Új Szó, 1979. július (32. évfolyam, 153-178. szám)

1979-07-02 / 153. szám, hétfő

VILA© PROLETÁRJAI. EGYMOlJCTeKt SZLOVÁKIA' KOMMUNISTA PÄkTj/É KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA AMÍG NINCS KÉSŐN Nagy munkára, a gabona betakarítására készülnek a föld­művesek, a korábbi évekhez viszonyítva sajnos lényegesen több gond, nehézség közepette. A kemény télre és fagyos ta­vaszra az aranyat érő eső helyett májusi aszály jött, s ennyi rosszat még maximális erőkifejtéssel, éjt sokszor nappallá téve sem lehetett teljes mértékben ellensúlyozni. Az idei aratást igy a rendkívüli körülmények, nehezítő fel tételek, és a különleges tennivalók egész sora jellemzi. Kevés szer fordul elő, ami az idén nem is megy ritkaságszámba, bogy kevert, báüa árpa táblákat kell aratni. A betakarítás op­timális idejének meghatározásakor ,,két úr“ akaratát szüksé­ges közös nevezőre hozni, de a felvásárlásnál is külön helyet kér a kevert termék. Több helyen még az eső sem mentette meg a gabonát, és így etetési célokra használták fel. Nem egy esetben a vetőmagnak szánt búzát, söripari feldolgozásra kijelölt árpát érte ez a sors, s talán mondani is fölösleges, bogy a kiszántott területek helyett újakat kell találni. ills igy folytathatnánk, mert az idén előreláthatólag nemcsak a termés lesz kisebb — amiért vigyázni keli minden szemre —, hanem a korábbinál lényegeden kevesebb lesz a szalma amelynek takarmányszerepe ugyanakkor sokszorosan meg nőtt. A takarmánymérleg lielyrebillentéséhen megkülönhözte tett helyet kapnak a másod vetések, köztük a másod vélemény­ként termeszthető zöldségfélék is. Nem kis gnndokat okoz majd az egyenetlen érés, s a bajt csak tetézi, hngy sok helyen megkéstek az aratásban használatos gépek javításával Az elmondottak után talán az a kérdés is felmerül valaki" ben. hogy azoknak, akiknek az aratás előkészítést*, a termés gyors és jó minőségben való betakarítása, valamint az időjá rás kedvezőtlen hatásainak csökkentése a feladatuk, munká (uk, a vállukra nehezedő sok gond közepette egyáltalán Jut-e idejük az alvásra. Feltétlenül, feltéve persze, hogy tervszerűen és céltudatosan dolgoznak. Még akkor is. ha időközben a sok teher mellett az aszály leghatásosabb ellensúlyozójáról, a leg­nagyobb segítséget jelentő öntözésről sem feledkeznek meg. Célzatos a példa, hiszen mindannyian észrevehettük, bugy <i júniusi esők után és az aratási gondok közepette eltűritek a határból az éltető vizsugarak Annak ellenére, hogy a talaj nedvnsségében az esők után sincs felesleg, sőt a szakemberek szerint mindössze tíz meleg, száraz nap kell csak ahhoz, hogy ismét vízhiánytól szenvedjenek a növények. A tétlen esővárás belekkel ezelőtt már megbosszulta magat. Mert nem titok, hogy sokkal kevesebb lehetne az aszály súj­totta gabona ós más növény, ha a mezógazdasagi üzemekben gyorsabban felébrednek, ha áprilisban, de sok helyen még májusban is az öntözési kapacitásnak nemcsak a harmadát használták volna ki. Es az sem titok, hogy május végén hiába engedélyezték az öntözést az energetikai csúcsfogyasz­tás óráiban is, több helyen még további öt-hat nap múlt el, amíg üzemen belül átcsoportosították a munkaerőket, és napi 24 órán át működtetni tudták a* öntözőberendezéseket. A nagyarányú vízhiányt akkor persze már nem tehetett pő- tolni, hiszen minden növény szuinjúhozta a vizel, és vala mennyit egyszerre megöntözni lehetetlen volt Minden növényt sorra venni ugyanis csak folyamatos öntözéssel lehet. Még azt az időszakot is szükséges kihasználni, amikor átmenetileg nem szenvednek a szárazságtól a növények, és egyedüli irány adó csak a talaj nedvesség készlete lehet. Ahol e szerint szer vezik az öntözést, ott — de csakis ott — minden növénynek men iudják adni a szükséges csapadékot. Idejében, amikor még nem késő. KGttl FERENC Elutazott MmM a Szovjetunió legfelsőbb Tannak küldöttségé fČSTKj — A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának küldött sé ge, ALOIS 