Uj Szó, 1949. október (2. évfolyam, 146-171.szám)

1949-10-01 / 146. szám, szombat

2 t! J SZÍ! 1949 oVtóber 1" (Folytatás az 1. oldalról) gítse beszolgáltatási kötelezettségei­nek teljesítésében, ami máskülönben gazdaságukat megkárosítaná. Másod­sorban a kicserélés a kis- és közép­parasztság érdekében történik, amely teljesítette ugyan beszolgáltatási kö­telezettíwgét, de vannak öreg tehenei és szeretne helyükbe fiatal tehenet és üszőt szerezni. Végül nagy segítsé­get nyújt ez a rendelkezés azoknak a főldmüveseKnek is, akik szeretnék megújítani állatállományukat és azqk­nak a nem földműveseknek is, akiknek van valami öreg jószáguk és szeret­nék kicserélni fiatalra. A szövetkeze­tek a cserét hetenként egyszer fog­ják végrehajtani. A fiatal állatokat a szövetkezet a vásárlás végén kivá­logatja és a földművesek a megfelelő darabot ott a helyszínen átvehelik. Hogy semmiféle visszaélés ne történ­hessen, a kicserélésnél jelen lesz a gazdasági ellenőrző szolgálat embere és a Földműves Szövetség kiküldöttje. Krejči miniszter nagy beszámolóját ezekről az új közellátási intézkedéseK­ről lapunk holnapi számában részlete­sen közöljük és egyúttal részletes be­számoló keretében közzétesszük a sza­badpiac új, leszállított árait is. Az 1949-ben tsrmsít cukorrépa beszolgáltatása és feldolgozása A kormány rendeletet adott ki, mely szabáJyozza az idei cukorrépa­termés felvásárlását és beszolgálta­tását. A rendelkezés megemlékezik arról, hogy az idei cukorrépatermés gyengébb és egyesek nem képesek teljesíteni az elóírt beszolgáltatási kötelezettségeiket és hogy ennek következtében ne állítsák a terme­löket lehetetlen feladatok elé. A ren­delet kiadásának további célja, hogy azokat a répakészleteket is bevon­ja a cukoripari termelésbe, amelyek nem voltak nyilvántartva. Betiltja to­vábbá a cukorrépából való szeszfő­zést és megnevezi azokat az üze­meket, amelyek erre engedélyt kap­nak. Arra vonatkozólag is találunk kitételt, hogy azok a cukorrépater­melők, akik 1949-ben valamely cu­korgyárral beszolgáltatási szerző­dést kötöttek, vagy azok, akik va­lamely szeszgyárral léptek ilyen vi­szonyba, annak a cukorgyárnak kö­telesek beszolgáltatni termésüket, amelyet a Szlovák Élelmezési Üze­mek nemzeti vállalat kijelöl. Azok a szeszgyárak, amelyek már felvásá­roltak cukorrépát, ugyancsak köte­lesek készletüket átengedni az erre kijelölt cukorgyárnak. A répa árát az élelmezési megbízotti hivatal ren­delete szabályozza. Azok a termelök, akik úgy ter­meltek cukorrépát, hogy a beszol­gáltatásról nem kötöttek szerződést, tehát szabadon termeltek, kötelesek azt a legközelebbi cukorgyárnál je­lenteni. A jelentésben közölni kell a várható termésmennyiséget is. En­nek a répának árát ugyancsak a. közellátásügyi Megbízotti Hivatal erre vonatkozó rendelete állapítja meg. A rendelkezés hangsúlyozza, hogy a cukorrépát nem szabad ta­karmányozási, vagy más hasonló cé­lokra felhasználni, mert mindenne­mű visszaélés büntetés alá esik. fi kínai néphadsereg 140 kilóméterre Kantontól A newyorki rádió jelenti, hogy a néphadsereg előőrsei elérték Szin Fu városát, amely mindössze 140 kilo­méterre van Kantontól. A Néphadsereg a fukieni fronton felszabadította Haiteng tartományi székhelyét. A Kuomintang-csapatok vesztesége meghaladja a 4000 főt. Kiangsi tartomány délkeleti részét, ahol 3000 főnyi Kuomíntang-csapat a he­gyek közé menekült, a Néphadsereg egységei megtisztították az , ellenség­től. A Szovjetunió felbontotta a szovjet-jugoszláv barátsági, kölcsönös megsegítést és együttműködési szerződést Szeptember 28-án A. Gromyko, a Szovjetunió külügyminiszter­helyettese fogadta Jugoszlávia Szovjetunióban lévő