Új Magyar Út, 1953 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1953-01-01 / 1-2. szám

KÖNYVEK, ÍRÁSOK EJ TERVEK ESZTENDEJE” A citrt arra vonatkozik, hogy ebben az évben minden eddigi kedvezményünket felülmúló, uj biztosítási formákat vezetünk be. Élet-, báleset-, kórházi és betegsegély biztosítási módoza­taink nemcsak állják a versenyt bármely más egyesület vagy kereskedelmi jellegű társaság okmányaival, de felülmúlják azokat a tagjaink számára "gyermek és öreggondozó>> Bethlen Otthonunk kedvezményeivel. Nem nyerészkedési, hanem testvériségi alapon állunk, ami azt jelenti, hogy Egyesületünk magának a tagságnak tulajdona s ügyeit alkotmányos gyűlésein s választott vezetőségén keresz­tül maga á tagság irányítja. ' Bizalommal és szeretettel hívjuk táborunkba az amerikai magyarságot. Belépési lehetőség mindkét nembeliek számára születéstől kezdve bezárólag*yy éves életkorig. Angol vagy magyarnyelvű bővebb ismertetést kívánatra készséggel küldünk az Egyesült Államok területén bárhová. AZ AMERIKAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYESÜLET 1801 "P" Street, N. W. Kossuth House Washington 6, D.C. o Phone: Adams 4-0331 f iiiiiiiiiiimiiiiMiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii "Gólya, gólya gilice. Mitől véres a lábad? ..." Széljegyzetek a Magyar Népzene Tára: Gyermekjátékok c. köteté­hez. Szerk. Bartók Béla és K o­d á 1 y Zoltán. M. Tud. Akadémia. Bp. 1951. 934 old. Több mint száz éve, 1832-ben kelt a Magyar Tudós Társaságnak az a határozata, amely a népdalok, la­kodalmi és egyéb szertartások vagy szokások gyűjtésére hívja fel a munkatársakat. Sokan nekivágtak azóta, mint a gyöngyhalászok, vál­tozó sikerrel a népóceánnak. Sok vállalkozás megakadt a közöny szik­lái között. Mások az úri strandfür­dők lapos, homokos partjait vagy éppen iszapfürdőit tévesztették össze a néptengerrel. Végül azonban az igazi gyöngyhalászok körében, akik között a legnagyobbak Bartók és Kodály, kialakult a helyes érték­­rendszer. A népdalok óceánográfiája ma már meg tudja külömböztetni a gabloncai üveggyöngyöktől a nép eredeti alkotásait. Sok küzdelem után Bartók 1934-től fogva felmen­tést kapott a tanítás alól, hogy a népdalok rendszerezésének élhessen. De munkáját megszakította a kény­szerű emigráció és most végre élet­­benmaradt munkatársa, Kodály utol­só simításaival megjelent a nagy gyűjtemény első kötete 1,161 ma­gyar gyermekdal szövegével és ze­néjével, a gyermektáncok és játékok képeivel. A mozdulattal, cselekménnyel, já­tékkal egybekötött zene a népek kul­túrájának gyökereit idézi elénk. Nemcsak Herder és Schiller szár­maztatták a műalkotások magasabb fajait a népdaloktól és a játékösz­töntől, de bizonyos, hogy szerencsé­sebb népeknél, pl. a görögöknél ze­nés falusi népszokásokból és népi szertartás-táncokból fejlődtek ki az irodalom, így a tragédia (kecske­­táncdalok) magasabb fajai is. Örömünk, mellyel a vastag és szép kötetet forgatjuk, csak akkor vál­tozik szomorúsággá, ha elgondoljuk, hogy mire e kötet megjelenhetett, a magyar népből, a daltermő ma­gyar parasztságból tömegproletáriá­­tust igyekszenek gyártani, orosz kö­rítéssel. A fejsze a fa gyökerére vettetett. De azért éppen ilyen gyűj­temények adnak reményt is, hogy azt a népet, amelynek ilyen szívós, ezerfelé elágazó, az egész kárpáti medence minden táját behálózó mély gyökerei vannak, talán még­sem lehet néhány év alatt denatu­rálni. A gyermekdalok érdekesen tükrö­zik a nagyok életét, történelmét, küzdelmeit, utánozzák a felnőttek mozdulatait és a nagy természet rez­géseit. Regőssors, tatárdúlás, török­vész, német elleni védekezés, len­gyelbarátság, vetés, aratás, fonás, lányeladás, pandúrkodás mind benn­foglaltatnak e dalokban. De Istenem, hová lettek azok a gyermeknemze­dékek, amelyek mezitlábosan járták a libalegelőn vagy a szérűn e játék­táncokat? Az egyik gyermek csuka­szürkébe öltözött és Wolhyniában van eltemetve egy tömegsírban, a másik Boszniában vagy a Doberdón. És a hajdani kislányok? Fekete fő­kötő alatt elméláznak egy régi ka­tonafénykép felett vagy muszkáktól meggyalázva azt se tudják, hogy özvegysorsra jutottak-e vagy még várhatják gyerekkori játszótársukat, férjüket valamely Uralon-túli tábor­ból. “Gólya, gólya gilice, Mitől véres a lábad”? Igen, a magyar gólya lába min­dig fel volt vérezve. Török gyerek megvágta, tatár-muszka gyerek szár­nyait levágta és “négy kerítés, négy magas fal” közé zárta az “árva gó­lyát”. Csoda, hogy Arany János és Tompa Mihály korszerű figyelmezte­tése ellenére még egyáltalán felke­resik a magyar kéményeket. De ez a vigaszunk is. A könyvben is látunk egy képet, amint a pest­megyei Bódog községben 1950-ben három kis lány hívogatja a gólyát a szénaboglya tövéből. És a gólya, véres lábbal, fájdalmasan néz szét a tájon, de kelep.el, kelepei és gó­lyahűséggel hirdeti az élet halhatat­lanságát. Kodály ezzel a mondattal fejezi be bevezető írását a kötetben: “Olyan a magyar népköltészet, mint egy hegyi patak, melynek medrébe nagy kőszikla gurult s útját csak annak megkerülésével folytathatja, előtte tóvá dagad s látszólag nem is folyik. Azt a sziklát medréből félregörgetni, hogy szabad folyását, fejlődését semmi se gátolja — ez a mi feladatunk.” Ki fogja és mikor a nagy vörös sziklát elhengergetni? B a r t h a Károly

Next

/
Thumbnails
Contents