Új Szó 1949. (Hetilap, 2. évfolyam 1-17. szám)

1949-01-01 / 1. szám, Újév

Ára 5"— K It A CSEHSZI OV Á K IAI M A GYAR D 0 L G 0 Z Ú K HE TIL A Pi A Bratislava, 1949, Cjév IM BÜLDCG ÚJ ESZTENDŐT Irta: Gőzincz Gyula A megszokott boldog ÜJ es«­to: dőt talán még soka ennyi re­..nyel, ilyen jogos optimizmus­sal nem mondhattuk ki. mint ép­«ea most ezt a mai Üj Esztendőt; az 1949-iket. így a két év küszöbéről némi kis örömmel, megelégedéssel kö­zönünk el az ó — és bizakodás­sal fogadjuk az Űj Esztendőt Mi­I en könnyű volna férfiasan meg­rázni az ô esztendő kezét és meg­köszönni néki februárt, a nagy történelmi napokat, és amikor cso­dálkozva ránknézne, megmagya­rázni néki, hogy a forradalmi feb­má ri események kisöpörték a re­akc:ót és igy történt meg velünk tíz A számunkra igazán örömteljes esemény, hogy a Csehszlovák köz­árvaság egyenjogú állampolgár ra> lettünk, hogy megkezdődött az itt élő magyarok ügyének, jogi helyzetének, sorsának az intézne. No, azt hiszem megcsavargatná a f -jét és azt mondaná, hogy ez nem egészen így volt. Fontos vo'na e fölött egy kicsit elr kednlink az előttünk álló új é í ele jén. Könnyű és nagyon ké­yeknes volna, ahogy egy jónevu , iótoil'i közíró barátom is aj&n­•t-a, * február előtti reakció számlájára irni mind 'zt, n ml eddig történt. Meg­győződésünk ellenére volna így kibújni az Igazság alól, történel­mi hamisítást követnénk el, tisz­ta gyávaságból, az őszinte beis­merés és önkritika félelméből. Emberek 1 Nem igaz, nem csak a csehszlovák reakcióval és nem­csak a februári eseményekig, ha­nem igenis a cseh és ft szlovák nép, de főleg a szlovák nemzet Kömének a bizalmatlanságával áll­un k szemben, még jóval ft •feb­ruári események után is. Nem véletlen, hogy Široký elv­társ, kormányelnökhelyettes, a Szlovákiai Kommunista Párt el­öke a nemrégen, — tehát jóval a februári események után — le. ajlott KSS Központi Bizottságá­nak ülésén többek között a kö­vetkezőket mondta a magyar kér­déssel kapcsolatban: H A rég — és közelmúltban Is, köztársaságunknak és ft szlo­vák népnek nagy erőfeszítéseket kellett tennie ft magyar Irreden­tizmus és revizionizmus elleni barclían. A magyar vezető osztály és harcias nacionalizmusa állan­dóan nyugtalanította a köztársa­ság nemzeti életét és biztonságát. Az a tény, hogy a magyar veze_ cőosztály a magyar kisebbség föl­desúri és polgári köreiben támasz. a talált csehszlovák-ellenes politi­kájában, oda vezetett, hogy a szlovák nemzet a „magyarok" *únt állandó bizalmatlanságot táplált". Szóval a szlovák nemzet blzal­maťansága. Široký elvtársnak ezek a nagyon komoly és megfon­tolásra méltó szaval félreérthetet­len vádat, de mentséget Is tartal­maznak, mert » volt magyar ve_ zetőosztály a földesúri és polgári körök az idézőjeles „magyarok" Uen szólnak, viszont ezek, hogy tiégegyszer idézzem Široký elv­társ szavait,: „Ma már történe. em süllyesztőjébe tűntek el". Te­nát itt kell keresnünk a mi egyen, jogúságunk elismerésének a mag­vat Eltűnt az az osztály, amely­ek létezése, sót befolyása tado­fiPttté tett i » fufrvák Bemart Um O. évfolyam (1949) 1. szám Zápn'octy: /álmatlanságát, az Itt élő magyar ággal szemben. Ma, az űj bizalom hitelét, — ezt soha ne felejtsük el, — a mun­kásosztály, a dolgozó magyarság leié nyújtja a népi Csehszlovákia! Az irredentizmus, a revizioniz­mus balga kábítószerein épült Horthyrendszer, a német