Új Szó, 1959. január (12. évfolyam, 1-30.szám)

1959-01-01 / 1. szám, csütörtök

1959. január 1. 50 fiJWir XII. évfolyam, 1. szám VÖRÖS CSILLAG, RAGYOGJ! r * „Kényes, büszke pávák,, Nap-széditö tollak, Hírrel hirdessétek: másképpen lesz holnap. Másképpen lesz holnap másképpen lesz végre, Üj harcok, új szemei: kacagnak az égre." A költő így hirdette meg látnoki módon egy félévszázaddal ezelőtt az uj kor jövetelét. Viharfelhős, súlyos évtizedek követték az elhangzott szót, de tíz esztendő sem telit el és pirtcadt a keleti ég, az éj homá­lyából előbukkant a Vörös Niap, megszületett az emberiség történel­mében az első szabad állam,, az első igazi népuralom. A világ egyha­todán a szocialista Szovjetunió zászlaját lobogtatta az új tavasz, az új idők szele. Oj harcok következtek, áldozatok és győzelmek. S ma már minden másképp lett, mint a költöd idejében volt. Másképp lett a Föld terüle­tének egyharmadán, ahol agy milliárd ember megtalálta igazi otthonát és a szocialista rendszert építve hátat fordított a gyászos emlékű tegnapnak. De másképp ílelt a tőkések által a múltban sanyargatott gyarmati országok döntő részében is. A második világháború előtt az emberiségnek még a kilenctized része sínylődött a gyarmatosítók ural­ma alatt de utána 1 milliiárd 300 millió embert törte le kezéről a rabság béklyóit. Másképp alakul a kapitalista országok dolgozó embereinek az élete is, ezt is befolyásolják a történelmi jelentőségű forradalmi változások — akár tel.szik ez uraiknak, akár nem. Űj esztendőbe léptmik s ilyenkor a jó gazda mindig számadást csinál. Nehéz felmérnliink azt a rohamos fejlődést, amely korunk szo­cialista társadalmát -fellemzi s amelynek szemtanúi, tevékeny részesei vagyunk. Nagy út áll mögöttünk és még tnesszebre tekintünk. A cári Oroszország romjain szinte a semmiből induló Szovjetunió negyvenegy esztendő leforgása után, amelynek jelentős részét háború és a lerom­bolt gazdaság újjáépítése rabolta el, ma olyan tervet tűz ki, amelynek megvalósításával kiit-három éven belül a mezőgazdasági termelés vi­szonylatában túlszcirnyalja az Egyesült Államokat, egy főre eső egész termelése pedig ihozzávetőlegesen tizenkét év múlva nagyobb lesz a földkerekség btirmely más országúnak egy főre eső termelésénél. Olyan elképesztő iszámok ezek, amelyek a szocialista rendszer kimerít­hetetlen erőforrásiairól, erkölcsi magasabbrendüségéről tanúskodnak. Vagy vegyük n másik hatalmas szocialista országot, a népi Kínát. Éppen az elmúlt esztendőben győződhettünk meg arról, milyeň szinte hihetetlenül nagy eredmények elérésére képesek a kínai kommunisták, ez a hatszázötven milliós nép. Kína, amelynek alig néhány évvel ez­előtt még nem volt számottevő ipara, ma kétszerannyi acélt gyárt, mint hazánk ér, ebben az esztendőben 18 millió tonnára akarja emelni az acéltermelést. A szerszámgépek gyártásában már megelőzte Angliát és sok más ágazatban — példáid a mezőgazdaságban is — előretörésé­nek irama csodálatot, tiszteletet, az ellenség körében pedig megdöb­benést vált ti. Nem maradnak le a népi demokratikus országok, köztük hazánk sem. Elértük a fejlődésnek azt a szakaszát, amikor a szocialista termelési viszonyok már az egész népgazdaságban túlsúlyban vannak. A mezőgaziiasági földterületnek háromnegyede a szocialista szektorhoz tartozik. Ji dolgozó népünk által eddig elért sikerek, eredmények tették lehi'tővé, hogy az ország vezető ereje, szeretett kommunista pártunk biitran elénk tűzhette a feladatot: 1957-hez viszonyítva 1965­ig 90— 95 százalékkal akarjuk emelni iparunk, hozzávetőlegesen 40 százalékkxtl mezőgazdaságunk termelését. így valósítjuk meg a párt XI. kongresszusának történelmi jelentőségű célkitűzését, így fejezzük be a világ második államaként a szocializmus építését. Annál fontosabb feladat ez, mert Csehszlovákia a szocialista tábor egyetlen, olyan országa, amely a kapitalista múltban is fejlett iparral és mezőgazdasággal rendelkezett. A szocializmus építésének befejezése méltó iválaszt ad azoknak, akik még ma is azt szeretnék elhitetni, hogy tíz új rendszer csak a fejletlen államokban valósítható meg. Ugyaniakkor a nyugati tőkés országok dolgozói is — minden ilyen hazuep érvelést szemléltető módon megcáfoló eredményeink alapján — meggyőzödnek majd arról, hogy az emberi jólét elérésének egyedüli járható útja akár fejlett, akár fejletlen államokról lett légyen szó — a szocializmus útja. N f mi kell sok szót vesztegetnünk arra, ha röviden, néhány szóba foglalva akarjuk összegezni azt, amit eddig elértünk és azt, amit a kiözeljövöben akarunk elérni. Elég, ha ennyit mondunk: a szocialista 'tábior országainak termelése 1965-ig nagyobb lesz az egész világ ter­melésének felénél. S ha nálunk, abban az országban, amely az élet­színvonal tekintetében már ma élenjáró helyet tölt be a világon, pár­tunk a legszélesebbkörüen megvitatja a dolgozókkal az életszínvonal további emelésének legégetőbb kérdéseit, nem kell nagy fantázia ahhoz, hiogy tisztán lássuk, mennyivel szebb és gazdagabb lesz életünk nagy célkitűzéseink megvalósítása után. Űj világunk nem a tegnaphoz, hanem a holnaphoz húzó bátor em­berek világa, akik nem ismernek legyőzhetetlen akadályt, akik fárad­hatatlanul, öntudatosan törnek új métákra. Míg negyvenegy esztendővel ezelőtt a Szovjetunióban 300 ezer forradalmár vívta ki a proletárdik­tatúra győzelmét, ma 33 millió kommunista küzd a világ munkásmoz­galmában a százmilliós tömegek élén a Vörös Csillag győzelméért. Hatalmas, legyőzhetetlen erő ez, de mégis most, az új esztendő első napján helyénvaló megszívlelnünk Ady Endre oly időszerűen csendülő mement óját: „Őrzök, vigyázzatok a sztrázsán, Az Élet él és élni akar, Nem azért adott annyi szépet, Hogy átvádoljanak most rajta Véres s ostoba feneségek." SZLOVÁKIA KOMMUNISTA JÁRTJÁNAK NAPILAPJA y. m 30LD06, BEKES UJ ESZTENDŐI Világ proletárjai, egyesüljetek!

Next

/
Thumbnails
Contents