Új Szó, 1979. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-02 / 1. szám, kedd

r I SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1079. január 2. KEDD BRATISLAVA • KXXJÍ ÉVFOLYAM 1. szám Ára 50 fillér CsÉszlovákia és Kuba barátsága hozzájárul a szocialista országok egységének erősítéséhez Üdvözlő táviratok a kubai forradalom győzelmének 20. évfordulója alkalmából /CSTK) —- Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, köztársasági elnök, és Ľubomír Š t r o u g a l szövetségi miniszterelnök táv­iratban fejezte ki jókívánságait Pi del Castrónak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, a Kubai Köztársaság Államtanácsa és Minisztertanácsa elnö­kének, a kubai forradalom győzelmének 20. évfordulója al­kalmából. A távirat szövege a következő: Kedves Castro Elvtársi Csehszlováké Kommunista Pártja Központi Bizottsága, Csehszlovákia kormánya ás egész népe nevében ősztnte elvtársi üdvözletünket és szív- bői jövő jókívánságainkat küldjük önnek, a Kubai Kom munista Párt Központi Bizott­ságának, a Kubai Köztársaság Államtanácsának és Miniszter tanácsának, valamint a testve ri kubai népnek a Kubai Köz társaság jelentős jubileuma, a kubai forradalom győzelmének 20.. évfordulója alkalmából, Forradalmuk győzelméhez hosszú és hősi út vezetett, amelyet a kubai hazafiak ez reinek vére váltott meg, A Moncada laktanya ellen végre hajtott történelmi jelentőségű támadás megkezdte a kubai társadalom forradalmi változó sainak időszakát és megmutat ta Kuba népének az új, igaz ságos, szocialista társadalom hoz vezető utat, A Granma ki kötése, a Sierra Maestrában és más helyeken vívott harcok a néptömegek határozott tánio gatasával győzelemre vitték a kubai forradalmat, és lehetővé tették a nyugati föld teke első munkás-paraszt államának lét rehozását. Forradalmuk végle­gesen elszakította a latin-ame­rikai imperialista elnyomás láncát. Hatalmas és reális erő­ként jelentkezett, amely tovább ösztönözte az elnyomott népek imperialistaellene8 harcának fejlődését. A burzsoázia hatalmi appa­rátusának megsemmisítésével* az írástudattunság felszámolá­sával, a földreformmal, vala­mint a hazai és a külföldi tő­ke vagyonának kisajátításával megteremtették a feltételeket a társadalom fokozatos szocia­lista átalakításához. A kubai nép a Szovjetunióval ás a töb­bi szocialista országgal való megbonthatatlan barátságra tá­maszkodva, marxista—lemnista élcsapatának, a Kubai Kommu­nista Pártnak vezetésével le küzdte az imperialista blokád, valamint az imperializmus és a hazai reakció más agresszív cselekedetei okozta nehézsége­ket és döntő győzelmeket ér el ezen az országépítő úton h«« ladva Nagyra értékeljük Kuba bé­kés, elvhű, internacionalista külpolitikáját, valamint az el uem kötelezett országok moz­galmában való tevékeny rész­vételüket. Minden földrész né­pei nagyra értékelik a Kubai Kommunista Párt és a kubai nép elvhü és következetes ma­gatartását, amely a proletár és a szocialista internaciona­lizmuson, a békés egymás mel­lett élés, és a nemzetközi fe- izültség enyhülésének elvein, •*« imperializmus, a rassziz­mus, a faji megkülönböztetés ellen és a népek önrendelke­zési jogáért vívott harc elvein alapul, Csehszlovákia dolgozó népe nagyra értékeli azokat a nagy erőfeszítéseket, amelyeket a (Folytatás a 2. oldalon KUBÁBAN MEGEMLÉKEZTEK A GYŐZELEM 20. ÉVFORDULÓJÁRÓL Amerika szabad flüdje ünnepelt Az ünnepségeken részt vevő csehszlovák párt- és állami küldöttséget Ľubomír štrougal vezeti (ČSTK) — Havannában a ku­bai parlament és a Kubai Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának rendkívüli ünnepi ülé­sén tegnap megemlékeztek a kubai forradalom