1NDRÄNAK, a CSKP Kfi Elnöksége tagjának, a Sző­rtel ségi Gyűlés enökénék meghívására hivatalos baráti látoga tást leli hazánkban VASZILIJ KVZNY ECOVNAK, az SZKP KB Politikai Hízott sága póttagjának, a Szovjetunió Legfelsőbb Ta nácsa Elnökségének <*lső elnökhelyettese vezetésévei szómba ton hazautazott. A Ruzynéi repülőtéren a szovjet vendégeik búcsúztatásán megjelentek: Alois Indra, a CSKP KB Elnökségének tagja, ä Szövetségi Gyűlés elnöke, Jindrich Poledník, a CSKP KB titkára, Jindrich Záhradník szö­vetségi miniszterelnök helyet­tes, fán Markö, a Szövetségi Gyűlés első alelnöke, Václav David, a Szövetség) Gyűlés ai- elnöke, a Népi Kamara elnÖtke. Dalibor Hanes, a Szövetségi! Gyűlés alelnöke, a Nemzetek Kamarájának elnöke, Bohuslav Kučera, Richard Nejezchleb, Ja roslav Srh, Vladimír Vadra és Michal Zákovič, a Szövetségi Gyűlés alelnöikei, valamint leg felsőbb törvényhozó szervünk más vezető tisztségviselői. fJtt voltaik: Bohuslav Chfíou pék külügyminiszter. Évien P.r ban, a Cseh Nemzeti Panáos el uöko. valamint más politikai és közéleti személyiisíégek. Jelen volt Vlagyimir Mac ke vics, a Szovjetunió csehszlovák kiai nagykövete és n nagykő vétség többi tagja, Dmitríf l.i tovcev vezérezredes, a Varsói Szerződés tagállamai egyesített fegyveres erői főparancsnoká­nak rangidős csehszlovákiai képviselője, Dmitrij Jazov ve­zérezredes, a hazánkban álló másozó középső szovjet had.se mg csoport panancsmoka, via la mint más szovjet tábornokok es tisztek. SZOVJET-OLASZ MEGBESZÉLÉSEK MOSZKVÁBAN Együttműködés a könnyűiparban (ČSTK | — a moszkvai Kremlben szombaton megbeszé­lést tartott Alekszej Koszigin, az SZKP KB Politikai Bizoltsá gának tagja, a Szovjetunió Mi­nisztertanácsának elnöke 6s Andrej Gromiko szovjet külügy­miniszter Giulio Andreotti olasz miniszterelnökkel és Arnaldo Forlani külügyminiszterrel. Az olasz vezető képviselők Tokió­ból hazatérőben szakították meg útjukat Moszkvában. A két fél megelégedéssel ál* lapította meg, hogy a szovjet - olasz kapcsolatok minden téren kedvezően fejlődnek s eltökélt szándékúik, hogy a kölcsönösen előnyös együttműködést tovább mélyítik. Áz olasz fél üdvözöl te Leonyid Brezsnyev és James Carter bécsi csúcstalálkozójá­nak eredményeit.. A két fél megállapította továbbá, hogy a Szovjetunió és Olaszország közti kereskedelmi és gazdasá gi együttműködés tovább bő vül m. július 2. h€tfö BRATISLAVA m XXXH ÉVFOLYAM 153. szám Ára 50 fillér Üdvözlő táviratok iCSTK) — Gustáv Husák köz társaság* elnök táviratban fa* jezte ki jókívánságait }e»n= Baptiste Uagaz ezredesnek, a Burundi Köztársaság elnöiké* nek, Juvenal Hahyalintan vezée* őrnagynak, a Ruandiai Köztár< s^aság elnökének és Edward Ri­chard Schreyernek, Kanada főkormányzójónak országuk nemzeti ünnepe alkalmából. Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban köszöntött® Kon szta n t inosz Tsa torost, a Gö- i'ög Köztársaság elnökét 80, sz (i le té sn a p ja a l!kailmát»6l, Sikeres összekapcsolódás az űrben t-Gs'JĽK) —• Szombaton moszk v«i idő szerint 14 óra 16 perc kor a Progressz—7 automati­kus teherűrhajó összekapcsoló dott a Szaljut—6—Szojuz—34 or bitálkj állomással. A Prog "essz—-7 üzemanyagot, berende­zéseket és tudományos kutatást szolgáló anyagokat szállított az őrá Homásra. A Szaljut—6—Szojuz—34 ­Progressz—7 űrkom plexuan fa délzieti rendszerei normálisan működnek, Vlagyimir I.jahew ég Valeri j Rjuuiio űrhajósok |ói érz«k magukat. Olást tartott az MSZMP Központi Bizottsága (ČSTK J — Kádár Jánosnak.