Új Szó, 1979. január (32. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-02 / 1. szám, kedd

Bizalommal és derűlátással tekintünk a jövőbe AMERIKA SZABAD FÖLDJE ÜNNEPELT (Folytatás az 1, oldalról) Kedves Barátaim! A múlt évben azért folytathattuk sikeresen békés épftő munkánkat, mert kedvezőek voltak a nemzetközi feltételek is. Tovább szilárdítot­tuk Csehszlovákia nemzetközi helyzetét és erő­sítettük külső biztonságát. Nagymértékben hoz­zájárult ehhez a Szovjetunióval és a többi szo­cialista országgal való szövetség, barátság és sokoldalú együttműködés megszilárdítása és el­mélyítése. Nagy esemény volt népünk életében a Leonyid Iljics Brezsnyev vezette szovjet párt- és kor­mányküldöttség csehszlovákiai látogatása. E lá­togatás jelentősen ösztönözte a barátság továb­bi elmélyítését és a testvéri együttműködés ki- szélesítését minden területen. Egyáttal hozzájá­rult a szocialista országok béketörekvéseihez. Jól tudatosítjuk, mekkora jelentősége van a mai világban a szocialista országok sikeres fej­lődése szempontjából az együttműködésnek. Az egyre újabb területekre kiterjedő együttműkö­désnek köszönhető, hogy a máit év márciusá­ban örömteli perceket érhettünk meg: az első csehszlovák állampolgár szovjet barátaival együtt a világűrben tartózkodott. Az új esztendő küszöbén szívből jövő jókíván­ságainkat és elvtársi üdvözletünket küldjük a Szovjetunió és a többi szocialista ország népé­nek, s további sikereket kívánunk országuk fej­lesztéséhez és sokoldalú felvirágoztatásához. Külpolitikánk legfőbb célja — és a most kez­dődő évben is ez marad — népünk békés életé­nek biztosítása. Kötelességünknek tartjuk az ahhoz való hozzájárulást, hogy a világot meg­mentsük a háborús katasztrófától. Gyermeke­inknek még szebb és boldogabb világot akarunk átadni. Ürülünk annak, hogy Európa évszázados fejlődésében már 34 éve van olyan nemzedék, amely nem élte át a háború borzalmait. A szo­cialista országok közös célja az, — ahogy ezt a Varsói Szerződés tagállamainak nemrég jóvá­hagyott nyilatkozata is kifejezte —, hogy az emberiség a huszonegyedik századot a tartós béke és a nagyszabású nemzetközi együttműkö­dés körülményei között kezdje meg. A tapasz­talat arra tanít bennünket: minél szilárdabb a szocialista közösség országainak egysége, annál sikeresebb az e célok eléréséért vívott küzde­lem. A békés élethez való jog — az embernek ez az alapvető joga — még távolról sem biztosí­tott. Vannak a világban agresszív imperialis­ta és reakciós erők, amelyek minden eszközzel Igyekeznek visszafordítani a nemzetközi feszült- ségenyhülés folyamatát. Aktivizálódásuk ellené­re is adottak a reális lehetőségek a nemzetkö­zi légkör további javítására. Hiszünk abban, hogy nagymértékben hozzájárni ehhez a Szov­jetunió és az Egyesült Államok által megköten­dő, a stratégiai támadófegyverek korlátozásáról szóló szerződés. A világ haladó erőivel együtt továbbra is ar­ra fogunk törekedni, hogy véget vessünk a lá­zas fegyverkezésnek, hogy szilárdítsuk a békét és a nemzetközi biztonságot, hogy fokozódjon a népek közötti bizalom, együttműködés és ba­rátság. Népünk nagy rokonszenvvel támogatja a né­peknek, a dolgozóknak, az összes haladó moz­galmaknak az imperialista uralom és a faji megkülönböztetés ellen, a nemzeti és a szo­ciális