Új Szó, 1959. december (12. évfolyam, 332-360.szám)

1959-12-01 / 332. szám, kedd

>• •• KOZOS NYILATKOZAT " anti a » ár0S8 k i hívlak mes Hruscsov (Folytatás az 1. oldalról) A két ország képviselői e célból egyezményt kötöttek S a kulturális együttműködésről és megegyeztek, hogy a közeljövőben egyezményt köt­nek a Csehszlovák Köztársaság és a Guineai Köztársaság tudományos­műszaki együttműködéséről. A két ország képviselői a hivatalos látogatás befejeztével megelégedésü­ket fejezték ki a látogatás lefolyásával kapcsolatban. Megállapították, hogy az államok képviselőinek kölcsönös látogatása hozzájárul a népek kölcsönös megértésének elmélyítéséhez, kölcsönös bizalmának és békés együttélésének megszilárdításához. Prága, 1959. november 30. elvtársat A Csehszlovák Köztársaság részéről: ANTONÍN NOVOTNÝ, a Csehszlovák Köztársaság elnöke. A Guineai Köztársaság részéről: SEKOU TOURÉ, a Guineai Köztársaság elriöke és miniszterelnöke. Párizs (CTK) - Párizs Saint De­nís munkáslakta külvárosának taná­csa elhatározta, meghívja Hruscsov elvtársat, hogy franciaországi láto­gatása alkalmával hozzájuk is ellá­togasson. Hruscsov elvtársat Neuilly-Sur Márne, Sainte Génevieve des Bois, Martiques és Louviers helységek községi tanácsai is meghívták. A Csehszlovák Sajtóiroda közleménye Amerikai szakértők a szovjet rakétatechnika fölényéről | Washington (CTK) - James M. ^Gavin tábornok, az amerikai száraz­földi erők minisztériuma kísérleti % intézetének volt vezetője a Hold el­S érésére irányuló S.l, hatodik amerikai A Német Szövetségi Köztársaság kormánya az Amerikai Egyesült Ál­lamok prágai nagykövetsége útján 1959. november 30-án a délutáni órákban átnyújtotta a Csehszlovák Köztársaság Külügyminisztériumának a Csehszlovákia területén lezuhant két nyugatnémet katonai repülőgép ügyében küldött jegyzékét. A jegy­zéket tanulmányozzák. Jellemző azokra a módszerekre, melyeket a Német Szövetségi Köztár­saság Csehszlovákia légiterének emlí­tett durva megsértésével kapcsolato­san alkalmaz, hogy a jegyzék átadá­sáról szóló közleményt a DPA nyu­gatnémet sajtóügynökség a Német Szövetségi Köztársaság illetékes hi­vatalainak nyilatkozatára hivatkozva már a múlt hét első felében közzé­tette. Véget éri a Rokkantak Szövetségének 111. kongre szusa Elismerés a munkában tanúsított áldozatkészségért Prágában vasárnap, november 29­én véget ért a Csehszlovák Rokkan­tak Szövetségének III. országos kong­resszusa. A vitában 45 küldött és ven­dég szólalt fel. A vita arról tanúsko­dott, hogy a rokkantak — mindenütt ahol segítségük hasznosnak mutatko­zik — erőiknek és képességeiknek megfelelően részt akarnak venni a CSKP XI. kongresszusán kitűzött fel­adatok teljesítésében. A legutóbbi időben egyre több rokkant fejt ki aktív közéleti és társadalmi tevé­kenységet. Teljes elismerést érdemel­nek az ipari termelésünk különféle ágazataiban kiváló sikereket elérő rokkant polgártársaink áldozatkész­ségéről tanúskodó esetek is. A kongresszus résztvevői tanács­kozásuk befejezésül jóváhagyták a szövetség eddigi szervezési rendjé­nek módosítását, megválasztották a Csehszlovák Rokkantak Szövetségének új központi bizottságát és határozatot hoztak a rokkantak szervezete jövő évi, valamint a harmadik ötéves terv éveire vonatkozó feladatainak kitűzé­séről. A magyar gyógyszeripar termékeinek kiállítása (ČTK) - A bratislavai Devín szál­lodában december 1-én nyitják meg a magyar gyógyszeripar termékeinek kiállítását. A december 3-ig tartó ki­állításon kiváló magyar szakemberek előadásokat tartanak a Magyar Nép­köztársaságban végzett gyógyszeré­szeti kutatómunkáról és az ezzel kap­csolatos problémákról. ^kudarccal kapcsolatban kijelentette: ^,,Ha utol akarjuk érni az oroszokat, § országos méretű erőfeszítésre van í szükség. Ha elérjük ezt, képesek le­^ szünk arra, hogy az oroszokat öt év ^ alatt utolérjük. Jelenleg azonban mit § sem teszünk azért, hogy ez sikerül­ihessen." Az amerikai világűrutazási S iroda képviselője a Washington Star %című lapban hangsúlyozta: „Amikor Sjegy évvel ezelőtt e hivatal alkalma­zottja lettem, arról beszéltünk, hogy Szovjetuniót egy év alatt utolér­hetjük. Most azonban az a véle­^mény alakult ki, hogy a Szovjetunió ^utoléréséhez öt év szükséges." ^ E lap szerkesztője ezzel kapcso­^ latban közli, hogy az „Atlas-Able" ijrakéta, amely e napokban csütörtö­ijköt mondott, az amerikaiak legvég­ső reménye volt a Hold elérésére. S Az USA-nak jelenleg nincsen olyan $nagy rakétája, amely felvehetné a iversenvt a szovjet mesterséqes hol­5 dakkal". * $ A KÍNAI NÉPKÖZTÁRSASÁG külügy­i minisztériuma osztélyvezetőinek nyilatko­zata szerint az USA bombavi fők'onzulja no­^ vember 26-án elhurcolta Csan Cshien-jout, ^ a bombayi kínai főkonzulátus tagját, akit S az USA bombayi főkonzulátusának épületé­^ ben 24 órát át erőszakkal fogvatartottak. Londoni tudósításunk Hí Angol Munkóspérl ölockpooü értekezlete utón Az Angol Munkáspárt válsága, amely a parlamenti választások 6o­rán elszenvedett vereséggel érte el tetőfokát, a vasátnapi blackpooli év­záró értekezlettel sem múlt el. A valóságban ez a válság még job­ban kiéleződött. Hugh Gaitskell jobboldali vezető az értekezleten a szociális program kérdésében még nagyobb engedmé­nyeket tett, mint a nyugat-németor­szági szociáldemokrata vezetők a múlt hónapban. A választások után Gaitskell egy ideig mélyen hallgatott. Azt a lát­szatot igyekezett kelteni, hogy a párt mindkét szárnya felett áll és ta­nulmányozza érveléseiket. Szomba­ton álarcát levetve szilárdan a jobb­oldal pártjára állt. Kijelentette, hogy a párt 1919. évi alapszabályzatának a nagyipar államosításáról szóló cik­kelye „túlhaladott" követelmény, amiről le kell mondani. Gaitskell el­árulta, hogy ő és jobboldali hívei nem kívánják az államosítást, és hogy a jövőben „a kapitalizmus ke­retében" végzendő munkára irányít­ják figyelmüket. A kapitalizmusba vetett vak biza­lom jelenleg a szociáldemokraták fő devizája nemzetközi mértékben. A Sunday Times konzervatív lap megállapítja, hogy „Gaitskell kalapot emelt a kapitalizmus sikerei előtt". A Gaitskell típusú politikusra néz­ve ez semmi újat sem jelent. Csu­pán az új, hogy Gaitskell ezt a ka­pitulációt az angol munkásmozgalom valamennyi őszinte szocialista és baloldali tagja elé terjesztette. Aneurin Bevan, a munkáspárt má­sik vezetője és Barbara Castle asz­szony, a párt ez évi elnöke beszé­deikben baloldali hangnemet ütöttek meg, amiért rokonszenvvel találkoz­tak. Bevan beszédének befejező ré­szében a párt egységének megőrzé­séért szállt 6Íkra. Az értekezleten nem hoztak sem­miféle határozatot. Nem szavaztak. A küldöttek beszédeit - a végre­hajtó bizottság tagjainak