Új Szó, 1979. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1979-06-01 / 127. szám, péntek

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1979- június 1. PÉNTEK BRATISLAVA • XXXII. ÉVFOLYAM 12?. szám Ára 50 fillér Gyermekév gyermeknapján Gyermek —• öröm és gond, féltés és szeretet, felelősség és kötelesség. Sorolhatnánk még tovább, mi mindent ad és mi mindenre kötelez ez az egyet- íen szó. Felsorolás helyett mondjuk ki a legfontosabbat, amit magába foglal: jövő! A gyermekek jogairól szóló nyilatkozat elfogadásának hu­szadik évfordulóját — 1979-et — az Egyesült Nemzetek Szer- vezete nemzetközi gyermekévvé nyilvánította. Felhívta a világ közvéleményének, minden or­szág kormányának figyelmét, hogy megkülönböztetett gondot fordítsanak a gyermekekre, jo­gaik védelmére és érvényre jut. tatására, Június elseje pedig (lazánkban, sokéves hagyo­mányként, gyermeknap. Ma te­hát a gyermekév gyermeknap­iját köszörűjük, ünnepi köszön toként vessünk számot arról, megteszünk-e minden tolunk telhetőt gyermekeink érde­kében. keilőképpen gondos kodunk-e róla, hogy képes­segeik a lehető legteljesebben kibontakozzanak, biztosítjuk-e számukra a felhőtlen gyermek­kort, a jogot, a szépre, a jóra. Hazánk bátran mondhat igent ezekre a kérdésekre. A gyer­mekekről, a legifjabb nemze­dékről való gondoskodás töké­letesítését, fejlesztését, minden­kor a szocialista építés legfon. tosabb feladatai közé sorolta. Tudatosítjuk, hogy a gyerme­kekről való gondoskodás azo­nos a társadalmunk jövőjéről való gondoskodással. Erről nem csupán a fiatal házasok, az anyák és jövendő anyák, a gyermekes családok érdekeit szolgáló intézkedések tanús­kodnak, --hanem az országszerte épülő gyermekintézmények — óvodák, bölcsődék —, a soka­sodó játszóterek, az oktatási és nevelési célokra fordított százmilliók is. Eredményeink követésre mél­tó példaként állíthatók azok «lé az országok elé, ahol a gyermekek jogairól szóló nyi­latkozat csak papírra vetett be­tű maradt. A világon évente még mindig több mint 15 mil­lió öt éven aluli gyermek pusz­tul el az alapvető egészségügyi ellátás híján. A világ hat-ti­zenegy éves gyermekeinek egyharinada — több mint 120 millió — még soha nem ült is­kolapadban. A fejlett tőkésál- famokban is sok millió gyer­mek nélkülözi az élet legele­mibb tartozékait. Nálunk más a helyzet, de változatlanul arra kell töreked­nünk, hogy növekvő lehetősé­geinkkel összhangban, még töb­bet adjunk kicsinyeinknek. Sok még a teendőnk, a fiatalok családi életre nevelése, a szü­lői felelősség erősítése terén is. Mert a társadalom legkö­rültekintőbb gondoskodása mel­lett is elsősorban a szülők fel­adata gyermekeik ellátása, ne­velése, formálása. S nem elég számukra csupán az anyagi ja­vakról gondoskodnunk. A teli tányér, az áj ruha és játék mellől a szellemi és erkölcsi értékek sem hiányozhatnak. Neveljük őket munkára. a munka szeretetére. Olyan fel­nőttekké akik a legösszetettebb feladatokat is kénesek megol­dani, akik lelkesen építik to­vább azt a társadalmat amelv a gondtalan gyermekkort, az érvényesülés tág terét h'/tnsi totta számukra Oltsuk beléjük a felelősségérzetet a világ je­lene és jövője, az egész embe riség boldogsága iránt. Tegyük ezt s-aiát néldaadással. Ez lesz a legszebb, legértékesebb és legmaradandúbb gyermeknapi ajándék. FLÓRIAN MÄRTA Óvodában (Pavel Matís felvételeJ Felejthetetlen élmények Az országos pionirtalálkozó második napjának gazdag programja {Tudósítónktól) — Az ország minden sarkából a fővárosba sereglett pionírokat gazdag program várta prágai tartózko­dásuk második napján is. A tegnapi napon, amelynek jel­szava „Pionír, SZISZ-tag, kom­munista“, Prága jelentős' ipari üzemeivel