Új Szó, 1959. október (12. évfolyam, 272-301.szám)

1959-10-01 / 272. szám, csütörtök

Vitág prolefárjtn, 'egyés'iäjeteJs! UJSZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA / A Kínai Népköztársaság megalakulása 10. évfordulójának ünnepségei A PROLETÁR NEMZETKÖZÉ MANIFESZTÁCIÓJA 1959. október 1. csütörtök 30 fiitér XI. évfolyam, 272. szám. NAGY, DICSŰ, NÉPI A nagy Kína ma ünnepli történel­me legfontosabb napjának, a Kínai Népköztársaság megalakításának 10. évfordulóját. Világrengető esemény volt ez az emberiség újkori történe­tében a legnagyobb, az Októberi For­radalom és a szovjet hadsereg által a fasizmus fölött a második világhá­borúban aratott győzelem után. Ezen a napon a Szovjetunió és a többi szocialista ország oldalára állt a szo­cializmusért, a békéért és a népek szabadságáért folytatott harcban az emberiség egynegyede, a hatalmas Kína lakossága. A Kínai Népköztár­saság a szocialista tábor szilárd ré­sze lett. Ennek nemzetközi jelentő­sége óriási, és évről évre mind na­gyobb annak arányában, ahogyan a kínai nép szinte hihetetlen gazda­sági sikereket ér el. Éppen ezért ma minden haladó, bé­keszerető és a szabadságért küzdő ember Kínára gondol, osztozik népé­nek örömében. így van ez nálunk is. Ez az évforduló lehetővé teszi, hogy újra szívói üdvözöljük kínai elvtársainkat, barátainkat és testvé­reinket, akiknek hősi harca meg­hozta 1949 október elsejét. Meghajt­juk az elismerés zászlaját az azóta eltelt 10 esztendő minden sikere, nagy eredménye előtt, és minden jót, új győzelmeket Kívánunk az elkö­vetkezendő években. Csehszlovákia népének Kína dol­gozói iránti mély tiszteletéről és ba­rátságáról tanúskodik végeredmény­ben az is, hogy Antonín Novotný elvtárs, a CSKP KB első titkára, köztársaságunk elnöke vezetésével a kínai államünnepen részt vesz a mi párt- és kormányküldöttségünk is. Kína tíz évvel ezelőtt átlépte két világ küszöbét. A felszabadult nép csodákra képes, és kíns leteszi a fegyvert és helyette az esztergapad­hoz áll, a földeken a bivalyvontatta ekét felváltja a traktor, a városok­ban a riksát a gépkocsi, az autóbusz és a trolejbusz. Kína leveti a múlt köntösét és magára veszi a fejlett országok korszerű öltönyét. A burzsoá politikusok, közgazdá­szok, szociológusok és mások a Kí­nai Népköztársaság megalakulása után, első ötéves terve kezdetén fenn. hangon hirdették, hogy a kínai kom­munisták célkitűzései megvalósítha­tatlanok. Az új Kína lehetőségeit a gyarmati iga alatt múltban szenve­dett ázsiai országok fejlődési üte­me szerint mérték, és ezért nem is sejthették, milyen nagyot tévednek, milyen hatalmas tettekre képes rö­vid néhány esztendő leforgása alatt a több százmilliós kínai nép. Az 1949-1958 között, tehát 9 esz­tendő alatt több mint meghétszere­ződött az ipari termelés, több mint hatszor annyi villanyenergiát és majdnem nyolcszor annyi szenet termelnek, a szerszámgépek gyártása pedig 31-szeresére emelkedett. Ezen eredmények gazdasági alapját az acéltermelés képezi, amely ez idén eléri a 10 évvel ezelőtti szint 75­szörösét. Kína már tavaly jelentősen előre tört az acélgyártásban. Míg 1949-ben a világ ranglistáján a 25. helyet foglalta el, 1958-ban már a hetediken volt! Az első ötéves tervben, az 1953­1957. közötti években Kínában 537 új üzem épült, míg 1958-ban a nagy ugrás évében — 700 üzem! Kína ma 2,3-szorosan több gabo­nanemüt takarít be. mint 10 évvel ezelőtt, s habár a felszabadulás óta 100 millióval nőtt meg a lakosság létszáma, az egy főre eső gabona­termelés az évi 200 kg-ról 380 kg-ra emelkedett, vagyis 90 százalékkal. Hiába hangoztatták tehát a burzsoá közgazdászok, hogy Kína jsohasem éri el azt a