impe­rializmust hűséges kutyaként ki­szolgáló Szálasi féiőrüit, barbár rémuralmát megsemmisítette a dicső Vörös Hadsereg, hogy utat nyisson azoknak a népi erőknek, amelyek lerakják a magyar dol­gozók érdekeinek legjobban meg­felelő népi demokrácia alapját A magyar dolgozók, élükön a leg­jobb vezetőkkel a márom elmúlt esztendőben megszilárdították, ki­építették a népi demokratikus Ma­gyarország megdönthetetlen bás­tyáját. Ez a Magyarország már nem az irredenta, revizionista, im­perialista nagyhatalmi tébolyban szenvedő kaladorok Magyarorszá­ga többé. Már nem a „mindent vissza" „nem, nem soha" őrülettel tüntet. A népi demokrácia reálpo­ütikusai más jelszavakat dobtak a magvar köztudatba: „Arccal a vasút felé", „Arccal a nép, a dol­gozók „/'-v.'íaI % b.i'osö az ötéves terv felé" ezek azok ft jelszavak, melyek a helyes vá­gányra terelték a magyar nép, a magyar nemzet útját. Részben ezeknek & megváltozott jelsza­vaknak az eredménye az ls, hogy a népi Csehszlovákia is megvál­toztatta eddigi álláspontját és ma megfordul arccal a népi demokra. tikus Magyarország felé és arccal felénk, csehszlovákiai magyarok felé. „Új ériékek békés munkával való kitermelésére szervezzük és hívjuk az egész nemzetet" Minden év karácsonyi cikkeinek, szózatainak meg van a maga sajátos' alap­hangja. A ka. icsonyi ünnepi szózat alaphangja az egész év történetét tükrözi vissza rámutat távirati stílusban mindazokra az eseményekre, amelyek vala­milyen formában befolyásolták az év eseményeit és végül iH perspektívák J kapuit tárták fel a békéért küzdő emberiség előtt. Csehszlovákiában két ünnepi beszéd hangzott el. Az elsőt Zápotocký kormányelnök mondotta Karácsony elő­estéjén, a másodikat dr. John nemzetgyűlési elnök Karácsony első napjának delén mondta el a prágai rádióban. Mindkét beszéd alaphangja joggál derülátó. Nem feladatunk a két beszédet elemzése, hiszen még benne vagyunk az ünnepi napok hatásában, inkáb ideiktatjuk olvasóinknak a két beszédet magát. Pénteken este Zápotocký kormány elnök a prágai rádióban este hét órakor « következő szavakkai fordult a Csehszlovák köztársaság polgáraihon: • s s Most így ft multat lezárva ml ls arccal az Üj esztendő, az új utunk í'eló fordulunk, hogyha vázlatosan is, de mégis egy kicsit konkré­tabb formában körvonalazzuk jö­vőnk perspektíváit, teendőinket. Az 1949-es évvel nemcsak a megszokott Üj Évet üdvözöljük, hanem az ötéves gazdasági ter­vünk megkezdését is. Jogbiztonsá­gunk, egyenjogúságunk biztosí­tásával, ime most már büszkén mondhatjuk, a hogy Gottwald elvtárs köztársasági elnökünk ál_ al beterjesztett és a miniszterta­nács által elfogadott ötéves terv már a mi ötéves tervünk is. En nek sikeres fölépítésében örömmel veszünk részt. Hogy mit jelent számunkra az ötéves terv, ezzel bővebben más cikkben -foglalko_ nmk, de hogy némi elképzelésünk legyen, mégis megemlítjük azt, hogy ez a terv az invesztíciós munkák terve, csak az ipar kiépí­tésébe több, mina 27.000 mii. Kčs-t, a mezőgazdaságba 9.800 mii. Kcs_t fektet az állam. Ebből láthatjuk azt, hogy milyen hatal­mas áldozatokra lesz szükség és íizt is, hogy ez nem jelenti a má­ról holnapra bekövetkező könnyű .