Uj Szó, 1951. december (4. évfolyam, 282-304.szám)

1951-12-01 / 282. szám, szombat

Világ prolet árjai egyesüljetek! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR DOLGOZÓK LAPJA Bratislava, 1951 december 1, szombat 3 Kčs IV. évfolyam, 282. szám Az Uj Szó az új munkamódszerek, a szovjet tapasztalatok átvételére tanít. Olvassátok és terjesszétek az U j Szót, a köztársaság szocialista építésének harcos magyar lapját. J*4arc az acélért — harc a békéért A HUKO építőinek válasza a moszkvai „Sarló és Kala pács" munkásságának levelére A HUKO építői november elején levelet kaptak a moszkvai „Sarló és Kalapács''-ilzem dolgozóitól, mely­ben testvéri üdvözletüket küldik a Csehszlovák-Szovjet Barátság Hó­napjára. A HUKO dolgozói lelkese­déssel fogadták a baráti üdvözletet, melyre most hasonlóképen válaszol­nak. Többek között ezeket írják: Nagy örömmel és lelkesedéssel fo­gadtuk drága elvtársak leveleteket, mely buzdításul szolgál további munkánkban. Válaszunkkal azért vártunk, hogy munkásaink, műsza­kijaink és mestereink feleletét tol­mácsolhassuk, miként építjük a HUKO-t és hogyan állunk mellette­tek a szabadság és béke védelmé­ben. Nemzeti költőnk, Sztaniszlav Kosztka-Neumann évekkel ezelőtt forróhangú költeményt Irt a Szov­jetunióhoz és népünk nevében ezt üzente: „Talán valaha utóiérünk benneteket!" A csodálat felkiáltása óta több, mint 20 év telt el. A fa­siszta háborús gépezet végigzúdult hazátokon és a mi hazánkat is rab­igába hajtotta. Azonban háia a győzelmes vörös hadseregnek, ha­zánkban is kitűzték a győzelmes vö­rös lobogót, újra megindult az épí­tés, a szocializmus építése s mi új­ból kiálthatjuk: talán valaha utól­érüak benneteket. A győzelmes február után orszá­gunk képe megváltozott. Az égést köztársaságban, de különöse • Szlovákiában, a modern üzemek tizei és százai nőttek ki a földből Az iparosítás viharzó korszakát él­jük, mely népflnket a szocializmus­hoz, bőséghez és jóléthez vezeti. Leveleteket a Csehszlovák-Szovjet Barátság Hónapja idején kaptuk. Ez a hónap még jobban megihletett épiíőmunkánkban, üzemeinkben megrendeztük a szovjet könyv he­tét. A szovjet könyv a tudás és ta­pasztalat kimeríthetetlen forrása számunkra. Büszkeséggel jelenthet­jük Nektek, drága elvtársak, hogy éppen ebben a hónapban helyeztük széles alapokra a szocialista ver­seny mozgalmát. Fiatal üzem va­gyunk a kezdet kezdetén járunk és leghőbb vágyunk, hogy kohászati kombinátunkat példás üzemmé fej­lesszük. Munkánkban n ágy segítségre vannak a szovjet gépek, a buldozé­A szovjet-csehszlovák szövetségi barátsági szerződés aláírásának év­fordulóján írunk nektek, drága elv­társak. írunk azon a napon, amikor szocialista versenyre sorakozunk fel. Szocialista versenyekkel méltókép­pen megünnepeltük szeretett vezé­rünk Gottwald elvtárs 55-ik születé­se napját. Szocialista versenyekkel készülünk méltóképpen megünnepel­ni 72-ik születése napját a népek A rozsnyói vasércbányák munkássága iokozza harcát a tervév sikeres befejezéséért A Párt- és kormány határozata a gömöri vasércbányák bányászait is új lendületre ösztökéli. Sikeresen akar­jákteljesíteni a harmadik tervévet és sikersen akarnak rajtolni a