Uj Szó, 1955. május (8. évfolyam, 103-130. szám)

1955-05-01 / 103. szám, vasárnap

Világ proletárjai egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1955. május 1, vasárnap Százmilliók szíve egyszerre dobban... „Köztünk, elvtársak, nincs kü­lönbség! Mi mindannyian csak emberibb életet akarunk, mind­annyian a részünket követeljük azokból a javákból, amelyekben eddig csak egyesek dúskálnak, egy kis boldogságot akarunk, egy szem cukrot, hogy mi is megédesíthes­sük életünket, ha már egyszer itt vagyunk e földön és nem aka­runk éhen pusztulni! Mindnyá­junknak, ahogy itt állunk, jusson egyformán, mintahogy egyformán vagyunk részesei ennek a közös harcnak! Igen, ma belemennek mindenbe, amit akarunk, tőletek átveszik a répát, nektek megadják a cukrot, néktek meg felemelik a béreteket..., de ez nem minden, ezzel nem szabad megelégednünk, nekünk többet kell akarnunk! Mos egy falat kenyérért folyik a harc, de nékünk tovább kell mennünk, folytatnunk kell a har­cot, "küzdenünk kell a legmaga­sabb emberi eszmékért, az egyen­lőségért és a szabadságért...!" — mondja a nagy szlovák író, Peter Jilemnický a harmincas évek nagy gazdasági válsága ide­ién lejátszódó „Cukor" című re­gényének Gregorja a cukorgyár előtt összegyűlt munkásokhoz és parasztokhoz, hogy közös akaratu­kat acéllá edzze, szemük tekinte­tét egy cél felé irányítsa s feléb­ressze bennük az egymásrautalt­ság érzését, a vállvetve folytatott küzdelem mindent elsöprő erejé­nek tudatát. Pártunk a tőkés rend idején is mindig arra tanított minket, hogy a dolgozók összefogása a munkás­osztály'-vezetésével. a munkásszo­lidaritás' minden fegyvernél na­gyobb erő, amely nemcsak hegye­ket, hanem országokat tud meg­mozgatni, ki tudja emelni a vi­lágot sarkaiból. S a múlt rend­szerben vívott minden tőkeellenes kis és nagy csatában nemcsak a nagyobb darab kenyérért folyt az ádáz küzdelem, ott lobogtak a sza­badság, a kommunizmus eszméi­nek vörös lobogói is. Szinte Jilemnický szavai csen­dülnek fel újra a munkásosztály ékesszavú költője, József Attila versében: „.-..De — elvtársaim! — ez az a munkásság, mely osztályharcban vasba öltözött. Kiállunk érte, mint a kémény: lássák! És búvunk érte, mint az üldözött. A történelem futószalagára szerelve ígyen készül a világ, hol a munkásság majd a sötét gyárra szegzi az Ember vörös csillagát!" Jilemnický és József Attila egy cél, az újfényű jövő felé mu­tat. Akaratuk közös s közös aka­ratra lelkesít. Egy a szavuk, mi­ként egy volt a tőkés múltban a proletárok, az elnyomottak szava, vágya, harca. A kommunista pár­tok a proletár nemzetköziség alap­ján kovácsolták egvségbe a ' nép­pknratot. változtatták tőkedöntő szervezett erővé. S 1945-ben a Szovjetunió diadalmas felszabadí­tó seregei lehetővé tették, hogy országok sorával bővüljön a világ szocialista egyhatoda, olyan or­szágokkal, amelyek népe lerázta rabbilincseit és új úton, a kom­munista pártok által megvilágított úton lebett ki, hogy valóra váltsa Jilemnický,és József Attila s min­den igaz ember legszebb gondola­tait, az új élet tavaszát. Későn köszöntött be a tavasz ez idén. De a természet mégsem volt olyan mostoha, hogy a világ munkásosztálya, minden becsüle­tes dolgozója nagy ünnepén, má­jus 1-én ne öltözzön ünnepi kön­tösébe, virágdíszébe. Bekopogta­tott hozzánk s kinek arcára nem varázsolt mosolyt a zsenge, üde­zöld fű, a kitárulni kívánkozó levélbimbó, a cseresznye nyiló vi­rága, a melegen cirógató napsu­gár, a liget homokjában játszó emberpalánták sokasága? Üdvöz­lünk kikelet, szeretettel, sóvárogva vártunk, tudtuk, hogy eljössz, hisz ez a természet megbonthatatlan rendje. 