Új Szó, 1959. január (12. évfolyam, 1-30.szám)

1959-01-01 / 1. szám, csütörtök

išmii Ismét magasabbra hágtunk egy jókkal az idő létráján, magunk mögött hagytuk az 1958-as évet, átléptük az 1959. esztendő küszöbét. Sok minden történik egy év alatt az ország életében. Szocializmust építő hazánkban, melynek népe döntő csatát vív a szocialista országépítés befejezéséért, szinte úgy érezzük, hogy meggyorsult az élet, elevenebben, gyorsabban, színesebben peregnek az események, amelyekre szívesen emlékezünk vissza az 6 esztendő végén, az új év határán. Lapozzuk jel tehát az ország hü krónikáját, lapunk 1958. évi számait és elevenítsük jel a múlt év legfonto­sabb eseményeit. — Legyen ez az év hazánkban a szo­cialista építés újabb sikereinek éve, a kéke és a népek közötti növekvő barát­ság esztendeje — mondotta dolgozó né­pünkhöz intézett újévi beszédében Anto­nín Novettiý elvtárs köztársasági elnök az 1958-as év e!sö napján. Most, egy év multán elmondhatjuk, hogy hála dol­gozóink lelkes országépítö munkájának, újabb, minden eddiginél szebb sikerek csokraival ékesítettük fel szocialista épi­tomunkánk diadalmas zászlaját. Megőriz­tük ebben az évben az egész emberi­ség leghőbb vágyát, a bélcet és állíthat­juk, hogy minden tőlünk telhetőt meg­tettünk a népek közötti barátság nö­velése érdekében is.' Ezt a célt szolgálta mindjárt az év elején Viliam Široký miniszterelnöknek és kíséretének a távol-keleti országokban, Indiában, Kambodzsában, Burmában, In­donéziában és Ceylonban tett nagy jelen­tőségű látogatása, melyet élénk figyelem­mel kísért hazánk egész népe. Az újság múlt évi számait lapozva rög­tön az első oldalak olvasása közben vá­laszt kapunk arra a kérdésre, miért ér­ték el az 1958. évben hazánk dolgozói szocialista országépítésünk legnagysze­rűbb eredményeit. Azért, mert a dolgozók jól hasznosították az országos vita ered­ményeit és az év első napjától kezdve továbbfejlesztették a vita során meg­nyilvánuló nagyfokú aktivitást, alkotó kezdeményezést, amely az országos mé­retű szocialista versenymozgalmakban csúcsosodott ki. Elevenítsük csak fel, milyen lendületes eredményeket hozott a szocialista verseny a februári győzelem 10. évfordulója tiszteletére, az SZLKP kongresszusa és a párt XI. Kongresz­szusa előtti nagyszerű vetélkedés, majd a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 41. évfordulója tiszteletére folyó verseny. Bányászaink, munkásaink, földműveseink, műszaki dolgozóink, értelmiségünk büsz­kék lehetnek öntudatos munkájuk szép eredményeire és büszke lehet rájuk egész népünk. 1958 eseményeit felidézve még ma is, tlibb mint tíz hónap múltán melegség tölti el szivünket, amikor visszagondo­lunk a dolgozó nép februári győzelme 10. évfordulójának nagyszabású, s mégis oly bensőséges ünnepségeire. Tízéves mun­kánk eredményeit, igazi szabadságunk vívmányait, a Szovjetunió vezette szo­cialista világtáborhoz tartozásunk örven­detes tényét ünnepeltük ezekben a na­pokban. Hazánk népe újból tudatosította ezen a napon, hogy a reakció felett ara­tott győzelmünk tette lehetővé, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja kitűz­hette a szocializmus építésének prog­ramját. E program következetes meg­valósításával, pártunk vezetésével hazánk egy évtized alatt a fejlődés olyan útját járta meg, amely ország-világ előtt gyö­nvörü példáját mutatja a szocializmust építő nép alkotó munkája pompás ered­ményeinek. Erós, virágzó országgá vált hazánk, melynek népgazdasága lankadat­lanul fejlődik és ennek nyomán szünte­lenül növekszik a nép életszínvonala. A múlt év februárjában még egy fontos eseményre került sor, mely mesz­sze