloslav HruškoviC, a CSKP KB Elnöksé- gének póttagja, az SZLKP KB titkára, Josef Haman, a CSKP KB titkára, Václav David, a Szövetségi Gyűlés alelnöke, a CSSZBSZ Központi Bizottságá­nak elnöke, Miroslav Mamula, az észak-morvaországl kerületi pártbizottság vezető titkára, Václav Béžftl, h Szakszerveze­tek Központi Tanácsának a!el* C ÜDVÖZLŐ TÁVIRAT (ČSTK) — Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága üdvözlő táviratot küldött az Egyesült Államok Kommunista Pártja Központi Bizottságának a párt megala­pítása 60. évfordulója alkalmá­ból. A táviratban a CSKP Köz­ponti Bizottsága nagyra érté­keli az amerikai kommunisták azon harcát, amelyet az ame­rikai dolgozó nép jogaiért, a világ békéért, a népeit közötti barátságért, valamint a nem­zetközi kommunista és mun­kásmozgalom egységének meg­szilárdításáért vívnak a mar­sizmus—leninizmus és a pro­letár internacionalizmus elvei alapján. elérte, hogy Románia átadta a tőle 1918-ban elvett Bukovina északi, ukránok lakta részét a Besszaráblát. Ezalatt a fasiszta német had­sereg 1940. április 9-én lero­hanta Dániát s május 10-én megkezdte Norvégia, Hollandia, Belgium és Luxemburg meg­szállását, majd a Magtnot-vonal megkerülésével mélyen benyo­mult Franciaországba. Június 14-én a Pétaln-kormány feltétel nélkül kapitulált és június 22-én fegyverszünetet kötött. Ezzel Franciaország nagyobb része német megszállás alá ke­rült, az ország déli részében pedig megalakult a németekkel együttműködő véchyl kormány. A náci hadsereg 1941 márciu­sában Bulgáriát, áprilisban pe­dig Jugoszláviát támadta meg s foglalta el, majd Görögország került sorra. A gazdaságilag és hadászati- tag megerősödött fasiszta tömb ha lá lo s vesze delimet je 1 en t e tt a világ — elsősorban a Szovjet­unió számára. Hitler úgy véltie, elérkezett az Idő: 1941. június 22-én a „Barbarossa“-terv sze­rint, a szovjet—német megnem­támadási szerződés felrúgása- (Folytatás a 2. oldalon) nöke és Vlastimil Ehrenberger fűtőanyag- és energiaipari mi niszter. Jelen voltak még Víadiinír Blažek ég Leopold Lér, a szö­vetségi kormány miniszterei, Tibor Kurtha, a kohó- és ne­hézgépipari miniszter első he­lyettese, valamint a reszort, „a Szocialista Munka Hőse“ cím kitüntetettjei és más vendégeik. Ott volt Vasziiij Maljavku, a Szovjetunió brnói főikonzul |a A bányásznap alkalmából jöttünk össze, hogy értékeljük bányászaink, energetikai dolgo­zóink-, a gáz- és geológiai ipar dolgozóinak áldozatos, nehéz munkáját. A bányászok nagy erőfeszítéseket tettek igényes feladataik teljesítésében, le'* küzdötték az év elején felme­rült nehézségeket, az üzemeket és otthonainkat folyamatosan ellátják villanyárammal és gáz zal. Társadalmunk nagyra ér­tékeli munkájukat, többek kö­zött azáltal Is, hogy a kiváló üzemek, kollektívák és egyének magas kitüntetéseket kaptak. A CSKP Központi Bizottsága nevé­ben és személyesen Gustáv Hu­sák elvtárs, valamint az egész kormány nevében őszinte jókí­vánságaimat fejezem kt önök­nek ebből az alkalomból. Valamennyien tudjuk, hogy gazdasági szempontból moz­galmas hónapokat ős éveket élünk. Kül- és belgazdasági feltételeink nagymértékben megváltoztak. Elsősorban arról van szó, hogy a társadalmi fej­lődés elért foka új és új szük­ségleteket teremt s ezeknek kt­(ČSTK) —• Á Jugoszláv Szo­cialista Szövetségi Köztársaság Szövetségi Tanácsának küldött­sége, amelyet Dragoszlav Mar- kovics, a tanács elnöke vezet, tegnap szlovákiai látogatásé nak második napján a bratis­lavai Slovnaft kőolajfinomító és petrolkémiai kombinátba