1917 októberében, majd 1945 májusában megjött az emberi élet tavasza is. Kilencszáz millió em­ber tavasza, szabadsága, boldogsá­ga, emberi élete... A könny és a vér, a nyomor és az igazságtiprás, a jogfosztottság és a megalázás, a gyűlölt tőkés rend telét törte meg s döngeti már az öreg földgolyó­bis minden harcos népének ajta­ját. Üdvözlünk emberi élet tava­sza, munkánkkal köszöntünk újra, mert sokáig sóvárogva vártunk a tőkés múlt évtizedes harcai köze­pette is. Tudtuk, hogy eljössz, mert ez a társadalom fejlődésének meg­szeghetetlen rendje. S tudjuk azt is, hogy a mi tavaszunk örökkön örökké száműzte a telet, a mi ta­vaszunk kezünk, agyunk serénv­kedése nyomán már csak szebb, dúsabb, színesebb és melegebb — boldogabb lesz. De az élet tavaszát, az Ember vörös csillagát, mint a szemünk fényét óvnunk, őriznünk kell. A világimperializmus támadó erői lángcsóvát szeretnének vetni bé­kés otthonainkra, atom- és hidro­génfegyverrel. tömeggyilkos szán­dékkal akarják visszafelé forgat­ni a történelem kerekét. Nem le­het utálatosabb a Szahara hiéná­jának üvöltése Spykman amerikai áltudós egy mondatánál: „Tény az, hogy, ellentétek mindig lesznek és hogy a háború az egyensúly meg­tartásának nélkülözhetetlen eszköze marad". Nem, Spykman úr, a mi új rendünk, a szocializmus győ­zelme a feledés sűrű • homályával fogja eltakarni még a szót is: há­ború! S hiába álmodik makkal az éhes disznó, ma már nemcsak a tőke hatalmának érdekei döntenek az embermilliók sorsa fölött, ma az egyszerű embereknek szavuk van, s vegyék az urak tudomásul: nagy szavuk, mért egységes hang­juk erősebb ezer tájfunnál! Dul­les, az USA államtitkára, a jezsui­ta diákotthonok volt neveltjeinek kongresszusán nemrégiben ezt mondotta: „Bizonyos körülmények között a béke az emberiség deg­radálásához vezethetne és az em­bereket oly fokú szellemi csődbe taszítaná, amely lehetetlenné ten­né az erköicsi és értelmi ítélet­mondást". Cinikus, veszélyes, em­bertelen szavak! Igen, a béke deg­radál, de csak azokat, akik fel­rúgják a humanizmus eszméit, degradálja a különféle dullesokat, a vérfürdőt áhítozókat, az élőskö­dőket. Nincs, is . ezeknek másutt helyük, csak a történelem szemét­dombján! Az időnek, a fejlődés­nek még a legvadabb ugatás sem parancsolhat állj-t. vagy vissza­kozz-t! A' kutyá ugát — a kara-, ván halad. A második világháború után lényegesen megváltoztak az erővi­szonyok. Az új helyzetet szorosan véve három tényező jellemzi: a béketábor országainak hatalmas méretű erősödése, az emberiség többségét átfogó, óriási erőt je­lentő világbékemozgalom szerve­zett fellépése a politika porondján és ezzel kapcsolatban a világim­perializmus általános válságának továbbmélyülése. Az emberiség több mint egy­harmada ma a szocializmus or­szágaiban él. • Pekingtől Berlinig nyolcezer kilométert, Murmanszk­tól Szófiáig háromezerötszáz kilo­métert utazhatunk be anélkül, hogy elhagynánk a béketábor or­szágainak területét. S ezek az or­szágok a Szovjetunió vezetésével és támogatásával soha nem ismert ütemben