kiható jelentőségénél fogva megér­demli, hogv most, év végén, az új év ele­jén újból emlékezetünkbe idézzük. Feb­ruár 25-én tartotta a CSKP Központi Bi­zottsága azon jelentős ülését, melynek határozata kitűzte az ipar és az építé­szet irányítása gazdasági hatékonysága alapelveit. E határozat nyomán valósult meg április elsejével a csehszlovák ipar és építészet szervezésének és irányítá­sának átépítése, mely az országos vita eredményeinek alapján abból a szükség­szerűségből indult ki, hogy a demokrati­kus centralizmus lenini alapelvének szel­lemében a konkrét irányítást a vállalatok jogkörének kibővítésével és egyidejűleg az alapvető kérdésekben való központi irá­nyítás hatékonyságának fokozásával a le­hető legközelebb kell vinni a termelés­hez. A határozat megvalósításával jelen­tős változások következtek be népgazda­ságunk irányításában és szervezésében. Ennek helyességét többek között meg­győzően mutatja az a szép eredmény, me­lyet hazánk dolgozói a feladatok ez évi teljesítésében elértek mind a termelés fejlesztése, mind a hatékonyság növelé­se terén. 1958. április 19-én értek véget Moszk­vában azok a jelentős tárgyalások, me­lyeket a két ország küldöttségei foly­tattak a két ország gazdasági együttmű­ködésének 1965-ig való továbbfejlesztésé­ről. Ezek a tárgyalások szerves részét képezték népgazdaságunk távlati tervei kidolgozásának és alkotó részét a szo­cialista táborhoz tartozó országok gazda­sági együttműködése fejlesztésének, melynek törvényszerű központja a Szov­jetunió. A moszkvai tárgyalásoknak nép­gazdaságunk számára óriási jelentőségük volt. Eredményei hosszú időre szilárdan biztosítják az alapvető, népgazdaságunk fejlesztése szempontjából létfontosságú nyersanyagok rendszeres szállítását. A megegyezés további nagy távlatokat nyitott meg gépiparunk további gazda­sági és műszaki fellendítése előtt és gaz­daságunk más ágazatai számára is. Ugyancsak óriási jelentősége van a tu­dományos ismeretek kölcsönös cseréjé­nek. 1958 második negyedévében pártunk történetének két jelentps eseményére ke­rült sor. Május derekán tartották meg Szlovákia Kommunista Pártjának kong­resszusát, egy hónappal később pedig Prágában megkezdődött Csehszlovákia Kommunista Pártjának XI. kongresszusa, meiy történelmi jelentőségű határozatá­ban kitűzte hazánk dolgozó népe elé a szocialista építés befejezésének konkrét feladatát. Hazánk vezető erejének, Csehszlovákia Kommunista Pártjának kongresszusa fon­tos határkövet jelent nemcsak pártunk, hanem egész hazánk életében. Ezt teljes mértékben kihangsúlyozta nemcsak a kongresszus tárgyalása, amely egész né­pünk számára sorsdöntő jelentőségű fel­adatokat vitatott meg, hanem a kong­resszusra való felkészülés Is. A Központi Bizottság által a pártkongresszus előtt kiadott téziseket teljes egyetértéssel és azzal a tudattal tárgyalták meg minden pártszervezetben és pártszervben, hogy l 'ttrekész munkájukkal hozzájárulnak kö­vetkezetes megvalósításukhoz. Ez meg­mutatta hatását már a XI. kongresszus előtti hatalmas méretű versenymozgalom­ban is, amelybe a dolgozók milliói kap­csolódtak be és öntudatos munkájukkal százmilliós értékekkel járultak hozzá népgazdaságunk fejlesztéséhez. Pártunk XI. kongresszusát méltán ne­vezhetjük az 1958. év legfontosabb ese­ményének hazánkban és egyúttal a nem­zetközi forradalmi munkásmozgalom je­lentós sikerének, amit szemléltetően bi­zonyít az a tény, hogy tárgyalásain 51 ország kommunista és munkáspártjainak küldöttségei vettek részt. „A CSKP XI. kongresszusa kitűzi hazánk szocialista építése befejezésének programját — hangzik a kongresszus határozatának be­fejező