Új Szó, 1979. június (32. évfolyam, 127-152. szám)

1979-06-01 / 127. szám, péntek

Üdvözlő táviratok (CSTK) — Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban fejezte ki jókívánságait Habíb Burgihának, a Tunéziai Köztár­saság elnökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök Hadim Nuirá- nak, a Tunéziai Köztársaság miniszterelnökének, Bohuslav Chňoupek külügyminiszter pe­dig Muhammed Fituri tunéziai külügyminiszternek küldött üd­vözlő táviratot. Bobuslav Chhuupek külügy­miniszter táviratban fejezte ki jókívánságait Jnrge Escobari Cusicanquinak, a Bolíviai Köz­társaság külügyminiszterének kinevezése alkalmából. Bohuslav Chňoupek külügy­miniszter táviratban köszöntöt­te Upandbit Pausarijangkult, Thaiföld külügyminiszterét új- rakinevezése alkalmából. Széleskörűen és dinamikusan fejlődő kapcsolatok NAPIRENDEN A CSALÁDVÉDELEM HELYZETE Megkezdődött az SZNT oktatási és kulturális bizottságának ülése (CSTK) — Megkezdődön teg­nap Bratislavában a Szlovák Nemzeti Tanács oktatási és kul­turális bizottságának kétnapos ülése. Jelen volt Jozef Gajdo­suk, az SZNT alelnöke. A részt­vevők megvitatták a szlovák kormánynak a családvédelem helyzetéről szóló jelentését. Ez a jelentés egyiik dokumen­tuma lesz az e kérdésről jú­niusban megtartandó SZNT ülésnek. Az oktatási és kultu­rális bizottság tagjai iklémeltéik, hogy szocialista társadalmunk rendszeresen gondoskodik az anyákról és a gyermekeikről, összhangban Csehsz lovák ia Kommunista Pártjának szociá­lis programjával. Tervszerűen emelkedik a családod életszín. vonala, s megteremtjük a fel­tételeket a gyermekek szocia­lista neveléséhez. A családvé­delem területén hazánk a világ legfejlettebb országai közé tar. tozik. Ezt bizonyítja az orvosi ellátás fejlett rendszere, a köz­művelődés és a közoktatás ma­gas színvonala. A jelentést követő vitában a képviselőik felhívták a figyel­met arra, hogy a nemzeti bi­zottságoknak és a gazdasági szervezeteiknek jobban kell tö­rekedniük az óvodai férőhelyek növelésére, a tanácsadó és a ne ve 1 őm u n ka f e j lesz lésére. A továbbiakban a bizottság megvitatta a műemlékvédelem- ről szóló SZNT-törvény alapel­veit. Emelkedett o munka színvonala Ülést tartott a Nyugat-szlovákiai Knb (CSTK) — Plenáris ülést tar­tott tegnap Trnavában a Nyu- gat-szlovákiai Kerületi Nemze­ti Bizottság. A tanácskozáson részt vett Anna Kretová, a Szlovák Nemzeti Tanács alel­nöke és Stefan Ferencei mi­niszter, a Szlovák Népi Ellen­őrző Bizottság elnöke. A részt­vevők megvitatták a Nyugat­szlovákiai Kerületi Nemzeti Bi­zottság szerveinek 1977. és 1978. évi államigazgatási mun­káját, és a kerület nemzeti bi­zottságainak tavalyi zárszám­adásáról szóló jelentést. Rámu­tattak arra, hogy az elmúlt két esztendőben emelkedett a knb szervei államigazgatási mun­kájának színvonala. Csökkent a hatálytalanított vagy megvál­toztatott döntések száma, ja­vult az alacsonyabb szintű nemzeti bizottságok körében végzett ellenőrző munka. Az elmúlt időszakban a nyu­gat-szlovákiai kerületben csök­kent a lakosság panaszainak száma. Tavaly 6950 panaszt nyújtottak be, 719-cel kevesebb bet, mint 1977-ben, ami szin­tén azt mutatja, hogy javul a nemzeti bizottságok államigaz­gatási tevékenysége. További örvendetes tény, hogy a kerületben 1974 óta szüntelenül csökken a bűneset