Uj Szó, 1955. november (8. évfolyam, 262-287.szám)

1955-11-01 / 262. szám, kedd

, Világ proletárjai egyesüljetek! Bratislava, 1955. november 1. kedd Az év minden időszakában lehet EFSZ-eket alakítani SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 30 fillér E nyáron — a CSKP KB júniu­si határozata után falvaink "újabb lépést tettek előre fejlődésük út­ján. Pártunk kezdeményezésére és segítségére támaszkodva, kis- és középparasztjaink jónéhány új EFSZ-et alakítottak. így például a bratislavai kerületben az EFSZ-ek száma tizennyolc EFSZ-tel sza­porodott,- a kassai kerületben pe­dig tizenöt új EFSZ létesült. Az EFSZ-ek tagaiapja sok új szövet­kezeti taggal bővült és a közösen müveit föld teriedelmé ugyaneb­ben az időszakban 20 019 hektár­ral nagyobbodott. Ez - kétségtelenül olyan siker, ami bizonvítéka annak, hogy a szövetkezeti gazdálkodás fellendü­lőben van. De e sikerek ellenére szükséges egészségtelen tünetekről is beszél­ni, amelyek az új EFSZ-ek szer­vezésével kapcsolatban egyes já­rásokban uralkodnak. Vannak pl. olyan funkcionáriusok, akik téve­sen azt hiszik, hogy az új szövet­kezeteket csak nyáron lehet alakí­tani, az őszi munkák megkezdése előtt. Nem vitás, hogy az aratás időszakában valóban a legkedve­zőbb feltételeket teremthetjük meg az új EFSZ-ek alakítására. De eb­ből azt a. következtetést levonni, hogy szövetkezeteket csak nyáron lehet alakítani, helytelen és nem felel meg a valóságnak. Hisz va­lamennyien tudjuk. hogy az idén télen és tavasszal is létesültek új szövetkezetek. Szeptember 14-től október 18-ig terjedő időszakban, tehát akkor, amikor az őszi mun­ka teljes ütemben folyt. a kiš- és Középparaáztok Szlovákiában több EFSZ-t alakítottak. Ez a tény te­hát azt bizonyítja, hogy az új EFSZ-ek építésének feladatát nem lehet valamilyen időszakra korlá­tozni; azt mutatja, hogy EFSZ­eket az év minden időszakában lehet alakítani. De vannak még olyan járások, amelyek még most is egy helyben topognak a szövet­kezeti mozgalom kérdésében. Ezzel kapcsolatban éppen az őszi munkák szakaszán vár a kis- és középparasztokra nagyon sok ne­héz és komplikált munka, ame­lyek elvégzéséhez 'a kölcsönös se­gítség, a közös munka, fogatok, gépek és más munkaészközök jobb kihasználása szükséges. Tudjuk, hogy pl. a cukorrépa betakarítása és szállítása le-van maradva. A répa begyűjtése és főleg szállítása szakaszán a közös munka meg­szervezésével lényegesen meg le­hetne gyorsítani e fontos feladat teljesítését is. Nagyon komoly le­maradás mutatkozik a szántásban is. Mennyivel jobban meg lehetne oldani e feladat teljesítését is. ha a falusi pártszervezetek és főleg a nemzeti bizottságok, gép- és traktorállomások kezükbe vennék a kezdeményezést ezen a szaka­szon is, ha megszerveznék a foga­tok, valamint a gép- és traktor­állomások gépesítési eszközeinek jobb kihasználását is. Elsősorban gép- és traktorállomásainknak kel­lene nagyobb kezdeményezést ki­fejteni ebben az irányban. De szinte vétek, mennyire nem használják ki a lehetőségeket eb­ben az irányban egyes járások és községek, ahol eddig nincsen szö­vetkezet. sem szövetkezeti előké­szítő bizottság. Pedig október 18-ig Szlovákiában számos földmű­ves adott be az EFSZ-ekbe jelent­kezőlapot. amivel kifejezésre jut­tatták azt. hogy szeretnének közö­sen gazdálkodni. De mivel közsé­gükben sem EFSZ, sem szövetke zeti előkészítő bizottság nincs, el­határozásuk eddig eredménytelen. Ezekben a községekben a falusi szervezetek és a járási pártbizott ságok, valamint a járási nemzeti bizottság előtt is az a sürgős fel­adat áll, hogy felkarolják ezt kezdeményezést és kitartó meg­győző munkával még most az őszi munkák idején a szövetkezeti ta­gok öntudatos csoportját további kis- és középparasztokkal növel­jék, olyanokkal, akik készek közö­sen gazdálkodni, hogy így továb­bi életképes EFSZ-eket lehessen alakítani. Szükséges, hogy az elő­készítő bizottságok is gyors ütem ben és hathatósan segítsenek le­győzni a kezdeti nehézségeket, hogy minél hamarább áttérhesse­nek a közös gazdálkodásra a szö­vetkezeti alapszabályzat alapján. De az az elv, hogy folytatni kell a kis- és középparasztok megnye­rését a szövetkezeti gazdálkodásra, nemcsak azokra a községekre ér­vényes, ahol eddig .szövetkezet vagy előkészítő bizottság nincs, ha nem azokra is, ahol a kis- és kö­zépparasztok egyrésze már meg kezdte a közös gazdálkodást. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az újonnan alakított EFSZ-ek nagyrésze eddig kisebbségi szövet­kezet és gyors megszilárdulásuk érdekében halaszthatatlanul szük­séges, hogy & falusi pártszerveze­tek és vezetésükkel az összes tö­megszervezetek, a helyi nemzeti bizottságok is, tovább folytassák a szövetkezetek tag- és földalapjá­nak bővítését, további földműve­sek, elsősorban a középparasztok megnyerésével. Ezzel kapcsolatban élesen vissza kell utasítani egyes dolgozók olyan eljárását, amilyent például a moldavai járásban levő Rešica községben alkalmaztak. Az ottani újonnan alakított EFSZ-be a föld tagosításakor — hála a falusi pártszervezet és a helvi nemzeti bizottság sikeres muinkájának — további földmű­vesek jelentkeztek. De akinek ez nem tetszett és akinek ellenveté­sei voltak, az éppen az Agropro­jekt technikusa volt, aki a tagosí­tást végezte. Ez a dolgozó abban, hogy újabb földművesek léptek be az EFSZ-be, nem látott semmi mást, csak munkájának szaporo­dását. EFSZ-eink az utóbbi hónapok­ban újabb meggyőző bizonyítékait adták nagy előnyüknek az egyéni kistermelés felett. A termést el­lenőrző állami felügyelet jelentése szerint a gabona idei hektárhoza­mai a szlovákiai EFSZ-ekben átla­gosan 3,6 mázsával voltak nagyob­bak, mint az egyénileg gazdál­kodó földművesek hektárhozamai. A kapásnövények begyűjtésének eddigi eredményéből látható, hogv az EFSZ-ek lényegesen magasabb hozamot érnek el cukorrépában, burgonyában és kukoricában is. A szövetkezeti tagok könnyebben teljesítik a beadásokat is és egyre nagyobb jövedelemre tesznek szert termékeiknek felvásárlási árakon való eladásával. Nincs kétség afelől hogy ha a kommunisták a falva­kon a járási pártbizottságok veze­tésével kitartóan fognak beszélni ezekről a tényekről, miközben la­kóhelyük szemléltető példáira tá­maszkodnak, akkor ez hozzájárul ahhoz, hogy a kis- és középpa­rasztok további ezrei határozzák el magukat arra, hogy minél ha­marabb belépjenek az EFSZ-be. A tornaijai téglagyár teljesítette évi tervét A tornaijai téglagyár dolgozói an­nak tudatában, milyen nagy jelentő­séggel bír országépítésünk sizámára a minél több építőanyag gyártása, egész esztendőben lelkesen dolgoztak terv­feladataik becsületes teljesítéséért. A szocialista munkaverseny alapos kifej­lesztésével és a munka jó megszer­vezésével sikerült is évi tervüket már október 27-én teljesíteni s ugyanak­kor az égetett téglagyártás előírt ter­vének is eleget tettek. Gépiparunk nagyszerű új gépekkel látja el üzemeinket: Képünkön rr2 S R— 1250/6000 típusú nagyteljesítményű gyorsvágó esztergapadot láthatjuk, ame­lyen 14.000 kg súlyú darabokat is meg lehet munkálni. A nagy évforduló napjáig A naprágyi EFSZ földjein is hátrál­tatta az időjárás a betakarítási mun­kát. De hogy a szövetkezet tagjai be­hozhassák a lemaradást, a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 38. évfor­dulójának tiszteletére kötelezettséget vállaltak, hogy november 7-ig az ösz­szes kapásnövényeket betakarítják, a búza vetését befejezik és a szarvas­marhaállomány részére a silózási ter­Hazánk újabb kerülete teljesítette a burgonyabegyűjtési tervét A besztercebányai kerület szombaton, október 29-én, két nappal a határ­idő előtt 100,03 százalékra teljesítettea burgonyabog "ű j t és tervét A siker­hez elsősorban az EFSZ-ek, a kis- és középparasztok, a párt, a nemzeti bi­zottságok és a begyűjtési apparátus funkcionáriusai járultak hozzá. A burgonyabegyűjtés a kerületben tovább folyik, hogy minden mezőgaz­dasági üzem teljesítse az előírt beadást. A diószegi cukorgyár jár az élen Október 28-ig Szlovákiában a cu­korrépa begyűjtésének tervét 30,4 százalékra teljesítették. Az