jogokért, a szabadságért és a független­ségért vívott igazságos harcát. Teljes mértékben internacionalista szolidari­tásunkat fejezzük ki a világ Összes békeszere­tő és haladó erőivel, elsősorban a munkásosz­tállyal és a testvéri kommunista és munkáspár­tokkal, támogatjuk a békéért, a szabadságért, a demokráciáért és a társadalmi haladásért vívott küzdelmünket, s újévi jókívánságainkat küldjük nekik. Elvtársak! Megkezdjük az 'új esztendőt, amelyben tovább i haladunk a megkezdett úton, azon az úton, amelynek helyességét csaknem tízéves eredmé­nyek és tapasztalatok támasztják alá. Ez az út megfelel népünk érdekeinek, ezért népünk tá­mogatja. Méltó módon váltjuk valóra ezzel mun­kásosztályunk és dolgozóink forradalmi harcai­nak hagyatékát, a nemzeti felszabadító harc eszméit és a szocialista építés programját. Eb­ben a szellemben emlékezünk meg arról, hogy 35 évvel ezelőtt érte el tetőfokát Csehszlovákia népének nemzeti felszabadító harca, amelynek szilárd láncszeme volt a Szlovák Nemzeti Fel­kelés. A Duklai'hágónál vívott hősi harcokkal a szovjet és a csehszlovák katonák megkezdték hazánk felszabadítását. Megemlékezünk arról is, hogy 30 évvel ezelőtt a CSKP IX. kongresszusa jóváhagyta a szocializmus építésének irányvona­lát. Az általunk megtett történelmi út s jelenlegi erölorrásaink és lehetőségeink reális felmérése feljogosít bennünket arra, hogy bizalommal és derűlátással tekintsünk a jövőbe. Népünk öntu­datos támogatására, pozitív eredményeinkre, és tapasztalatainkra, valamint a szövetségeseink­kel és barátainkkal való együttműködésre tá­maszkodunk ebben. Meggyőződésünk, hogy munkánk az idén is sikere* lesz, hogy alkotó munkával hozzájáru­lunk drága hazánk, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság további felvirágoztatásához. Mindannyian azt kívánjuk és arra törekszünk, hogy a most kezdődő év számunkra és az egész emberiség számára a béke éve legyen. Még egyszer kívánok önöknek kedves bará­taim jó egészséget, boldogságot és megelége­dettséget, sok sikert a munkában és a magán­életben. (Folytatás ai 1. oldalról) rád Társaság elnöke, megelé­gedéssel szólt Kubo és a CSSZSZK népei egyre mélyülő együttmüiködéséről és baráti kapcsolatairól. A kubai parlament szomba­ton üdvözlő levelet fogadott el, amelyben köszöntik Fidel Cast- rót, a kubai forradalom kezde­ményezőjét és vezetőjét a for­radalom gyözelméneik 20. év­fordulója alkalmából. A doku­mentum értékeli a szocializmus építését a nyugati félteke első szocializmus útra lépett orszá­gában és 'kiemeli a kizsáikmá- nyolás és az elnyomás minden­nemű formáját kizáró, egyenlő­ségen és a szabadságon alapu­ló eszmék fontosságát. Hangsú­lyozza, bogy Kuba soha nem örvendett olyan nemzetközi te­kintélynek mint jelenleg, soha nem tartott fenn olyan kölcsö­nös, őszinte barátságot a Szov­jetunióval és a szocialista kö­zösség többi országaival mint most. A kubai nemzetgyűlés a hét­végi ülésén arról is döntött, hogy až idei év Kubában a „Győzelem 20. évfordulójának* éve lesz. A kubai forradalom győzel­mének jubileumi ünnepségei ina a ikubai forradalmi fegyve­res erők seregszemléjével csú­csosodnak ki. Szovjet vezetők üdvözlő távirata Kubába (ČSTK) — Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke és Alekszej Koszigin, az SZKP Központi Bizottsága