lek menyek száma* SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK MOSZKVÁBAN Sajtótójékoztotó o csehszlovák részvételről (ČSTK) — Népművészeti al­kotások címmel tegnap Rima­szombatban (Rimavská Sobota) kiállítás nyílt. A tárlatot a Bra­tislavai Népi Iparművészeti Központ és a Gőmöri Múzeum rendezte. Ebben a múzeumban csaknem 200 tárgyat állítottak ki a Bratislavai Népi Iparművé­szeti Központ gyűjteményéből. A kelet- és a közép-szlovákiai kerületből származó varrások, hímzések, szövések, csipkék, valamint természetes anyagok­ból — például vesszőből, szal­mából — font tárgyak ezek. A legérdekesebb kiállítási tár­gyak közé tartoznak azok a fá­ból készült játékszerek, ame­lyeket valaha a rimaszombati járásban levő Kyjaticében népi fafaragók készítettek. A hagyo­mányos minták alapján most a prievldzai járásban levő Laza; nyban élő Anton Oboň készíti őket. Ezenkívül pozdišovcei, pukaneci és šiveticei népi faze­kasod termékeit is kiállították. ban elért eredményeket. Elő­ször 1973-ban rendeztek ilyen kiállítást Moszkvában. Amint arról a csehszlovák részvétel szervezői, Václav No­vák mérnök, a csehszlovák ki­állítás igazgatója, Karol Hor* váth mérnök, kandidátus, a Ži­linai Számítástechnikai Kuta­tóintézet igazgatója, valamint a számítástechnikai berende­zések gyártásáról gondoskodó prágai Automatizációs és Szá­mítástechnikai Művek termelé­si-gazdasági egység képviselői a Bratislavában tartott tegnapi sajtótájékoztatón beszámoltak, a kiállítás fő érdekessége, hogy a kiállítók a berendezé­seket működés közben, konkrét munkaterületre vonatkozó al­kalmazásukkal együtt mutat­ják be. Csehszlovákia több szá­mítástechnikai berendezést és folyamatszabályozó rendszert mutat be ezen a kiállításon, amelyek között figyelemremél­tó az SM4-20-as miniszámító­gépes rendszer, amely főleg az oktatásban, a tudományos kuta­tásban, valamint az orvostudo­mányban érvényesül. E rend­szer nemzetközi vizsgálataira novemberben kerül sor, alko­tói azonban mindent elkövet­tek annak érdekében, hogy már a moszkvai kiállításon be­mutatásra kerülhessen. A moszkvai bemutatóra a kiállítók a részt vevő orszá­gokból olyan berendezésekkel jelentkeztek, amelyek a gya­korlatban is érvényesülnek a gazdasági élet különböző terü­letein, vagy pedig már soro­zatban is gyárthatók. A kiállí­tással összefüggésben tudomá­nyos értekezletet Is rendeznek, s július mósodikán kerül sora csehszlovák szakmai napra. (—ai) I Folytatás az 1. oldalról} kozó ján Leonyid Ujics Biezs- nyev mondott beszédet. Hang­súlyozta a csepeliek azon iái - ternacionalista kezd e mé n y e zé - Mének jelentőségét, amikor 1977 januárjában felhívást tettek an unka verseny megindítására a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulójának tiszteletére. E felhívás vissz­hangra talált a testvéri orszá­gokban, és nemzetközi méretű szocialista munkaverseny in­dult meg. A Szovjetunió, Magyarország és más testvéri szocialista or­szágok dolgozói, valamint a tő. kés országok munkásmozgal­mai gyakorlatilag naponta ta­núbizonyságát adják nagy inter­nacionalista öntudatosságuk­nak, együvé tartozásuknak és szolidaritásuknak a népek igaz­ságos ügyéért vívott harccal. Erről tanúskodik a hős Vietnam példája is — hangsúlyozta Leó. nyid lljics Brezsnyev. Hozzáfűz. le, hogy valójában éppen a m