lá­togatott. A vendégeket elkísér­te Viliam Šalgovič, az SZLKP KB Elnökségének tagja, a Szio- vák Nemzeti Tanács elnöke, Dalibor Hanes, a Szövetségi Gyűlés alelnöke, František Ha gara, az SZNT alelnöke, Miod* rag Vlaliovics, Jugoszlávia csehszlovákiai nagykövete és (ČSTK) —* A Magyar Tanács- köztársaság kikiáltásának 90. évfordulója alkalmából a Ma gyár Népköztársaság Elnöki Tanácsa a munkásmozgalom ban való sokéves érdemdús te­vékenységükért, a Munka Ér­demrend arany fokozatát adó mányozta Ferdinand Bernisaký, Arnost Cséry, Jozef Fifík, Voj­tech Juranovský és Pavol Ton*, hauser csehszlovák állampolgá­roknak. A magas kitüntetéseket teg­nap Bratislavában Barity Mik­lós Magyarország csehszlová­kiai nagykövete adta át. A ki­es Ja« Majerczak, Lengyelor­szág ostravai főkonzulja. A csehszlovák himnusz el­hangzása és a havíFovi járás pionírjainak köszöntője után a tanácskozást Oldŕich Bogner, a Bányászok és az Energiapiari Dolgozók Szakszervezete Köz­ponti Bizottságának elnöke nyitotta meg. V lastiim il Eh reobe rge r f ű t ő- aoyag és energiaipari minisz­f Folytatás a 2. oldalon] elégítése egyre igényesebb fel* adat. A gazdasági fejlődés ki merített extenzív forrásait tel-* jes mértékben intenzív tényej zőkkel kell helyettesítenünk, az eddiginél nagyobb mértékben kell kihasználnunk a nemzet­közi munkamegosztást, elsősor* ban a szocialista gazdasági in­tegráció előnyeit, valamint a tudományos-műszaki haladás vívmányait. E folyamat során figyelembe kell vennünk a vi lággazdaság új jelenségeit is. A hetvenes években világ­szerte felmerült annak szük­ségszerűsége, hogy jobban ki­használjuk a természeti fórrá sokat. A nyersanyag és az ener­gia — amelynek ára állandóan e melkedik — hozzáférhetőségo bonyolultabbá vált. A tudomá­nyos-műszaki haladás gyors iramú, javul a termékek minő­sége, műszaki-gazdasági szín­vonala, s általában a társadal­mi munka racionalizálása. En-i nek következtében kiéleződött a konkurrencla, ami számos diszkriminációs intézkedéssel (Folytatás a 3. oldalon/ Milivoj Knvacsevics, Jugoszlá­via bratislavai főkonzula. A jugoszláv parlamenti kül­döttség tagjai megtekintették a vállalat több üzemegységét, köztük a korszerű etiléngyártó részleget, ahol a munkát szá­mítógép irányítja, s megismer­kedtek több beruházásos akció­val. Délután a küldöttség Prágá­ba utazott. A jugoszláv parlamenti kül­döttség tegnap elutazott ha­zainkból. A Ruzynéi repülőtéren Alois Indra, a CSKP KB Elnök­ségének tagja, a Szövetségi Gyűlés elnöke és más vezetőik búcsúztatták a vendégeket. tüntetettek nevében Pavol Ton- hauser mondott köszönetét. Az átadási ünnepségen részt vettek: Ľudovít Pezlár, az SZLKP KB Elnökségének tag­ja, a KB titkára, Benyó Máté, az SZNT alelnöke, Ján Gregor szlovák miniszterelnök-helyet­tes, az SZLKP KB osztályveze­tői, Lőrincz Gyula, a Csehszlo­vákiai Magyar Dolgozók Kultu­rális Szövetsége Központi Bi­zottságának elnöke, Dr. Rabajr Zoltán kandidátus, lapunk fő- szerkesztője és más vendégek. Ott volt Tatai József. Magvar- oi'szág bratislavai főkonzulja. JUGOSZLÁV VENDÉGEINK A SLOVNAFTBAN Kitüntetések átadása a Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója alkalmából A társadalmi fejlődés egyre igényesebb feladatok elé állít bennünket ĽUBOMÍR STROUGAL BESZÉDE SOHA TÖBBÉ HÁBORÚT! ként cserbenhagyták Csehszlo­vákiát és Lengyelországot is. A fasiszta Németország, szö­vetségesei és csatlósai előtt te­hát megnyílt a lehetőség egy totális háború, a második vb* lághábevrú megindításához.

Next

/
Thumbnails
Contents