győz-eIménefk 20. évfordulójáról. Az ünnepségeken részt vevő csehszlovák párt- és állami kül­döttséget Ľubomír Strougal, a CSKP Központi Bizottsága El­nökségének tagja, szövetségi miniszlerelnüik vezeti. A cseh­szlovák küldöttség további tag­jai: Bohuslav Ku£er<a, a CSSZSZK Szövetségi Gyűlésié nek alelriökc, Ignác Janák, a nyugat-szlovákiai kerületi párt­bizottság vezető titkára, Zden­ko Cheben, a CSKP KB osztály- vezetőjének helyettese és Mi­loš Vojta külügyminiszterhe- lyettes. A küldöttséghez Havan­nában csatlakozott Michal Chu- dík, hazánk kubai nagykövete, A csehszlovák küldöttség tag­iéit a jósé Martiról elnevezett nemzetközi repülőtéren Raul Castro, a Kubai Kommunista Párt KB második titkára, a ku- baf Állaim tanács első alelnöke fogadta. Ľubomír Strougal, a CSKP KB Elnökségének tagja, szövetségi kormányfő, vasárnap találko­zott Jósé Luix Beltram kubai energetikai miniszterrel, aki tájékoztatta őt a kubai ener­getikai ipar fejlesztési prog­ramjáról és távlati terveiről. Kiemelte, hogy a szigetország­ban a forradalom győzelme óta az elektromos energia terme­lése a 3,2-szeresére emelkedett. Ezen eredmények elérésében jelentős szerepet játszott ha­zánk is, amely a Szovjetunió mellett az energetikai együtt­működés terén sokoldalú segít­séget nyújtott Kubának. Beltrán miniszter, aki egy­úttal a Kubai—Csehszlovák Ba­folytatás a 2, oldalon! BIZALOMMAL ES DERŰLÁTÁSSAL TEKINTÜNK A JÖVŐBE GUSTÁV HUSÁK ELVTÁRSNAK, A CSKP KB FŐTITKÁRÁNAK, A CSEHSZLOVÁK SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÚJÉVI BESZÉDE risztoll Elvtársak. Kedves Barátaim! As fájj esztendő, 1979 küszöbén szívélyesen Üdvözlöm önöket Csehszlovákia Kommunista ÍVirtja Központi Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága és a csehszlovák kormány tevében, valamint a saját nevemben is. Jó egészséget, a sikeres munkából fakadó örömet és megelégedettséget kívánok Önöknek. Szívé (jnesen üdvözlöm azokat az állampolgárainkat •«. akik hazánk határain túl teljesítik köteles­ségeiket. Az ünnepnapok nyugalmával búcsúztattuk az almáit évet. Joggal mondhatjuk, hogy népünk számára, hazánk számára további sikeres esz­tendő volt. Űjabb lépést tettünk előre Cseh­szlovákia Kommunista Pártja XV. kongresszusa programjának teljesítésében. Gyarapodott társa­dalmunk anyagi-szellemi gazdagsága, A tervvel Összhangban tovább fejlődött népgazdaságunk, fokozódott az ipari, az építőipari és a mezőgaz- íasági termelés. Számos területen jelentős elő- rahatadást értünk el. Sikeresen befejeztük a hatodik ötéves tervidő­szak harmadik évét. Az ipari termelés terje­delme tavaly már a kétszerese volt az 1967. évinek. A legnagyobb gabonatermést takarítot­tuk be hazánk történetében: csaknem 11 millió tonnát. Oj ipari létesítményeket adtunk át, át- idtuk a forgalomnak a prágai földalatti vasút násodik szakaszát, új autópályaszakaszokat, *hb mint 130 000 korszerű lakást, nagy számú ».<tatási és gyermekintézményt, egészségügyi, kulturális, kereskedelmi ás másfajta létesít­ményt avattunk fel, amelyek a dolgozókat szol­gálják. Tovább szilárdult és emelkedett népünk életszínvonala. Például a vásárlások értéke a hazai piacon tavaly az 1966. évi szint kétszere­sét tette ki. Ebben is visszatükröződik a lakos­ság bevételeinek növekedése, örömmel állapít­hatjuk meg, hogy tovább folytatódott a népe­sedés kedvező alakulása. Életünket új tudomá­nyos és művészeti alkotások tették gazdagabbá. Az alkotó munkában elmélyült a szocialista Öntudat, erősödött az osztályok és a szociális rétegak egysége. Szilárdult a csehek, a szlová­kok és a nemzetiségek testvéri szövetsége, to­vább erősödött szocialista rendszerünk. Megszi­lárdult