un ká smo zga lom i n te r na c io na - 1 izmusához kötődnek döntő mértékben az emberiségnek a békéhez, a szabadság, a jóaka­rat és az igazság eszméinek diadalához fűzött reményei. A nagy tapssal fogadott be­széd után az SZKP KB főtit­kára, a Legfelsőbb Tanács El­nökségének elnöke átnyújtotta a Csepel Vas- és Fémművek kollektívájának adományozott Októberi Forradalom Érdemren­det. A Leonyid Brezsnyev vezette Szovjet párt- és kormánykül­döttség szerdán délután a Ma­gyarország szabadságáért, füg­getlenségéért életüket áldozott magyar hősök emléke előtt tisztelgett. A Hősök terén a anagyar hősök emlékművénél lezajlott koszorúzáson jelen volt Losonczi Pál, Gyenes And­rás és Púja Frigyes. A szovjet vezetők ezt követően a Magyar- ország felszabadításáért hősi halált halt szovjet katonák Szabadság téri emlékművénél helyezték el a kegyelet és az emlékezés virágait. A koszorúzást követően a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának székhá­zában megkezdődtek a hivata­los szovjet—magyar tárgyalá­sok A szovjet tárgyaló küldöttség vezetője Leonyid Brezsnyev; A Méta Pinto-kabinet végnapjai (ČSTK) — A Portugál Szocia­lista Párt hétfőn bizalmatlan­sági indítványt terjeszt elő a Mota Pinto-kabinet ellen. A hírt tegnap lisszaboni sajtóér­tekezleten Mario Snares, a párt vezető képviselője, korábbi kor­mányfő közölte. Tekintettel arra, hogy a kom­munisták szintén várhatóan a kormány ellen szavaznak, biz­tosra vehető, hogy a népelle­nes reakciós politikát folytató kormány nem szerzi meg a szükséges többséget. Veresége annál is inkább valószínűbb, mert a szocialisták a 263 kép­viselői helyből 101-et, a kom-’ munisták 40-et mondhatnak magukénak. Elutazott a román küliigyminiszter- heEyettes (CSTK) — Dušan Spáčil kül­ügyminiszter-helyettes meghí­vására május 28-a és 31-e kö­zött látogatást tett hazánkban Constantin Oancea román kül­ügyminiszter-helyettes. Május 29-én a vendéget foj gadta Bohuslav Chňoupek kül­ügyminiszter. Szívélyes és ba­ráti légkörben eszmecserét folytattak a csehszlovák—ro­mán kapcsolatok jelenlegi hely­zetéről és továbbfejlesztéséről, valamint a nemzetközi hely­zetről. Constantin Oancea tegnap hazautazott. A repülőtéren Duj äan Spáčil külügyminiszter-he­lyettes és a Külügyminiszté-! rlum több más vezető dolgozó­ja búcsúztatta. Jelen volt Ionéi DiJinonescu, Románia rendkí­vüli és meghatalmazott cseh­szlovákiai nagykövete. tagjai: Andrej Gromiko, Kixnni- tantyin Csernyenko, Knnsz- tantyin Ruszakov, Ivan Arhi­pov, Viktor Dobrík és Vlagyi­mir Pavlov. A magyar tárgyaló küldött, séget Kádár János vezeti: tag­jai: Losonczi Pál, Lázár György, Németh Károly, Gyene& András, Méhes Lajos, Púja Frigyes és Szűrös Mátyás. Kádár János szívélyesen üd­vözölte Leonyid lljics Brezsnve- vet és a szovjet delegáció tag­jait. Aláhúzta, hogy a mostani, nagy nemzetközi jelentőségű látogatásinak elsőrendű fontos­sága van a magyar—szovjet ka p c so la tok ba n. Demons t rá 1 ja, hogy Magyarországot és a Szov­jetuniót a testvéri barátság szi­lárd szálai kötik össze. Leonyid Brezsnyev kifejezte a szovjet küldöttség szívélyes kö­szönetét a bensőséges baráti fogadtatásért. Kiemelte, hogy a szovjet kommunisták és az egész szovjet nép nagyra érté­keli a két orsaág pártjainak és népeinek megbonthatatlan barátságát, szoros