helyzetet, amikor elláthatja egész lakosságát. Sorolhatnánk e pél­dákat, az eredményeket, de ez nem szükséges. így is világos, hogy az ami Kínában tíz év alatt történt, a csodával határos. Ezek az ered­mények a szocialista országok köl­csönös együttműködését és segítség­nyújtását. Kína Kommunista Pártjá­nak bölcs politikáját, a kínai nép szorgalmát és hősiességét bizonyít­ják.' A Kínai Népköztársaság tapaszta­latai és sikerei meggyőző hatást gyakorolnak elsősorban az ázsiai or­szágokra és általában a gazdaságilag fejletlenebb államokra. Ez olyan tény, amely visszatükröződik a nemzetkö­zi politikában is. Az ilyen országok kormányai a kínai forradalmi ese­ményektől befolyásolva gyakran kénytelenek kidolgozni különféle programokat, amelyeknek célja a gazdaság fellendítése. Azok pedig, akik semmibe veszik Kína előre­törését, akik továbbra is az imperia­lista nagyhatalmak felé tekintgetnek, hovatovább mindinkább elvesztik te­kintélyüket saját népük szemében. A határok végeredményben nem zárnak légmentesen és nem lehet eltitkolni olyan kézenfekvő tényeket, mint például azt, hogy India és Kína, ez a két független ázsiai ország a felszabaduláskor lényegében azonos mennyiségű acélt termelt. Tavaly azonban már más volt a helyzet; Kína több mint 8 millió tonnát gyár­tott, míg India csak 1,75 millió ton­nát. Mi lesz a helyzet tíz esztendő múlva ? Kínában természetesen nem fékez­heti a haladást, a fejlődést a hazai vagy a külföldi tőkés. Kínának ezen­kívül olyan barátai vannak, akik minden erejükkel önzetlenül segítik. Maguk a kínai elvtársak is nagyra­becsülik a Szovjetunió és a többi szocialista ország által nyújtott se­gítséget. A Szovjetunió például már 1949-ben 300 millió dollárnyi hitelt nyújtott Kínának. 1954-ben pedig 520 millió rubelnyi hitelt. Ettől el­tekintve Kínában több mint 200 fon­tos ipari objektumot építenek fel a szovjet elvtársak, akik ugyanakkor óriási tudományos, műszaki segítsé­get is nyújtanak. Büszkék vagyunk rá, hogy a mi együttműködésünk is hozzájárult « Kínai Népköztársaság felvirágoztatá­sához. 1950 óta, amikor megkötöt­tük az első kereskedelmi szerző­dést, megkétszereződött az árucsere és mindkét ország egyetért abban, hogy az együttműködést tovább kell fejleszteni. Kínába irányuló kivite­lünknek több mint 90 százalékát a gépek és gépi berendezések képezik, amelyek jelentősen hozzájárulnak Kí­na iparának fejlesztéséhez. így pél­dául 5 ezer Zetor traktorunk dolgo­zik a kínai földeken. Természetesen ez a mi szempontunkból is óriási előnyt jelent, hiszen így gépiparunk­nak megvan a piaca és rendkívül fontos ipari nyersanyagot importál­hatunk Kínából. Ha elgondolkozunk afölött, hogy Kína eddig is milyen óriási fejlődő képességről tett tanúságot, és ha számba vesszük a távlatokat, akkor nevetségesnek tűnik szemünkben egyes nyugati politikusok és kor­mányok törekvése, melyeknek célja és „eredménye" a Kínai Népköztár­saság el nem ismerése. Ezeknek az uraknak is számba kellene venniök azt. hogy Kína ma 33 állammal tart fenn diplomáciai kapcsolatokat és 93 országgal kereskedelmi kapcsolato­kat. Nem veszik észre, hogy Kína nemzetközi tekintélye állandóan nö­vekszik? A Kína ellen irányuló meg­különböztető politika mindinkább mély ellentétbe kerül az egészséges gondolkodásmóddal. Ez a politika még él ugyan, de másként nem nevezhető, mint élő halottnak. A Kínai Népköztársaság kormánya egyedüli törvényes képvi­selője ennek az országnak. Erről 650 millió ember döntött. És ennek a ténynek előbb-utóbb kifejezésre kell jutnia Kína elismerésében, az ENSZ­ben törvényes jogainak megadásá­ban, akár tetszik ez egyeseknek, akár nem. A Kínai Népköztársaságot