ismerkedtek a kis vendégek. A nyugat-szlovákiai pionírok ellátogattak Prága egyik legjelentősebb nehézipa­ri üzemébe, a ČKD-ba, ahol azonkívül, hogy bepillantást nyertek az ott végzett mun­kákba, az üzem fiatal (pari ta­nulóival is elbeszélgettek. Több kerület küldöttei külkereske­delmi vállalataink munkájával ismerkedtek meg, mások az or­szág legkorszerűbb sütőipari létesítményét, a rnichlei Ke­nyérgyárat, vagy a smíchovi Staropramen Sörgyárat látogat­ták meg. Felejthetetlen élményt jelentett a pioníroknak a bar- randovi és a hostivari filmstú­dió megtekintése, a Ruzynéi repülőtér és a prágai metró is. A prágai közlekedési vállalat jóvoltából a pionirtalálkozó résztvevői díjtalanul használ­hatják az összes tömegközleke­dési eszközt. Az állatkert ezek­ben a napokban ugyancsak be lépődíj nélkül várja a pioníro kát. A legérdemesebb pionírokat a délelőtti órákban Zd«nék Zuska, Prága főpolgármestere és a főváros politikai életének vezető személyiségei fogadták az üvárosházán. A szívélyes fogadtatás után, amelyen Zde- nék Zuska hangsúlyozta a pio- nírtalálkozó társadalmi jelentő­ségét, elbeszélgetett a pionír­küldöttekkel munkájukról és eredményeikről. Ezután a gyer­mekek megtekintették az óvá­rosháza történelmi helyiségeit. Tegnap délután az egyes ke­rületek küldöttségei prágai ven­déglátóikkal együtt szabadtéri műsorral mutatkoztak be a prá­gai közönségnek. Csütörtökön a főváros hét színházában a pionírok számá­ra tartottak előadást. (ma) Angolai vendégek Szlovákiában (ČSTK) — Peter Culotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, szlovák miniszterelnök szerdán fogadta Paul Jorgét, az Ango­lai Népi Köztársaság külügy­miniszterét kétnapos szlovákiai látogatása kezdetén. Az angolai vendéget elkísérte Bohuslav Chnoupek külügyminiszter. A fogadáson részt vett Kmj- csány Dezső, a Szlovák Szocia­lista Köztársaság munka és szociálisügyi minisztere és La­dislav Martinák, Bratislava fő­polgármestere. Colotka elvtárs kiemelte, hogy Csehszlovákia népe min­dig szolidáris volt a nemzeti és szociális szabadságáért küzdő angolai néppel. Válaszában Paul Jorge köszönetét mondott a baráti fogadtatásért és tol­mácsolta országa népének szí­vélyes üdvözletét. Az angolai külügyminiszter és kísérete tegnap a Munkaér­demrenddel kitüntetett Chor­vátsky Grob-l Haladás Efsz-be látogatott. A szövetkezetben, amely kiváló eredményeket ér el a szovjet búza fajták terme­lésében és a szarvasmarhate. nyésztésben a vendégeket Né­meth Jenő. a Szlovák Szocia­lista Köztái#?aság mezőgazdasá­gi és élelmezésügyi miniszter­helyettese fogadta. Az angolai vendégek délután visszatértek Prágába. MEGKEZDŐDTEK A SZOVJET—MAGYAR TÁRGYALÁSOK Megkezdődött €3 Portugál Kommunista pórt IX, kongresszusa A CSKP küldöttségét Antonín Kopek elvtárs vezeti ^ A SZKP üdvözlete (ČSTK) — „Portugáliával — a demokráciáért!“ leiszó jegyé ben tegnap a Lisszabon mellet ti Barreiróban megkezdődött a Portugál Kommunista Párt IX. kongresszusa. A kongresszus négynapos tanácskozása során értékeli a párt tevékenységét az 1976 novemberében megtai- tott legutóbbi kongresszus óta, és kitűzi a következő időszak feladatait Megválasztják továb bá a PKP új vezető szerveit, A megnyitó beszéd után Alvarti Cunhal, a PKP főtitkára előad­ta n Központi Bizottság beszá mólóját, a kongresszushoz A kongresszuson több mint 60 kommunista és munkáspárt, valamint forradalmi párt és mozgalom küldöttségei vannak jelen, közöttük Csehszlovákia Kommunista Pártiénak delegá­ciója Antonín Kaneknak, a CSKP KB Elnök^gp tagiának, a CSKP Prágai Városi Bizott­sága vezető titkárának 8 veze­tésével. felen vannak egves más portugál politikai oártok és mozgalmak küldöttségei Is A