együttműkö­dését. A felek kölcsönösen tájékoz­tatták egymást az MSZMP XI., illetve az SZKP XXV. kongresz- szusán hozott határozatok vég­rehajtásának tapasztalatairól. Nagy megelégedéssel állapítot­tak meg, hogy minden területen, a politikában, a gazdaságban és az ideológiai együttműködésben egyaránt széleskörűen és dina­mikusan fejlődnek a szovjet- magyar kapcsolatok. Ehhez' meghatározó módon járul hoz­zá az MSZMP és az SZKP szo­ros gyümölcsöző együttmumkál- kodása. A Magyar Népköztársa­ság és a Szovjetunió elhatáro­zott szándéka, hogy tovább mé­lyíti gazdasági együttműködé­sét, a termelési kooperáció és szakosítás útján törekedni fog az egyenjogú és kölcsönösen előnyös kontaktusok mind telje­sebb kihasználására. Kifejezték kölcsönös érdeklődésüket a kapcsolatok további szélesítés­iében a kultúra terén is. Leonyid Brezsnyev és Kádár János aláhúzta, hogy az SZKP és az MSZMP, a szovjet és a magyar nép testvéni egy üt tam!-* iködése fontos tényezője a s?x>« cia lista iközösség erősödésének metmzetközi befolyása kiszélese­désének. A tárgyalásokon részletesen megvitatták az időszerű nem­zetközi kérdéseket. Közösén ér­tékelték a világban kialakult helyzetet, a békéért és a né­pek biztonságáért folytatott harc erősítésének távlatait. Hangsúlyozták, hogy a Szovjet­unió és Magyarország a többi testvéri országgal együtt a lö­vőben is minden tőle telhetőt megtesz a nemzetközi enyhülés megszilárdításáért, e folyamat v i ssza fo rd í ti ia ta t la n ná tété lé­ért. A két ország párt- és kor­mányküldöttsége aláhúzta a Varsói Szerződés tagállamai ú| kézdeményezéseinek időszerűsé­gét. E kezdeményezések az ál­lamok közötti bizalom megelőz sítésére és az európai katonai enyhülés elérésére irányulnak. A Szovjetunió és a Magyar Népköztársaság úgy véli, hogy a nemzetközi biztonság és a béke megerősítése érdekében igen fontos a SALT—II., a Szov­jetunió és az USA közötti, a lámadó jellegű hadászati fegy­verek korlátozásáról szóló egyezmény küszöbönálló aláírá.- sa. A tárgyalások meleg, baráti légkörben, az összes megvita­tott kérdésben megnyilvánuló kölcsönös egyetértésnek és a nézetek teljes azonosságának jegyében zajlottak. A találkozón a két küldött­ség tagjain kívül részt vett Leonyid Zamjatyin, az SZKP KB tagja, a KB osztályvezetője, Analolij Blatov, az SZKP Köz­ponti Revíziós Bizottságának lagja, Gennagyij Kiszeljov, az SZKP KB osztályvezető-helyette­se, Nyikolaj Sislin, az SZKP KB alosztályvezetője és Vaszilij Makarov, a Szovjetunió külügy­miniszterének főtanácsadója, valamint Bérecz János, az MSZMP KB osztályvezetője, Fo­dor László és Varga István, «iz MSZMP KB osztályvezető-he­lyettese és Roska István kül­ügyminiszter-helyettes. i KAMBODZSAI NYILATKOZAT Baráti kapcsolatokra törekszünk minden országgal (ČSTK) — Az SPK kambod­zsai hírügynökség tegnap ter­jedelmes nyilatkozatot tett köz­zé a kambodzsai helyzetről és az ország szerepéről az el nem kötelezettek mozgalmában. „Az amerikai agresszor felett ^aratott nagy győzelmet köve-> tőén a kambodzsai nép nem él­vezhette a szabadságot és füg­getlenséget, mert az országban a Pol Pót—leng Sary klikk fel­számolva a forradalmi vívmá­nyokat brutális diktatórikus re­zsimet hozott létre. Januárban a gyűlölt rezsim uralmát a hősi kambodzsai nép megdöntötte. A rezsim verešege több okra vezethető