Politikai Bizottságának tagja, a Minisz­tertanács elnöke Fidel Castró- nak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottsága első titká­rának, az állam- és a minisz­tertanács elnökének üdvözlő táviratot küldött a kubai forra­dalom győzelmének 20. évfor­dulója alkalmából. A távirat többek között le­szögezi, hogy a kubai forrada­lom és a nyugati félteke első szocialista államának létrejöt­te a gyakorlatban mutatta meg a kizsákmányolt tömegeknek, mire képes az a nép, amely ura saját országának. A kubai forradalom pozitívan hatott a népek felszabadító harcának erősödésére. Kuba síkra száll a béke, az egyenjogúság, a szociális igazságosság mellett és támogatja, hogy minden nemzet szabadon döntsön saját sorsa felől. Éppen ezért Kuba nagyfokú politikai és erkölcsi tekintélyt szerzett a nemzetköz zi fórumokon. Az üdvözlő távirat végezetül leszögezi, hogy a szovjet em­berek őszinte tiszteletüket fe­jezik ki a szocialista Kuba építői és polgárai iránt — élü­kön a kubai nép harci élcsa­patával, a Kubai Kommunista Párttal. A Német Kommunista Párt jubileuma Az SZKP Központi Bizottságának távirata a párt megalakulásának hatvanadik évfordulóján Csehszlovákia és Kuba barátsága hozzájárul a szocialista országok egységének erősítéséhez (Folytatás az 1. oldalról) kubai nép tesz a Kubai KP tör­ténelmi jelentőségű I. kong­resszusán kitűzött feladatok teljesítésére. E feladatok vég­rehajtása vitathatatlanul hoz­zájárul a kubai nép életszín­vonalának további emeléséhez. Kuba népe a forradalom győ­zelmének 20. évfordulóját lel­kes munkaaktivitással és kez­deményezéssel köszönti. Szocialista hazánk népe Csehszlovákia Kommunista Pártjának vezetésével szilár­dan a marxizmus—leninizmus, valamint a proletár és a szo­cialista internacionalizmus tu iáján áll, s törekszik a sokol­dalú együttműködés és szilárd barátság fejlesztésére a Szov jetunióval és a többi szocialis­ta országgal. Munkájával való­ra váltja a CSKP XV. kong­resszusának határozatait szo­cialista társadalmunk életének minden területén. Meggyőződé se, hogy különösen most, ami­kor az imperializmus továbbra is uralomra, elnyomásra és az egyenlőtlenségek fenntartásá­ra törekszik, rendkívül nagy jelentősége van az új típusú nemzetközi kapcsolatok létre­hozásának, a szocialista orszu gok egysége és összetartása megszilárdításának. Kuba és Csehszlovákia a KGST tagállamaiként már nem­egyszer hangsúlyozta, hogy to vább kell mélyíteni az együtt­működést e szervezet többi tagállamával a nemzetközi szocialista munkamegosztás fejlesztése, és a szocialista gazdasági integráció átfogó programjának megvalósítása érdekében. Csehszlovákia és Kuba népé­nek megbonthatatlan és szün­telenül elmélyülő barátsága és együttműködése, amely a szó cializmushoz vezető közös úton, valamint közös elvein ken és céljainkon alapul, hoz­zájárul a szocialista országok egységének erősítéséhez, a* imperializmus és a reakció el­len, a feszültség enyhítéséért, a bélke megszilárdításáért és a szocializmus győzelméért ví­vott harcban. Kölcsönös és elmélyülő együttműködéssel jelentős si­kereket értünk el. A CSKP XV. kongresszusán elfogadott hatá­rozatokkal összhangban to­vábbra is szilárdan és határo­zottan váltjuk valóra a fejlett szocialista társadalom építésé­nek programját, szüntelenül lejleszteni