Új Ifjúság, 1982. július-december (30[31]. évfolyam, 27-52. szám)

1982-07-06 / 27. szám

■ JIIM— XXX. évfüham 19B2. július 8. Ara: 1,— KCs 'ßmsmm SiWíSw'íSí? i 1 háti számunkból: „OLYAN VAGYOK, MINT A TÖBBI LÄNY..— mond}a Vavrovics Renáta a Komárom (Komárno) Magyar Tannyelvű Gimnázium harmadikos diákja, az orosz nyelvi vetélkedő döntőjének első helye­zettje. Vele készült riportunkat a 4. oldalon olvas­hatjátok. ÖTLET ’82, ZENIT ’82 — tudósítás a fiatalok tu­dományos és műszaki tevékenységének seregszem­léjéről a 4. oldalon. A labdarúgó-világbajnokság eddigi lefolyását értékeli MÖDER JŰZSEF, a Lokomotlva Koáice és a csehszlovák válogatott egykori tagja, valamint MI- CHAL JURSA FIFA-játékvezető a 6. oldalon. Az érvényes pénzügyi-, deviza- és vámelőírásokat a 2. oldalon ismertetjük. ■LYTÄLLNI Talán patntikusan hangzik ez a cím, de mégis le kellett írni, hiszen minden évben nagy erőpróbája a me­zőgazdaságban dolgozóknak a beta­karítás. Milliós értékek sorsa dől el ekkor, az, hogy a tervezett mérték­ben gazdagodik-e az ország, vagy ve­szendőbe megy-e az éves munka bi­zonyos hányada. Az elmúlt évek tapasztalatai bizo­nyítják, milyen sokat tehetnek a SZISZ-szervezetek, a liatalok, a beta­karítás elvégzéséért. Es itt a tudat­formálás a SZISZ nagyon fontos fel­adata, mert fel kell ébreszteni a fa- lelősségtudatot minden fiatalban az elvégzett munkáért. Tudni kell min­denekelőtt azt, hogy a mezőgazdasá­gi munkák nagy részének időtarta­ma a nagyfokú gépesítés jóvoltából rendkívül lerSvidül. Mindenekelőtt a gabonabetakarltással van ez így. Le­hetőség nyílt arra, hogy az optimá­lis időszakban és kevés élőmunka be­vetésével történjen. S éppen az idő rövidsége miatt növekedett meg a la- lelősség. Óriás! károkat okozhat né­hány napi késés is. A SZISZ-szerve- zeteknek azért kell az ezt magelőző időszakban, illetve a betakarítás alatt is az átlagosnál intenzivebb agitációt kifejteniük. Meg kell értetniük pél­dául a kombájnokon ülő fiatalokkal, hogy helytállásukon nemcsak a sa­ját, hanem az egész közösség egész évi munkájának az eredménye múlik, hogy ezekben a betekben nincs mód lazítani, mert a legkisebb könnyel­műség is hatalmas károkat okozhat. Azt is tudni kell, hogy szakszerű munkavégzéssel megőrizheti a betaka­rított termény az értékét, ugyanakkor a felelőtlenség nyomán óriási károk keletkeznek. Erre is fel kell hívni a figyelmet az ifjúsági vezetőknek, s e tudatformáló munkában együtt kell dolgozniuk a gazdasági vezetőkkel. Látni kell azt is, hogy azok a fia­talok, akik itt dolgoznak, szakkép­zett, anyagilag megbecsült emberek, de a felelősségtudatuknak a felkelté­se, az érzelmi ráhatás fontos feladat, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a gazdasági vezetőknek rengeteg az elfoglaltságuk ebbon az időszakban. Tehát a SZISZ-szerveze- teknek kell elsősorban felkeresni őket, sokszor azon múlik a cél el­érése, hogy a fiatalok pontosan tud­ják-e, mi a teendőjük. Éjszakai műszak sokáig csak az iparban volt. Az úgynevezett hosszú műszak azonban nem újdonság a mezőgazdaságban sem. A termelé­kenység. a hatékonyság ezekben a betekben jórészt azon múlik, med­dig tartanak majd a munkálatok. Már évekkel ezelőtt sok termelőszö­vetkezetben bevezették, ahol lehe­tett, ilyenkor az éjszakai műszakot is. Ott, ahol szükség van rá, az alap­szervezeteknek agitációs munkát kell kifejteniük, hogy felkeltsék és erő­sítsék a fiatal dolgozók felelősségér­zetét. Áldozatot az életben mindenütt kell hozni az eredményekért, ezt meg kell érteni, és ez alól nem kivétel a mezőgazdaság sem. r A tudománynak hovatovább’ egyre na­gyobb szerep jut a bűntények felderí­tésében. Nem könnyS feladatot oldot­tak meg azok a tudósok, akiknek sike* r.