Új Szó, 1959. december (12. évfolyam, 332-360.szám)

1959-12-01 / 332. szám, kedd

1959. december 1. ked d 50 fillér XI. évfolyam, 552. szám Aláírták a csehszlovák-guineai közös nyilatkozatot A prágai Vár trór.termében hétfőn közös nyilatkozat aláírásával befeje­ződtek a tárgyalások, melyeket ha­zánk képviselői Antonín Novotný köztársasági elnök vezetésével a Gui­neai Köztársaság képviselőivel foly­tattak, akiket Sekou Touré guineai elnök és miniszterelnök vezetett. Antonín Novotný köztársasági el­nök ezután a Fehér Oroszlán Rend I. fokozatát nyújtotta át a lánccal Sekou Touré köztársasági elnöknek, a guineai nép függetlensége kiváló harcosának, Saifoulay Diallot, a gui­neai nemzetgyűlés elnökét és Kéita Fodéba belügyminisztert és közbiz­tonságügyi minisztert pedig a Fehér Oroszlán Rend I. fokozatával tüntet­te ki. Antonín Novotný, köztársasá­gunk elnöke Seydou Contét, Guinea > • • • szovjetunióbeli nagykövetét a Fehér Oroszlán Rend második fokozatával tüntette ki. A nyilatkozat aláírásán és a baráti Guinea vezető államférfiainak ado­mányozott magas csehszlovák állam­rendek átadásán megjelentek pártunk és kormányunk vezető tagjai. Sekou Touré guineai köztársasági elnök este a prágai Černín-palotában fogadást rendezett Antonín Novotný köztársasági elnök tiszteletére. A guineai vendégek a ma reggeli órákban elhagyják köztársaságunkat. Dolgozóinknak az az óhaja kíséri őket útjukon, hogy a Csehszlovák Köztársaság és Guinea együttműkö­dése és barátsága minél jobban hoz­zájáruljon a világbéke megszilárdítá­sához és a két ország felvirágzásá­hoz. KOZOS NYILATKOZAT Sekou Touré guineai köztársasági elnök és miniszterelnök csehszlovákiai hivatalos látogatásáról Ä Csehszlovák Köztársaság elnökének meghívására november 27-30. napjaiban Csehszlovákiában hivatalos látogatást tett Sekou Touré guineai köztársasági elnök és miniszterelnök, akit Diallo Saifoulaye, a nemzet­gyűlés elnöke, Kéita Fodéba belügyminiszter- és közbiztonságügyi mi­niszter és Saidou Conté, a Guineai Köztársaság moszkvai nagykövete kí­sért. Sekou Touré guineai köztársasági elnök és miniszterelnök és kísérete meglátogatta Prágát, Karlovy Varyť és Plzeňt, megtekintett egyes fontos üzemeket. Guineai barátainkat mindenütt rendkívül szívélyesen fogadták. Látogatásuk alkalmával eszmecserét folytattak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, Csehszlovákia és Guinea baráti kapcsolatainak továbbfejleszté­séről. A két ország képviselőinek tanácskozásai a kölcsönös megértés ée tisztelet szívélyes és baráti légkörében folytak. Guineai részről a tárgya­láson részt vett: Sekou Touré, a Guineai Köztársaság elnöke és mi­niszterelnöke, Diallo Saifoulaye, a nemzetgyűlés elnöke, Kéita Fodéba belügyminiszter és közbiztonságügyi miniszter és Saidou Conté, a Guineai Köztársaság moszkvai nagykövete. Csehszlovák részről: Antonín Novotný, a Csehszlovák Köztársaság elnöke, Viliam Široký miniszterelnök, Zdenék Fierlinger, a nemzetgyűlés elnöke, Václav Dávid külügyminiszter, és Vla­dimír Knap, Csehszlovákia guineai nagykövete. A két ország képviselői elégedetten állapították meg a jelenlegi nem­zetközi helyzet fő problémáiról vallott nézeteik kölcsönös egységét, mely­nek alapvető vonása a békés együttélés elveinek egyre szélesebbkörű érvényesülése, amit a világ néptömegei egyre aktívabban támogatnak. Következetes érvényesítésük és a vitás kérdések megoldása tárgyalás útján a nemzetközi kapcsolatok egyetlen követendő útja. Nyikita Szérge­jevics Hruscsovnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének amerikai látogatása hatalmas ösztönzést adott a hidegháború jegének áttörésére és a nemzetközi légkör megjavítására. Mindkét fél óhajtja, hogy