vissza, de a fő ok el­sősorban barbár és embertelen politikájában keresendő, mely­nek eredményeképp hárommil­lió kambodzsait gyilkoltak le az országban. Történelmi ta­pasztalat szerint minél nagyobb az elnyomás, annál nagyobb az elnyomó elleni gyűlölet, amely végül is harcba torkol­lik. A kambodzsai népfelkelés tehát egy nemzet, egy ország megmentése érdekében indult és győzött. Nem utolsó sorban a rezsim veresége annak is kö­szönhető, hogy nemcsak az or­szágban, hanem kívülről is ve­reségek érték. A hazai felkelés hozzájárult ahhoz, a vietnami nép gyorsan felszámolta a Dél- Vietnam ellen támadó Pol-Pot bandákat és ily módon tulaj­donképpen hozzásegített a klikk megdöntéséhez. A Népi Forradalmi Tanács jelenleg ellenőrzése alatt tartja az egész országot, irányítja an­nak bel- és külügyeit, a terme­lés felújításán és az életfeltéte­lek javításán fáradozik. A kam­bodzsai nép valóban független, demokratikus, semleges, el nem kötelezett és békepolitikát kö­vető a szocializmust távlati cél­ként kitűző Kambodzsát épít. Kambodzsa a vitás kérdéseket békés úton kívánja rendezni és baráti kapcsolatokra törekszik minden országgal. A Néipi Forradalmi Tanács a nép kormánya, a nép érdeké­ben tevékenykedik és éppen ezért általános bizalomnak és támogatásnak örvend az or­szágban. A tanács Kambodzsa egyedüli törvényes és jogos képviselője. Kambodzsa és Vietnam közeli barátok, szomszédok. Laosszal közösen harcoltak csaknem fél évszázadon át az imperialista agresszor ellen. Mind Kambod­zsát, mind Vietnamot komolyan veszélyeztetik Peking hegemo- nista tervei, ezért I szükséges, hogy erősítsék szolidaritásukat és kölcsönösen segítsék egy­mást minden téren, beleértve a katonai területet Is. Ez az együttműködés törvényszerű a barátok közölt. A Kambodzsai Népi Forradal­mi Tanács Kambodzsa egyedüli törvényes és jogos képviselője, tehát kizárólag a tanács képvi­selheti a kambodzsai népet az el nem kötelezettek mozgalmá­ban és egyéb nemzetközi szer­vezetekben. Az a tény, hogy a Pol Pót-klikk jogtalanul még mindig Kambodzsát képviseli az ENSZ-ben, még nem ok arra, hogy Kambodzsa ne vegyen részt az el nem kötelezett or­szágok havannai csúcstalálko­zóján. A Pol Pot-klikk képvise­lőjének elismerése egyenlő az­zal, hogy elismernek olvan személyt, aki kambodzsa^ aka­rata ellen cselekszik. Éppen ezért az el nem kötelezett or­szágok mozgalmának el kelle­ne ismernie a Népi Forradalmi Tanácsot, mint Kambodzsa egyedüli törvényes képviselőjét. A Kambodzsai Népi Köztár­saság külügyminisztériuma őszinte és mélv köszönetét fe­jezi ki mindazoknak a kormá­nyoknak és néoeknek, amelyek rokonszenveznek a kambodzsai népnél és támogatják nemzeti felszabadító harcát. ti] szó 1979. VI. 1. t (Tudósítónktól) — Az idei moszkvai szakkiállítások prog­ramjában, amelyeket a Nép­gazdaság Eredményeinek Ál­landó Kiállítása területén ren­deznek meg, kiemelkedő he­lyen szerepel az „Elektronikus számítógépek egységes rend­szere és a gazdasági folyamat­szabályozási rendszerek“ című kiállítás, amelyre június 14. és július 15. között kerül sor a vegyipari pavilonban. A KGST- országok és a Kubai Köztársa­ság ezen a kiállításon bemu­tatja a számítástechnikai be­rendezések fejlesztésében, gyártásában és alkalmazásé­Népművészeti alkotások kiállítása

Next

/
Thumbnails
Contents