ült több mint százötven év után nem­csak felderíteni egy politikai gyilkos­ságot, hanem a tettest Is leleplezték. Az esetről lapunk nyolcadik' oldalán A Í3YILKOS című írásban .olvashattok. .. ... Krascsenits felvételei Kérdez 9xW.JL AKI VÁLASZOL: ANNA KUCEROVÄ, A SZISZ KB TITKÁRA, A PIONÍRSZERVEZET KÖZPONTI TANÁCSÁNAK ELNÖKE. — Figyelmesen végighallgattuk elő­adói beszédedet, melyet a pionirszer- vazet dolgozóinak országos konferen­ciáján Brnóban terjesztettél elő. En­nek ellenére mégis feltesszük a kér­dést: melyek voltak a Központi Ta­nács beszámolójában azok a részek, amelyek különös hangsúlyt kaptak? — Elsősorban az, hogy a SZISZ Pio- nlrszervezete oszthatatlan része a Szocialista Ifjúsági Szövetségnek, mely Csehszlovákia Kommunista Párt­jának vezetése alatt egész sor jelen­tős sikert ért el. Szeretném kiemel­ni azt, hogy a Pionirszervezet a pio­nírkorban levő gyermekek csaknem teljes egészére hatással van. Jelen­leg 1, mllllő 600 ezer szikrát, Illetve pionírt tömörít soraiba. A ma még szervezetünkön kívül állók ezrei dol­goznak a Pionirszervezet dokumen­tumainak jegyében más kollektívák­ban és más tömegszervezetekben. — Ha a Pionirszervezet feladatai­nak fontosságát hangsúlyoznád, mit tennél az első helyre: a minőségi vagy 8 szervezet mennyiségi fejlődé­sét? — Különböző határozatainkból Is­mert, hogy az elmúlt évek folyamán Is nem csupán a mennyiségre, tehát a taglétszám állandó növelésére fek­tetjük a fö hangsúlyt, hanem a mun­ka minőségi javítására. Tovább sike­rült szilárdítani együttműködésünket az állami szervekkel és más társadal­mi szervezetekkel. Minőségi változás állt be olyan fontos területen, ahol a társadalom joggal elvárja szerveze­tünktől a segítséget. — Elnézést, hogy közbevágok, de melyek ezek a területek? — Mondhatom fontossági sorrend­ben? — Tessék. — Elsősorban a gyermekek tanu­láshoz való viszonyulásának megszi­lárdítását említeném, másodszor a természeti és társadalmi fejlődés tör­vényszerűségeinek megismertetését, továbbá a tudományos és technikai forradalom vívmányainak elsajátítá­sára való ösztönzést és nem utolsó­sorban az Internacionalista tudat el­mélyítését hangsúlyoznám ki. Minő­ségileg sokat javultak a pionlrtábo- rok, és magasabb szinten szervezzük a pionírok nyári tevékenységét Is. — A Pionirszervezet dolgozóinak országos konferenciáján harmincket- tan szólaltak fel. Ismeretes, hogy en­nél sokkal többen szerették volna el­mondani véleményüket a fő beszámo- lőban felvetett problémákról. Hogyan értékeled a felszólalásokat. Illetve azok hangvételét? — Örülök annak, hogy a vitában nemcsak az eredmények számszerű felsorolására törekedtek a felszóla­lók, hanem megmutatták azt az utat is, amelyek az eredmények elérésé­hez vezettek. De ugyanakkor nagyon kritikusan szóltak a meglévő hibákról, hiányosságokról, melyek hátráltat­ják szervezetünk tevékenységét. Be­széltek a politikai és szervező mun­kában felmerülő problémákról, az irányltómunka egyes hiányosságairól, a szervezet zavarmentes működéséhez szükséges anyagi és technikát bázis megteremtésének lehetőségeiről. Mondhatom, hogy a vita szerveze­tünk egész életét érintette. A felsző- lalök tudatában vannak annak, hogy korunk változö'világa, az egyre több csatornán áramló tnformáciőtömeg sokrétűen hat a gyermekek életére, tevékenységére, magatartásárai A felvetődő kérdésekre választ várnak, eligazítást igényelnek a családban, az iskolában, a mozgalmi és a hét­köznapi élet minden területén. A beszélgetést köszöni: CSIKMAK IMRE 9 í

Next

/
Thumbnails
Contents