Eisen­hower elnök küszöbönálló szovjetunióbeli látogatása is hozzájáruljon a feszültség enyhítéséhez. A két ország képviselői kifejezték, hogy teljes mértékben támogatják az általános és teljes leszerelésre vonatkozó békejavaslatokat, melyeket a Szovjetunió az Egyesült Nemzetek Szervezetének 14. közgyűlésén ter­jesztett elő. Az egész emberiség óhaját és békevágyát kifejező szovjet javaslat megvalósítása a tartós világbéke biztosításának legjobb útja. Egy­szeresmind elősegítené valamennyi ország népe életszínvonalának emel­kedését és a gazdaságilag elmaradott országok gazdaságának fejlesz­téséhez szükséges eszközök megszerzését. Mindkét fél azt a nézetét fedezte ki, hogy a nemzetközi feszültség további enyhítése érdekében mi­előbb ki kell vívni az atomfegyverkísérletek beszüntetését. E célt szolgál­ná, ha a francia kormány feladná a készülő szaharai atomrobbantási kísér­leteit, melyek komolyan veszélyeztetik Afrika és más országok népeinek biztonságát. Mindkét fél úgy véli, elengedhetetlenül fontos, hogy mielőbb összeül­jön a kormányfői értekezlet, mely jelentősen hozzájárulna a nyílt kérdé­sek megoldásához, a népek közti további megértéshez és békés együtt­működésük fejlesztéséhez. A két ország képviselői határozottan ^elítélik a gyarmaturalom megőr­zésére irányuló törekvéseket és teljes mértékben állást foglalnak a ban­dungi értekezleten jóváhagyott és Akkrában megerősített elvek mellett. lA Csehszlovák Köztársaság népe mély rokonszenvvel figyeli az afrikai népek gyarmaturalom fllen, teljes felszabadulásukért vívott harcát. Nagy­ra értékelik a Guineai Köztársaság példájának jelentőségét e küzdelemben. Szilárd meggyőződése, hogy az afrikai és ázsiai népek teljes felszabadu­lására vezető fejlődés irányának visszafordítására irányuló bárminő kísér­letek eleve kudarcra vannak ítélve­A két ország képviselői kijelentik, hogy a Csehszlovák Köztársaság és a Guineai Köztársaság külpolitikájában a békés együttélés, a területi épség és szuverenitás kölcsönös tiszteletben tartása, a megnemtámadás, a belügyekbe való be nem avatkozás, az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök elveinek szellemében a jövőben is törekedni fog jó viszonyának ápolására minden országgal. A két ország képviselői tárgyalásuk folyamán megállapították, hogy a csehszlovák-guineai kapcsolatok a Guineai Köztársaság megalakulása óta rendkívül kedvezően, az egyenjogúság és a kölcsönös előnyök alapján folytatott önzetlen együttműködés és őszinte barátság szellemében fej­lődtek. A Csehszlovák Köztársaság és a Guineai Köztársaság között tavaly kötött egyezmények jelentős hasznot hoztak mindkét félnek. Meggyőződve róla, hogy e fejlődés mindkét ország népe érdekeinek megfelel, elhatározták, hogy tovább szilárdítják kapcsolataikat. Ezért gaz­dasági, iskolaügyi és kulturális, tudományos és műszaki kapcsolataik to­vábbfejlesztésie mellett foglaltak állást, hogy a mindkét résznek előnyös együttműködéssel aktívan hozzájáruljanak a nemzetközi feszültség eny­hüléséhez, az államok közötti bizalom megteremtéséhez, az általános nemzetközi együttműködés fejlesztéséhez az Egyesült Nemzetek alapok­mánya elveinek szellemében. (Folytatás i 2. oldalon) Megkezdődött a Magyar Szocialista Munkáspárt VII. kongresszusa Budapest, (CTK) — Tegnap Budapesten megkezdődött a Magyar Szo­cialista Munkáspárt VII. kongresszusa. A magyar nép marxi-lenini párt­ja vezetésével három évvel ezelőtt leverte az ellenforradalmat és elhá­rította a revizionizmus veszélyét. Befejezte a konszolidálódást az élet valamennyi terén. Üjabb fellendülésre vezette az országot és pompás távlatokat nyitott a dolgozók előtt az 1961—65. évi második ötéves terv éveiben. A magyar