ebben teljes mértékben támogatja a szocialista tábor és sok más béke­szerető ország. Ha Kínát idézzük fel gondolataink­ban, eszünkbe jut a nagy távolság. De Kína szilárd része az egységes szocialista tábornak, amelyet a Szov­jetunió vezet. Kína közös úton halad velünk a szocialista békés jövő felé és ezért nagyon, de nagyon közel áll hozzánk, sokkal, de sokkal közelebb, mint bármely állam határainktól nyu­gatra. És ezért az elkövetkezendő évtizedekben virágozzék és erősöd­jék drága ázsiai barátaink hazája, a nagy, dicső, népi Kína. Peking. — A Kínai Népköztársaság megalakulása 1,0. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi ülés máso­dik napja is annak a nagy műnek csodálata és tisztelete jegyében telt el, melyet a kínai nép kommunista pártja vezetésével felszabadulása után alkotott. A testvér for­radalmi pártok, a baráti ázsiai országok kormányainak és a nemzetközi demokratikus szervezeteknek küldöttei a világ minden részéből üdvözölték a szónoki emelvény­ről a kínai népet és jókívánságaikat tolmácsolták. A gyű­lés tízezer főnyi résztvevői lelkes tapssal fogadták a proletár nemzetköziség és a népek közötti békés együttműködés szellemétől áthatott beszédeket. Az elnöklő Liu Sao-csi elvtárs'este 6-kor záróbeszédet mondott. Vidám indulók pattogó dallamai hangzanak fel és pionírok sorai vonul­nak az elnöki emelvényre, hogy tar­ka virágcsokrokkal kedveskedjenek a párt vezetőinek és a vendégeknek. Az emelvényen és a nézőtéren elhal­kul az örömteljes zaj. Felhangzik a foradalmi proletariátus himnusza, az internacionálé. Az emberiség boldog­ságáért küzdő harcosok jövő nemze­dékének képviselőivel együtt ott áll­nak az emelvényen az egész világ for­radalmi mozgalmának vezető képvi­selői, köztük sokan a legidősebbek, akik a legnagyobb érdemeket szerez­ték. Velük együtt jelen vannak a nemzetközi- és kínai demokratikus haladó szervezetek képviselői is. Elhangzott az. Internacionálé. A né­zőtéren még egyszer felzúg a menny­dörgő taps. Tapsolnak a sok nemzeti­ségű népi Kína polgárai, tapsolnak az ázsiai, afrikai és latin-amerikai or­szágokból érkezett vendégek, tapsol­nak a Kína szocialista építésében résztvevő csehszlovák és más népi demokratikus országokból jött szak­emberek százai. Az elnöki emelvényen a kínai elv­társak ideiglenesen búcsút vesznek vendégeiktől. Mao Ce-tung elvtárs, Szuszlov és Novotný elvtársakhoz, va­lamint a párt- és kormányküldöttsé­gek többi vezetőihez lép és kezet szo­rít velük. Véget ért a gyűlés, mely a haladás és a béke, a népek barátságának és együttműködésének nagy manifesztá­ciójává, a marxizmus-leninizmus győ­zelmes tanításának tiszta eszméihez való hűség manifesztációjává /ált. HRUSCSOV elvtárs ünnepélyes fogadtatása a pekingi repülőtéren NYIKITA HRUSCSOV ELUTAZÁSA MOSZKVÁBÓL Moszkva (TASZSZ) - Nyikita Hruscsov, az SZKP KB eleö titkára és a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke, a Kínai Népköztársaság 10. évfordulójának ünnepségein résztvevő szovjet párt- és kormány­küldöttség vezetője kedden este TU­114-es repülőgépen Moszkvából Pe­kingbe utazott. Hruscsovval együtt utaztak Pe­kingbe Andrej Gromiko és Andrej Tupoljev, a párt- és kormánykül­döttség tagjai. A vnukovói repülőtérre az SZKP és a szovjet állam vezetői kísérték ki Hruscsov elvtársat. Nyikita Hruscsovot, Liu Sziao Kí­na moszkvai nagykövete és a Szov­jetunióban akkreditált számos kép­viseleti hivatal főnöke is kikísérte. Peking (TASZSZ) - A kínai fő­város szerdán örömmel és szívélye­sen fogadta Nyikita Szergejevics Hruscsovot, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizottságának első titkárát és a Szovjetunió Mi­nisztertanádsának