Új Szó, 1979. szeptember (32. évfolyam, 206-230. szám)

1979-09-01 / 206. szám, szombat

A hagyomány a hatodik ötéves tervidőszak feladatainak sikeres teljesítésére kötelez HAVANNÁBAN FOLYTATJA MUNKÁJÁT A KÜLÜGYMINISZTERI ÉRTEKEZLET HÉT TAGGAL BŐVÜLT AZ EL NEM KÖTELEZETTEK MOZGALMA '/Folytatás az 1. oldalról) tér beszédében értékelte az el­múlt időszak eredményeit. Kö­zölte: a bányászok nagy erőfe­szítései ellenére sem sikerült teljesíteni a tavalyi szénfejtési tervet, a villanyáraim és a hő­ellátás tervét azonban teljesí­tettük. A miniszter a továb­biakban a reszort berubázásai­A bányászok és az energia­ipari dolgozók napjának orszá­gos ünnepségein részt vevő párt- és kormányküldöttség, amelyet Ľubomír Strougal, a CSKP KB Elnökségének tagja, a szövetségi miniszterelnök vezet, tegnap délelőtt Havírov. ban találkozott a szocialista munka hőseivel, valamint a fű- lőanyagi és energetikai reszort dolgozóival. A találkozó résztvevői elbe­szélgettek a szén- és az ener­giaipar, valamint a gázgyártás ijelem’iegi helyzetéről, ugyan­úgy a dolgozóknak az igényes rtervfeladatok teljesítése céljá­ból kifejtett aktivitásáról és {kezdeményezéséről. Zdenftk Ku- báň, a stonavai Csehszlovák Ifjúsági Szövetség bányaipari .vállalat Igazgatója elmondotta: az idei bányásznapi ünnepsé­geik előestéjén befejeződött a fiánya 20 évig tartó fejlesztése, így a vállalat egy évvel a ha- ftáridő előtt eléri az évi 2 mil­lió 700 ezer tonnás termelést. Miroslav Bauer, az észak-cseh­országi barnaszénipari kon­szern vezérigazgatója közölte, ihogy a medence dolgozói 80 ezer tonnával túlteljesítették a fejtési tervet, majd a bánya­gépek teljesítményének növe­lésére kibontakoztatott mozga­lom eredményeiről beszélt. E (Tudósítónktól) — Tegnap Bratislavában Lőrincz Gyulá­nak, a CSKP KB tagjának, a kulturális szövetség országos elnökének vezetésével ülést tartott a CSEMADOK KB Elnök­sége. Értékelték az idei szlová­kiai magyar országos kulturá­lis rendezvényeket, és egyetér­tettek abban, hogy az eszmei és művészeti szempontból egy­aránt megfeleltek a követelmé­nyeknek. Különösen az örven­detes, hogy növekszik a gyeir- mekszínpadok, valamint a gyermek énekkarok száma. Megállapodtak abban Is, hogy a sajtóban megjelent néhány bíráló megjegyzésre ugyanott válaszolnak. A továbbiakban a CSEMA­DOK losonci (Lučenec) járási bizottságának munkáját értékel­ték. Megállapították, hogy a korábbi évekhez képest bizo­nyos javulás tapasztalható, fFolytatás az 1. oldalról) val, hadüzenet nélkül nagy ere­jű katonai támadást indított a Szovjetunió ellen. Ez a hadmű­velet a Szovjetuniót váratlanul érte. A szovjet nép azonban el­tökélte, liogy a győzelmes be­fejezésig folytatja a harcot, ki­űzi az ellenséget az országból, és segítséget nyújt a fasizmus igájában sínylődő európai nem­zeteknek. Hitlerek „villámhábo- rú“-naik szánták támadásukat, de a szovjet hadsereg, amely­nek vezetését a Szovjetunió Vé­delmi Tanácsa vette kézbe, né­hány hónap leforgása után — bár a hitleri hadak 1941 első felében mélyen behatoltak szov­jet területeikre — nagy hatású visszacsapással válaszoltak a Moszkváért folytatot harcok­ban, s 300—400 kilométerre ve­tették vissza az ellenséget. Ugyancsak sikertelenek voltak a németek Leningrád ellen in­dított