ólétet. Ha csak azt tartjuk szem előtt, hogy ©z a befektetés csak ibz iparban (az építési munkála­tokon kívül) az 1948_aa évben foglalkoztatott 177.623 személy helyett 1953-ban már 246.455 i »zemélyt, munkaerőt foglalkoztat, ez az emelkedés világosan megmu­tatja, hogy a tervgazdálkodás ki­küszöböli a munkanélküliség — a kénvszerfclv&ndortfcs rémét Megteremti ft jólét előfeltételét Ai &t饫« tar? nagvatfcttéiéiiAk BETLEHEMI KIRÁLYOK ' ADJONISTEN, Jézusunk, JézusunkI Három király mi vagyunk. Lángos csillag állt felettünk, ayalog jöttünk, mert siettünk, Icis Juhocska mondta — biztos itt lakik a Jézus Krisztus. Menyhárt király a nevem. Segíts, édes Istenemi !f*e*JH, fónipQt? jfciafot:, Nem vagyunk mi vén papok. Ügy hallottuk megszülettél } szegények királya lettél. Benéztünk hát kicsit hozzád üdvösségünk, égi országi Gáspár volnék, afféle földi király személye. Adjonisten Megváltó, Megváltót Jöttünk meleg országból. Főtt kolbászunk mind elfogyott, , fényes csizmánk is megrogyott, hoztunk aranyat hat marékkal, tömjént egész vasfazékkal, En vagyok a Boldizsár, aki szerecseny király. Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama, Hulló könnye záporán dt Alig látja Jézvskáját. A sok pásztor mind muzsikál. Meg is kéne szoptatni már. Kedves három királyok, jóéjszakát kívánokl JÓMSsf Attila. f őf eltétele t többet és olcsóbban termelni J A mindig Jó hirnévnek örvendő magyar dolgozók az ötéves terv első Űj esztendejében már emel­ni fogják az élmunkások létszá­mát. Az ötéves terv a mi közös utunk a szocializmus felé. Az új évben programunkba vettük a csehszlovákiai magyar kul túrszervezet, megteremtését | létrehozását, ennek a hatáskörén belül a vidéki keretek kiépítését, a | magyar dolgozók kulturális igé­nyeinek kielégítésére, kulturális ' nevelésükre. Műkedvelő körök megszervezését, ezeknek megfele­lő színdarabokkal való ellátását Népszerű tudományos és elmélet? előadások rendezését Kultúrsizervezeteink egyik na­gyon lényeges küldetésévé tesszük a csehszlovák-magyar kultúra közötti összekötő hid megteremté­sét. 1 Wwtmsx* hmm m L é* E> i* kú magyar iskolák működésének a megindítása, az ifjúsági és sportszervezetek. Az új év renge­teg munkát, nyüzsgést, pezsdülő életet igér, mi viszont áldozatkész és fáradhatatlan segítő erőket ké­rünk, hogy ezt a rengeteg fela­datot ne csak célul tűzzük ki, de végre is tudjuk hajtani. Záradékul még csak annyit, mi nem a győzelmi kardcsörtetőket, vagy még ezen is túlmenő, ököllel fenyegető-eket — no majd most megmutatjuk nekik — hívjuk, hanem a szolid munkást Munká­ba, politikába, kultúr-ifjúsági — és sportéletbe egyaránt, az Em­bert, aki méltó erre a megtiszte­lő jelzőre, az Embert, aki nem él visza a bizalom hitelével! Mi ezt az új esztendőt a megbékélés az együttműködés jegyében akarjuk megkezdeni, mert ft ml utunk és célunk közös, egy és ugyanaz: a szocializmus útja! És kivel ezen az úton találkozunk, annak őszin­m fioa&r n* & v« ttvfcmau ' dályok eltakarításával tel! év vaa mö­göttünk. Elegen voltak nálunk, akik nem t hátráltak meg tanácstalanul az akadá„ ! lyok láttán, akikben volt erőg akarat leküzd enni az akadályokat a saját ma­i guk munkájával, voltak elegen olyanok, i akikben volt bátorság is harcolni azok ellen, akik a békét és nyugalmat akar­ták zavarni. A felforgatok becstelen szándékait keresztez ék és lehetetlenné lették és ezért az idei ünnepeket nyu­galomban, békében és nyugodtan tölthet_ iük el. Békességben és örömmel ünne« pelhetünk abban az erös hitben, hogy a nyugalmat és a békét és a békés munka segí lségé\el való új és szebb élet kiépí­tésének