elnökét, a szovjet párt- és kormányküldöttség fejét, aki a Kínai Népköztársaság kikiál­tása 10. évfordulójának ünnepségei­re Pekingbe érkezett. Hruscsov elv­társsal együtt érkeztek A. A. Gro­miko és A. N. Tupoljev, a szovjet párt- és kormányküldöttség tag­jai, valamint a kíséretükben levő személyek. (Folytatás a 5. oldalon) Hazánk felszabadítása 15. évfordulójának tiszteletéve Az idei tervet határidő előtt tel jesítik a jő vő évi tervet szilárdítják A V. I. LENIN MÜVEK DOLGOZÓINAK FELAJÁNLÁSA Jövő éi- májusában megünnepeljük hazánk szovjet hadsereg által való felszabadításának 15. évfordulóját. Ez az évforduló dolgozó népünk ka­pitalista kizsákmányolás alól való felszabadításának évfordulóját is je­lenti. Köztársaságunk szabad dolgozó népe nagymértékben fejleszti kezdeményezését, hogy a legközelebbi időben befejezhessük a szocia­lirmus építését hazánkban. E nagy kezdeményezés eredményei teljes mértékben megmutatkoznak nemzetgazdaságunk minden szakaszán. Hazánk felszabadítása 15. évfordulójának tiszteletére kezdeményező felajánlást tettek a V. I. Lenin Művek dolgozói. Ezt a felajánlást az aláb­biakban ismertetjük. A plzeňi V. I. Lenin Müvek dolgozói felajánlásuk megtételénél mindenek­előtt a CSKP XI. kongresszusának ha­tározatából indultak ki. A felajánlás kifejezi a Lenin Müvek dolgozóinak azt az eltökéltségét, hogy tevékenyen és sokoldalúan részt vesznek szocia­lista iparunk fejlesztésében, népgaz­daságunk további gyarapításában. Maga a felajánlás négy részre osz­lik. Az elsó részben az idei termelési terv túlteljesítésére, valamint az ex­portterv határidő előtti teljesítésére tett kötelezettségvállalások szerepel­nek. T A Lenin Művek dolgozói fel­ajánlották, hogy az idei tervet december 20-ig teljesítik és az év végéig 75 millió korona értékű árut termelnek terven felül. Az exportterv határidő előtti teljesítése érdekében felajánlásukat a megrendelések adta konkrét feladatokhoz igazítják. Ezek szerint 5 darab 150 tonnás mozdonyt, amelyet a Szovjetunió számára gyár­tanak, egy hónappal a határidő előtt elkészítik. A Kínai Népköztársaság számos megrendelését szintén határ­idő előtt szállítják le. így például egy 50 megawattos turbina elkészítésének idejét két hónappal rövidítik le, to­vábbi 50 megawattos generátorok szállításának határidejét szintén je­lentősen lerövidítik. Egy hónappal a határidő előtt szállítják le a különfé­le esztergapadokat is. Egy hónappal lerövidítik a Szovjetunió számára ké­szülő 42 darab henger, valamint az Anglia számára készülő WD 200-as vízszintes marógép gyártásának ide­jét. Az idei exporttervet már novem­ber 30-ig teljesítik. Az idei terv túlteljesítésén kívül a felajánlás első részébe belefoglalták az önköltségek csökkentésére tett felajánlásukat is, amelynek eredmé­nye 50 millió korona terven felüli nyereség megteremtése lesz. Még éz idén jelentősen megjavítják a munka­termelékenység és az átlagbérek nö­vekedése közötti arányt. |T A felajánlás második része a jövő évi terv előkészítésére vonatkozik. A jövő év egyébként a plzeňi Lenin Művek jubileumi éve. A hatékonyság ellenőrzése során a dolgozók szilárdítják a jövő évre elő­irányzott feladatokat. Itt többek kö­zött arra kötelezik magukat, hogy 94 millió koronával növelik jövő évi feladataikat és hogy ezt a szilárdí­tott tervet legalább száz százalékra teljesítik. Eme — magában is értékes — felajánlásnak egy különösen érde­kes és követésre méltó része van. A dolgozók ígérete szerint ugyanis a felemelt tervfeladatok teljesítésére nem igényelnek terven felüli anyag­szállítást és ezzel legalább 900 tonna anyagot takarítanak meg. A jövő évre tett felajánlásban is nagy