lapok hangsúlyozzák, hogy a kongresszus a legköze­lebbi évek fő céljául tűzi ki a szocializmus alapjai építésének befejezé­sét és Magyarország szocialista építésének meggyorsítását. Az Építőipari Alkalmazottak Szak­szervezetének Rózsi Ferencről elne­vezet művelődési otthonában, „Világ. proletárjai, egyesüljetek" felírással, Marx, Engels és Lenin arcképeivel, vörös és nemzeti színű zászlókkal dí­szített nagyteremben 9 órakor 737 küldött foglalta el helyét. A kong­resszus nagy nemzetközi jelentőségét és a magyar néppel való proletár szolidaritást 45 testvéri kommunista és munkáspárt küldöttségének je­lenléte emeli ki. A jelenlevők hosz­szan tartó tapssal üdvözölték a kong­resszus elnökségét. Az elnökségben az elsők között foglalt helyet Kádár János, az MSZMP KB első titkára és Marosán György, az MSZMP KB po­litikai bizottságának tagja, Nyikita Szergejevics Hruscsov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott­ságának első titkára, akit a jelen­levők különös lelkesedéssel fogadtak. Az elnökségben foglaltak helyet to­vábbá a testvéri pártküldöttségek ve­zetői; Karol Bacílek, a CSKP KB po­litikai irodájának tagja, az SZLKP KB első titkára, a CSKP küldöttségének vezetője, Tan Csen-Lin, Kína Kom­munista Pártja Központi Bizottsága politikai irodjának tagja. Jacques Duclos, a Francia Kommunista Párt KB politikai irodájának tagja és Walter Ulbricht, Németország Szo­cialista Egységpártja KB első titká­ra, akiket szívélyes tapssal fogadtak. A jelenlevők a kongresszus kez­detén felállva kegyelettel adóznak a nemzetközi kommunista és munkás­mozgalom elhunyt harcosai, köziük Antonín Zápotocký, csehszlovák köz­társasági elnök, a magyar munkás­mozgalom harcosai, az 1956-os el­lenforradalom áldozatai és a népi Ma­gyarországért vívott harcban elesett szovjet hősök emlékének. A kongresszust bevezető beszéddel dr. Münnich Ferenc, az MSZMP KB politikai irodájának tagja nyitotta meg. Kiemelte a VII. pártkongresz­szus nagy belpolitikai és nemzetközi jelentőségét. Hangoztatta, hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt sike­" res tevékenységének három éve alatt az egész magyar nép segítsé­gével és a szocialista országok ideo­lógiai segítségével nemcsak vissza­verte az ellenforradalmat, megvaló­sította a párt átszervezését és meg­szilárdította egységét, hanem továb­bi nagy sikereket aratott a további építésben. A proletárdiktatúra ma Magyarországon szilárd, a párt erős, egységes és népszerűségnek örvend a nemzetközi munkásmozgalomban, amit a kongresszuson részt vevő kül­földi küldöttségek száma is bizonyít. Münnich elvtárs végül a magyar nép nagy távlatairól beszélt, melyek­nek célja a szocializmus építésének befejezése. A kongresszus munkájának meg­kezdése előtt egyhangúlag jóváhagy­ták a kongresszus napirendi pontjait: 1. A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának beszá­molója és a párt feladatai. (Előadta Kádár János); 2. Fock Jenő beszámolója a gaz­dasági kérdésekről és az 1961-65. évi második Ötéves terv előkészíté­séről; 3. a párt szervezeti szabályzatá­nak módosítása (előadó: Marosán György, az MSZMP KB politikai bi­zottságának tagja); 4. a központi revíziós bizottság be­számolója; 5. a fellebbviteli bizottság beszá­molója ; 6. a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának és a központi revíziós bizottság megvá­lasztása. A kongresszus titkárságának, mun­kabizottságainak és bizottságainak megválasztása és egyéb ügyrendi kérdések után 10 órakor Kádi.