negyedik é lelelősségteljes feladatai felé. Teg­nap délután a rozsnyói bányák mun­kássága összejött, hogy meghallgassa Moskó elvtárs, az SzKP Központi Bi­zottsága titkárának beszédét. Moskó elvtárs beszámolója után a bányászok egymásután szólaltak fel és kötele­zettségvállalásaik a decemberi terv­teljesítés sikerére irányultak. Az Ist­ván-tárna munkássága kötelezte ma­gát, hogy decemberben a tervet 110 százalékra teljesíti, amit úgy ér el, hogy vízhűtéses fúrógépet helyeznek üzembe és elmaradásuk csökkentésére 1088 órát dolgoznak le rendkívüli műszakban. Ciklus szerint dolgoznak és 357-es új szállítószalagot vezetnek be, ami a teljesítményt 15%-kal eme­li. A rudnói bánya műszakijai decem­ber végéig 11 munkahelyen dolgoz­nak a ciklus szerint és nyolc fejtésen kész munkaparancsok lesznek. Rudnó egyébként kötelezte magát arra, hogy decerriber 20-ig befejezi a tervet. Rozsnyó-Bisztróbánya 6zintén át­tér a ciklusra és január 1-vel kihívja az István-tárnát szocialista munka­versenyre. A 803-as munkahelyen de­cemberben 5—600 csillével többet ad­nak, mint eddig. < A Rozsnyóbánya tanoncai december 2-án, Sztálin elvtárs születése napjá­nak tiszteletére külön műszakot dol­goznak le. A gömöri vasércbányák munkássá­ga erről az aktívájáról a következő levelet küldte Gottwald elvtársnak: rek és skraperek. Gépészeink egyre tökéletesítik magukat e gépek ke­zelésében és egyre nagyobb ered­ményeket érnek el velük. Büszkén mondogatják: „ezek szovjet gé­pek!" . Azt írtátok gyönyörű e leveletek­ben, hogy „harc az acélért — harc a békéért" és mi veletek együtt, a ti oldalatokon szintén harcolunk az acélért, harcolunk a békéért. Biza­lommal tekintünk a jövő elé hatal­mas hazátok védőpajzsa alatt. nagy tanítójának, a béke generalisz­szimusának, az egész haladó embe­riség nagy vezérének, Josef Vissa­rionovics Sztálinnak. Szívünk mélyéből üdvözlünk ben­neteket, drága elvtársak, forró sze­retettel és végtelen csodálattal gi­gászi sikereitek iránt Ti, a kom­munizmus óriási építkezésein dolgoz­tok, mi a szocializmusért. Talán valaha utolérünk Benneteket! A HUKO építkezés munkásai, mesterei és műszakijai. (.Dváfjn Qottwald előtúr S ! A rozsnyói bányaüzem bányászai, műszakiai, brigádosai és bányászta' noncai tudatosítják Pártunk és kormányunk gondoskodását, mellyel a bá­nyászokat, mint a szocializmus élen járó építőit és a tartós béke harcosait elhalmozza. Ezért tartozásunkat a Párttal és a kormánnyal szemben azzal akarjuk leróni, hogy a vasérc termel ését. mely országunk gyorsított iparo­sítása szempontjából annyira szükséges, fokozni fogjuk. Ezen aktíva alkal­tnából vállalt kötelezettségeinket úgy fogjuk teljesíteni, hogy ez előfeltétele legyen a munka jobb megszervezésén ek és a jövő évi szocialista verseny ' kifejlesztésének. Az ezen aktíván elh angzott indítványokat és kötelezettsé­geket átvisszük munkahelyeinkre, hogy ott vita tárgyát képezhessék és hogy segítségükkel a munkatermelékenységet fokozhassuk, az önköltségeket csök­kenthessük és bányászaink magasabb teljesítményét lehetővé tegyük. A vál­lalt kötelezettségek teljesítésével akarjuk biztosítani, hogy részben vagy egészben pótolhassuk az eddigi