Új Ifjúság, 1989. július-december (37. évfolyam, 27-52. szám)

1989-07-05 / 27. szám

1989. JÜLIÜS 5. Idegenforgalmi helyzetkép ♦ Lehetfiségek, sikerek, gondok az Idény kezdetén 3 oldal Kell-e nekünk design? ♦ A formatervezés esélyei a gyártók szemével 4 oldal ♦ iRgyzRtrk az országos kulturális ünnepélyről 6 oldal Milyen volt a líra? 4 Megújult a popfesztivál, talán vonzó Is lesz 8 oldal FÉLIDŐBEN A FESZTIVÁL Cslkmák Imre phenjaiigi telexjelentése « - égy évvel ezelőtti emlékeket idé- zek Itt, Phenjangban Ott voltam Moszkvában, amikor a Lenin Sta­dionban kialudt a fesztivál lángja Százezer ember búcsúzott akkor- egy­mástól, de szemükben ott csillogott az újabb, a további találkozások reménye Megszámlálhatatlan nyelven hangzott el a búcsút Jelentő „viszontlátásra“, benne az Ifjú nemzedék békességóhaj­tása, barátságvágya, s egy újabb si­keres világtalálkozó megrendezésének a reménye. 1989 Július elseje. Phenjang. s újra lobog'a láng mely legelőszőr hazánk fővárosában. Prágában lobbant fel, hogy a második világháború borzal­mait nyögő világnak kinvilaiko/tassa az tfiúság óhaját: békében, barátság­ban, népek, nemzetek együttműködésé­vel, egymást támogatva hozzájárulni az emberiség szabad és demokratikus fej­lődéséhez, s megszabadulni a fegyveres konfliktusok szörnyűségeitől A színpompás megnyitó előtt a kül­döttségek a Mtinszugaugan sugárúton sorakoztak fel lnnél indultak el a Te­dong folyó szigetén lévő, a Május 1. nevet viselő, százötvenezer főt befo­gadó stadionba, mely természetesen az utolsó helyig meglelt a nyltóüunepség szerves részéi képező közönséggel A tarka felvottitlás közel három óráig tartott, miközben a stadtonbaii. még a nemzeti küldöttségek bevottttlása előtt gyönyörű' műsor zajlott A bevonulást követően hatalmas tapsvihar kíséreté ben felvonták a fesztivál -zászlaját és a stadion legmagasabb pontjáti fellob bánt az a tűz, mely nyolc napon ál ItIrdetI majd a világnak hogy a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fővá­rosában azok a fiatalok találkoztak akik nemcsak óhajtják a békét hanem az'ért mindennapi tetteikkel küzdenek is. Ezt követően szemet lelket gyönyör­ködtető, káprázatosán szép, színes élő­képek váltogatták egymást a stadion­ban, minden képet, minden műsorszá­mot élénk éljenzés és viharos taps kö­szöntött Élénk, felszabadult, vidám — fiatalos volt a hangulat, az élet öröme sugárzott mindenfelől Már a megnyi­tó napján mindenki arra a meggyőző­désre Jutott, hogy a koreai nép. az or­szág Ifjúsága aprólékos gonddal ké­szült tel a fesztiválra, s a jó házigaz­dához méltóan a hátralévő napokban Is mindent megtesznek annak ételeké­ben, hogy a vllágifjúságl találkozó esz­méjét sikerre vigyék. A csodálatos megnyitót követően hi­vatalosan is beninlatkrt-ziak a nemzeti küldöttségek klubjai A Kwangbokon a csehszlovák központnak máris kiváló neve van. amely elsősorban a pezsgő ritmusú diszkotékának köszönhető, a- mellyel a csehszlovák küldöttség alig néhány perccel a megérkezése után mutatkozott be — természetesen tel­jesen spontán módon kialakult szóra­kozás keretében Egyébként esténként kilenctől lesz nyitva a klub. ami hazai viszonylatokban délután keltőt jelent. Lapunk megjelenésének Időpontjában a fesztivál már a félidejénél tart majd. a rádlő, a televízió, a napi sajtó ad­digra már arról Is tájékoztatni tud ho­gyan képviselik a csehszlovák fiatalo­kat az Ittlévök a nyolc vitaklubban, a szervezett és spontán találkozón, s ar­ról Is, milyen válaszokat találtak a fiatalok az emberiséget az ezredfordu­ló tájékán Izgató kérdésf>kre Én leg- közelebb a záróünnepségről liidősliok a következő számban Viszontlátásra!

Next

/
Thumbnails
Contents