hozzászó­lásain kívül - öt percre korlátoz­ták. Az értekezlet eredményeit, saj­nos, mindenképpen a jobbszárny si­kereként fogják elkönyvelni, amely szárny — háromszor egymás után - választási vereségre juttatta az angol munkásmozgalmat. A Daily Worker kommunista lap véleménye szerint, ha a munkáspártban végle­gesen győz Gaitskell irányvonala, úgy „a munkáspártot, mint a mun­káspárt ereiét, az angol politikában végleg elintézik." Stanley Harrison Szovjet-csehszlovák barátság estje egy Moszkva melletti kolhozban Moszkva (ČTK) - Á Moszkva melletti kuncevoi járás Kirov kolho­zában vasárnap szovjet-csehszlovák baráti estet rendeztek. A kolhoz tag­jait már délután meglátogatta, a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség Szovjetunióban járó küldöttsége. A küldöttség vezetőjével Ladisla­va Kleňhová-Besserová képvi­selővel együtt dr. Ivan Kopecký nagykövetségi tanácsos, továbbá a Szovjet-Csehszlovák Baráti Társaság elnökségének képviselői: Sz. Trifo­nov, a Szovjetunió Állami Tervbi­Eisenhower jóváhagyta a külföldi katonai segítség növelésére tett javaslatot 1959. november 28-a Kassa és egész Kelet-Szlovákia történetének fontos lapja lett. Ezen a napon alapították meg a kassai egyetemet, amely Pavel Jozef Šafárik lelkes szlovák hazafinak, a cseh és a szlovák testvériség hirde­tőjének nevét viseli. Képünkön: az egyetem megalapításának ünnepsége a kassai Állami Színházban. (CTK felvétele) Š Washington (ČTK) — Eisenhower fcelnök elhatározta, hogy felkéri az ^amerikai kongresszust, hagyja jóvá Ja jövő költségvetési évre 4 milliárd 100 millió dollár összegben tervezett úgynevezett külföldi segítséget. Az összeg felét - tehát 20Ó millió dol­lárral többet, mint az idén — ka­tonai segítségre irányozzák elő. A nyugati sajtóügynökségek a had­ügyminisztérium .és a külügyminisz­ss/ss/ssssssssssss/ssssssssssssssssssssssrssssssss/ss Forradalmi és békedalok estje Bratislavában (ČTK) — A csehszlovák-szovjet ba­rátság hónapja alkalmából vasárnap, november 29-én megrendezték a for­radalmi és békedalok estjét a bra­tislavai Szlovák Filharmónia hangver­senytermében. Az est műsora keretében fellépett a Csehszlovák Rádió gyermekénekka­ra, a szlovák tanítók államdljjal ki­tüntetett énekkara és kiváló népi együttesek. Az együttesek a lelkese­dés forró érzésétől áthatva énekeltek a szabad haza, pártunk és a hatalmas Szovjetunió iránt érzett szeretetről. • J. B. FOERSTER nemzeti művész születésének 100. évfordulója tiszteletére november 29-én hangversenyt adtak a prágai Smetana- teremben. •k Az Albán Népköztársaság felszaba­dításának 15. évfordulója alkalmából Dvúr Královéban „Albán nyár" címen ki­állítást rendeztek az Albán Népköztársa­ságban nemrég tett két havi tanulmány­útról visszatért Jaroslav Kaisr és Oldrich Jirka alkotásaiból. A két művész 60 grafikai alkotást és képet küldött a ki­állításra. ix Vasárnap kezdődtek meg a brnói állandó cseh színház megalapítása 75. évfordulójának ünnepségei. A délelőtti órákban a brnói színház fejlődését és haladó szellemű kulturális tevékenységben való részvételét szemléltető nagyszabású kiállítást nyitottak meg a tmói Művész Otthonban. Ešte az Állami Színház Janá­ček Operaházában díszelőadás keretében bemutatták Smetana: „Libuše" című ope­ráját. A brnói cseh színház megalapítása 75. évfordulójának ünnepségei december 13-ig