- Já­nos, az MSZMP KB első titkára elő­adta a Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának beszá­molóját és ezzel megkezdődött a kongresszus. SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁJNAK NAPILAPJA Sekou Touré guineai elnök Plzenben Szovjet tapasztalatok segítségévei Világ proíefórjcn, egyesüljetek! A zvolení Bučina fafeldolgozó­üzemben meglepő s első pillanatra szinte hihetetlennek látszó eredmé­nyekről és elhatározásokról beszél­nek. A Kassai Kerületi Nemzeti Bi­zottság a jövő évi költségvetésben 771 millió 500 ezer koronát tervez a beruházási építkezésekre. Ebből 330 millió koronát fordítanak a nem­zeti bizottságok irányítása alatt levő vállalatok beruházására. A lakások építésére előirányzott összeg 153 millió korona. Az egész kerület szempontjából fontos és igényes feladat megvalósí­tásában a legnagyobb munka a ma­gasépítészeti vállalatra hárul. A jövő évben 100 millió koronával több munkát kell elvégeznie, mint 1959­bcn. A kerület iparosítása újabb munkalehetőségeket teremt. Ezzel párhuzamosan növekszik a lakosság igénye is, s ezért a szolgáltatásokat nyújtó vállalatoknak bővíteniök kel! a munkakörüket. A lakosságnak nyújtott szolgáltatás 110 millió ko­ronával több lesz, mint ebben az év­ben. A helyiipari és építkezési vál­lalatok munkatermelékenysége hat százalékkal növekszik. v - (m-s.) Amikor az egyik nyilvános párt­gyűlésen a szovjet fafeldolgozó-üze­mek tapasztalatairól beszéltek, egy olyan üzemrészleg építését határoz­ták el, amelynek segítségével a kö­vetkező évben felhasználják a legki­sebb fahulladékot is. 55 millió ko­rona értékű • gyártmányt • készítenek belőle. Ezzel jelentősen hozzájárul­nak pártunk XI kongresszusa ama határozatának valóra > váltásához, amely az erdei fa 30 százalékkal va­ló jobb kihasználását tűzte ki cé­- e (CTK) - Sekou Touré, a Gui­neai Köztársaság elnöke és mi­niszterelnöke kíséretével hétfőn, november 30-án röviddel 10 óra után Plzeňbe érkezett. A V. I. Le­nin Üzem felé vezető utcák jár­dáin felsorakozott'lakosság min­denütt szívélyesen üdvözölte az üzem látogatására induló becses vendéget. A V. I. Lenin Üzemben Josef Reitmajer nehézgépipari minisz­ter és Jan Pelňáŕ, a Plzeňi Ke­rületi Nemzeti Bizottság elnöke üdvözölte a Guineai Köztársaság elnökét. Jelen volt Jan Hlina, a CSKP KB politikai irodájának pót­tagja, a CSKP plzeňi kerületi bi­zottságának vezető titkára is. Sekou Touré, a Guineai Köz­társaság elnöke azután Václav Dávid külügyminiszternek, Karel Klímának, a belügyminiszter he­lyettesének, Ladislav Nováknak, a köztársasági elnöki iroda vezető­jének és Vladimír Knapnak, Cseh­szlovákia guineai nagykövetének kíséretében megtekintette hazánk leqnagyobb nehézgépipari vállala­tát. Sekou Touré, a Guineai Köztársaság elnöke csehszlovákiai látogatásának harmadik napjai), vasárnap kíséretével Karlovy Varyban tett látogatást. (CTK felvételei) Pavel Lukovský elvtárs, az üzemi pártbizottság jegyzőkönyvvezetője előveszi jegyzetfüzetét s elmondja, hogyan teljesítették túl a hazánk 15. évfordulójára tett felajánlásaikat. Az év elejétől ugyanis az üzem dolgo­zói több mint másfélmillió korona értékű bútor gyártásához szükséges lemezt, széklábat, telefonosz'.opot és vasúti talpfát készítettek terven fe­lül. Nem csodáról van szó, hanem a műszaki vezetők és a dolgozók közös ötleteinek megvalósításáról. Az üzemrészlegeken lelkes harc folyik az idő és a gépek kihasználásáért s egyre növekszik az újítók száma is. Jelentős fejlődés Szombaton ért véget a barátság és béke stafétájának hazánk területén tett diadalútja. Képünk a staféta átadásának ünnepélyes pillanatát örökíti meg. Ľudovít Benadának, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökének kezéből N. Sz. Gre­csuk elvtárs, az Ukrán SZSZK Minisztertanácsának alelnöke, a szovjet küldött­ség vezetője veszi át hű barátságunk hagyományos jelképét. (ČTK felvétele)

Next

/
Thumbnails
Contents