figyelmet szentelnek az export­feladatoknak. Ezeket az első félévben 55 százalékra, a harmadik negyedév­ben pedig 80 százalékra teljesítik, úgyhogy a negyedik negyedévben az egész évi exportfeladatnak csak 20 százalékát kell teljesíteni. A forgóesz­közök forgalmának meggyorsításával a termelésben 10 millió koronát sza­badítanak fel, amely összeget vállalati építkezésekre használnak fel. A jövő évi feladatokra vonatkozó felajánlásba belefoglalták a mezőgaz­daságnak nyújtandó segítséget is. Az erre vonatkozó felajánlásban azt ígé­rik, hogy a kerület meliorációs mun­kálatai számára jelentős segítséget nyújtanak és rendelkezésükre bocsát­ják a szükséges gépeket, karbantar­tó-műhelyeket, stb. A mezőgazdaság­nak hathatós segítséget nyújtanak brigádok formájában is. A jövő évi terv megszilárdítására és jelentős feladatainak túlteljesíté­sére tett fela, inlást az önköltségek csökkentésére, valamint a munkater­melékenység növelésére elfogadott konkrét felajánlásokkal támasztják alá. A Lenin Művek dolgozóinak a jövő évre tett felajánlásában nagy szerep jut a vállalat ipari és lakásépítkezé­seinek, valamint a szociális berende­zések létesítésének. A jövő évben 200 lakás felépítését biztosítják és önse­géllyel legalább 30 lakást építenek fel. A dolgozókról való gondoskodás kere­tében tanulóinternátust építenek, valamint egy bölcsedét 50 qyermpk számára. 1960-ban egy pionírminta­tábort létesítenek a tachovi járásban a vállalat dolgozói gyermekeinek számára. A vállalati üdülés keretében rekreációs központot létesítenek. E nagy feladatok telejsítését a dol­gozók vállalták. A vlagyimiri mozga­lom tapasztalatait felhasználva a be­ruházási építkezéseken 5 millió koro­nát takarítanak meg. Az 1960. évi terv lényegesen na­gyobb irányszámait mindenekelőtt az új technika fejlesztésével, gépesített futószalagok üzembehelyezésével fog­ják teljesíteni. Mindezekre a tételek­re részletes és konkrét felajánlásokat tettek, amelyeket közzétett felajánlá­sukban felsorolnak. TTJ" A felajánlás harmadik részében -I-IA. a Lenin Művek dolgozói tudat­ják, hogy ezt az óriási kötelezettség­vállalást az üzemek, részlegek, mű­helyek és egyének felajánlásai alap­ján állították össze és hogy ezt a műhelyek szakszerveteti gyűlésein hagyták jóvá. E felajánlás teljesítését mindenekelőtt a szocialista munka­verseny fejlesztésével biztosítják. A felajánlás teljesítésében jelentős segítséget nyújt' az újítómozgalom, amelyet úgy szerveznek meg, hogy száz alkalmazottra a megtakarítás el­érje a 100 ezer koronát. A felajánlott feladatok teljesítésének egyik előfel- . tétele a dolgozók szakképzettségének növelése. Erre is tettek intézkedése­ket. A vállalaton belül például közép­iskolai tanfolyamokat létesítenek és megnyitják a müvelettervezök és normázók iskoláját. A munkások szá­mára 300 tanfolyamot tartanak. A gépipari főiskolák tananyagának a gyakorlattal való szorosabb kapcso­lata megteremtése érdekében 270 hallgatónak nyújtanék lehetőséget a gyakorlatra, lehetővé teszik a tanu­lók számára a szükséges dokumentá­ciós anyagok megszerzését és szak­embereket bocsátanak a műszaki fő­iskolák tanszékei rendelkezésére. A felajánlás eme szakaszában ki­térnek a müszakmulasztás csökken­tésére és a II. Országos Spartakiád előkészítésére is. Jövőre a műszak­mulasztást az idei valósággal szemben 6 százalékkal csökkentik és a II. Or­szágos Spartakiádra 2500 tanonc gya­korlatozását biztosítják. |Y Befejezésül: a felajánlás intéz­" • kedéseket tartalmaz, amelyek biztosítják a kötelezettségvállalás pontos és rendszeres ellenőrzését a vezetők, a szakszervezeti és CSISZ-bi­zottságok által.

Next

/
Thumbnails
Contents