tartanak. •ír A holešovi kastélyban vasárnap Ün­nepséget rendeztek František Xavér Richtr holešovi zeneszerző születésének 250. évfordulója alkalmából. * Brnóban hétfőn megkezdődött a cseh­szlovákiai énekpedagógusok, énekművé­szek, karmesterek és dalszerzők három­napos értekezlete, melyen az énekművé­szet további fejlődése szempontjából fontos, eddig tisztázatlan pedagógiai, módszertani és szervezési kérdésekről, valamint a zeneművészeti közép- és fő­iskolákon való énekoktatásról tárgyalnak. *A világ egyik legnagyobb cirkusza — a Busch cirkusz — melyet nézőközön­ségünk két év előtti vendégszereplésé­ből ismer, ismét néhány napi vendégsze­replésre érkezett hazánkba. Változatos műsorát először Prágában december 4-én mutatja be. A cirkusz együttese február első feléig tartózkodik Csehszlovákiában. Elsárgult már a kukoricaszár Bármerre járunk az országban, min­denütt tapasztalhatjuk, hogy a legutóbbi kiadós esők nyomán szépen zöldellnek az őszi vetések, feketéllik a frissen szán­tott föld. Valóban, szemet hizlaló, szivet gyönyörködtető ez a kép, mely dícséri az EFSZ-ek tagságát, az állami gazda­ságok dolgozóit és a traktorosokat. Az országjáró azonban nemcsak a szé­pet és a jó munkát látja meg. A határ­ban árván hagyott, elsárgult kukorica­szár ugyanúgy magára vonja a figyel­met, mint a példásan elvégzett öszi szán­tás és a szépen kisorolt vetés. A Bratislava—Pelsőc közötti vasútvo­nal mellett nagy területen még mindig sok lábon álló kukoricaszárat láthatunk. Pedig mennyi tejet lehetett volna belőle kitermelni, ha a kukoricatörés után lese­gítettük volna a földekről. Most meg az időjárás kivette táperejét, ezért már csak alászántásra trágyának, vagy tüzelésre alkalmas. így is azonban mielőbb be kell takarítani, mert akadályozza a mély­szántást és — ami a leghátrányosabb — kedvező feltételeket teremt a talajban meghúzódó kukoricamoly terjedésére. v(th) térium győzelmeként könyvelik el az elnök döntését, bár a pénzügymi­nisztérium és a költségvetési hiva­tal figyelmeztettek az Egyesült Ál­lamok komoly gazdasági és pénzügyi helyzetére, az államadósság arányta­lan növekedésére, a folytatódó in­flációra és a jövő évi költségvetés egyensúlyának veszélyeztetésére. Az úgynevezett külföldi segítség a külügyminisztérium eszköze az Egye­sült Államok pozícióinak megszilár­dítására és az agresszív csoportosu­lások hadi erejének növelésére. Ezenkívül gazdasági jelentősége is van, mert a katonai megrendelése­ken kívül biztosítja a fegyvergyártó monopóliumok termékeinek államilag pénzelt értékesítését. zottságának tagja és A. Koszorukov is felkereste a kolhozt. A vendégek megismerkedtek a gépesített gaz­dasággal, mely főként állattenyész­téssel, zöldség- és gyümölcstermesz­téssel foglalkozik és j termékeivel hozzájárul a moszkvaiak ellátásához. Azt est résztvevői szívélyesen üd­vözölték a csehszlovák vendégeket. Pacsin, a kolhoz elnöke beszámolt csehszlovákiai élményeiről. A laoszi népi erők harci sikerei Hanoi (ČTK) — A Lao Haksat tájékoz­tató hireket közölt a népi fegyveres erők védelmi akcióiról a laoszi királyi hadsereg egységeinek terrorista támadásai ellen. Október és november havában a népi egységeknek javarészt sikerült meggátol­ni a királyi egységeket abban, hogy erő­szakosságot kövessenek el a lakosság el­len. Az összetűzések során a királyi