és erősíteni fogjuk pártjaink testvéri kapcsolatait, elmélyítjük Csehszlovákia és Kuba népének megbonthatat­lan barátságát. A kubai forradalom győzel­mének történelmi 20. évfordu­lója alkalmából sok sikert kí­vánunk önnek, kedves Castro elvtárs, valamint a kubai kommunistáknak és az egész kubai népnek a szocializmus építéséhez, szép hazájukban, valamint a békéért és a szo­cializmusért vívott harchoz. Éljen és erősödjék Csehszlo­vákia és a Kubai Köztársaság népének megbonthatatlan ba­rátsága! ■* • * Alois Indra a CSKP KB El­nökségének tagja, a Szövetségi Gyűlés elnöke üdvözlő távira­tot küldött Bias Rocunak, a Ku­bai KP KB Politikai Bizottsága tagjának, az Államtanács el- nöhelyeitesének, a néphatalmi Nemzetgyűlés elnökének a ku­bai forradalom győzelmének 20. évfordulója alkalmából. • • • Ugyanebből az alkalomból Bohuslav Chüoupek külügymi­niszter táviratban köszöntötte kubai kollégáját, Isidoro Mal- mierca Peolimet. A Csehszlovák Nemzeti Front Központi Bizottsága a kubai forradalom védelme bizottsá­gainak, a Szakszervezetek Köz­ponti Tanácsa a Kuba Dolgo­zói Forradalmi Szakszervezeti Központjának, a Csehszlová­kiai Nőszövetség pedig a Ku­bai Nöszövetségnek küldött üdvözlő táviratot* KRABACH BITAT, az algériai parlament elnöke, aki Bume- dien elnök halálát követően ideiglenesen az államfői funik- ciót is betölti, a hét végén fo­gadta az elhunyt államfő teme­tésén részt vett szovjet küldött­ség vezetőjét, Vaszilij Kuznye- oovot, az SZKP KB Politikai Bi­zottságának póttagját, a Leg­felsőbb Tanács Elnökségének első alelnökét. NGUYEN DUY TR1NH, a VSZK kormánytanácsának alelnöike, ikülügyminiszter hivatalos láto­gatásra Nepálba érkezett. AKUFFO vezérőrnagy, ghanai kormányfő, a legfelsőbb kato­nai tanács elnöike újévi beszé­dében bejelentette a múlt év november 6-án kihirdetett rendkívüli állapot megszünte­tését. FARUK KADDUM1, a Palesz­tin Felszabadítási Szervezet po­litikai osztályánaik vezetője be­jelentette, hogy a PFSZ idén Finnországban, Venezuelában, Angolában és Mozambikban nyit irodát. (ČSTK) — Berlinben a hét végén megemlékeztek a Német Kommunista Párt megalakulá­sának 60. évfordulójáról. Az ünnepi nagygyűlésen részt vett Erich Honecker, a Német Szo­cialista Egységpárt Központi Bizottságának főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke, valamint a párt- és állami élet vezető képviselői. Az SZKP Központi Bizottsága táviratot küldött az NSZEP Központi Bizottságának a Né­met Kommunista Párt megala­kulásának 60. évfordulója al­kalmából. Az üzenet méltatja az NKP hűségét Marx, Engels és Lenin eszméihez, a proletár internacionalizmus szellemé­hez, a Nagy Október eszméi-* hez, az SZKP-hoz és a szovjet néphez fűződő barátsághoz. Az SZKP hangsúlyozza, hogy a német kommunisták pártja, a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom aktív élcsa­pata, amely hozzájárul a szo» cialista világrendszer megszi­lárdításához, valamint a kom­munisták egységének és összes forrottságának erősítéséhez. • / Az USA hadihajókat küld az iráni partokhoz Amerika-ellenes tüntetések a nagyvárosokban 0 összetűzések és újabb halálos áldozatok (ČSTK) — Iránban továbbra is rendkívül feszült a helyzet. Hírügynökségi jelentések sze­rint Teheránban ismét több összetűzésre került sor a tün­tetőik és a fegyveres