charge d'af­fairesjét és átnyújtotta neki a kö­vetkező tartalmú jegyzéket: Azon a törvényszéki tárgyalá­son, amely ez év szeptember 24-én végződött és amelyet a go­nosztevő és kém Rajk és bűntár­sai ellen folytattak, akik egyút­tal a jugoszláv kormány buda­pesti ügynökei :s voltak, nyilván­valóvá vált, hogy a jugoszláv kormány már hosszabb idő óta ellenséges, aláaknázó tevékeny­séget folytat a Szovjetúnió ellen és képnuitatóan azt a Szovjet­unióval való „barátságról" szóló hamis állításaival álcázza. A budapesti népbírósági tár­gyalás azt is megmutatta, hogy a jugoszláv kormány vezetői foly­tatták és továbbra is folytatják aknamunkájukat a Szovjetúnió ellen nemcsak saját kezdeménye­zésük, hanem a külföldi imperia­lista körök egyenes irányelvei alapján. Azok a tények, amelye­ket ez a tárgyalás fedett fel, meg­mutatták, hogy a mostani jugo­szláv kormány teljesen a külföldi imperialista körök befolyása alatt áll és agresszív politikájuk fegy­verévé változott, ami szüksgsze­rüen és valóban a jugoszláv kéz­társaság önállóságának likvidálá­sához vezetett. Mindezek a tények azt bizo­nyítják, hogy a mostani jugo­szláv kormány durván lábbal ti­porta és széttépte a Szovjeúnió és Jugoszlávia közti baráti kölcsö­nös megsegítési és együttműkö­dési szerződést, amelyet 1945 ápiTis 11-én kötöttek. A fent fel­soroltak alapján a szovjet kor­mány k'jelenti, hogy a Szovjet­únió mostantól kezdve meiites azoktól a kötelezettségektől, ame­lyek a feníemlített szerződésből erednek. A Szovjetúnió kormánya meg­bízásából: A. Gromyko külügy­miniszterhelyettes. ň Megbízottak Testületének üléséről — fi bratislavai kerület emlék­albuma a szovjet népnek. A ke­rületi Nemzeti Bizottság megtar­tott üléséin elhatározta, hogy a csehszlovák-szovjet barátsági na­pok alkalmából elküldi a Szovjet­únió népének a bratislavai kerü­let fényképalbumát. A fényké­pek a bratislavai kerület minden kiemelkedő nevezetességét híven bemutatják. — A könyvkereskedések nyit­vatartása a Szlovák Könyvnapo­kon. A Bratislavai Iparkamara engedélyt adott arra, hogy r.z október 1. és 8. között tartó Szlovák Könyvnapok alkalmából az összes könyvkereskedéseket reggel 8 órától 21 óráig megsza­kítás nélkül nyitvatártsák. E ren­delkezés október 2-a, vasárnapra is vonatkozik. A Megbízottak Testülete csütörtö­kön rendes ülést tartott, melyen Lu­kačovič építésügyi megbízott beszá­molót tartott az ötéves terv augusz­tus végéig terjedő építkezési felada­tainak teljesítéséről. A beszámolóban ismertette az egye« kerületek és épít­kezési ágak eddig elért eredményeit. A Megbízottak Testülete örömmel ál­lapította meg, hogy az építkezés min­den ága Szlovákiában növekvő tenden­ciát mutat Javaslatot fogadott el új építési és ipari munkásság nevelése tárgyában. Ugyancsak határozatot ho­zott, hogy az építkezési munkálatok a téli hónapokban se szüneteljenek, nehogy ezáltal az ötéves terv csorbát szenvedjen. Lukačovič b számoo'a után az állami Tervhivatal elnöke tartott beszámolót az 1950-re szó ó tervek előkészítéséről. BIZTOSÍTANI KELL AZ ö'SZI MUNKÁK AKADALYTALAN VÉGREHAJTÁSÁT, hangsúlyozta Dr. Falt'an földművelés­ügyi megbízott. A Megbízottak Tes­tülete Falt'an beszámolója után meg­tárgyalta az őszi vetési munkálatok kérdését. A gépállomások, a szövet­kezetek és földművesek mindent meg­teltek, hogy a jól végződött aratás és cséplés után rendben és időben vég­rehajtsák az őszi veiési munkálatokat. A kapásnövények betakarítása teljes ütemben folyik. FöMmüve>.eink meg­győződjek arról, hogy a tervszerű mezőgazdasági munkák egyrészt idő, másrészt munkaerőmegtakarítást je­lent. Ezért arra törekszünk, hogy az őszi munkáktál még jobb tervek sze­rint dolgozzunk és mind a munkaerő­ket, mind a gépeket gazdaságosabban kihasználjuk. JÓ VETŐMAGOT A GAZDAKNAK. Közismert dolog, hogy a vetőmag minősége döntő befolyással van a ter­més minőségére. A földművelési meg­bízotti hivatal ezért minden intézkedést megtett, hogy a gazdáknak alkalmuk legyen a gyengébb minőségű vetőma­got jobbra kicserélni A terményfel­vásárló Szövetkezetek azoknak a íöld­rr.