Élelmi­szeripari Megbízotti Hivatal jelenti, hogy a cukorgyárak között tolyó ver­vet a nagy évforduló napjáig száz senyben a cukorrépa-szállítás szaka­százalékig teljesítik. szán a diószegi cukorgyár vezet, amely Nagy Lajos, Naprágy. az EFSZ-ektől és a többi termelőtől Tíz ú] tag a zselízi EFSZ-ben A zselízi HNB és az EFSZ vezetősége elhatározta, hogy segít azokon az öregeken, akik pár hektár földdel rendelkeznek bár, de egyedül megművel­ni nem tudják. Így természetesen a beadást sem teljesíthetik. Tarthatat­lan helyzet volt már ez Zselízen és hogy megoldják a problémákat, a vezetőség felkereste ezeket az öregeket és meggyőzte őket a szövetkezet­be való belépés szükségességéről. A jó felvilágosító, meggyőzd munka eredménnyel járt és tíz egyénileg dolgozó paraszt földjével, állataival és mezőgazdasági munkaeszközeivel belépett a közösbe. Baranyovszky Gyula, Zselíz A besztercebányai Smrecina-üzem űj gyártmányai A besztercebányai Smrečina Fakom­binát dolgozói a jövő évben új, spe­ciális termékfajtákat fognak gyártani. Kidolgozták a farostos deszkák ter­melésének technológiai menetét. Ezek­nek az a tulajdonságuk, hogy jó hang­szigetelők. Az „Akulit" jelzésű űj fa­rostos deszkák 60—80 százalékban fel­fogják a hangot és a zajt, ezért rend­kívül alkalmasak a rádió és televízió építkezésein. A jövő év kezdetén az ostravai televíziós stúdió építkezésére küldik az akulit-deszkák első szállít­mányát a besztercebányai Smrečina­üzemből. csaknem 5000 vagon cukorrépát vett át feldolgozásra. Utána a terebesi cu­korgyár következik, amely több mint 4000 vagon cukorrépát vett át. A har­madik helyen a trnavai cukorgyár van, amely az idei cukorrépakampány kez­detétől csaknem 3500 vagon cukorré­pát vett át feldolgozásra. A kerületek sorrendje a cukorrépa begyűjtésében: Kassa 93,7 százalék. Prešov 58,3 százalék, Besztercebánya 46 százalék, Bratislava 42,1 százalék, Nyitra 38,3 százalék. Žilina 36,1 szá­zalék. 42 000 tonna szenet termelnek terven felül A kladnói körzetben lévő Antonín Zápotocký elnök-bánya bányászainak felhívására a Duchcov melletti Háj­bánya Május 1. tárnájának bányászai is a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 38. évfordulója tiszteletére tett kötelezettségvállalásuk megszilárdítá­sával válaszolnak. A Tüzelőanyagügyi Minisztérium vörös zászlajának kétsze­res birtokosai a béke és barátság üze­netét vivő stafétával elküldik a Szov­jetunióba ígéretüket, hogy az egész évi tervet november 21-ig teljesítik és 27 000 tonna szén helyett 42 000 ton­na szenet fejtenek terven felül. A béke és barátság stafétája \ /' " "" SímvSKi S060H' ászm /G ———* DÉLI /G A dicső múltú Óváros térről, a prágaiak manifesztációjának színhelyéről, melyet a Nagy Októberi Forradalon, évfordulója tiszteletére rendeznek, indul hétfőn, november 7-én a staféta a szovjet határokra. Az északi és déli ágban — ahogyan ez a térképen is fel van tüntetve — a futók, kerékpározók és motorkerépározók, az it ság és a felnőttek viszik a béke és barátság üzenetét a szovjet népnek. A kerületekben és a járásokban n több embert akarnak bekapcsolni a stafétába mint tavaly, amikor kb. három millió ember vett részt- ebben szép akcióban. A sportolókkal és tornászokkal együtt, akik a stafétában való tömeges részvételükkel felidézi, a spartakiád dicső napjait, a lakosság képviselői is részt vesznek a stafétában, úgyhogy a staféta Ismét az egész ország ügyévé válik. A staféta fő ágán kívül a járásokban csillag-stafétákat szerveznek, amelyek minden köz­ségen keresztülhaladnak. Magukkal viszik népünk üdvözleteit, kötelezettségvállalásalt és szimbolikus ajándékokat szovjet barátainknak. A Prágából a szovjet határon levő Vyšné Nemeckéba vezető hosszú úton (ahová a staféta no­vember 20-án érkezik), több megállót létesítenek. A kerületi városok és falvak terein népünk átadja üzenetét, hírül adják a szovjet embereknek, hogy milyen eredményeket értünk el hazánkban ez idén, hogy milyen meleg szeretettel emlékezünk a szovjet hadsereg felszabadító harcára.

Next

/
Thumbnails
Contents