fejlődnek, gyarapodnak. Évről évre több az acél, a szén, a kőolaj, a villamosenergia, a köz­szükségleti cikk, s hogy nem cse­kély emelkedésről van szó, mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy 1950—1954 között a szocialista országokban évenként átlagosan 18 százalékkal növeke­dett az ipar termelése, a kapita­lista országokban pedig mindösz­sze 4,8 százalékkal. A szocialista országok ipari termelése az 1937­es szinthez hasonlítva több mint három és félszeresére nőtt. Büsz­keséggel tölt el minket, hogy ha­zánk. a Csehszlovák Köztársaság | sök iparágban az egy ; emberre eső termelésben' elhagyott egýes fon­tos kapitalista "országokat, s a bé­ketábor egyik szilárd, erős bás­tyája. ., . . S mily, gazdagok a mi orszá­gaink! Mily felmérhetetlen kincse­ket rejt még például Kína földje. Szénvagyonát 250 milliárd tonná­ra, vasérckészletét 1,2 milliárd tonnára, olajkészleteit 1 milliárd tonnára becsülik és hatalmas te­rületei még teljesen feltáratlanok. De ennél talán még nagyobb kincs, még nagyobb erő az, ami a tonnák milliárdjaival le sem mérhető s mégis oly sokat esik latba. Mi más ez, mint az, hogy ma 900 millió ember szíve egy­szerre dobban, kezük egy cél ér­dekében lendül, amely szétszakít­hatatlanul egybefonja akaratukat. S mi nem felejtjük, hogy ma abban a korban élünk, amikor mozgásnak indult Ázsia, sőt Afri­ka is — amit mi sem bizonyít jobban, mint a bandungi értekez­let — s ez a két földrész az em­beriség kétharmadát, 1600 millió embert hordoz a hátán. A kapita­lista országokban is sorakoznak a béke híveinek milliói. Százmilliók szólalnak meg, mondanak hatá­rozott nemet, s ez hatalmas anyagi erő, mert az imperialisták marok­nyi csoportja egymagában nem valósíthatja meg sátáni terveit. Gyűlölhetik a békét akaró százmil­liókat, mérges nyálat fecskendez­hetnek feléjük, de véleményükkel ezeknek az uraknak számolniok kell. . . \ A - kapitalizmus egén leáldozó­ban a nap. Az „aranykor" végé­hez közeledik.'Mind fenyegetőbb a válság réme. A- lét meghosszabbí­tása, ez á sürgető feladat. S az eszközök? Mindegy, csak beválja­nak. Mind nagyobb teret hódít a fasizmus, fegyver kerül újra a li­dicei és osviencimi, oradouri és kremničkai náci tömeggyilkosok kezébe, irány: a háború. Ezért kell ma újra, az egész világon dörgő hangú megállt kiál­tani. Ez a szó mindennél erőseb­ben kapcsol ma egybe minket, szabad, munkás május elsejénken a világ minden békeharcosával. S ez a szó ma még sokkal többet jelent, mint 1936-ban Madrid fa­lainál a" „No passaran!" — Nem törnek át! Mert egybekulcsolódó kezünk átfogja a földgolyót, mert magasbalendülő öklünk megtor­panásra késztető erő, mert egysé­gesek vagyunk, mert a Szovjet­unió vezette béketábor legyőzhe­tetlen. Hazánkban egy új, szabad május elsejét ünnepelünk a békés munka jegyében. De ez a május elseje egyben a munkásosztály vörös zászlói előtt tett harci fogadalom is: nem engedjük lerombolni azt, amit eddig alkottunk. Molotov elvtárs szavaival figyelmeztetjük az imperialistákat, ha ismét hábo­rút robbantanának ki „nem a ,.vi­lágcivilizáció" fog elpusztulni, bármennyire is szenvedne az új agressziótól, hanem az a már megrothadt társadalmi rendszer pusztul maid el véráztatott impe­rialista' alapjával együtt..." Az Ember vörös csillaga soh­se kerül mát le életünk p^éről!

Next

/
Thumbnails
Contents