hiányokat az ez évi terv termelésében és folyamatosan rákapcsolhassvik a jövő évi tervre. Ezért Gottwald elvtárs azon szavai szerint, hogy a terv törvény, melyet saját magunknak adunk és amelyet minden körülmények között be is kelt tartani, nekilátunk a további munkának hazánk boldogulására és az egész világon folyó béke harc erősítésére. A zsolnai kerület huszonkilenc üzeme befejezte a tervévet A zsolnai kerület dolgozóinak tö­rekvése a Csehszlovák—Szovjet Ba­rátság Hónapjában újabb értlékes építősikereket hozott. Az eddigi tíz üzemhez további 19 csatlakozott, Két nappal, ezelőtt a Koreában fo­lyó fegyverszüneti tárgyalásokról az la híradás jelent meg világszerte, hogy a tárgyaló felek végre még 41­lapodtak a tüzet szüntess-vonalban. A béke híveit megelégedés kezdte eltölteni, de föllélegzésre azért még nem volt ok. A híradás következő mondata ugyanis hozzáfűzte, hogy abban a frontvonatban állapodtak meg a tár­gyaló felek, amelyen a fegyverszü­neti szerződés aláírása után be fogják szüntetni a tüzelést s ahol a szembenálló haderők megállapod­nak. A következő napon nyugati hír­ügynökségek világgá röpítettek egy valóban örvendetes tudósítást arról a tényről, hogy a koreai harc­téren a fegyverek elpihentek, harci tevékenység nincs. Az ameriaki fegy­veres erők abbahagyták a tüzelést •s ugyanezt tették a koreai csapatok és a kínai önkéntes egységek. Truman. elnök, aki a roosevelti ha­gyományt félretéve, a világnyugta­lanság csillapítása helyet a felzak­latás taktikáját követi, ugyancsak értesült a harcok elcsendesedésének • masšm JCik teze-mtik m eg a kékét DCú ieálmn tartotta, hogy vele kapcsolatban nyilatkozat hangozzék el. Nem cáfolta meg, hogy az aíne rikai katonaság abbahagyta a bom­bavetést, az ágyúzást és a géppus­kázást, azonban siete',t kijelente­ni, hogy a tüzelés megszüntetésére amerikai részről sem 1, sem senki más parancsot nem a<fott. Mit lehet kihámozni ezekből az egymást kergető híradásokból ? Hogy Truman továbbra is beláthatatlan időkig hadi konjunktúrával akar kedveskedni az amerikai mamut­tőkének, az nem szorul bizonyí­tásra. Azt is elhiszi mindenki a világon, hogy Truman semmmikép sem adott parancsot a fegyverek elhallgattatására. És ha tőle nem jött ilyen parancs, egészen bizonyos­ra vehető, hogy Ridgway és tiszttár­sai saját kezdeményezésükből nem tettek valamilyen hasonló intézke­dést. A tüzelés azonban nyomban az­után, hogy a tárgyaló felek a de­markációs vonalat — egyelőre el­méletileg — kitűzték, amerikai rész­ről mégis Valóságosan megszűnt. Tehát kik szüntették meg? Maguk a katonák, parancs -nélkül, kifárad­va nem várva arra, hogy majd a szabotáló ürügyekben kifogyhatatlan USA kapitalizmus a készülő megegyezést, mint annyiszor tette, újból megtorpedózza vagy ki tudja mikor fanyalodik rá a fegyver­szünet aláírására. Mit érezhetett az amerikai dolgozó, akit kihurcoltak a koreai frontra, ami­dőn egyfelől hírét vette, hogy a de­markációs vonalra nézve megegyez­tek, másfelől azonban a rádióban hal­lotta Trumannak azt a kijelentését, hogy szó sem volt, szó sincs a tüzelés beszüntetésére adott parancsról. Csak azt érezhette a fegyvernyugvás végre beköszöntött