társadalmunk vezető erejének, Cseh­szlovákia Kommunista Pártjának kapcsolata a legszélesebb néprétegekkel. Szocialista demok­ráciánk előnyei abban is megnyilvánulnak, hogy a dolgozók széles rétegei részt vesznek az ál­lamigazgatásban és Irányításban, a Nemzeti Front és a nemzeti bizottságok tevékenységé­ben, s alkotó kezdeményezésről és állampolgári elkötelezettségről tesznek tanúságot. Dolgozóink nagyfokú munka- és politikai ak­tivitása abból a meggyőződésből fakad, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja és szociális- iá államunk törekvéseinek értelme és célja az ember jóléte, a dolgozók anyagi és szellemi szükségleteinek minél jobb kielégítése, a dolgo­sók boldog és szabad élete* A múlt évben elért sikerek — a mai világ körülményeit tekintve — nem jelentéktelenek és nem maguktól értetődöek, ahogy ez egyes embereknek tűnhet. Nem kevés erőfeszítést és számos akadály leküzdését követelték jjpeg. Sok áldozatkészséget és mindennapos hősiességet ta­núsítottak a dolgozók a népgazdaság különféle ágazataiban, a gyárakban, a földeken, az épít­kezéseken. a közlekedésben, a kutatóintézetek­ben, a kórházakban, az iskolákban, az üzletek­ben, minden munkahelyen annak érdekében, hogy teljesítsék a kitűzött feladatokat. Mindaz, amit az elmúlt esztendőben elértünk, dolgozóink alkotó munkájának gyümölcse. Ezért őszinte köszönetét akarunk mondani mindany- nyiuknak: a munkásoknak, a földműveseknek, az értelmiségiekek, a nőknek, a fiataloknak és többi állampolgárunknak, akik lelkiismeretes munkájukkal gyarapítják társadalmunk anyagi és szellemi vagyonát, és magatartásukkal támo­gatják Csehszlovákia Kommunista Pártjának po­litikáját és céljait. Tisztelt Polgártársaim! Az elért sikerek ellenére sem hunyunk sze­met a nehézségek és a fogyatékosságok előtt. Nyíltan beszélünk róluk, s leküzdésükre követ­kezetésen és energikusan törekszünk. Társadal­munk növekvő szükségletei és annak szükséges­sége, hogy leküzdjük a bonyolult külső hatáso­kat, főként a tőkés világ válságjelenségeinek hatását, sürgetően megkövetelik tőlünk, hogy még jobban dolgozzunk, javítsuk a termékek minőségét, és az elért eredményeket nagyobb igényességgel értékeljük. Társadalmunkban ez az egyszerű elv érvényes: ha jobban akarunk él­ni, jobban, felelősebben, ötletesebben kell dol­goznunk, hatékonyabban kell termelnünk. Ezt ismét nagy nyomatékkai hangsúlyozta pártunk Központi Bizottsága a múlt év márciusában és decemberében megtartott ülésén. Az élet nagy súllyal megköveteli tőlünk, hogy minden munkahelyen fokozottan törekedjünk a terv teljesítésére, törődjünk a gazdálkodás javí­tásával, megköveteljük a teljes felelősséget, tá­mogassuk a jó munkát és határozottan felszá­moljuk a fogyatékosságokat. Népgazdaságunk minden láncszemének az idén fokoznia kell hozzájárulását a feladatok teljesítéséhez, a tar­talékok feltárásához, minden ágazatban tökéle­tesíteni kell a termelés szervezését, gyorsabban kell érvényesíteni a tudomány és a technika vívmányait. Társadalmunk számára minden szükséges fel­tétel adott ahhoz, hogy ezekkel az igényes fel­adatokkal megbirkózzon, biztosítsa a népgazda­ság fejlesztését és az életszínvonal emelését. Nagyobb mértékben és hatékonyabban kell azonban kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket fejlett gazdasági életünk, szocialista társadalmi rendszerünk biztosít számunkra. (Folytatás a 2, oldalont A köztársasági elnök jókívánságai (CSTK) — Gustáv Húsúk köztársasági elnök tóvirutbau fejezte ki jókívánságait Dzsa° far Nuhammadiiak, a Szudán! Demokratikus Köztársaság el­nökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából.

Next

/
Thumbnails
Contents