kongresszus tárgyalását ezenkí­vül naponta figyelemmel kísé-> (Folytatás a 3. oláalonh SZÉLESKÖRŰEN ES NMMiliMN FWfli IVRMm (ČSTK) — Jozef Lenári, a CSKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP KB első titkára és Miloš Jakes, a CSKP KB Elnök ségének póttagja, a Központi Bizottság titkára szovjetunióbe li látogtásuk során szerdán Ki- jevben találkoztak Vlagyimir Scserbickijjel, az SZKP KB Po litikal Bizottságának tagjával, Ukrajna Kommunista Pártja Központi Bizottságának első titkárával. A megbeszélések során meg állapították, hogy évről évre szilárdul és gyümölcsözően fej­lődik a hagyományos testvéri barátság és a bevált sokoldalú együttműködés az SZKP és a CSKP, a Szovjetunió és a CSSZSZK, a szovjet és a cseh­szlovák nép között. Ez a ba­rátság és együttműködés a marxizmus—leninizmus és a-izociallsta Internacionalizmus szilárd elvein alapúk Jozef Lenárt és Miloš Jakeä ukrajnai látogatása folyamán találkozik pártmunkásokkal, felkeres néhány kolhozt és szovliozt, valamint olyan kuta­tóintézeteket, amelyek új me­zőgazdasági kultúrák termesz­tésével foglalkoznak ^z ukrán fővárosban megtekintenek né­hány üzemet, ellátogatnak K1- jev új lakótelepeire, és megte­kintik a történelmi emlékeket. JOZEF LENÁRT ELVTÄRS KIJEVBEN BARÁT! ESZMECSERE AZ UKRÁN ELVTÁRSAKKAL A Leonyid Brezsnyev vezette párt- és kormányküldöttség találkozója a magyar dolgozók: képviselőivel (ČSTK) — Bensőséges ünnep ség gél kezdődött csütörtökön délelőtt Leonyid Iljics firezs nyevnek, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottsá ga főtitkárának, a Legfelsőbb Tanács Elnöksége elnökének és a vezetésével hivatalos, ba táti látogatáson Magyarorssá gon tartózkodó szovjet párt és kormányküldöttségnek a prog­ramja. A vendégek a parlament die legációs termében a magyar munkásosztály képviselőivel, a Nagy Októberi Szocialista For radalom 60. évfordulóját ko szöntő jubileumi munkaverseny csepeli kezdeményezőivei, az országos mozgalomban élenjáró kollektívák, szocialista brigá­dok, üzemi, vállalati közössé­gek küldötteivel, állami-díja­sokkal, a szocialista munka hőseivel találkoztak. A találko­zón magyar részről jelen volt Kádár János, az MSZMP KB el- *a titkára, valamint a párt és az állam más vezető személyi­ségei. A szovjet párt. és kormány-: küldöttség és a magyar mun­kásosztály képviselőinek talál - (Folytatás a 2. oldaton) A szovjet és a magyar küldöttség a tárgyalóasztalnál (Telefoto: CSTK) Ľubomír Štrougal fogadta Xonsztantyin Brshovot (ČSTK) — Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök teg­nap a prágai Hrzán palotában fogadta Konsütantyin Hrehovot, a Szovjetunió vegy- és kőolaj­ipari miniszterét, aki látoga­táson tartózkodik hazánkban. Megvitatták a csehszlovák— szovjet gazdasági együttműkö­dés bővítésének kérdéseit. Hangsúlyozták, hogy céltudato­san el kell mélyíteni a koope­rációt és a szakosítást, a vegy. ipari gépek és berendezések gyártásában, ennek elsőrendű népgazdasági jelentősége van. A fogadáson részt vett Zde- nék Piifiek, kohó- és nehézgép- ipari miniszter és Lev Frolov, a csehszlovákiai szovjet nagy- követség tanácsosa. Kitüntetés (ČSTK) — Štefan Suchý elv­társnak 60. születésnapja a lkai. mából a párt és a szocialista társadalom javára végzett sok­éves áldozatkész munkáláért a köztársasági elnök a Munkaér-, demrendet adományozta A ma­gas kitüntetést tegnap Bratisla­vában Ľudovít Pezlár. az SZLKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára adta át a Jubilánsnak. Az átadásnál jelen volt Anton Krspšo, az SZLKP KB osztály­vezető-helyettese. Suchý elvtársinak 60 szüle tésnanfa alkalmából szerkesztő ségünk Is jókívánságait fejezi ki.

Next

/
Thumbnails
Contents