hadműveletei is. Közben létrejött a fasisztaellenes nagy koalíció, amelynek fő erői a Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Egyesült Állaunok voltak. A Hímetek által megszállt terüle­teken nagyszabású partizán- mozgalmak bontakoztak ki, fő­leg a Szovjetunióban, de Fran­ciaországban, Jugoszláviában, az ún. Csehországi Védnökség kerületé n , és má s országok lián nak helyzetével foglalkozott, és rámutatott az észak-csehorszá­gi szénmedence külszíni bá­nyáiban tapasztalható nehézsé­gekre. Végezetül nagyra érté­kelte azt a hatékony támoga­tást, amelyben a CSKP KB és a szövetségi kormány a reszor­tot részesíti. Biztosította a je­lenlevőket arról, hogy az ága­zat dolgozói mindent megtesz­mozgalom eredményeként az idei év uto'isó negyedében a bányászok naponta 200 ezer tonna barnaszenet akarnak ter­melni. A találkozó résztvevői kifejezték azt az eltökélt szán­dékukat, hogy becsülettel és hiánytalanul teljesítik a hato­dik ötéves terv feladatait, és ezzel megteremtik a feltétele­ket a következő időszak sike­res megkezdéséhez. Ľubomír Štrougal elv társnak átadták az ostrava-karvinái bányaipari konszern, a stona­vai Csehszlovák Ifjúsági Szö­vetség vállalat, a karvinái já­rás és az észak-morvaországi energiaipari vállalatok dolgo­zóinak felajánlásait, amelyek­ben az idei és a jövő évi terv túlteljesítését ígérték meg. A találkozó végén Ľubomír Strougal elvtárs hangsúlyozta a bányászmunka egyre növek­vő jelentőségét, és méltatta a szocialista munka hőseinek erőfeszítéseit és érdemeit, akik élen járnak a bányászok kez­deményezésében. Rámutatott fűtőanyag- és energiaiparunk szüntéienül növekvő jelentősé­gére, és kifejezte azt a meg­győződését, hogy a következő téli időszakban is sikeresen megbirkózzunk az e téren ki­tűzött feladatokkal. ugyanakkor azonban céltudato­sabb irányító és szervező mun­kával emelni kell a kulturá­lis munka színvonalát és haté­konyságát. —y-I RÖVIDEN '★ Vlagyimir Mackevics, a Szovjetunió csehszlovákiai nagykövete tegnap Dél-Csehor- szágba látogatott. Találkozott František Pitrával, a kerületi pártbizottság vezető titkárával, valamint a kerület párt- és ál­lami szerveinek más tisztség- viselőivé), akik tájékoztatták őt a XV. pártkongresszus ha­tározatainak teljesítéséről. Dél­után Ceské Budéjovicében meg­tekintette az Éltető föld c. or­szágos kiállítást. is, nem utolsósorban Szlová­kiában. A német seregek soro­zatos vereséget szenvedtek el. Kurszknál, a voronyezsi harcok­ban, Moszkva és Leningrád alatt, a döntő fordulatot azon- Ixin Sztálingrád védelmében vívott győzelmes szovjet had­művelet jelentette, mert ettől kezdve a hitleri haderők sorsa elkeseredett harcaik ellenéire is fejvesztett menekülés volt Berlinig, a csúfos végű össze­omlásig. A mai középkorú és az idő­sebb emberek iszonyattal gon­dolnak vissza rá, a minden ed­digi háborút felülmúlt világ­égésre, a fasizmus rémuralmá­ra, amelynek legsúlyosabb ter­heit a Szovjetunió népei visel­ték. Hadd érzékeltessük néhány adattal méreteit: 72 állam állt hadiállapótban, 40 ország terü­letén folytak hadműveletek, a közvetlen katonai kiadásokra 1384 milliárd dollárt fordítot­tak, a háborús károk csak Eu­rópában 260 milliárd dollárra rúgtak —• és mint már írtuk, több mint 50 millitó halottja volt. Súlyos