szakasza. — E program megvaló­sítása megszilárdítja a dolgozók hatalmát. A szocialista termelési viszonyok alapján előmozdítja a termelőerők nagyszabású fejlődését és biztosítja hazánk anyagi és kulturális színvonalának további emelke­dését. Ezért ez a program teljes mérték­ben kifejezi népünk érdekeit. Népünk és a nemzetközi forradalmi mozgalom Iránt érzett felelősségünk teljes tudatában kezdjük meg teljesítését." Ma már elmondhatjuk, hogy dolgozó népünk jó gazdához illően, forradalmi lelkesedéssel munkálkodott a pártkong­resszus által kitűzött feladatok valóra váltásán. Soha még annyi vállalat és ága­zat nem teljesítette határidő előtt évi tervét, mint éppen ez idén. Dolgozóink alkotó munkája nyomán 1958 hazánk szo­cialista építésének egyik legsikeresebb évévé vált. Az ifjúság dunai találkozója. A múlt év nyarának legszebb napjai Szlovákia fő­városában. Á fiatalság, az életerő, a bol­dog ifjúkor nagyszerű szemléje, a dísz­be öltözött városban. Két hétig Bratislava a dal és tánc városa lett, .utcáin ezrek és ezrek, az ország minden tájáról egybe­gyűlt fiatalok életerős, vidám tömege áramlott. A nagy barátság útja! Méltán illetjük e s javakkal Antonín Novotný elvtársnak és kíséretének Szovjetunióban tett láto­gatását, melyre július első napjaiban ke­rült sor. Népünk képviselőit határtalan szeretettel, az igaz barátság érzésével fogadta a nagy szovjet nép Moszkvában, Leningrádban, Tbilisziben, Kijevben és mindenütt, ahol legközelebbi barátaink földjén megfordultak. A csehszlovák párt- és államférfiak szovjetunióbeli lá­togatása testvérnemzeteink eltéphetetlen szövetségének, megingathatatlan barátsá­gának hatalmas manifesztációjává vált, mely még szorosabbra fűzte hazánk és a Szovjetunió kapcsolatát. Hazánk népének legszívböl jövőbb szavait fejezte ki No­votný elvtárs, amikor július 4-én, a le­ningrádi dolgozók nagv manifesztációján többek között a következőket mondotta: „A csehszlovák és szovjet nép szövetsé­gének mély gyökerei és dicső hagyo­mányai vannak. 1 Nagy Honvédo Háború­ban vérrel pecsételt barátságunkban rej­lik erőnk és hatalmas támaszunk. Az a tény, hogy barátságunk napjainkban oly szilárd, mint soha azelőtt, megteremti annak előfeltételeit, hogy együttműködé­sünk egyre jobban mélyüljön, — ez kommunista pártjaink hatalmas müve, amelyek Csehszlovákia népét megerősítik a szocializmus végső győzelméért vívott harcában." Az 1958. évet teljes joggal nevezhet­jük a jubileumi évfordulók esztendejé­nek. A harmadik negyedév folyamán is több jelentős emléknapot ünnepeltünk meg. Augusztus 2-án ünnepi ülések és naggyűlések keretében emlékeztek meg Kassán a húsz év előtti nagy fasiszta­ellenes manifesztációról, melyet Cseh­szlovákia Kommunista Pártja a hitleri fa­siszta agresszió közvetlen fenyegetésének időszakában rendezett és amely teljes mértékben kifejezte köztársaságunk ösz­szes nemzeteinek tiltakozását a fasiz­mus és a háború ellen, s kinyilvánította hűségét köztársaságunk iránt. Mint min­den évben, ez idén is mi'ltpképpen em­lékeztünk meg a Szlovák Nemzeti Felkelés évfordulójáról. Az idei ünnepségek jelentőségét még inkább növelte az a tény, hogy ezen a napon indult meg tel­jes üzemben a termelés a žiari Szlovüi Nemzeti Felkelés üzemében, Szlovákia egyik legnagyobb tizemében. A tornóci békemanifesztáeió 20. évfordulójának ün­nepségei is Szlovákia szocialista iparosí­tásának jegyében zajlottak le szeptem­ber 7-én Vágsellyén. A nagyszabású ün­nepség keretében megkezdték a környék legnagyobb üzemének, az új vegyiipari kombinátnak építkezési munkálatait. Szeptember utolsó napjaiban további emléknapról, a gyalázatos müncheni