Új Ifjúság, 1983. július-december (31. évfolyam, 27-52. szám)

1983-07-05 / 27. szám

Itt az aratás Ideje. Nagyüzemi mezőgazdasági dolgozóink a legmodernebb gépekkel takarítják be a termést. Csehszlovákiában 2 millió 420 ezer hek­tárról kell gyorsan és a legkisebb veszteséggel be­gyűjteni a gabonát. Tízmillió tonna gabonának kel­lene bekerülnie a raktárakba. Szlovákia részese-1 dése ebből a terméshozamból a tervek szerint kö­zel 3 millió tonna. Csaknem 20 ezer kombájn dol­gozik az elkövetkező napokban, hetekben a gabo­natáblákon. A nyugat-szlovákiai keriíletben első­ként a Gombai (Hubice) Állami Gazdaságban kezd­ték el az őszi árpa betakarítását. Tá CTK JelváMe} AR A szövetkezet elnöke, BO- DONYl iAnOS mérnök: „Szá­mítunk a fiatalokra." V erőíényes vasárnap délelőtt. Kerék­párra pattanok. — Keszl felé menj ^ igazít útba apám —, arra ment az elnök a Volgával, biztosan ott aratnak valahol. A temető melletti dűlőben dolgoznak a gépek. Az egyik vontató árnyékában teher­gépkocsi-vezetők, traktorosok pihennek. — Meleg van, emberek? — köszönök rá­juk, mire Rados Laci bácsi megjegyzi: — Majd jön Nagy Laci, az ásványvízfele- lős. Mindig tudja, hol a legszomjasabbak. A magnak viszont akkor a legjobb, ha tető alatt van. Befut a mintegy 4500 hektáron gazdálko­dó Ipolybalogl (Balog nad Iplom) Egysé­ges Földmüvesszövetkezet elnöke, Bodonyl János mérnök. — Ezerszázötven hektáron termesztünk búzát — magyarázza —, kétszázötvenen őszi, háromszázharmlncon pedig tavaszi ár­pa vár kaszára. Június 23-án állt az első kombájnunk Nagyfalu mellett, a Csurgónál munkába. Letép néhány kalászt, összemorzsolja, az­tán a szemeket tanulmányozza. — Árpából ötvenmázsás hozamot tervez­tünk. Dicsérnem kell a SZISZ-tagokat, akik közül sokan beneveztek az „Egy szem se vesszen kárba“ mozgalomba. De keresd meg Nagy Pistát, Itt van valamelyik kombájn nyergében, erről ő többet tud mondani. Nem kell soká keresnem, hamarosan jön is. — No, ml a baj, Icso? — kiabálnak felé többen Is egyszerre. — Kimúlt a masinám. Elszakadt az ék­szíj — legyint bosszúsan, majd mintha sa­ját magát akarná vigasztalni, hozzáteszi: — De jön Fercsi, hozza a szerelőket, és re­mélem, egy-kettőre kijavítjuk a hibát. Aztán leülünk a tábla végén beszélgetni. — Hát igen — mondja a 21 éves Nagy István —, mostanában majd ritkán lát a családom. Feleségemnek meg az egyeszten- dös Beáta lányomnak néhány hétig qpak ritka vendég leszek odahaza. Az ifjúsági mozgalomba, az „Egy szem se vesszen kár­ba“ nevű versenybe azért Is kapcsolódok be évek óta, mert jó, ha elérhető célt lát az ember maga előtt. Minél kisebb szemveszte­séggel aratni, begyűjteni a termést, szép feladat, de hát magunkért Is csináljuk. Sok a tlzen-huszonéves a közösben, ám munkájukat felnőttekhez méltó komolyság­gal végzik. A balog! szövetkezet a közép- -szlováklai kerület legjobb gabonatermesztő gazdaságai közé tartozik. A járásban az el­sők között kezdték el az aratást. ZOLCZER LASZLÖ A szerző felvételei Nagy Pista segítséget kér: „Fercsi, baf van, elszakadt az ékszífam." L V mfTBim niyjTW fllHlVilS í Éil, AZ m,A2 AIOMHABORII ÍIKN Az emberiség a döntő válaszút előtt áll. Egyetlen lé­pés a rossz Irányba, s jóvátehetetlenül az atomháború szakadékéba zuhan. A fegyverkezési verseny és különösen az atomfegyver­kezési verseny minden korábbinál fenyegetőbb mérete­ket öltött. Akadályokat gördítenek minden fegyverkor­látozási és leszerelési tárgyalás elé, újabb katonai prog­ramokat hagynak jóvá, újabb tömegpusztító fegyvereket tírveznek. Megkísérlik, hogy ráerőltessék az emberekre az