erők egy­ségei között. Mashada észak­iráni városban Amerika-ellenes tüntetésre ikerült sor, melynek résztvevőit a katonaság sortüz- zel próbálta feloszlatni. Egyes jelentések több száz halálos ál­dozatról számolnak be. Az iráni rádió adásában a Mashaűában, Tabrizban és egyéb nagyváro­sokban kialakult helyzetet esetleges felkelésbe torkolló- naik nevezte. Az Associated Press hírügynökség szerint a Éjfél után egy másodperccel... (ČSTK) — Az új esztendő ei- ső 15 órájában Prága kilenc szülészetén 32 gyermek szüle­tett, köztük 20 fiúgyermek. A legtöbb gyermeik |fl) a bulov- kai szülészeten látta meg a napvilágot. 1979-ben a legelső prágai gyermek 1 másodperccel éjfél után született, Lenka Lau- renčíková hozta világra 3070 gramm súlyú, 50 cm hosszú fiát, Jant. Röviddel azután, hogy az óra éjfélt ütött, a bratislavai Zoch utcai kórházban Viola Jurkovi- 5ová helybeli lakos Marian ne­vű kisfiúnak adott életet. A 2,5 kg súlyú és 47 cm hosszú gyemnek és édesanyja egészsé­ges. Egy másodperccel éjfél után szülte meg ugyanebben a kórházban Marta Kubrická helybeli latkos 4 kiló súlyú és 52 cm hosszú kislányát, Jankát. (Tudósítónktól) — Kassa (Košice) szülészeti klinikáján éjiéi után 5 másodperccel szü­letett Viera Janočková első gyermeke, A lenka. A szülést le­vezető dr. Miroslav Varga sze­rint az édesanya, és 2,87 kilós kislánya egészséges. Két másodperccel később szintén a kassai szülészeti kli­nikán Margita Gadžová ikreket szült. Dr. Anna Bezeková és <1 r. Alexander Ostro orvosok csá­szármetszéssel segítették vi­lágra a fiatal anya első gyer­mekeit: Aničkát és 9 másod­perccel éjfél után a kis Jú­liust. Ugyancsak a nemzetközi gyermekév küszöbén — éjfél után 25 perccel — született a Kelet-szlovákiai Vasmű üzemi kórházának szülészeti kliniká­ján Olga Tokarčíková első gyermeke, Ľubomír. |ik) tüntetések azért amerikaelle* nesek, mivel Washington még most is támogatást nyújt a sah rezsinnénetk. Teheránban folytatódnak az intenzív tárgyalások a feszült helyzet békés rendezése érde­kében. Habár a nyugati hír­ügynökségi jelentéseik több részletkérdésben eltérőek, ab­ban mégis megegyezned, hog'y az iráni uralkodó legközelebbi munkatársainak tájékoztatása szerint a sahnak nincs szán­dékában ideiglenesen elhagyni az országot, ezt csakis akkor lenné, ha új polgári kormány alakulna és a helyzet lecsilla­podna. Egyébként az utóbbi na­pikban elszaporodtak a sah külföldre — egyes híreik sze­rint Washingtonba — történő távozásáról szóló hírek. Ezek főleg azt követően kellek szárnyra, hogy a sah családjá­nak néhány tagja és koros édesanyja magasbesosztásü kormány hivatalnokok kíséreté­ben a hétvégén 'különrepülőgé- pe.n az Egyesült Ailainoikba utazott. A pattanásig feszült iráni helyzet adta az okot arra, hogy Carter legközelebbi mun­katársaival a Fehér Házban megvitassa a fejleményeket. A megbeszéléseket kővetően az USA a hetedik amerikai tenge­részeti flotta hadihajóit az iráni partok felé irányította. Politikai megfigyelők szerint a hadihajók az iráni helyzet to­vábbi éleződése esetén a Per­zsa-öböl térségében fognak cinkálni. A New York Times szerint a hadihajók átcsoporto­sításáról a David Aaron, Car­ter nemzetbiztonsági tanácsadó­jának helyettese vezette rend­kívüli munkacsoport döntött.

Next

/
Thumbnails
Contents