áru­lás 20. évfordulójáról emlékeztek meg hazánk dolgozói. A csehszlovák burzsoá­zia és a nyugati szövetségesek e szé gyenteljes tette örök Időkre tanulsagul szolgál hazánk népének. Dolgozó népünk az évforduló napján kifejezésre juttatta azt az elszántságát, hogy köztársaságun­kat a szocialista tábor keretein belül a béke még hatalmasabb erődjévé teszi mely zálogát és biztosítékát adja annak hogy a jövőben soha többé nem ismét lődik meg egy új München. Az utolsó negyedévben történt ese. ményekre visszaemlékezve fel kell le­gyeznünk A. H. Ämer marsallnak, az Egyesült Arab Köztársaság miniszterei nökhelyettesének október folyamán ha­zánkban tett látogatását. Ezenkívül fel­tétlenül szólnunk kell arról a nagyjelen­tőségű mozgalomról, mely ekkor folyt hazánk vállalataiban és üzemeiben, még pedig a hatékonyság felülvizsgálásáról. Ez az akció, mely az idei terv előkészí­tésével kapcsolatosan folyt, tömegjelle­génél fogva rendkívüli fontosságot foyert. A dolgozók széleskörű bekapcsolódása nagy mértékben hozzájárult népgazdasá­gunk további hatalmas tartalékainak kiak •ázásához. Az év utolsó negyedében kez dődött meg hazánk falvaiban az EFSZ-ek IV. kongresszusának előkészítésével kap eeolatos vita, mely még napjainkban is taft, s melynek ereményei minden bi­zonnyal nagy mértékben előmozdítják majd a mezőgazdasági tersnelés tovább­fejlesztését. A Csehszlovák Köztársaság és a Ro­mán Népköztársaság népei közötti Igaz barátság kifejezője volt a román párt- é kormányküldöttség csehszlovákiai látoga tása. A román vendégek ,október 20-án érkeztek Prágába Hat napi itt-tartózko­dásuk során Szlovákiába is ellátogattak. Hazánk népe nagy szeretettel fogadta a testvéri román nép küldötteit. Látoga­tásuk még Inkább elmélyítette egylittrai)­ködésünket és a szocialista tábor szi­lárdságát. Október utolsó napjaiban a Csehszlovák Köztársaság megalakulásának 40. évfor­dulóját a szociailsta országépítésben el­ért nagy és igen jelentős sikerek jegyé­ben ünnepelték hazánk dolgozói. Az év­forduló alkalmából dolgozó népünk újból tudatosította, mily nagy jelentősége van hazánk nemzetei egységének és mily nagy szerepet töltött be a Csehszlovák Köz­társaság megalakulásában a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom világító, utat mutató példája. Ennek jegyében ünne­pelték meg dolgozóink november 7-én országszerte a Nagy Október 41. évfor­dulóját és a szovjet nép iránti szeretet s barátság legforróbb megnyilvánulásai jellemezték a csehszlovák-szovjet barát­ság hónapjának egész lefolyását. A ba­rátság hónapjának jelentőségét még in­kább fokozta az a tény, hogy ez idén emlékeztünk meg a csehszlovák-szovjet barátsági, kölcsönös segélynyújtási és háború utáni együttműködési szerződés aláírásának 15. évfordulójáról. Ezt a nagy jelentőségű emléknapot méltó keretek között ünnepelte hazánk egész népe. Népünk legigazabb szavát tolmácsolta a szovjet államférfiakhoz in­tézett üdvözlő levél, melyben többek kö­zött a következő á'J: „A csehszlovák­szovjet barátság és szövetség azzá a hatalmas védőpajzzsá vált, amelyről le­pattantak'a hazai reakclý, az imperialista ellenség támadásai, akik meg akarták akadályozni népünket abban, hogv orszá­gának szuverén ura legyen. Teljesült Csehszlovákia népének régi óhaja és szi­lárd elhatározása: köztársaságunk önál­ló és független fennállását szilárdan biz­tosítja a Szovjetunióhoz fűződő örök ba­rátságunk." 