mementó! Ezért is kelteit éles nemzetközi felhábo­rodást, hogy a közelmúltban is akadtak a nyugatnémet Bundes­tagban olyan képviselők, akilk elévültté akarták nyilvánítani a nek a XV. pártkongresszus ha­tározatainak teljesítéséért. Ezután Ľubomír Strougal, a CSKP KB Elnökségének tagja, szövetségi miniszterelnök ki­lenc konszern és vállalat kép­viselőinek átadta a 8. ötéves tervidőszak vándorzászlóit és vörös zászlóit gazdasági ered­ményeikért és a szocialista munkaversenyben való helyt­állásukért. A szén-, az urán- és a kőolajipar, az ércbányászat, a geológia, az energiaipar és a gázgyártás 71 kiváló dolgozó­jának, valamint a prágai Geo- industria vállalat képviselőinek átnyújtotta a Munka Vörös Zászľaja Érdemrendet, amelyet a köztársasági elnök sokéves áldozatos és példás munkáju­kért adományozott. A kitüntetettek nevében Josef Valnfííek, az ostravai Hlubina Bányavállalat igazgatója mon­dott köszönetét. Ezután Ľubomír Strougal, a CSKP KB Elnökségének tagja, szövetségi miniszterelnök mon­dott beszédet. Az ünnepi gyűlés a Munka dalának hangjaival ért véget. Ezután a résztvevő küldöttsé­gek Havirovban megkoszorúták Lenin emlékművét. Üdvözlő táviratok (ČSTK) — Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Moa- mer Kadhafinak, a szeptember elsejei forradalom vezetőjének Líbia nemzeti ünnepe alkal­mából. Ugyanebből az alkalomból Ľubomír Strougal szövetségi miniszterelnök Abdasz Szalam Ah niad Dzsalludnak, a forra­dalmi vezetőség tagjának, Bo­huslav Chňoupek külügyminisz­ter pedig Ali Abdasz Szalam Triki külügyi titkárnak küldött üdvözlő táviratot. Ülésezett a Szabadság Párt Központi Bizottsága (CSTK) —■ Ülést tartott tegnap Banská Bystricában a Szabad­ság Párt Központi Bizottsága, a Szlovák Nemzeti Felkelés 35. évfordulója alkalmából. Michal Žákovič, a párt elnö­ke, a Szövetségi Gyűlés alelnö­ke beszédében kiemelte nem­zeteink harcát a gyűlölt fa­siszta rendszer ellen, és mél­tatta azok érdemeit, akik fegy­verrel küzdöttek szabadságun­kért. Hangsúlyozta, hogy az el­múlt három és fél évtizeidben az SZNF hagyatékának szelle­mében elért sikerekhez a Sza­badság Párt tagjai is hozzájá­rultak, akiik magukénak vall­ják. a Csehszlovák • Nemzeti Front vezető erejének, a CSKP- nak országépítő programját. náci háborús bűnöket. A világ békeszerető erői rendíthetetle­nül küzdenek minden újabb há­borús készülődés ellen. Elsősor­ban a Szovjetunió lenini béke- politiikája az, amely a liáború befej ezé se ó ta k ö v etkezetesen küzd a tartós világbéke meg­szilárdításáért, s amelyet a szo­cialista közösség országain kí­vül minden haladó, békeszere- íő erő támogat. A békére, a fegyverkezési hajsza megállítá­sára, az enyhülés katonai terü­letre való kiterjesztésére irá­nyuló következetes politika ki­emelkedő eredménye a közel­múltban Bécsben, Leonyid Brezsnyev és James Carter ál­tal aláírt SALT—II. szerződés. A világbéke azonban, ame­lyért mindent meg kell tennünk munkahelyünkön, a társadalmi- politikai életben is, nemcsak a politikusok és diplomaták, ha­nem minden becsületes ember ügye. Ahogy erről Romes Csand- ra, a Béke-világtanács elnöke nyilatkozott a minap moszkvai sajtóértekezletén — aktív te­vékenységre, mindennapi céltu­datos politikai munkára, töme­ges béketüntetéseikre