-íz MSZMP KB első titkáréinak elnökletével június 29-én kibő­vített ülést tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon ti Bizottsága. A KB megtárgyal fa és jóváhagyta az időszerű nemzetközi kérdésekről szóié jelentést, amelyet Gyenes And. ras. az MSZMP KB tátikára térj vesztett elő, továbbá az 1974 es népgazdasági terv tiapaszta la tarról és megvalósításáról szóló jelentést, amelyet Hav»i si Ferenc, az MSZMP KB titka - na terjesztett elő. Végül Kádár János terjesztett elő javaslatot a* MSZMP XII. ko ng resszu sá- nak összehívásáról. A Központi Bizottság úgy döntött, hogy az MSZMP XH. kongresszusát a jövő év már­ciusában tartják meg. (ÖSTK) — A Kölcsönös Gaz­dasági Segítség Tanácsa most végétért 33. ülésszakának részt­vevői egyebek között a KGST- tagállamok könnyűipari együtt­működését is megvitatták. A közszükségleti ipar távlati cél­programja számos intézkedést tartalmaz a tagállamok szük­ségleteinek folyamatosabb ki elégítésével kapcsolatban. Csehszlovákia 13 nemzetközi szakosítási és kooperációs egyezményt kötött a KGST-tag. államaival a könnyűipar terüle­tén. Hazánk legjelentősebb ke­reskedelmi partnere e téren is a Szovjetunió. Elsősorban láb­belit, üvegárut és ruhaipari te rmé keke t szá 11 í tuntk ke le t i szomszédunknak. A .szocialista országokkal való együttműkö­dés viszont lehetővé teszi Cseh­szlovákia számára a könnyűipa­ri nyersanyagok, például a gya­pot, a bőr és a prém elegendő mennyiségben való beszerzését KÖZLEMÉNY o Köksinös Gazdasági Segítség Tanácsának 33. ülésszakáról JÓ MUNKÁT VÉGEZTEK (ČSTK) — Teljes ütemben folyt a munka a földeken a ipáit hét végén a közép-szlová­kiai kerületben. A mezőgazdá­sági dolgozók a kedvező időjá­rási a széna begyűjtésére hasz­nálták ki. Eddig több mint 69 ezer hektárról, az összterület mintegy 60 százalékáról taka rí tották be a fű féléket. Sikeres munkát végeztek a losonci (Lučenec) járásban, ahol a földeiken több mint 58Ü mezőgazdasági dolgozó szór. goskodott. A hegyaljai vidéke­ken kézi erővel is kaszáltak. Több mint 200 hektárról gyűj­tötték be a szénát. A losonci járás déli részén már az évelő takarmány növények és fű félék második kaszálása is megkez­dődött. Jelentős segítséget nyújt- tüttak a mezőgazdasági dolgo­zóknak a vállalatok és üzemek dolgozói. Moszkvában 1979. június 28. és 28. közölt megtartották a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsának 33. ülésszakát. Az ülésszak munkájában resztvettek a KGST tagállamok küldöttségei. A bolgár küldött­séget Sz.tanko Todorov, a Bol gár Népköztársaság Miniszter- tanácsának elnöke, « csehszlo­vák küldöttséget Ľubomír Štrougal, a Csehszlovák Szocia­lista Köztársaság kormányának elnöke, a kubai küldöttséget Carlos Rafael Rodriguez, a Ku­bai Köztársaság Államtanácsé nak-elnökhelyettese, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, a lengyel küldöttséget Mieczys- law Jagielski. a Lengyel Nép* köztársaság Minisztertanácsá­nak elnökhelyettese', a magyar küldöttséget Lázár György, a Magyar Népköztársaság Minis* tertanácsának elnöke, a mon­gol küldöttséget Zsamhin Bal mönh, a Mongol Népköztársa ság Minisztertanácsának elnO ke, az NDK küldöttséget Willi Stoph, a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa nak elnöke, a román küldött S'éget Ilié Verdet, a Román Szó cia lista Köztársaság kormányé nak első minisztere, a szovjet küldöttséget Alekszej Koszigin, a Szovjet Szocialista Köztársa ságok Szövetsége Miniszterta nácsának eJnöke, vietnami küldöttséget Pham Van Dong, a Vietnami Szocialista Köztár saság miniszterelnöke vezette A KGST és a JSZSZK korina* nya közötti egyezmény értei mélKMi az ülésszakon résztvett Jugoszlávia küldöttsége, Dra- goljuh Sztavrevnek, a Szövet­ségi Végrehajtó Tanács alelnö- kének vezetésével. A KGST 30 éves tevékenysé­gének szentelt ülésen meghí­vottként részt vettek a követ­kező országok küldöttségei: Az Afganisztáni Demokratikus Köz­társaság küldöttségét Sah Vali mi msztere 1 nők - he lyet tes é s közegészségügyi miniszter, a Angolai Népi Köztársaság kül­döttségét Jósé Eduardo dós Santos tervezési miniszter, a szocialista Etiópia küldöttségét Endale Tessema, az össznein zeti Forradalom Fejlesztési és Központi Tervezési Társaság Legfelsőbb Tanácsának elnök­re Folytat ás a 2. oldalon J A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa küldöttségének búcsúztatása a Ruzynéi repülőtéren (Képtávírón érkezett: ÖSTK)

Next

/
Thumbnails
Contents