atomfegyverek „elfogadhatóságának“ gondolatát, a „korlátozott“ és az „elhúzódó“ atomháború megvívásá­nak lehetőségét. Robbanékony a helyzet a világ különböző térségeiben mindenekelőtt a Közel-Keleten, Közép-Amerlkában, Afrl ka déli részén, Délkelet-Azslában és a Távol-Keleten Agressziókat követnek el szuverén államok ellen, kívül röl provokálnak országok között fegyveres konfliktuso kát, s Ily módon akadályozzák a népeknek a politikai és gazdasági függetlenségre, a nemzeti szuverenitásra, a területi integritásra irányuló törekvéseit, veszélyeztetik a vllágbékét. Egyre bővül az Idegen területeken fenn­tartott kat*nal támaszpontok hálózata. Kiváltképpen fenyegető az elsőcsapás-mérő atomraké­ták nyugat-európai telepítésének terve. E tervek megva­lósítása erősen fokozná a nukleáris konfliktus veszé­lyét. Egy ilyen konfliktus nem korlátozódna az európai kontinensre, hanem globális világégéshez vezetne. Sür­getően szükséges, hogy leállítsák a rakéták európai te­lepítését, csökkentsenek minden atomfegyvert az európai kontinensen. Munkálkodjanak az atomfegyverek teljes felszámolásán az egész világon. Az atomháború növekvő veszélye miatt érzett aggoda­lomtól hajtva és a béke megőrzéséért viselt nagy fele­lősségünk tudatában június 21—26-a között világtalálko­zóra gyűltünk össze Prágában, Csehszlovákia fővárosá­ban A békéért, az életért, az atomháború ellen. A világ 132 országának különböző fajú és nemzetiségű állam­polgárai vagyunk, eltérő filozófiai nézetekkel, eltérő vallási és politikai meggyőződéssel-. 1843 nemzeti szer­vezetet, szakszervezetet, békeszervezetet, nőszervezetet, ifjúsági- és diákmozgalmat, politikai pártot, egyházat és 108 nem kormány szintű szervezetet képviselünk. A ta­lálkozón 11 kormányközi szervezet képviselői Is részt vettek. KIJELENTJÜK: Egy atomháború előkészítése a legsúlyosabb bűn az emberiség ellen. A háború azonban nem elkerülhetetlen. Még nincs túl késő, hogy megakadályozzuk a nukleáris világégést. A megmenekülés lehetősége maguknak az embereknek a kezében van, minden férfinak és nőnek, ha határozottan összefognak a békéért. A béke-tömegmozgalom hatalmas erő, a nemzetközi hoáyzet meghatározú tényezője, amely képes a kormá­nyok gyakorlati politikáját a béke irányában befolyá­solni. A széles és változatos békemozgalomnak az ereje ab­ban a képességében rejlik, hogy együttesen cselekszik. Bármilyen különbségek álljanak is fenn közöttünk más kérdésekben, szilárd meggyőződésünk, hogy semmi sem oszthat meg bennünket a közös célunkért, a béke és az élet megmentéséért, az atomháború megakadályozásáért vívott küzdelemben. felhívunk minden NÉPET: Ne engedjük meg, hogy 1983 a fegyverkezést verseny újabb és halálos veszélyt hordozó fordu­lójának kezdete, a szembenállás további fokozódá­sának az esztendeje legyen! összpontosítsuk erőfeszítéseinket arra, hogy tel­jesítsük a világ népeinek legsürgetőbb követeléseit! Nemet mondunk az új európai rakétákra! Igent mondunk az európai atomfegyverek ösz- szes fajtájának csökkentéséről folytatandó érdemi tárgyalásokra! Fagyasszanak be azonnal minden nukleáris fegy­vertárat! Nemet mondunk az atomfegyverekre Nyugaton és Keleten, az egész világon! Szüntessék meg a nukleáris és hagyományos fegy­verkezési versenyt! Igent mondunk az atomfegyvermentes övezetek­re! Követeljük az általános és teljes leszerelést! Békés politikai tárgyalásokat, ne katonai kon­frontációt! Állítsuk a világ erőforrásait a béke és az élet szolgálatába! Békét, szabadságot, függetlenséget és felvirág­zást minden nemzetnek!

Next

/
Thumbnails
Contents