lehetőségét a jövőben is meg­őrizzük. — Nem voltak nálunk esupán o!ya_ nok. akik, a békét óhajtották, a nyugaá_ mat éa békességet védték és fejlesztet­ték. Voltak olyanok is, akik vihar f akai, tak, összeesküvéseket szíttak és hábo_ rúival spekuláltak. Istennek hála. csupán egy maréknyiravaló volt belőlük és né­pünk többségében letorkolta őket és el­üt asíotta őket. Nézzétek, hová kerül., tek ma ezek a békerontók! Kizárták magukat a nemzet testéből, önként ír. Jg futamodtak a hazából. Emigrációban ke­resnek oltalmat, nagyön gyakran leg megátalkodotabb és legádázabb ellen­ségeinknél 0)t«i WSbem. amikor * y erru _ tét nagy rénze munkában izzadt és ŕm­gozott, h°gy eltávolítsa annak a nem­régen lezajlott háborúnak következmé_ nyedt, melyet ellenünk és a békeszere­tő nemzetek ellen a germán fasizmus nagyratörő telhetetlensége és a világ reakciója indított, ők egy ujabb háború­ra számítottak. Emlékezzetek csak visz. sza, hogy a suttogó propaganda, ha tév_ útra vezetett, néha nem tudatos, helyen­kint tudatos gonosztevők segi'ségével­kor^Jj^borť^ kitörésével ijesztették a Ta košia got, igyekeztek azt nyugtalaníta­ni, pánikot ok°ztak s igyekeztek az al­kotó munka békés rendjét megzavaijii. Semmisem teljesült jóslásaikból. A há_ ború nem tört ki és mi szilárdan his­szük, hogy nem is fog kitömi. Hiába fognak igyekezni reakciós emigránsaink a többi háborús uszítóval együtt kihív­ni ezt a háborút. A népi demokratikus háborúellenes erők évről-évre növekedi nek. Nem ülnek ölhetett kézzel. Tudják, hogy a békét nem csak óhaitaní kell. a bé'éért nemcsak imádkozni kell. a békét •édelmezni kell, a háborús uszítók *er_ veit keresztezni kell és az ellen a szán­dékuk ellen. mellyel a békét akanák megzavarni és kihívni a háborút, küzde­ni ia kelj. Teszi ezt elsősorban nagy szövetségesünk, a Szovjetúnió, melvnek határai a világnak több mimt egy ha­todát övezik. A Szovjetúnió képviselje ViSin-ki j azt aiánlot.'a a Nemzetek sző«etségének nemrégen lezajlott közgyűlésén, hogy dolgozzanak ki olyan határozatot, mely megtiltja az atómfegyverek hasznáía_ tát és Kínának, Franciaországnak, Nagy= brifániának, a Szovjetúnlónak és Egyesült Államoknak, tehá* az öt nagy­hatalomnak. melyek állandó tagjai a Biz_ tonsági tanácsnak, azt ajánlja, hogy fegyveres erőik létszámát egy harmad„ dal csökkentsék. A szovjet indítványt az egésiz világ békeszerető emberei ud_ vözölíék. üdvözölték mindnyájan, akik a béké* és a nyugalmat óhajtják. Külö. nöa örömmel üdvözölték az asszonyok és anyák, akiknek minden háború a leg. több fájdalmat éa szenvedést okozza. A •zOyjet Indítvány az 51 nemzet 80 mil­lió asszonyát tömörítő Nemzetközi de­mokratikus női szö vetsé gnek, * lapul szol­gált, hogy felhívja az egész világ asszo„ nyait és anyáit, hogy kérjék fel az Egyesült Nemzeteket ennek az indít­ványnak as elfogadására és megv^ó. sitására. A nemzetköa) demokratikus női szö­vetség felhívása a békeszerető Cseh­Szlovákiában élénk •ísszahngot váltott ki. Tttbb mint S millió csehszlovák R* a KM m t Sté** U <w m Mr — Béke veletek. Jóakaratú emberek, kik ma munkának befejeztével és kö­elesiségeitek teljesítése után a kará_ áonyfa alatt szeretteitek körében - szenteste! vacsorára gyülekeztek. Szere. tett népi demokralikus köztársaságunk­ban egy izgalmas, küzdelmekel, mun. l kával, nehézségek letörésével és az aka_

Next

/
Thumbnails
Contents