1958. november 13-án és 14-én nagy­jelentőségű ülést tartott Csehszlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsá­ga. Az ülésen az életszínvonal emelésé­nek kérdéseivel, a munkásbérek rendsze­re átépítésének problémáival és a lakás­építkezésekkel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak. A beszámolót Antonín No­votný elvtárs mondotta. A CSKP Közpon­ti Bizottsága ezen az ülésen határozta el, hogy levéllel fordul a párt valamennyi szervéhez, szervezetéhez és összes tagjai­hoz, a Nemzeti Front szervezeteihez és dolgozó népünkhöz, mondjon véleményt az életszínvonal további emelésével össze­függő kérdésekről. Az országos vita dol­gozó népünk nagy érdeklődése mellett folyt le az év utolsó heteiben és tart oiég napjainkban is. Pártunk Központi Bizottságának levele rendszerünk nagy erejéről, pártunk politikájának helyesse­géről tanúskodik. Megmutatja, hogy ha­zánkban az életszínvonal emelésének kér­dése az egész nép ügye, mely maga dönt arról, hogyan osszák el a dolgozók munkája által alkotott értékeket. Az év utolsó két hónapjának esemé­nyei között kiemelkedő helyet foglal el a párt- és kormányküldöttségünknek An­tonín Novotný elvtárs vezetésével Bulgá­riában tett látogatása és a Magyar Nép­köztársaság párt- és kormányküldöttsé­gének látogatása hazánkban. Mindkét lá­togatás nagy mértékben hozzájárult az or­szágaink közötti testvéri együttműkö­dés elmélyítéséhez és a szocialista tá­bor országai egységének további megszi­lárdításához. November 17-én nagy jelentőségű ülést tartott Bratislavában a Szlovák Nemzeti Tanács. Az ülés az SZNT történetében először hagyta jóvá Szlovákia 1957. évi költségvetésének zárszámadását. Az év utolsó eseményei között fontos helyet foglal el a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség III. kongresszusa, melyen ha­zánk ifjúságának küldöttei értékelték ed­digi munkájuk eredményeit és kitűzték azokat a feladatokat, melyeket ifjúsá­gunknak a szocialista építés befejezése dicső szakaszában njeg kell oldani. S vé­gül meg kell emlékeznünk a kormány de­cember 22-i üléséről, melyen jóváhagyta j az 1959. évi állam; népgazdaságfejlesz­tési tervet és állami költségvetési javas­latot, melynek célkitűzései biztosítják az idén a termelőerők gyors fejlesztését s ennek alapján a nép anyagi- és kiJturá­lis színvonalának emelkedését. Az Építészeti Minisztérium teljesítette a tervel (ČTK) - Az Építészeti Miniszté­rium december 30-án a déielőtti órákban teljesítette a lakások átóadá­sa szakaszán az állami tervet é:4 már 100-zal több lakást adott át a dolgo­zóknak a tervben előirányzott msny­nyíségnél December 30-án és 3£-én még néhány száz további lakást iid­tak át rendeltetésének. Az Építészieti Minisztérium ezzel először teljesí­tette és egyben túlteljesítette a 16­kások átadásának tervét. Az építé­szek ez idén általában túlteljesítet­ték a kormány által figyelemmel kö l vetett pari és mérnöki építkezése-í ken végzett munkák tervben elő­irányzott terjedelmének keretét, , ezenkívül a Karlovy Vary-i és az Üsti nad Labem-i kerületek építke­zéseinek keretét is. A minisztérium vállalatai az építőanyag és az épü­letelemek előállításában a tervet a termelés nyersértékében számítva már december 18-án teljesítették és az év végéig 135 millió korona ér­tékű anyagot* termelnek terven fe­lül. A csehszlovák fémáru megnyerte a berliniek tetszését A berlini Marx - Engels téren levő kiállítási csarnokban decemberben rendezték meg „A korszerű háztar­tás" csehszlovákiai kiállítást. Az Ál­talános Gépipari Minisztérium és a Motokov vállalat e kiállítás keretében bemutatta Berlin lakosságának a csehszlovák gyártmányú fémárúfélék gazdag választékát. A kiállítás egy­idejűleg a mintavásár szerepét is be­töltötte a kereskedelmi érdekfelek számára. A kiállítást több mint 100 ezer látogató tekintette meg. Leg­jobban