íivesekftek, s*®veik«zeteknek és más termelőknek, akik pontosan teljesítet­ték beszolgáltatási kötelezettségeiket, díjtalanul kicserélik a vetőmagot. Ugyancsak szép eredményt ért el a terménytisztító akció is, melyet a föld­művelési hivatal egész Szlovákia terü­letén megszervezett. A földművesek ezekben a tisztítókban nagyon jutá­nyos áron kitisztíthatják vetőmagju­kat. . Az idén nagyobb műtrágyaszükség­letre számítunk, ami a föld helyesebb megművelésével függ össze. A műírá­gya elosztásánál az Egységes Föld­műves Szövetkezetek, a népagronómok és az elemi csapások által sújtott gaz­dák részesülnek előnyben. AZ ALLAMI GÉPÁLLOMÁSOK SEGÍTSÉGE. Az állami gépállomások első sorban az Egységes Földműves Szövetkeze­teknek segítenek. Nagy segítséget nyujtanak azonban azoknak a közsé­geknek is, me!vek tervszerű gazdál­kodást folytatnak, továbbá a törpe- és kisbirtokosoknak, akik szerződéses vi­szonyba léptek a gépállomásával és Végül minden földművesnek, aki arra rászorul. Tekintettel arra, hogy a gép­munka, olcsó és a kormány kedvez­ményt nyújt a földműveseknek, szá­míthatunk arra, hogy a gépállornások az idei munkatervet túlhaladják. Az olcsóság következtében ugyanis föld­művese'nk egyre gyakrabban veszik ezeknek segítségét. A Megbízottak Testülete az ülés utolsó szakaszában néhány határoza­tot hozott egyes hivatalok adminisz­trációs munkáinak leegyszerűsítésére és a népi közigazgatás újjászervezé­sére. A Magyar Népköztársaság kormánya kölcsöníegyzésre hívja fel a dolgozókat A Magyar Népköztársaság kormá­ya felhívással fordult Magyarország dolgozó népéhez až Ötéves Tervköl­csön jegyzésére, A felhívás megálla­pítja, hogy a hároméves tervet az ország helyreállításának és újjáépí­tésének tervét a kitűzött határidő előtt hét hónappal, tehát két év és öt hónap alatt fejezték be. Ez a terv tette lehetővé, hogy lerakják a szo­cializmus alapjait a magyar váro­sokban és falvakban. A hároméves terv eredményei bi­zonyítják, hogy jól gazdálkodtunk azzal a szabadsággal, amelyet a Szov­jetúnió hősiesen harcoló hadserege vívott ki számunkra — mondja a felhívás, majd így folytatja: Népgazdaságunk területéről a tő­kés kizsákmányoló elemek mindin­kább kiszorultak és megvalósult dol­gozó népünk vágya: az új Népköz­társaság Alkotmánya. Államunk a dolgozó nép állama lett. Az újjáépítés hároméves tervének megvalósítása után még hatalmasabb feladatokat tűzhettünk magunk elé: ötéves tervünk a népgazdaság újjá­alakításának, a szocializmus építésé­nek terve, amelyet a Magyar Dol­gozók Pártjának javaslatára a Füg­getlenségi Népfrontban tömörült szervezetek is magukévá tqttek. Az ötéves terv iparunk eddig pél­da nélkül álló fejlődését, mezőgazdá­ságunk elmaradottságának felszámo­lását, dolgozó népünk életszínvona­lának további emelkedését, népünk kulturális felemelkedését, a város és a falu közötti különbség felszámolá­sának megidítását jelenti. Ezután a felhívás az ötéves terv nagy jelentőségét méltatja és rámu­tat arra, hogy a dolgozók tömeges állásfoglalása bizonyítja, hogy a ma­gyar nép tisztában van azzal, mit je­lent számára az ötéves terv és haj­landó érte további áldozatot is hoz­ni. A Magyar Népköztársaság kormá­nya ezt is számításba vette, amikor az ötéves Tervkölcsön kibocsátását