óráiban, hogy, ime, szem­ben nincs többé ellenfél, de van el­lenség a saját front mögött. A történelmi igazságtétel vájjon nem az lenne-e ebben az esetben is, hogy a békét azok teremtik meg, akik a háború véres és embertelen valósá­gát fronttapasztalatokból ismerik s ezért torkig vannak vele, hogy mi­után szemben nincs többé ellenfél, le­számolnak a belső ellenséggel, mely a Fehér Ház egykor demokratáktól is lakott termeit megbecsteleníti a tüze­lés újbóli megindítására adott pa­ranccsal, hogy leszámolnak a tröszt­kapitányok uralmával, akik mérlege­ket készítenek a hadviselés ÍQjytatá sából húzható különprofitokról s mér­legeikben dollárokra átszámítva sze­repeltetik a háborús emberáldozatokat. Lenin 1917-ben .a frontokon elkín­zott orosz dolgozóknak meghirdette, hogy kik ellen kell fordulniok saját földjükön avégből, hogy a vérontás a kizsákmányolás, s ami az utóbbinak csupán egyik változata, tömegeknek frontravetése a tőkés urak érdekében, megszűnjenek. Lesz-e az egyszerű em­berek által tartott amerikai frontnak Leninje? Nemcsak hisszük, hanem bizonyo­sak vagyunk afelől, hogy lesz. Meg­jelenése csupán idő kérdése. Kétség­telen, hogy Koreában a békét csak azok kényszeríthetik ki, akik parancs­ra nem várva a fegyverek pihenteté­sével konkrét és kézzelfogható módon kifejezték beteltségüket a kizsákmá­nyolás érdekében rájuk kényszerített frontabsággal... A fegyvernyugvás kikényszerítése nem kis dolog, de nem minden. Az amerikai dolgozó csak akkor re­mélheti, hogy visszatérhet és háborí­tatlanul dolgozhat hazájában, ha a ve­le közvetlenül szemben álló béke­bontóknak végleg elveszi a kedvét a koreai kalandhoz hasonló véres spe­kulációktól és a nyereségeinek má­morában megrészegedett imperialista kapitalizmust fészkében felszámolja. Saa Andor, I melyek az ez évi tervet már októ­ber végén teljesítették. Köztársasági elnökünk 55-ik születése napján je­lentették a dubravai bányászok, a bitesei Finommenchanika dolgozói, az oravai duzzasztógát, a pribov­cei Drevounia, és a varini Mészége­tő dolgozói, hogy az évi tervet idő előtt teljesítették. A kerület 4 tég­lagyára és további két mészégető jelentette az ez évi terv teljesíté­sét. A dubravai ércbányák bányászai az évi termelésben 107 százalékot értek el. Az oravai duzzasztógát dol­gozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34-ik évfordulója alkal­mából 5 héttel rövidítették le a kitűzött határidőt. A bitesei Finom­mechanika élüzem 100.1 száazlékra teljesítette a tervet és minden hó­napban rendszeresen túllépte. A va­rini mészégetöiizem dolgozói siker­rel teljesítettték a tervet, annak elle­nére, hogy az idei feladatok 6.01 százalékkal magasabbak. A faipari dolgozók ls jelentős si­kereket értek el a tervbevett fel­adatok időelötti teljesítésével. Ezt bizonyítja a Drevounia és Drevoin­dusztria n. v. 9. üzeme, mely az ez évi terv sikeres teljesítésével jő kezdetet biztosított az ötéves terv negyedik éve számára Az ötéves terv harmadik évének feladatait sikeresen befejezték a kö­vetkező fakitermelő üzemek: A ró­zsahegyi Drevounia, a stubnyai, a pribőci, a rajeci üzemekkel és az illavai Drevoindusztria.

Next

/
Thumbnails
Contents