szólítva fel minden béikeszerető, haladó erőt. MIRUS SÁNDOR (CSTK) — Mint arról már be­számoltunk, csütörtökön a ha­vannai Kongresszusi Palotában megkezdődött az el nem köte­lezett országok külügyminisz­tereinek háromnapos tanácsko­zása, amelyen Lvidoro Malmier- ca kubai külügyminiszter elnö­köl. A tanácskozás résztvevői jó­váhagyták a tagországok szak­embereinek, illetve nagyköve­teinek előkészítő ülésén előter­jesztett javaslatot, hogy az el nem kötelezettek mozgalmába felvegyék Bolíviát, Granadát, Iránt, Nicaraguát, Pakisztánt, Surinameut és a Zimbabwei Ha-' zafias Frontot. Havannában nyilvánosságra hozták az el nem kötelezett or­szágok csúcskonferenciájának programtervezetét, öt témát tartalmaz, s ezekről az állam­fők, illetve miniszterelnökök fognak tárgyalni. Az első he­lyen szerepel Dél-Afrika, Zim­babwe és Namíbia jövőjének: problémája. Ezt követi a nyu- gat-szaharai kérdés, majd a még gyarmati sorban levő or­szágok problémái. A csúcskon­ferencia vitáját képező prog­ramtervezetben szerepel még a ciprusi és a palesztin kérdés, a közel-keleti és a délkelet­(ČSTK) — A szovjet—viet­nami kapcsolatokról, az idő­szerű nemzetközi kérdésekről folytatott csütörtökön Moszk­vában megbeszélést Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szovjet unió Minisztertanácsának elnö­ke Pham Van Donggal, a Viet­nami Kommunista Párt KB Po­litikai Bizottságának tagjával, a Vietnami Szocialista Köztár­saság miniszterelnökével. Pham Van Dong, úton az el nem kő­ié lezett országok állam- és kormányfőinek havannai talál­kozójára, rövid időre megállt a szovjet lővárosban. A két kormányfő elégedetlen állapította meg, hogy a két ország pártja, kormánya, népe között szüntelenül erősödik a testvéri barátság és a sokol­dalú együttműködés. Koszigin és Pham Van Dong a kiadott hivatalos közlemény szerint a Tíz évvel ezelőtt, 1969. szep­tember 1-én Moamer Kadhafi vezetéséve’i a szabad tisztek vértelen államcsínnyel meg­döntötték Líbia első és egy­ben utolsó királyának uralmát, és kikiáltották a köztársaságot. Nasszer szellemében az ország életének a’iapos megváltozta­tásához láttak hozzá. Líbia gazdasági életének döntő tényezője az olajkincs. Az olajból származó bevételt (jelenleg évente több mint 10 milliárd dol'iár) az ipar kü­lönböző ágazatai és a mező- gazdaság fejlesztésére hasz­nálják fel, tehát alapvetően más célokra, mint a gyorsan meggazdagodott olajsejkségek­ben. Évszázadokon keresztül csak a keskeny tengerparti sáv cit­rus- és olajfa ültetvényei je­lentették az országban a föld­művelést. Az élelmiszerek dön­tő részét — még a zöldség, és gyümölcsféléket is — importál­ni kénytelenek az olajbevétéi- hez mérten is magas áron. Ezért állami befektetéssel me­zőgazdasági településeket hoz­nak létre, ahol egy-egy család házat, földet kap és a legszük­ségesebb le’isze re léseket a termelés megkezdéséhez. Ezek­nek az intézkedéseknek kö­szönhetően 1975—1977 között például megkétszereződött a gabonatermés, de még így is csak 200 ezer tonna volt, és még ez sem elég a lakosság szükség le te i ne k k ie lég í tésé re. Az okosan felhasznált olaj- bevétel nemcsak az iparra és mezőgazdaságra van jótékony hatássá’). Jut belőle az embe­rek életkörülményeinek javítá­sára, művelődésre is. Líbiában ázsiai