határozta el. Az ötéves Tervkölcsön 500 millió forint összegben kerül 1949 szeptem­ber 29-én kibocsátásra A kölcsönt jegyzők szabadon választhatnak nye­reménykötvény vagy öt százalékkal ksmatozó kötvény között. Mind a nyeremény, mind a kamatozó kötvé­nyekre befizetett pénzét mindenki öt év alatt teljes összegben vissza­kapja. Emellett a nyereménykötvé­nyekre nyereményeket is kisorsol­nak. Minden negyedik kötvény nyer. A főnyeremény félévenként százezer forint, A felhívás végezetül válaszol az imperialisták cinkosai, kémei s a ha­zaárulóknak aljas mesterkedéseire. A felhívást Rákosi Mátyás és Dobi Ist­ván írták ala. Marxista-leninista sarok Az elmélet Más szavakkal: a) Marx egyáltalán nem javasolta azt, hogy a forradalom az ötvenes évek Németországában egyenesen a proletár hatalommal kezdődjék, el­lentétben a mi orosz „permanen­seink" tervével; b) Marx csupán azt javasolta, hogy a forradalom művét a proletár államhatalom tetőzze be, hogy az egyik burzsoá frakciót a másik után, lépésről lépésre a hatalom ma­gaslatáról letaszítva, a hatalomra jutott proletariátus lobbantsa aztán lángra a forradalmat az összes or­szágokban — ami teljesen megfelel mindannak, amit Lenin tanított és amit forradalmunk során megvaló­sított, követve saját elméletét az imperializmus viszonyai között le­l'átszódó nroletárforradalomról. Kiderül, hogy a mi orosz „perma­nenseink" nemcsak lebecsülték a parasztság szerepét az orosz forra­dalomban éj a proletárhegemónia eszméjének jelentőségét, hanem át­gyúrták (rosszabbá) a „permanens" forradalom marxi eszméjét is s ez­zel a gyakorlat számára alkalmat­lanná tették. Ezért gúnyolta ki Lenin a mi „permanenseink" elméletét, melyet „originálisnak" és „gyönyörűnek" nevezett s ezért vádolta őket azzal, hogy nem akarnak „elgondolkozni rajta, hogy az élet teljes tíz éven át miért nem törödött ezzel a gyö­nyörű elmélettel". (Lenin 1915-ben írta e cikkét, tehát 10 évvel azután, hogy Oroszországban a „permanen­sek" teóriája felbukkant.) Ezért tartotta Lenin ezt az elmé­letet fél-menseviknak. ezért mondot­ta, hogy a bolsevikoktól átveszi a felhívást, mely a proletariátust a döntő forradalmi harcra és a poli­tikai hatalom meghódítására szólít­ja, a mensevikektől pedig — a pa­rasztság szerepének „tagadását". Így áll a dolog Lenin eszméjével a burzsoá-demokratikus forradalom átnövéséről a proletárforradalomba, arról, hogy a burzsoá-forradalmat hogyan kell kihasználni a proletár­forradalomba való „rögtöni" átme­net érdekében. Továbbá: azelőtt a forradalom győzelmét egy országban lehetetlen­nek tartották, úgy vélték, hogy a burzsoázia fölötti győzelemhez fel­tétlenül szükséges minden előrehala­dott ország, vagy legalább is az ilyen országok többsége, proletárjai­nak együttes fellépése. Ma ez a fel­fogás már nem felel meg a való­ságnak. Ma abból kell kiindulni, hogy ilyen győzelem lehetséges, mert a különböző kapitalista orszá­gok fejlődésének egyenetlen és ug­rásszerű jellege az imperializmus körülményei közt, elkerülhetetlenül háborúkra vezető katasztrofális el­lentmondások kifejlődése az impe­rializmuson belül, a forradalmi moz­galom növekedése a világ vala­mennyi országában — mindez nem csupán lehetővé, hanem egyenesen szükségszerűvé is teszi a proletariá­tus győzelmét egyes országokban. A forradalom története Oroszország­ban mindennek egyenes bizonyítéka. De emellett nem szabad megfeled­kezni arról, hogy a burzsoáziát csak abban az esetben sikerül megdönte­ni, ha megvan az a néhány feltétle­nül szükséges feltétel, amelyek megléte nélkül gondolni sem lehet arra, hogy a proletariátus a hatal­mat átvegye. A „Baloldaliság" — a kommuniz­mus gyermekbetegsége" című