hűtőszekrényeink, mosógé­peink, konyhagépeink, villamos por­szívógépeink, étel- és italkeverőgé­peink, valamint egyéb berendezéseink tetszettek, melyek megkönnyítik a háztartásbeli nők munkáját. A kiál­lítás hozzájárult nagy megrendelé­sek lekötéséhez is. ÉRDEKESSÉGEK a kínai mezőgazdaságból \ ^ í y V Üj köntösben a PRAVDA Mától kezdve köntösben$ c A kínai mezőgazdaságra érkező hí­rek ámulatba ejtik a világot. A kínai parasztok ragyogó sikereket érnek el a termelésben. Nem ritkaság a gyere­kek kezében látható óriási spárgatök sem. r h ÍR e k ­JJÍ A prágai Foma n. v.-nek a Jung­maitn téren levő kiállítási termében de­cember 30-án megnyitották a riportfény­képeV II. országos kiállítást. A kiállításon a csi?h és a szlovák lapok, folyóiratok, valamint a Csehszlovák Sajtóiroda fotori­porteiííinek 160 legkiválóbb alkotása lát­ható. © 4 prágai- Állami Politikai Irodalmi Ki­adóvállalat első kiadványa az új évben a „Politicl\ý zápisník 1959" (az 1959. évi po­litikai ijiebkönyv) lesz. A zsebkönyv át­tekintést' közöl a Csehszlovák Köztársa­ság, a Szovjetunió, a népi demokratikus országok és a fő kapitalista államok gaz­dasági és politikai életéről. Érteintjük olvasóinkat, hogy I'jípunk legközelebbi \ száma ay újévi ünnepek után t szombatin, január 3-án je-í lenik mep. Ebben a számban* ! közöljük szokásos heti rá-) ! dióműsorismertetésünket is.» Négy afrikai autonóm köztársasiág gazdasági szövetsége Bamako (ČTK)' - A Francia Nyu­gat-Afrika négy autonóm köztársa­sága-Szenegál, a Szudáni Köztársa­ság (volt Franc\ia-Szudán) Felső­Volta és Dahoniey - december 30-án Bamakobaia, Szudán fővá­rosában tartott értekezleten el­határozták, hogy gazdasági szövet­ségben tömörülnek. Olyan volt fran­cia tengerentúli területekről van szó, amelyek nemrégen váltak autonóm köztársaságokká a l|rancia Nemzet­közösség keretében. A szövetség a gazdasági együtt­működésre és fejlődéire, a közleke­désre és az iskolaügye fog vonat­kozni. Egyébként mindegyik köztár­saságnak megmarad satfát kormánya és saját politikai rendsaere. Van Su, Gatwzu tartománybeli pa­raszt több mint 60 kg-os tököt ter­melt. \ Az Egyesült Atomkutató Intézet tudósai a kitérjek beszüntetése mefllett Moszkva (ČTK) - A dutihói Egye­slilt Atomkutató Intézet ťaidósainak csoportja levelet intézett a ^genfi ér­tekezlet résztvevőihez, amelyben fel­hívják őket, kössenek egjiezményt az atom- és hidrogénfegyvei^kísérle­tek általános és örök időkre V^aló be­szüntetéséről. A levél írói megelégedéssel álla­pítják meg, hogy az értekezlet Teszt­vevőinek sikerült bizonyos ered­ményt elérniök és megtenniök vz el­ső lépést az egyezmény elérfeére. A nemzetek reményeit azonban még távolról sem teljesítették s a nuk­leáris kísérletek veszélyét nem szün­tették meg. A levél hangsúlyozza, hogy mindazok a technikai nehézvé­gek, amelyek az egyezmény megkö­tésének útjában állanak,* jóakarattal kétségtelenül leküzdhetők. Ezsn egyezmény megkötése nagy lépé.U jelentene a leszerelés kérdésének megoldása és a világbéke biztosítás sa felé. f A fent látható egyetlen hatalmas dohánylevélből ugyan hány cigarettát készíthetnek? A dohányosok bizonyára meejfejtik. (Kitaj felvételei) Paul Robeson Moszkvában Moszkva (ČTK) December 30-án a Szovjetunió kulturálisügyi minisz­tériumának meghívására Moszkvába érkezett Paul Robeson, a világhírű amerikai énekes és közéleti tényező feleségével. „Nagyon örülök, hogy Moszkvá­ban és a Szovjetunióban tölthetem az újév napját, - jelentette ki Ro­beson a repülőtéren. — Ez jelképes jelentőségű számomra. — Robeson kb. egy hónapott tölt a Szovjetunió­ban, jÚJ SZŐ 2 * 1959. január 1.

Next

/
Thumbnails
Contents