csa­patok sok katonát és fegyvert vesztettek. Letartóztatták Pesquet volt poujadista képviselőt Párizs (ČTK) — Párizsban szombaton este letartóztatták Róbert Pesquet, volt szélső jobboldali képviselőt, akinek nevét összefüggésbe hozták a Francois Mitter­rand szenátor ellen elkövetett merénylet­tel. A letartóztatási parancsot azonban nem a Mitterrand elleni merénylet kivizsgálá­sának keretében, hanem azon bombame­rénylettel kapcsolatban adták ki, amelyet 1956. február 5-én követtek el a nemzet­gyűlés épületében. A bombamerénylet körülményeit Mitterrand szenátor védőinek kérésére vizsgálják ki, | Szergej Mironovics Kirov emlékére |ü|a huszonöt éve gyilkolta meg a zinovjevista csoport egyik tagja Kirov elvtársat. „Olyan ember esett az ellenség kezének áldozatául, — írta ekkor a kommunista párt és a szovjet kormány gyászjelentése, — aki egész tündöklő életét a munkás­osztály ügyének, a kommunizmus ügyének, az emberiség felszabadítása ügyének szentelte." Kirov elvtárs életét, forradalmi munkásságát könyvekből — köztük válogatott beszédeinek gyűjteményé­ből —, újságcikkekből és filmről, ha vázlatosan is, de ismeri dolgozóink jó része. Mégis, mikor forradalmárra emlékezünk, lehetetlen el nem mon­dani, hogy harminc éven át — 18 éves korától — tagja volt a bolsevikok pártjának. Azerbajdzsántól- a Mur­manszki-öböl partjáig, Tomszktól Le­ningrádig, a nagy szovjet föld legkü­lönbözőbb pontjain szervezte és ve­zette a dolgozó nép harcát: először a cári önkényuralom, majd a fehér­gárdisták s a külföldi intervenció­sok ellen, azután a szocializmus fel­építéséért. Tizenegy évig volt tagja a párt Központi Bizottságának. 1926­tól haláláig vezette a leningrádi vá­rosi és a leningrádi területi pártbi­zottságot. Élete utolsó négy évében a politikai iroda tagja, a XVII. kong­resszustól a Központi Bizottság tit­kára volt. Szerteágazó munkáját, nehéz har­cait, — amelyekben végül életét ál­dozta, — egész életét a párt, a nép ügyébe vetett rendíthetetlen hit és mélységes felelősségtudat hatotta át. „Szükséges, — mondotta egyik be­szédében, — hogy mindennapi gya­korlati munkánkban mindig legyen velünk a párt ügyéért érzett bolse­vik, becsületes, nemes belső aggoda­lom." Ez a felelősségtudat vezette őt minden munkájában. Ezt érezték munkatársai, s mindazok, akik ismer­ték. Ez volt az egyik oka annak, hogy olyan nagyon szerették őt a kommu­nisták, a szovjet emberek. Másik jellemző tulajdonsága, ame­lyért talán még inkább szerették, elv­hűséggel, szilárd állhatatossággal párosult mélységes embersége. „Nyíltsága, vaskemény állhatatossága, a forradalom lelkes tribúnjának bá­mulatra méltó tulajdonságai a sze­mélyes elvtársi és baráti kapcsola­tokban azzal a szívjósággál és gyön­gédséggel, azzal a sugárzó melegség­gel és szerénységgel fonódtak össze, ami csupán az igazi leninisták sajá­tossága" — ' mondották róla a párt vezetői. irov elvtárs, a kommunista ** életöröm, a forradalmi opti­mizmus megtestesítője volt. „Na­gyok, óriások elért eredményeink, Egyszerű szavakkal csak annyit mond­hatok: az ember örökké szeretne él­ni" — mondotta halála előtt néhány hónappal. Emléke tovább él művei­ben, a róla elnevezett szovjet váro­sokban, falvakban, üzemekben és ami mindennél fontosabb: a dolgozó em­berek szivében. (sz-e) ŰJ SZŐ 2 * 1959. december 1.

Next

/
Thumbnails
Contents