bro­sürájában Lenin ezekről a feltéte­lekről az alábbiakat mondja: „A forradalom alaptörvénye, me­lyet valamennyi forradalom és külö­nösképpen a XX. század mindhárom orosz forradalma megerősít, a kő­vetkező: a forradalomhoz nem ele­gendő az, hogy a kizsákmányolt és elnyomott tömegek belássák, hogy a régi módon nem lehet tovább élniök és változást követeljenek; a forra­dalomhoz az is kell, hogy a kizsák­mányolók ne tudjanak élni és kor­mányozni a régi módon. Csak ak­kor, ha az alul lévők nem akarják a régit és a felsők nem tudnak tovább élni a régi módon, csak akkor győz­het a forradalom. Ezt az igazságot más szavakkal így fejezhetjük ki: a forradalom nem lehetséges általános nemzeti (a kizsákmányoltakat és a kizsákmányolókat egyaránt érintő) válság nélkül. Tehát: a forradalom­hoz először is azt kell elérnünk, hogy a munkások többsége (vagy mindenesetre a tudatos, gondolkodó, politikailag aktiv munkások többsé­ge) teljesen megértse a forradalom szükségességét és kész legyen érte akár a halálba menni: másodszor, hogy a kormányzó osztályok olyan kormányzati válságot éljenek át, mely a legelmaradottabb tömegeket is bevonja a politikába... a kor­mányt meggyöngíti és lehetővé teszi, nak megteremtése egy országban még döntfék." De a burzsoázia hatalmának meg­döntése és a proletariátus hatalmá­nak megdöntése egy országban még nem jelenti a szocializmus teljes győzelmének a biztosítását. A győz­tes ország proletariátusának, miután megerősítette és a parasztságot ma­^a köré tömörítette, fel lehet és fel kell építenie a szocialista 'társadal­mat. De azt jelenti-e ez, hogy a szocializmus ezzel eléri teljes, vége­leges győzelmét, vagyis azt jelenti-e, hogy a proletariátus csak egy or­szág erőivel a szocializmust végle­I gesen megs7ilárdíthatja és teljes mértékben biztosíthatja az országot az intervenció, tehát a restauráció ellen? Nem, nem ezt jelenti. Ehhez szükséges a forradalom győzelme legalább is néhány országban. Ezért a forradalom fejlesztése és támoga­tása más országokban a győztes forradalomnak lényeges feladata. Ezért a győztes ország forradalma nem tekintheti magát önmagáért való egységnek, hanem támasznak, eszköznek arra, hogy a proletariátus győzelmét más országokban siettes­se. Lenin ezt a gondolatot röviden úgy fejezte ki, hogy azt mondta,, a győztes forradalom feladata: „ke­resztülvinni a maximumát annak, ami egy országban megvalósítható valamennyi ország forradalmának fejlesztésére, támogatására, feléb­resztésére". Ezek általában a proletárforrada­lom lenini elméletének jellegzetes vonásai. IV. A proletariátus diktatúrája. Ebből a témából három alapkérdést ragadok ki, ezek: 1. a proletariátus diktatúrája, mint a proletárforrada­lom eszköze; 2. a proletariátus dik­tatúrája, mint a proletariátus ural­ma a burzsoázia felett; 3. a szovjet­hatalom, mint a proletárdiktatúra állami formája. 1. A proletariátus diktatúrája, mint a proletárforradalom eszköze. A proletárdiktatúra kérdése min­denekelőtt a proletárforradalom alap­vető tartalmának kérdése. A prole­tárforradalom, ennek haladása, len­dülete, vívmányai, csak a proleta­riátus diktatúrája révén öltenek hús­ból és vérből való alakot. A proleta­riátus diktatúrája a proletárforra­dalom eszköze, szerve, legfontosabb támaszpontja, melyet azért hívnak életre, hogy először, a megdöntött kizsákmányolók ellenállását meg­törjék és az elért vívmányokat biz­tosítsák, másodszor, hogy a prole­tárforradalmat végigvigyék, a for­radalmat eljuttassák a szocializmus teljes győzelméig. A forradalom le­győzheti a burzsoáziát, megdöntheti hatalmát a proletariátus diktatúrája nélkül is.

Next

/
Thumbnails
Contents