helyzet, valamint Korea egyesítése. A külügyminiszterek tegnap a programtervezetről szóló vitával folytatták tanácskozásukat. A: programtervezetet a külügymi­niszteri tanácskozás a csúcs- konferenciának terjeszti elő. Egyelőre még nem született döntés abban, liogy Kambodzsát ki képviselje a havannai csúcs- konferencián. Havannában bejelentették, hogy az arab országok jelenle* vő külügyminiszterei különta* lálikozón értékelték a közel-ke­leti helyzetet, s támogatásúikról biztosították a palesztin népet. Határozottan elítélték az egyip* to«ni—izraeli különbékét. Né* hány latin-amerikai ország: Pe* ru, Venezuela, Kolumbia, Ecua* dór és Bolívia képviselői nem hivatalos megbeszélésen egyez- tették álláspontjukat. A Khomeini ajatollah által augusztus 19-én betiltott Kurd Demokrata Párt Központi Bi­zottsága üzenettel fordult az eí nem kötelezettek hétfőn kezdő­dő havannai csúcsértekezleté* hez, kifejezve reményét, hogy, a küldöttek figyelmet szentel­nek az iráni kurd kisebbség helyzetének. nemzetközi kérdések megtár­gyalása során kifejtette, hogy az el nem kötelezettek moz* galmának fontos szerepe vau a nemzetközi kérdések megöl* dásában. Végső búcsú Konsztantyin Szimonovtól (ČSTK) — A moszkvaiak esz* rei vettek búcsút tegnap Konsz** tantyin Szimonovtól, az ismert szovjet írótól, aki hosszú súlyos betegség után kedden megható A gyászünnepségen Alekszej Koszigin, Mihail Szuszlov és más szovjet párt- és állami ve­zetők vettek részt. Az elhunyt! hamvait tartalmazó urnát a moszkvai Novogyevicsje teme­tőben helyezték el. ezer lakosra 13 épülő lakás jut, ami Svédország szintjével azonos. 1969-ben 1449 iskola működött az országban, ma már több mint 3300. Líbiában kötelező és ingyenes az okta­tás és az egészségügyi ellátás, ' Líbia sikerei kétségtelenül figyelemreméLtóak. Az ország 10 év alatt küzdötte fel magát a középkori elmaradottságiból a világ leggazdagabb államai közé (az egy főre jutó nem­zeti jövedelem tekintetében az e'iső 15 között van). Az ország, azonban nem tudja teljes mér­tékben kihasználni lehetősé* geit, mivel hatalmas munka­erő-, főleg szakemberhiánnyal küzd. A munkások, mérnökök jó része szíriai, palesztin vagy, éppen egyiptomi és tunéziai. Ezt a vendégmunkás-áramlási az egyiptomi—líbiai és tuné­ziai-líbiai e ľie n sége skedé sefc sem tudják leállítani. A Líbiai Arab Népi Szocia- Isita Dzsamahirija, a tömegek állama haladó belső életével összhangban ha’iadó külpoliti­kát folytat. Az igazságos közel- keleti rendezés, a palesztinok lörvényes jogainak következe­tes védelmezője, a nemzeti felszabadító mozgalmak haté­kony támogatója. Nagyon jó, sokoldalú kapcsolatokat tart fenn a szocialista országokkal. Moamer Kadhafinak 1976 de­cemberében a Szovjetunióban és 1978 júniusában Bulgáriá­ban, hazánkban, Magyarorszá­gon, az NDK-ban és Lengyel- országban tett látogatása a lí­biai vezető szerint: „... hozzá­járul ahhoz, hogy minőségileg magasabb szintre emeljük Lí­bia és a szocialista országok kapcsolatát“.. ígzs) TALÁLKOZÁS A SZOCIALISTA MUNKA HŐSEIVEL Értékelték az országos kulturális rendezvényeket Ülést tartott a CSEMADOK KB Elnöksége Soha többé háborút! KOSZIGIN ÉS PHAM VAN DONG TALÁLKOZÓJA A líbiai forradalom 10. évfordulója A TÖMEGEK ÁLLAMA

Next

/
Thumbnails
Contents