Új Ifjúság, 1985 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1985-01-02 / 1. szám

„A múlt év eredményei jogos önbizalommal töltenek el bennünket. Józan derűlátással tekinthetünk az új esztendőbe. Járuljunk hozzá, hogy ebben az évben is sikeres legyen a szocialista haza javára végzett közös munkánk!41 ntó -Q GUSTAV HUSÁK újévi beszédéből ~ .. „X ___'' ' ..i JLä .* ií* .. -i*. —\ . Ax Aj év küszöbét átlépve elgondolkozunk azon, mennyire sikerült gyermek- és ifjúsági mozgalmunknak teljesítenie a SZISZ III. és szlovákiai kongresszusán elfogadott határozatok- ból eredő feladatokat. S mindjárt a legelején hadd hangsú­lyozzam, a SZISZ és Pionírszervezete tevékenysége fellendíté­séhez elengedhetetlen e munka minőségének és hatékonysá­gának javítása, ami mindenekelőtt azt jelenti, mind jobb ne­velő munkára kell törekednünk. S tegyük ezt úgy, hogy kap­csolatban legyen az alapszervezetek egész tevékenységével, a gyermekek és fiatalok mindennapi feladataival és problémái­val. Arról van ugyanis szó, hogy e tevékenység specifikns jel­legénél fogva közel jussunk valamennyi SZISZ-taghoz, hiszen a mai SZISZ-esekre és pionírokra vár a népgazdaság egyes ágazataiban és és a társadalmi élet valamennyi területén a minőségileg új és igényes feladatok megoldása. A SZISZ leg­felsőbb szervei ezt szem előtt tartva láttak hozzá az egyes ülések előkészítéséhez, lett légyen bár szó a funkcionáriusak­tívákkal folytatott munka javításáról, a SZISZ ideológiai, po­litikai-nevelő munkájának jobbátételéről, avagy — mint ahogy a legutóbbi üléseken — a lakóhelyi SZISZ-szervezetek tevé­kenységéről. A SZISZ SZKB 8. ülése Is hangsúlyozta: az eszmei-nevelő munkában arra kell törekedni, hogy annak hatása megmutat­kozzék az ifjú nemzedék gondolkodásában és cselekedetei­ben, a szocialista építőmunka feladatainak, az üzemekben, föl­AZ Oj ÉV KÜSZÖBÉN deken, iskolákban rájuk háruló kötelességek teljesítésére ösz­tönözze őket. Fontos, hogy aki kapcsolatba kerül a fiatalok­kal, tudatosítsa: az eszmei-nevelő munka — és egyáltalán min­den nevelő munka — nem öncélú, hanem feltétele a ránk há­ruló feladatok teljesítésének. Figyelmünk előterében most az alapszervezetek tanácsko­zásai állnak. Az ifjúsági szervezet elsőrendű feladatának érzi segíteni a fiataloknak, leginkább az ifjú munkásoknak hasz­nos élettapasztalatokat szerezni és nagyobb mértékben bevon­ni őket a népgazdasági feladatok teljesítésébe. Bevált módsze­reink közé tartozik az újító- és feltaláló mozgalom, a közép- és főiskolás diákok tudományos és szakköri munkája, az ügyes­ségi versenyek vagy az Ifjúsági Fényszóró-mozgalom. Legújab­ban ezek közé sorolható a SZISZ-védnökség a robotok fölött, a gyermekek és az ifjúság nagyobb arányú résztvétele a mű­szaki-tudományos haladás elérésében, vagy a nagy ifjúsági építkezések. Itt mutatkozik meg a mai ifjú nemzedék forra­dalmi küldetése, és ezeknek az igényes feladatoknak a telje­sítéséből oroszlánrészt kell vállalniuk az ifjúsági munkacso­portoknak. "► • ,r, \ i . s ílllÉll -Sí' : jubileumi esztendőbe léptünk: 40 évvel ezelőtt szabadította fel Csehszlovákiát a Szovjet Hadsereg. E jeles évforduló je. gyében él szocialista hazánk, s a hazafias és internacionalis­ta tettek nemzetközi stafétája, az Emlékidéző révén az egész ifjú nemzedék is. Több mint húszezer kollektíva, amely ebbe a mozgalomba bekapcsolódott, adózik tisztelettel ismert és névtelen bősöknek, akik elestek az antifasiszta harcokban és akiknek hősiessége ma tanulság, követendő példa. E hősök ne-, vét ma a SZISZ-esek és pionírok krónikáinak, forradalmi en/- lékszobáinak egész sora őrzi. Nem egész hét hónap választ el bennünket a XII., moszkvai VIT-töl. Az előkészületek és az esemény jegyében a SZISZ- -alapszervezetekben és pionírcsapatokban tematikus versenyek, kvízek, kérdés-felelet-, földrajzi és egyéb vetélkedők folynak. Nem kis figyelmet szentelnek a szemléltető agitációnak. Az évzáró taggyűlések eredményeiket és további tevékeny­ségüket társadalmunk felvirágoztatása, forradalmi feladatai­nak szolgálatába állítja, s mint ahogy eddig is, az ifjú nem­zedékek elsöprő többsége sikeresen te jesíti szocialista ha­zája építésének és védelmének hazafias és internacionalista feladatait. ■ az üj ifjúságnak Irta marian párkányi, A SZISZ SZKB TITKÄRA

Next

/
Thumbnails
Contents